Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

Št. 6140-1/2016/10 Ob-2663/16, Stran 1728
Na podlagi tretjega odstavka 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 5. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) ter Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (Uradni list RS, št. 62/13) Ministrstvo za kulturo objavlja
javni razpis 
za financiranje projekta, namenjenega predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter uresničevanju nacionalnega programa za jezikovno politiko za leti 2016 in 2017 (JR-NPJP-2016–2017)
1 Naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2 Predmet, področje in cilji razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje načrta, izvedbe in evalvacije programa za spodbujanje družinske pismenosti v predšolskem obdobju. Med cilji jezikovne politike je tudi razvijanje in izpopolnjevanje jezikovnih zmožnosti govorcev slovenščine kot prvega jezika in njihova usposobljenost za učinkovito sporazumevanje, zato je smiselno izdelati program, ki bi spodbujal otrokove jezikovne zmožnosti že v najzgodnejšem, tj. predšolskem obdobju. Rezultati mednarodne raziskave PISA namreč že vrsto let kažejo podpovprečne dosežke slovenskih petnajstletnikov – več kot 20 odstotkov jih ne doseže ravni bralne pismenosti, ki bi jim omogočala uspešno šolanje in vključevanje v družbo. Bralna pismenost je v okviru raziskave opredeljena kot posameznikova sposobnost razumevanja, uporabe in razmišljanja o napisanem besedilu za doseganje določenih namenov, razvijanje posameznikovega znanja in zmožnosti ter sodelovanje v družbi. Iz podatkov raziskave PISA 2011 je še razvidno, da je uspešnost dijakov močno povezana s stopnjo izobrazbe staršev in socialno-ekonomskim statusom družine mladostnika. Tudi rezultati dosežkov učencev pri nacionalnem preverjanju znanja po regijah kažejo, da obstaja povezanost med dohodki in dosežki učencev1.
1Žakelj, A., Ivanuš Grmek, M. (2010), Povezanost rezultatov pri nacionalnem preverjanju znanja s socialno-kulturnim okoljem učencev, poukom in domačimi nalogami. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Projekt je zato namenjen staršem in otrokom iz družin z nizkim socialno-ekonomskim statusom, saj si ravno v teh družinah težko privoščijo nakup kakovostnih knjig oziroma slikanic in jezikovno-didaktičnih pripomočkov. Poleg tega želimo s projektom ozavestiti in usposobiti starše, da bi otroke od pasivnih poslušalcev spodbudili k aktivnemu učenju med poslušanjem zgodbe in da bi otroci ob različnih didaktičnih pripomočkih in pogovoru o prebranem gradili samozavest in besedišče ter usvajali jezikovno zmožnost. Hkrati želimo starše navdušiti nad branjem, saj lahko le navdušen bralec vzgaja bodoče bralce.
Namen razpisa je tako izdelati ustrezen program usposabljanja staršev, da bodo zmožni sami skrbeti za družinsko pismenost, ter zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev, ki bodo v nadaljevanju izvajali usposabljanje staršev, izbrani prijavitelj pa bo moral izvesti še evalvacijo programa. Multiplikatorji so lahko vzgojitelji predšolskih otrok, knjižničarji, slovenisti, psihologi, pedagogi ali logopedi, k ciljni skupini, tj. socialno-ekonomsko deprivilegiranim družinam, pa bodo pristopali prek promocije programa v vrtcih, lokalnih nevladnih organizacijah in centrih za socialno delo.
Področji razpisa sta uveljavljanje, predstavljanje in razvoj slovenskega jezika ter izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (Uradni list RS, št. 62/13).
Cilj razpisa je uresničevanje ukrepov iz nacionalnega programa, in sicer iz poglavja 2.1.3 Slovenščina kot prvi jezik. Uresničevanje ukrepov bo prispevalo k spodbujanju uvajanja inovativnih pristopov k poučevanju slovenščine, prek opolnomočenja staršev pa bo prispevalo k izboljšanju družinske pismenosti, prav tako bo prispevalo k razvijanju celovite jezikovne zmožnosti predšolskih otrok, dolgoročno pa tudi k bralni pismenosti šolarjev in dijakov. Ukrepi, usmerjeni k socialno-ekonomsko deprivilegiranim družinam, bodo spodbujali tudi sporazumevalne zmožnosti otrok in večali možnosti za uspešno izobraževanje ter boljšo socialno vključenost.
V okviru javnega razpisa bo izbran en projekt za sofinanciranje. Projekt bo izvajala skupina strokovnjakov izbranega prijavitelja, sestavljena iz nosilca projekta oziroma strokovnega koordinatorja (ožja skupina strokovnjakov), multiplikatorjev in evalvatorjev. Pričakovane dejavnosti in obvezni rezultati projekta so:
1. strokovno in administrativno koordiniranje projekta,
2. izdelava programa usposabljanja multiplikatorjev vključno z izdelavo izobraževalnih gradiv,
3. izvedba najmanj enega programa usposabljanja multiplikatorjev,
4. izdelava programa izobraževanja staršev (vključujoč izbiro, nabavo in uporabo ustreznega didaktičnega gradiva za delo z otroki različnih starost, kot so pripovedovalne kocke, pripovedovalne karte, spominske kartice, kakovostne slikanice in otroške revije ipd.; gradivo prejmejo starši v trajno last),
5. promocijske dejavnosti (izdelava promocijskega materiala, vzpostavitev kontakta s ciljno skupino prek svetovalnih služb vrtcev, lokalnih društev, centrov za socialno delo),
6. izvedba programa izobraževanja staršev (izvajajo multiplikatorji),
7. izvedba vmesnega strokovnega posveta (udeležba vseh sodelujočih strokovnjakov in staršev),
8. izdelava vmesnega poročila in vmesne evalvacije,
9. izdelava modela za diseminacijo vsebin v vzgojno-varstvene zavode (vrtce) in nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z deprivilegiranimi družinami (s podpornim gradivom),
10. izvedba zaključne konference s predstavitvijo rezultatov in končne evalvacije programa širši zainteresirani javnosti,
11. izdelava celostnega programa družinske pismenosti (vključujoč programe iz točk 3, 4 in 9) – za objavo na spletni strani Ministrstva za kulturo,
12. izdaja priročnika za multiplikatorje,
13. izdaja poljudnega priročnika za starše,
14. končno poročilo o izvedbi projekta in
15. končno evalvacijsko poročilo.
3 Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
3.1 Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelj (upravičena oseba), ki kandidira na javnem razpisu, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna oseba, ki je ustrezno registrirana za opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani projekt (izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje, vzgoja in izobraževanje; ministrstvo si pridržuje pravico preveriti ustreznost registracije prijavljenih pravnih oseb v podatkih javnopravne agencije Ajpes);
– ima poravnane obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije na dan oddaje prijave;
– ima v času prijave na razpis izpolnjene in poravnane vse obveznosti do Ministrstva za kulturo (preveri ministrstvo);
– ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU (prepoved dvojnega financiranja);
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo programa;
– prijavlja samo en projekt; če bo prijavitelj predložil več projektov za sofinanciranje, bo upoštevan tisti, ki bo na ministrstvu evidentiran kot prvoprispeli;
– prijavlja dejavnosti, ki se bodo začele izvajati v letu 2016 in se bodo končale najpozneje 25. 11. 2017;
– dovoljuje objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1);
– nima omejitve poslovanja z Ministrstvom za kulturo na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, uradno prečiščeno besedilo ZIntPK-UPB2).
Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz točke 3.1 v predpisanem prijavnem obrazcu.
3.2 Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelj mora poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 3.1 tega javnega razpisa, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– nosilec projekta (strokovni koordinator) mora izpolnjevati pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok, slovenista, pedagoga, psihologa, knjižničarja ali logopeda;
– prijavitelj mora predložiti izdelano mrežo izvajanja prijavljenega projekta – v projekt mora biti vključenih vsaj 60 družin iz vse Slovenije;
– v projekt mora biti vključenih 60–70 % družin iz vzhodne regije in 30–40 % družin iz zahodne regije2, pri čemer je zaželeno, da so vključene družine iz vseh statističnih regij;
2V projekt bo vključenih več družin iz vzhodnih statističnih regij, ker učenci iz teh regij, v katerih je v povprečju nižja bruto plača, pri nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine in matematike izkazujejo nižje rezultate (Žakelj in Ivanuš Grmek, 2010).
– prijavitelj mora za izvedbo projekta usposobiti 15 do 20 multiplikatorjev;
– prijavitelj mora prijaviti projekt v skladu z namenom in cilji javnega razpisa za leti 2016 in 2017 – vsebinsko neustrezne vloge bo Strokovna komisija za slovenski jezik, imenovana s sklepom ministra, pristojnega za kulturo, izločila in jih ne bo ocenila po merilih za ocenjevanje;
– prijavitelj mora okvirno načrtovati dejavnosti, ki jih v okviru programa družinske pismenosti izvajajo multiplikatorji;
– prijavitelj mora pripraviti okvirni načrt za program izobraževanja staršev v obsegu najmanj 10 srečanj s starši po dve 60-minutni uri;
– prijavitelj mora načrtovati priročnik za multiplikatorje (v tiskani obliki v 100 izvodih, ki bodo brezplačno dostopni, ter v elektronski obliki, ki bo prosto dostopna);
– prijavitelj mora načrtovati poljuden priročnik za spodbujanje družinske pismenosti za starše (v tiskani obliki v 200 izvodih, ki bodo brezplačno dostopni, ter v elektronski obliki, ki bo prosto dostopna);
– prijavitelj mora predložiti načrt evalvacije, predstaviti cilje evalvacije in metodologijo zbiranja podatkov ter izdelati kazalnike uspešnosti programa;
– evalvatorji so del tima strokovnjakov, tj. izvajalcev projekta, med izvajanjem programa družinske pismenosti se povezujejo z multiplikatorji in jim zagotavljajo povratno informacijo;
– evalvatorji hospitirajo pri usposabljanju multiplikatorjev;
– evalvatorji morajo izpolnjevati pogoje za psihologa, pedagoga, slovenista ali vzgojitelja predšolskih otrok;
– evalvatorji občasno hospitirajo na delavnicah s starši (vsaj na 5 delavnicah);
– evalvatorji izdelajo vmesno in končno evalvacijsko poročilo.
Upravičenci morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo izpolnjenega prijavnega obrazca s podpisano izjavo, terminskim in finančnim načrtom projekta ter s predložitvijo dokazil o strokovni usposobljenosti. Dokazila o strokovni usposobljenosti morajo vsebovati navedbo strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta, njihove življenjepise z navedeno doseženo smerjo izobrazbe, delovnimi izkušnjami, znanjem in izkušnjami na področju bralne pismenosti ter bibliografijo. Če navedeni strokovnjaki niso redno zaposleni pri prijavitelju, mora biti priloženo ustrezno dokazilo (pisni dogovor, sporazum o sodelovanju ipd.), s katerim se dokazuje, da bodo dejansko vključeni v delo pri projektu.
4 Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Skupna okvirna višina sredstev za izvedbo dvoletnega javnega razpisa je 93.576 evrov:
– 46.788 evrov za proračunsko leto 2016 in
– 46.788 evrov za proračunsko leto 2017.
Sredstva so predvidena na proračunskih postavkah 131144 – Izvajanje nacionalnega programa za jezikovno politiko ter 131098 – Promocija in razvoj slovenskega jezika v letih 2016 in 2017. Višina sredstev je vezana na proračunske zmogljivosti Ministrstva za kulturo, to pomeni, da se lahko višina, če pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, spremeni.
Opozorilo!
Če se v času izvedbe postopka tega razpisa obseg sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen za kulturo, zmanjša toliko, da ne zagotavlja izpolnitve njegovih ciljev, lahko ministrstvo postopek ustavi oziroma po že zaključenem izboru projektov zniža obseg sofinanciranja v skladu s spremembami proračuna oziroma spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo o financiranju projekta.
5 Upravičeni stroški
Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, ki jim bodo priložena vsebinska in finančna poročila, iz katerih bodo razvidni posamezni upravičeni stroški izvedbe projekta.
Upravičeni stroški so tisti, ki so nujni za uspešno izvedbo projekta in so vezani na izvedbo projekta, opredeljeni v prijavi prijavitelja, ter so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti, dejansko nastali, prepoznavni in preverljivi, podprti z izvirnimi dokazili in niso in ne bodo sočasno financirani od drugih sofinancerjev projekta (dvojno financiranje).
