Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

Ob-2653/16, Stran 1743
Mestna občina Ljubljana objavlja na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13; v nadaljevanju: ZZDej) in 7. točke 18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB in 15/12)
javni razpis 
za podelitev 2 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).
2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev 2 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v MOL:
– 2 koncesiji na področju splošne medicine.
4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega programa koncesije in krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija:
4.1. 1,00 program splošne medicine v pritličju na naslovu Tehnološki park 22a, 1000 Ljubljana (ČS Rožnik);
4.2. 0,50 programa splošne medicine znotraj ČS Center.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 15 let. Koncesijo z oznako 4.1. in 4.2. se prične opravljati predvidoma s 1. 1. 2017, najkasneje pa v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru se koncesija odvzame z odločbo.
6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati
Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba:
6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je v delovnem razmerju, bo to v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre. V primeru podelitve koncesije z oznako 4.1. bo vlagatelj opravljal koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih v pritličju na naslovu Tehnološki park 22a, 1000 Ljubljana (ČS Rožnik). V ta namen bo najkasneje v roku 21 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenil najemno pogodbo, ki bo vezana na čas trajanja koncesije;
6.1.5. da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času (pogoj 6.1.5. velja le za koncesijo z oznako 4.1.);
6.1.6. da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost vsaj enkrat tedensko v popoldanskem času (pogoj 6.1.6. velja le za koncesijo z oznako 4.2.);
6.1.7. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira na tem razpisu;
6.1.8. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. Tu so mišljeni upravni postopki, ki jih vodi MOL ali pa sodni postopki v katerih MOL nastopa kot stranka oziroma stranski udeleženec;
6.1.9. prijava vlagatelja na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2016, ki jo bo vlagatelj v primeru podelitve koncesije moral dopolniti.
6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba:
6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji;
6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre. V primeru podelitve koncesije z oznako 4.1. bo pravna oseba opravljala koncesijsko dejavnost v ordinacijskih prostorih v pritličju na naslovu Tehnološki park 22a, 1000 Ljubljana (ČS Rožnik). V ta namen bo najkasneje v roku 21 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenila najemno pogodbo, ki bo vezana na čas trajanja koncesije;
6.2.5. da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi opravljal koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času (pogoj 6.2.5. velja le za koncesijo z oznako 4.1.);
6.2.6. da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi opravljal koncesijsko dejavnost vsaj enkrat tedensko v popoldanskem času (pogoj 6.2.6. velja le za koncesijo z oznako 4.2.);
6.2.7. da ima pravna oseba veljavno dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije;
6.2.8. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira na tem razpisu;
6.2.9. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira vlagatelj na tem razpisu;
6.1.10. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi. Tu so mišljeni upravni postopki, ki jih vodi MOL ali pa sodni postopki v katerih MOL nastopa kot stranka oziroma stranski udeleženec;
6.1.11. prijava vlagatelja na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2016, ki jo bo vlagatelj v primeru podelitve koncesije moral dopolniti.
7. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji z oznako 4.1. in 4.2. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa)
Vloge vlagateljev pri koncesiji z oznako 4.1. in 4.2. bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.1. delovna doba nosilca dejavnosti: največ 10 točk;
7.2. število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk.
8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, se izvede žreb.
9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podana v razpisni dokumentaciji.
10. Rok za oddajo vlog: vloge morajo biti oddane na naslov Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Glavna pisarna MOL). Šteje se, da so vloge za koncesijo št. 4.1. in 4.2. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 8. 8. 2016 do 24. ure ali oddane neposredno v Glavni pisarni MOL do 8. 8. 2016 v delovnem času (od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure).
11. Obravnava vlog: razpisna komisija, ki jo imenuje župan MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni upravni organ zavrnil z upravno odločbo, ki jo bo posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno. V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali ugotovi, da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se koncesije ne podeli.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo 11. 8. 2016 ob 9. uri, v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno.
Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.2. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo 11. 8. 2016 ob 10. uri, v prostorih Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno.
13. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh MOL (http://www.Ljubljana.si) in v Glavni pisarni MOL v delovnem času: od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti