Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

Št. 430-31/2016-2 Ob-2652/16, Stran 1742
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi 15. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje 2016–2020 (Uradni list RS, št. 42/16) in Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2016 (Uradni list RS, št. 15/16), objavlja
javni razpis 
za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev v letu 2016
1. Razpisana sredstva: v proračunu Občine Litija za leto 2016, so v okviru postavke »1123 Programi razvoja podeželja«, zagotovljena sredstva v višini do 10.000 EUR za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev subjektom, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega transporta.
Upravičenci do pomoči so subjekti, ki so registrirani in opravljajo dejavnost tovornega transporta na območju Občine Litija.
Občina Litija bo na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev. Bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta. Upravičenci so upravičeni do pomoči v enkratnem znesku za obdobje 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
3. Pogoj za pridobitev sredstev: na javni razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega transporta. Upravičenci morajo izpolnjevati pogoj, da opravljajo dejavnost cestnega tovornega transporta na območju Občine Litija.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči na prijavnem obrazcu iz razpisne dokumentacije. K izpolnjenem prijavnem obrazcu priloži naslednja dokazila in dokumentacijo:
– odločba o registraciji oziroma izpisek iz sodnega registra,
– dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih,
– imena, priimke in naslove upravičencev transporta z navedbo območij (kraji), kjer bo opravljal oziroma že opravlja storitve transporta in višino mesečnih stroškov cestnega tovornega transporta,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo lokacij (prog) in razdalj v kilometrih ter številom prevozov letno,
– izjavo, da zagotavlja ustrezen in kakovosten tovorni promet, skladno s področno zakonodajo.
5. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Litija. Z izbranim subjektom transporta bo Občina Litija sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de minimis za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev.
Občina Litija ima od posameznega subjekta pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor bo to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.
Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev.
6. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do 31. 8. 2016. Prijavitelji lahko vlogo oddajo na Občini Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje) ali pa vlogo pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljeno na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – Javni razpis pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev v letu 2016«, na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. Vloge, ki ne bodo dostavljene na način in v roku iz 6. točke tega razpisa, se ne bodo obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v času uradnih ur na Občini Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, in sicer v sobi 39. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na občinski spletni strani: www.litija.si.
Kontaktna oseba je Peter Repovš.
Občina Litija 

AAA Zlata odličnost