Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2282. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje S 32 zahod, stran 7650.

  
Na podlagi 57., 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje S 32 zahod 
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Območje OPPN leži v UON Spodnje Preloge 041 – Vinterjevo 041-1, zemljiške parcele so po osnovni namenski rabi stavbna zemljišča. Za parcelacijo območja in umeščanje novih stanovanjskih stavb ter urejanje obstoječih zgradb je predvidena izdelava OPPN.
Pravna podlaga za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, v nadaljevanju: ZPNačrt).
2. Območje prostorskega akta
Območje OPPN obsega parcele številka 576/7, 576/16, 579/4, 579/5, 574/3, 575/2-del, 574/2-del, 576/17, 571/7 vse k.o. 1105 Škalce, ki so v lasti naročnikov in okoliške za potrebe izvedbe gospodarske javne infrastrukture.
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo OPPN, priskrbijo naročniki.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
Izdelava osnutka OPPN je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v naslednjih tridesetih dneh po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora in po sprejetju odločbe o tem ali je za predviden občinski prostorski načrt treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Po trideset dnevni javni razgrnitvi predloga bo izdelan dopolnjen predlog poslan še v pridobivanje mnenj. Sprejem predloga akta je predviden v roku 6 mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj, so:
– ELEKTRO Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
– JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Slovenske Konjice
– KS Spodnje Preloge – vodovodni odbor
– TELEKOM Slovenije d.d.
– PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska c. 40, 1527 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Krekova 17 2000 Maribor
– Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financirajo naročniki.
7. Objava sklepa priprave
Sklep o začetku priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0010/2016
Slovenske Konjice, dne 8. julija 2016
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost