Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

Ob-2662/16, Stran 1753
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Kuzma za leto 2014, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kuzma na 25. redni seji dne 28. avgusta 2014, objavlja Občina Kuzma v občinskem uradnem glasilu Uradne objave občine Kuzma, v Novičkah in na spletni strani Občine Kuzma
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Kuzma 
I. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma.
II. Predmet prodaje so spodaj navedena nezazidana stavbna zemljišča v skladu z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja enote urejanja KU 11 (Uradne objave občine Kuzma, št. 008/2015 z dne 7. 8. 2015):
Zap. št.
Številka parcele
Lokacija (k.o.)
Površina (ar, m2)
Izklicna cena (EUR)
1.
482/3
Kuzma
8 00
4.800,00
2.
482/7
Kuzma
7 79
4.674,00
Lega oziroma položaj posameznih parcel je razvidna iz grafičnega prikaza, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Namen prodaje je reševanje stanovanjske problematike mladih družin, ohranjanje poseljenosti in opravljanje mirnih dejavnosti.
III. Cena za m2 stavbnega zemljišča znaša 6,00 € EUR/m2. Izbrani ponudnik mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, plačati še komunalni prispevek v skladu z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kuzma (Uradne objave občine Kuzma, št. 001/2014 z dne 29. 1. 2014).
IV. Vse stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo in vknjižbo v zemljiško knjigo plača kupec, strošek DDV pa plača prodajalec.
V. Prednost pri nakupu imajo ponudniki, ki za posamezno parcelo ponudijo višjo ponudbeno ceno. Ob izpolnitvi vseh pogojev, bo kot najugodnejši ponudnik za posamezno nepremičnino izbran ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno. Naročnik lahko v primeru dveh ali več ponudnikov za isto parcelo, med posameznimi ponudniki izvede pogajanja. Parcela se proda ponudniku, ki ponudi višjo ceno. Izbrani ponudniki morajo najkasneje v roku petih let dokončati z gradnjo.
VI. Izbrani ponudniki morajo pri gradnji nepremičnine izbrati takšen način toplotnega ogrevanja, s katerim morajo dosegati minimalne zahteve o 20 % znižanju emisij toplogrednih plinov s priporočilom priključitve nepremičnine na DOLB Kuzma.
Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno–kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati vlogo in razpisno dokumentacijo na naslednjih obrazcih:
– Obrazec 1: ponudba za nakup nepremičnine z vlogo o namenu odkupa
– Obrazec 2: izjava o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev javnega razpisa
– Obrazec 3: izjava o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih evidenc
– Potrdilo Finančne uprave o plačanih davkih in drugih obveznih dajatvah
– Kopija potrdila o državljanstvu
– Kopija osebnega dokumenta
– Za pravne osebe izpis iz AJPES-a iz Poslovnega registra Slovenije.
c) Javno odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi pristojna komisija in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
d) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla.
e) Uspešni ponudnik mora najkasneje v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo.
f) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun Občine Kuzma št. 01256-0100011902.
g) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
VII. Premoženje preide v lastništvo kupca šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
VIII. Sestavni del zbiranja ponudb je razpisna dokumentacija, katero lahko interesenti prevzamejo na občinski upravi Občine Kuzma vsak delovni dan, od dneva objave javnega zbiranja ponudb ali na spletni strani Občine Kuzma: www.obcina-kuzma.si.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje v roku 30 dni od objave tega razpisa do 15. ure na naslov: Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma. Na zaprti kuverti mora biti na levi strani vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Odpiranje ponudb bo naslednji dan po preteku roka za oddajo ponudb, in sicer v sejni sobi Občine Kuzma, ob 10. uri. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe se ne bodo upoštevale pri izbiri.
IX. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje na občinski upravi Občine Kuzma, Kuzma 60c, kontaktna oseba je Milan Matiš, tel. 02/555-80-16 ali 041/327-388. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma 

AAA Zlata odličnost