Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2292. Pravilnik o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste virusnega artritisa/encefalitisa koz, stran 7656.

  
Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste virusnega artritisa/encefalitisa koz 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa pogoje za priznanje, vzdrževanje in odvzem statusa črede, proste virusnega artritisa/encefalitisa koz (v nadaljnjem besedilu: CAE), katerega povzročitelj je lentivirus drobnice.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. preiskave so serološke preiskave in preiskave za dokaz povzročitelja;
2. serološke preiskave so preiskave za dokazovanje protiteles proti lentivirusom drobnice;
3. veterinarska organizacija je veterinarska organizacija, ki ima v skladu s predpisom, ki ureja mrežo javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev, podeljeno koncesijo za izvajanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki niso financirane iz proračuna Republike Slovenije, in te dejavnosti lahko izvaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
3. člen 
(CAE) 
(1) CAE je okužba koz z lentivirusi drobnice. Klinični znaki CAE pri kozah so navedeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Sum na okužbo z lentivirusi drobnice se postavi, če se vsaj pri eni živali ugotovijo klinični znaki, značilni za CAE.
(3) Okužba z lentivirusi drobnice se potrdi, če je vsaj pri eni živali v čredi dokazan povzročitelj ali protitelesa proti lentivirusom drobnice.
4. člen 
(označevanje živali) 
Živali morajo biti označene v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo drobnice, pri čemer morajo biti za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste CAE, živali ne glede na starost individualno trajno označene ter individualno vpisane v register drobnice na gospodarstvu na način, da je zagotovljena sledljivost potomcev do matere in očeta.
5. člen 
(priznanje statusa) 
(1) Čreda je prosta CAE, če izpolnjuje naslednje pogoje:
a) v čredi ni postavljen sum oziroma potrjena okužba z lentivirusi drobnice;
b) nobena žival v čredi ne kaže kliničnih znakov, značilnih za okužbo z lentivirusi drobnice;
c) čreda mora biti na gospodarstvu, pašniku, sejmu, razstavi ali drugi lokaciji, ne glede na lastništvo, ločena z naravnimi ali fizičnimi ovirami od drugih gospodarstev, pašnikov ali drugih lokacij oziroma čred, ki nimajo statusa črede, proste CAE, tako da je onemogočen stik med živalmi različnega zdravstvenega statusa v skladu s 6. členom tega pravilnika;
č) v čredo so poleg živali, rojenih v čredi, vključene:
– živali iz čred, prostih CAE, ali
– živali, stare najmanj 12 mesecev, ki izhajajo z gospodarstva, na katerem v zadnjih 24 mesecih ni bil potrjen CAE, in ki so bile pred vključitvijo v čredo vsaj šest mesecev v izolaciji, ki se izvede v skladu s 6. členom tega pravilnika; v času izolacije sta bili na živalih opravljeni dve serološki preiskavi v razmiku vsaj šestih mesecev z negativnimi rezultati;
d) nobena žival v čredi ni v stiku z živalmi, ki ne izhajajo iz črede, proste CAE, ali živalmi z nižjim zdravstvenim statusom glede CAE;
e) za osemenjevanje se uporablja le seme kozlov, ki izpolnjujejo
– poleg pogojev iz predpisa, ki ureja rutinske diagnostične preiskave in način zdravljenja ovnov in kozlov v odobrenih osemenjevalnih središčih, tudi pogoje iz točke č) tega odstavka, ali
– pogoje iz predpisa, ki ureja veterinarske pogoje za promet z živalskim semenom, jajčnimi celicami in zarodki, in izvirajo živali iz črede, proste CAE, ali so bile pri živalih pred vključitvijo v osemenjevalno središče opravljene preiskave na CAE z negativnimi rezultati;
f) za naravni pripust se uporabljajo le kozli, ki poleg pogojev iz predpisa, ki ureja rutinske diagnostične preiskave in način zdravljenja ovnov in kozlov v odobrenih osemenjevalnih središčih, izpolnjujejo tudi pogoje iz točke č) tega odstavka;
g) živali izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena in
h) v čredi sta bili pri vseh živalih, starejših od šest mesecev, izvedeni dve zaporedni serološki preiskavi z negativnimi rezultati v razmiku vsaj 12 mesecev in od druge serološke preiskave ni minilo več kot šest mesecev.
(2) Pogoji iz točke a) in točke c) do f) prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni vsaj od datuma odvzema vzorcev za prve serološke preiskave iz točke h) prejšnjega odstavka.
(3) Imetnik živali vloži vlogo za priznanje statusa črede, proste CAE, na pristojni območni urad (v nadaljnjem besedilu: OU) Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava).
(4) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati vsaj:
a) podatke o imetniku živali: osebno ime oziroma firmo, naslov oziroma sedež, KMG – MID in G-MID, na katerega se nanaša status;
b) datum vloge;
c) podatke o gospodarstvu in čredi:
– opis gospodarstva (način reje, število objektov, vrste živali na gospodarstvu, premiki živali z in na gospodarstvo, izolacije živali ipd.),
– število in kategorije živali v čredi, na katero se nanaša status, vključno izpisom iz registra oziroma kopijo registra drobnice na gospodarstvu,
– opravljene preglede in preiskave (kopije zapisov v dnevniku veterinarskih posegov),
– zdravstveno stanje črede (zapore gospodarstva z navedbo razlogov, kot so sumi na bolezen, potrjeni primeri bolezni) in
č) potrdilo lečečega veterinarja veterinarske organizacije o odsotnosti kliničnih znakov CAE, ki ni starejše od sedmih dni.
(5) Podatki iz prve, tretje in četrte alineje točke c) prejšnjega odstavka morajo zajemati obdobje vsaj od datuma odvzema vzorcev za prve serološke preiskave iz točke h) prvega odstavka tega člena.
(6) Če čreda izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena, se imetniku izda odločba o priznanju statusa črede, proste CAE.
(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko imetniku na podlagi vloge iz tretjega odstavka tega člena izda odločba o priznanju statusa črede, proste CAE, če so v čredo vključene samo živali, ki prihajajo iz čred, prostih CAE.
(8) Seznam čred, prostih CAE, je objavljen na spletni strani Uprave.
6. člen 
(izolacija živali) 
(1) Izolacija živali je začasna osamitev živali, ki ne prihajajo iz čred, prostih CAE, pred vključitvijo v čredo, ki je prosta CAE oziroma za katero želi imetnik živali pridobiti status črede, proste CAE oziroma za vzdrževanje statusa črede, proste CAE. Pri oskrbi živali v izolaciji je treba izvajati ukrepe za preprečevanje vnosa, prenosa oziroma širjenja bolezni.
(2) Izolacija živali se lahko izvaja na:
a) drugi lokaciji, ki ni ista kot lokacija črede, proste CAE, oziroma za katero želi imetnik živali pridobiti status črede, proste CAE; pri tem mora biti onemogočen vsakršen stik z drugo drobnico;
b) na gospodarstvu, če izolacija živali na drugi lokaciji ni mogoča; pri tem je treba zagotoviti, da so živali v izolaciji vsaj dva metra oddaljene od ostale drobnice na gospodarstvu in od njih ločene z vsaj dva metra visoko pregrado brez odprtin, ki onemogoča prenos povzročiteljev bolezni.
7. člen 
(pridobitev statusa) 
(1) Če čreda ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa črede, proste CAE, oziroma je na podlagi kliničnih znakov ali rezultatov preiskav postavljen sum ali potrjena okužba z lentivirusi drobnice v čredi, imetnik živali pa želi pridobiti status črede, proste CAE:
a) o tem obvesti veterinarja veterinarske organizacije, ki pripravi program izkoreninjenja lentivirusov drobnice v skladu z 8. členom tega pravilnika, in
b) vloži vlogo za pridobitev statusa črede v postopku izkoreninjenja CAE na pristojni OU Uprave.
(2) Vloga iz točke b) prejšnjega odstavka mora vsebovati vsaj:
a) podatke o imetniku živali: osebno ime oziroma firmo, naslov oziroma sedež, KMG – MID in G-MID, na katerega se nanaša program izkoreninjenja lentivirusov drobnice;
b) datum vloge;
c) podatke o gospodarstvu in čredi:
– opis gospodarstva (način reje, število objektov, vrste živali na gospodarstvu, premiki živali z in na gospodarstvo, izolacije živali ipd.),
– število in kategorije živali v čredi, na katero se nanaša program izkoreninjenja lentivirusov drobnice, vključno z izpisom iz registra oziroma kopijo registra drobnice na gospodarstvu,
– zdravstveno stanje črede (zapore gospodarstva z navedbo razlogov, kot so sumi na bolezen, potrjeni primeri bolezni) in
č) program izkoreninjenja lentivirusov drobnice na gospodarstvu iz 8. člena tega pravilnika.
(3) Podatki iz prve in tretje alineje točke c) prejšnjega odstavka morajo zajemati obdobje vsaj šestih mesecev pred vložitvijo vloge iz točke b) prvega odstavka tega člena.
(4) Na podlagi vloge iz točke b) prvega odstavka tega člena se imetniku izda odločba o pridobitvi statusa črede v postopku izkoreninjenja CAE.
(5) Seznam čred v postopku izkoreninjenja CAE je objavljen na spletni strani Uprave.
(6) Ko so izvedeni ukrepi in opravljene serološke preiskave z negativnimi rezultati v skladu s programom izkoreninjenja lentivirusov drobnice na gospodarstvu in so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika, imetnik živali vloži vlogo za priznanje statusa črede, proste CAE, iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(7) Če čreda izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa črede, proste CAE, se imetniku izda odločba o priznanju statusa črede, proste CAE.
(8) Čreda, ki pridobi status črede, proste CAE, se izbriše s seznama iz petega odstavka tega člena.
8. člen 
(program izkoreninjenja lentivirusov drobnice) 
(1) Program izkoreninjenja lentivirusov drobnice za posamezno gospodarstvo pripravi veterinarska organizacija. Odgovorna oseba veterinarske organizacije program potrdi s podpisom in žigom. Kopija programa mora biti na voljo na gospodarstvu.
(2) Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati vsaj:
a) ukrepe za izkoreninjenje lentivirusov drobnice,
b) režim kliničnih pregledov in seroloških testiranj in
c) pogoje za vključitev novih živali na gospodarstvo.
9. člen 
(vzdrževanje statusa) 
(1) Za vzdrževanje statusa črede, proste CAE, morajo biti izpolnjeni pogoji iz točk a) do g) prvega odstavka 5. člena tega pravilnika in opravljene serološke preiskave z negativnimi rezultati vseh živali, starejših od 12 mesecev. Serološke preiskave se opravijo enkrat letno.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko serološke preiskave opravijo vsake dve leti, če so bili rezultati vseh seroloških preiskav v prvih treh letih po pridobitvi statusa črede, proste CAE, negativni.
(3) Poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena mora za vzdrževanje statusa črede, proste CAE, imetnik živali zagotoviti, da veterinar veterinarske organizacije vsaj enkrat letno opravi pregled izpolnjevanja pogojev iz tega pravilnika na gospodarstvu. Veterinar veterinarske organizacije o tem napiše zapisnik tako, da izpolni obrazec »Zapisnik o vzdrževanju statusa«, ki je dostopen na spletni strani Uprave, in ga posreduje na OU Uprave.
(4) Če se pri pregledu iz prejšnjega odstavka ugotovi, da čreda ne izpolnjuje več pogojev za status črede, proste CAE, veterinar veterinarske organizacije o tem nemudoma obvesti uradnega veterinarja, ki začne s postopkom za odvzem statusa črede, proste CAE.
10. člen 
(odvzem statusa) 
(1) Če uradni veterinar ugotovi, da čreda ne izpolnjuje več pogojev iz prejšnjega člena, se imetniku živali izda odločbo, s katero se odvzame status črede, proste CAE.
(2) Čredo, kateri je odvzet status, se izbriše s seznama iz osmega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(3) Če želi imetnik živali ponovno pridobiti status črede, proste CAE, mora izpolniti pogoje iz 7. člena tega pravilnika.
11. člen 
(odvzem vzorcev, preiskave in klinični pregledi) 
(1) Vzorce za preiskave odvzame veterinarska organizacija v skladu s predpisom, ki ureja informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (v nadaljnjem besedilu: EPI).
(2) Preiskave na lentiviruse drobnice opravi imenovani laboratorij v skladu s predpisom, ki ureja bolezni živali, in rezultate vnese v EPI.
(3) Vse odvzeme vzorcev na lentiviruse drobnice in rezultate preiskav na lentiviruse drobnice ter klinične preglede in rezultate kliničnih pregledov veterinarska organizacija vnese v dnevnik veterinarskih posegov na gospodarstvu.
12. člen 
(mešane črede oziroma stik z ovcami) 
Za priznanje, pridobitev ali vzdrževanje statusa črede, proste CAE, v katero so vključene tudi ovce oziroma prihajajo koze v stik z ovcami, morajo tudi ovce izpolnjevati pogoje iz tega pravilnika. Rezultati preiskav morajo biti negativni na prisotnost lentivirusov drobnice.
13. člen 
(stroški) 
Stroški vseh preiskav, ukrepov in pregledov po tem pravilniku bremenijo imetnika živali.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-289/2015
Ljubljana, dne 13. julija 2016
EVA 2015-2330-0110
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Priloga 1 
Klinični znaki CAE 
Na CAE se posumi na podlagi predhodnih informacij, dobljenih pri epizootiološki poizvedbi, oziroma če so pri živalih prisotni naslednji klinični znaki:
– oteklost enega ali več sklepov;
– šepanje ali otežena hoja;
– nevrološka znamenja;
– otrdelost vimena brez znakov vnetja;
– zmanjšana mlečnost;
– oteženo dihanje, nezmožnost fizičnega napora;
– hujšanje oziroma mršavost.

AAA Zlata odličnost