Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

Št. 478-0004/2016-2 Ob-2655/16, Stran 1746
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15) in v skladu s 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Rogaška Slatina v letu 2016 objavlja
javno dražbo 
za prodajo nepremičnine v lasti Občine Rogaška Slatina
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.
2. Opis predmeta prodaje: stanovanje št. 2635-1811-11 v večstanovanjskem objektu na naslovu Žibernik 43, 3250 Rogaška Slatina – dvoinpolsobno stanovanje, neto uporabne površine 62,15 m2 in pokrito parkirišče L3/P11 na zemljišču parc. št. 5/9, k.o. 2635 Rogaška Slatina, v skladu z načrtom etažne lastnine, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe (lamela L3) in stavbnega zemljišča parc. št. 1622, k.o. 2635 Rogaška Slatina (v nadaljevanju vse skupaj kot stanovanje). Lamela je opremljena z dvigalom.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine (stanovanje in pokrito parkirišče). Prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem posamezne nepremičnine, v roku 15 dni po končani javni dražbi.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za nepremičnino je 80.000,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 200,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje davščin.
5. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja po določilih Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Javno dražbo vodi komisija, ki jo v ta namen imenuje župan. Pravico do sodelovanja na dražbi imajo le prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 7. točke tega razpisa. Izklicna vrednost oziroma vsa nadaljnja višanja cene se izkličejo trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana tretjič, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta višja izklicna cena. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. Ugovori na javni dražbi se rešujejo sproti, pred zaključkom zapisnika o poteku dražbe. Župan Občine Rogaška Slatina lahko do datuma podpisa kupoprodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne neobrestovana vplačana varščina.
6. Varščina: varščina, ki jo je potrebno za pristop k javni dražbi plačati, znaša 10 odstotkov od izklicne cene nepremičnine. Plača se na račun Občine Rogaška Slatina, št. SI 56 013060100004020, z navedbo namena: Javna dražba 2. Dražitelju, ki bo na javni dražbi uspel, se varščina vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo k draženju, se varščina ne vrne. Če dva dražitelja ponujata enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali plača celotne kupnine.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko postanejo lastniki nepremičnin na območju Republike Slovenije in ki se pravočasno in pravilno prijavijo. Pravočasna in pravilna prijava pomeni, da najkasneje do dne 16. 8. 2016 do 14. ure na sedež Občine Rogaška Slatina dostavijo (če se dostavlja s priporoko po pošti, mora na sedež občine dospeti do 16. 8. 2016 do 14. ure):
– dokazilo o plačani varščini in fotokopijo svojega transakcijskega računa v primeru vračila varščine,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, ki bodo dražitelji oziroma izpisek iz sodnega ali drugega registra za gospodarske subjekte, ki na dan predložitve ne smejo biti starejši od 30 dni,
– davčno številko oziroma ID številko za DDV,
– pisno izjavo, da sprejemajo pogoje javne dražbe,
– v primeru, da ima dražitelj pooblaščenca, je potrebno predložiti notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi.
Organizator pred začetkom javne dražbe preveri in potrdi vse pravočasne in pravilne prijave. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo pred začetkom dražbe izločeni. Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati osebe, ki so navedene v drugem odstavku 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Javna dražba bo potekala ustno, v slovenskem jeziku. Nepremičnina je naprodaj po načelu videno-kupljeno. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
8. Način in rok plačila kupnine: kupec je dolžan plačati kupnino v 30 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, na transakcijski račun prodajalca. Plačilo celotne kupnine v tako določenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine je kupec dolžan plačati 2 % davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe nepremičnine na svoje ime v zemljiški knjigi.
9. Kraj in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, v sejni sobi v prvem nadstropju, v torek, 16. 8. 2016 ob 15. uri.
10. Ogled predmeta javne dražbe: vse informacije v zvezi s prijavo, načrt etažne lastnine, pogoji prodaje in ogledom nepremičnine so na voljo pri Petri Gašparić, tel. 818-17-15, e-pošta: petra.gasparic@rogaska-slatina.si.
Občina Rogaška Slatina 

AAA Zlata odličnost