Med upravičene stroške štejejo:
– avtorski honorarji, pogodbe o delu (stroški dela),
– stroški promocijskega materiala (zloženke, plakati),
– stroški materiala (tudi didaktična gradiva, ki jih v trajno last prejmejo starši) in storitev,
– stroški izposoje, kopiranja oziroma nakupa gradiva,
– stroški tiska priročnikov,
– stroški izposoje oziroma nakupa opreme,
– potni stroški in dnevnice,
– stroški za izvedbo zaključne konference ter
– drugi stroški, vezani na izvedbo projekta.
6 Sestava vloge
Pri sestavi vloge mora prijavitelj upoštevati Navodila prijaviteljem, ki so priloga tega razpisa.
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene, podpisane in žigosane prijavne obrazce ter
– obvezne priloge k prijavnim obrazcem.
Sestava vloge:
1. Prijavni obrazec (Obrazec 1),
2. Finančni načrt (Obrazca 2 a in 2 b – za posamezni proračunski leti),
3. Obvezna izjava prijavitelja (Obrazec 3),
4. obvezne priloge prijavitelja:
a. Priloga št. 1: Dispozicija projekta,
b. Priloga št. 2: Predstavitev strokovne usposobljenosti nosilca in drugih izvajalcev projekta z dokazili o doseženi izobrazbi (priloženi naj bodo še morebitni pisni dogovori o sodelovanju),
c. Priloga št. 3: Predstavitev predvidenih dejavnosti za promocijo projekta.
7 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje formalnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister, pristojen za kulturo.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse v celoti pravilno izpolnjene v točki 6 navedene obrazce in zahtevane priloge. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v petih dneh od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje vloga (oziroma njena dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 23. avgusta 2016 oziroma do tega dne v poslovnem času ministrstva ni bila predložena glavni pisarni ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem petdnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog sta možni le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– ki so nepopolne in
– prepozne vloge oziroma prepozno dopolnjene vloge.
Ministrstvo lahko ob naknadni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko ob naknadni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
8 Ocenjevanje vlog
Prijave, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije ter vsebinsko ustrezajo namenom in ciljem razpisa, bo ocenila strokovna komisija za ocenjevanje vlog.
8.1 Merila za ocenjevanje
Komisija za ocenjevanje vlog bo vloge ocenjevala na podlagi meril v okviru naslednjih lestvic: 0–5 ali 0–10, pri čemer 0 pomeni »nejasno, neskladno, neustrezno, nesprejemljivo, slabo«, 5 (v lestvici od 0 do 5) oziroma 10 (v lestvici od 0 do 10) pa »zelo dobro«. Vmes pa ustreznost postopoma narašča.
Merilo
1 Ustreznost projekta – utemeljitev skladnosti namena in ciljev projekta z namenom in cilji razpisa
Največje možno št. točk
1.1 Nameni in cilji projekta so jasno in natančno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji razpisa.
10
2 Izvedljivost projekta – preglednost načrtovanih dejavnosti ter utemeljitev primernosti načrtovanih dejavnosti in metod dela za doseganje ciljev projekta
Največje 
možno št. točk
2.1 Delovni načrt projekta je logičen in primerno strukturiran. Načrtovane dejavnosti ustrezajo ciljem projekta in so medsebojno povezane.
10
2.2 Terminski načrt dejavnosti je ustrezen in izvedljiv.
5
2.3 Predlagane dejavnosti so smotrne, natančno opredeljene, usklajene, uravnotežene in ustrezno razdelane.
10
2.4 Projekt predvideva regionalno razpršenost družin, vključenih v program družinska pismenost, pri čemer naj bo zastopanih čim več statističnih regij.
5
3 Zagotavljanje trajnosti predvidenih/načrtovanih rezultatov projekta
Največje 
možno št. točk
3.1 Iz dispozicije projekta prepričljivo izhaja, da bodo v okviru projekta
izvedena kakovostna izobraževanja in usposabljanja ter oblikovana prosto dostopna gradiva za multiplikatorje in starše. Gradiva bodo v povezavi z uspešno izvedenim načrtom informiranja in komuniciranja z javnostjo dolgoročno izboljšala družinsko pismenost ne le družin, ki bodo neposredno vključene v projekt, ampak tudi širše.
10
4 Ustreznost finančnega načrta, racionalnost in stroškovna učinkovitost projekta
Največje 
možno št. točk
4.1 Načrtovane dejavnosti so skladne s predvidenimi stroški.
10
4.2 Konstrukcija stroškov je podrobno utemeljena in pregledna. Predvidena sredstva po kategorijah zagotavljajo učinkovito izvedbo projekta. Poraba finančnih sredstev je primerno ocenjena in racionalna.
5
4.3 Napoved porabe sredstev po letih je realna. Načrtovana poraba stroškov projekta po obdobjih je glede na načrtovane dejavnosti ustrezna.
5
5 Usposobljenost prijavitelja in izvajalcev za izvedbo projekta
Največje 
možno št. točk
5.1 Prijavitelj ima reference pri izvajanju primerljivih projektov v zadnjih petih letih.
5
5.2 Nosilec projekta (strokovni koordinator) ima reference pri izvajanju primerljivih projektov v zadnjih petih letih.
5
5.3 Izvajalci projekta imajo ustrezne strokovne izkušnje in reference na področju bralne pismenosti.
5
5.4 Prijavitelj ima status društva ali druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu na področju kulture3. (Pri tem merilu je možno doseči 0 ali 5 točk.)
5
6 Utemeljitev strategije promocije projekta – načrt informiranja in komuniciranja z javnostjo
Največje 
možno št. točk
6.1 Predvidene metode za informiranje in komuniciranje z javnostjo o projektu so primerne, usklajene in učinkovite.
5
6.2 Načrtovane dejavnosti informiranja in komuniciranja z javnostjo o projektu bodo dosegle posamezne ciljne skupine in širšo zainteresirano javnost.
5
3Prijavitelj, ki ima status subjekta v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatnih pet točk (36. člen Zakona o društvih, Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2 ter 80. in 81. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Uradni list RS, št. 77/07 – UPB).Najvišje možno število točk za projekt je 100.
Za sofinanciranje bo izbran en projekt, ki bo dosegel najmanj 70 točk in bo v postopku izbire ovrednoten najviše.
Dokončno odločitev o izboru sprejme minister, pristojen za kulturo, na podlagi predloga pristojne strokovne komisije.
9 Obdobje za porabo sredstev: izbrani prijavitelj mora zahtevek za izplačilo oddati najpozneje do 25. novembra v tekočem proračunskem letu.
10 Rok in naslov za oddajo vlog
Razpis se začne 22. julija 2016. Rok za oddajo vlog je 23. avgust 2016.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti kot priporočena pošiljka ali osebno najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog v vložišču ministrstva v času uradnih ur na naslovu Maistrova 10, Ljubljana.
Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na prednji strani označeni s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za financiranje projekta, namenjenega predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter uresničevanju nacionalnega programa za jezikovno politiko (JR-NPJP-2016–2017)«. Na zadnji strani ovojnice je treba navesti popoln naslov prijavitelja.
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Celotno razpisno dokumentacijo mora prijavitelj oddati tudi na CD, USB ali drugem sorodnem elektronskem nosilcu podatkov.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Dokumentacije, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
11 Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelj lahko v tridesetih dneh od prejema odločbe o neizbiri, ki jo na predlog Strokovne komisije za slovenski jezik sprejme minister, pristojen za kulturo, vloži tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije.
12 Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: vsa dokumentacija, besedilo razpisa, obrazci ter navodila so objavljeni na spletni strani ministrstva: http://www.mk.gov.si. Tam so na voljo tudi vsi drugi podatki, ki se nanašajo na ta razpis. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj do izteka razpisnega roka dvigne tudi v glavni pisarni Ministrstva za kulturo.
13 Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil:
– mag. Brigita Lipovšek, tel. 01/369-58-85, e-pošta: brigita.lipovsek(at)gov.si,
– Irena Grahek, tel. 01/369-59-80, e-pošta: irena.grahek(at)gov.si.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost