Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2264. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica, stran 7630.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 14. redni seji dne 7. julija 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN TRIS Kanižarica), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica (Uradni list RS, št. 51/10).
(2) SD OPPN TRIS Kanižarica se nanašajo na umestitev načrtovanih ureditev v prostor, predvsem na zasnovo prometne ureditve, posledično pa se spreminjajo tudi predlagane parcele, površine za razvoj objektov in ureditvene enote. Spremembe izhajajo iz razvojnih potreb podjetja ADRIA DOM d.o.o., oziroma so prilagoditve poteku priključne ceste na tretjo razvojno os, ki se obravnava z državnim prostorskim načrtom za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug, ki je v fazi predloga.
(3) Odlok o SD OPPN TRIS Kanižarica je izdelalo podjetje SAPO, d.o.o., pod št. 1/15-OPPN v juliju 2016.
2. člen 
(vsebina in oblika SD OPPN) 
SD OPPN TRIS Kanižarica vsebujejo tekstualni in grafični del ter priloge. Gradivo je izdelano v digitalni in analogni obliki. Grafični del SD OPPN TRIS Kanižarica vsebuje naslednje načrte:
1. Izsek iz kartografske dokumentacije (OPN)
2.1 Situacija prostorske ureditve
2.2 Pregledna situacija (DOF)
3. 1 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
3.2 Prikaz območij varovanj in omejitev; M 1:5000
4. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem (DKN)
5.1 Ureditvene enote OPPN
5.2 Ureditvena situacija OPPN
6.1 Situacija prometne ureditve
6.2 Energetska, komunalna in ostala infrastruktura
7. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
8. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
9.1 Načrt parcelacije
9.2 Zakoličbena situacija.
3. člen 
(priloge SD OPPN) 
Priloge SD OPPN so:
1. Izvleček iz planskega akta Občine Črnomelj
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
4. Smernice nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev akta in stališča do pripomb iz 1. in 2. javne razgrnitve
6. Povzetek za javnost
7. Odločba o CPVO.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA 
4. člen
(ureditveno območje OPPN) 
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Obravnavano območje prečka trasa načrtovane državne ceste od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj Jug (v nadaljnjem besedilu: DPN), ki območje OPPN deli na dva dela. Meja severnega dela obravnavanega območja je na severu definirana z gozdnimi površinami, na jugu z mejo DPN, na zahodu z regionalno cesto R1-218/1214 Kanižarica–Vinica, na severozahodu pa s stanovanjsko pozidavo Stara kolonija. Meja južnega dela obravnavanega območja je na severu definirana z mejo DPN, na vzhodu in jugu z gozdnimi površinami, na zahodu pa z regionalno cesto R1-218/1214 Kanižarica–Vinica.«
5. člen 
(vpliv in povezave s sosednjimi območji) 
V prvem odstavku 7. člena se doda besedilo, ki se glasi: »Območje bo na severnem delu, med pozidavo Stare kolonije in delno zgrajeno cono, prečkala predvidena trasa povezovalne ceste Črnomelj jug (D.3/1), ki se načrtuje z DPN. Ta cesta bo povezala gospodarsko cono TRIS Kanižarica z državno hitro cesto v priključku Črnomelj jug.«
6. člen 
(vrste objektov) 
(1) V prvem odstavku 9. člena se v besedilu, ki določa vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov, v območju UE 8a, črta alinejo »–21120 le gozdne ceste.«, ter doda besedilo: »22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.«
7. člen 
(pogoji za izvedbo prometnega omrežja) 
(1) V prvem odstavku 23. člena se za besedilom prvega stavka briše dvopičje in doda besedilo: »oziroma na povezovalno cesto Črnomelj jug:«.
(2) V prvem odstavku se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– Dodatno so predvideni trije dostopi v cono, in sicer na mestu predvidenih priključkov na traso povezovalne ceste Črnomelj jug (D.3/1), oziroma predvidenih prestavitev in preureditev notranjih cest H, H1 in E4.«.
(3) V prvem odstavku se za besedilom v alinejah doda besedilo: »Po realizaciji povezovalne ceste Črnomelj jug (D.3/1) je potrebno preurediti cestne priključke na državno cesto R1-218/1214 Kanižarica–Vinica od km 0,280 km 1,075 (levo) v skladu z veljavno zakonodajo.«
(4) V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Kot glavne dostopne ceste, ki se navezujejo na regionalno cesto so opredeljene: del obstoječe ceste A, cesta F, H, cesta G2 in cesta O2, ostale ceste se obravnavajo kot sekundarne oziroma notranje dostopne ceste. Del obstoječe ceste A, med zemljiščem s parc. št. 2342/96, k.o. Dobliče in zemljiščem s parc. št. 2342/114, k.o. Dobliče, v dolžini 146 m, v delu razvojnega območja podjetja ADRIA DOM d.o.o. se ukine.«
(5) V drugem odstavku se za drugim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Kot glavne dostopne ceste, ki se navezujejo na povezovalno cesto Črnomelj jug, so opredeljene: cesta B, cesta H, H1 in cesta E4. Ostale ceste se obravnavajo kot sekundarne oziroma notranje dostopne ceste. Cesta E4 se v smeri proti jugu poveže z cesto G, s čemer se zagotavlja večjo pretočnost v območju.«
(6) V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Sekundarne ceste se gradijo in ukinjajo glede na potrebe po dostopu do tangiranih parcel. Za že zgrajene sekundarne ceste velja, da se lahko ukinejo le v primeru, da je pred ukinitvijo zagotovljen dostop do vseh parcel v območju, ki so se do ukinitve napajale preko ukinjene ceste.
Za zagotavljanje novih dostopov in večje pretočnosti v območju, se predvidi še izgradnja dodatnih sekundarnih cest, ki se jih gradi glede na potrebe v prostoru, in sicer:
– ceste A1, ki povezuje cesti E3 in E4,
– ceste G3, ki povezuje cesto D1 s cesto B1,
– ceste E5, ki povezuje cesti A1 in F,
– ceste D3, ki povezuje cesti G in G1 ter
– ceste H5, ki povezuje cesto H in H2.
V primeru, da se posamezne parcele znotraj območij, ki jih ceste napajajo, združujejo, izgradnja predlaganih novih sekundarnih cest ni potrebna.«
(7) Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Notranje cestno omrežje – dolgoročno:
Ob dolgoročni širitvi proizvodnje podjetja ADRIA DOM d.o.o., na območje med cesto F in povezovalno cesto Črnomelj jug (D.3/1), je mogoča ukinitev dela ceste F (v delu med cesto E2 in E4), pri čemer mora biti izpolnjen eden izmed naslednjih pogojev:
– da je izvedena povezovalna cesta Črnomelj jug (D.3/1) in priključki prometnega omrežja območja TRIS Kanižarica na povezovalno cesto v načrtovanih križiščih ali
– da se ponovno kot glavna povezovalna cesta v coni vzpostavi cesta A, in sicer s soglasjem lastnika parcele na kateri je načrtovana cesta A. Celovitost ceste A se zagotavlja s ponovno izgradnjo/vzpostavitvijo ukinjenega odseka iz drugega odstavka tega člena.«
Dosedanji četrti do deveti odstavek postanejo peti do deseti odstavek.
8. člen 
(kanalizacija) 
V tretjem odstavku 26. člena se doda besedilo, ki se glasi: »Za odvajanje meteornih voda je mogoče uporabiti tudi obstoječi drenažni sistem, ki je bil izveden kot sanacija površin območja rudnika v zapiranju (bodisi kot drenažni cevni sistem ali drenažna rebra).«
9. člen 
(elektro omrežje) 
(1) Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: »Preko območja urejanja potekajo 20 kV in 0,4 kV elektroenergetski vodi (EE) položeni v obbetonirano elektrokabelsko kanalizacijo (EKK). Postavljene so obstoječe transformatorske postaje (TP), in sicer: TP Ind. cona Kanižarica 1, TP Ind. cona Kanižarica 2, TP Ind. cona Kanižarica 3 in TP MFE SUN Roller.«
(2) V tretjem odstavku se za tretjo alineo doda četrto alineo, ki se glasi:
»– na vseh uvozih je potrebno EKK dodatno mehansko ojačati skladno s tehničnimi predpisi, normativi in standardi.«
(3) V četrtem odstavku se za drugo alineo doda tretjo alineo, ki se glasi:
»– Prestavitev obstoječih TP ni možna, razen s postavitvijo nadomestnih TP s kompletno zamenjavo obstoječih EE objektov (SN in NN omrežje, EKK) do napajalnih točk.«
(4) V četrtem odstavku se v besedilu nove sedme alineje besedo »osnutka«, zamenja z besedo »izdelave«, da se besedilo te alineje glasi:
»– Trase elektroenergetskih vodov, lokacije in tip novih TP je potrebno v sklopu projektiranja uskladiti z Elektro Ljubljana d.d. (ker v fazi izdelave OPPN še niso znane priključne moči in lokacije objektov).«
(5) V osmi alineji četrtega odstavka 27. člena se na koncu besedila doda naslednje besedilo: »V primeru del v bližini 20 kV vodov, je potrebno naročiti odklop tangirane naprave.«
(6) V petem odstavku se za besedilom tretjega stavka doda naslednje besedilo: »Na območju UE 8 se lahko uporabi svetilke manjšega merila, primernejše za naravno okolje.«
10. člen 
(varstvo pred požarom) 
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za zagotovitev ustrezne požarne in druge varnosti je treba pri projektiranju stavb upoštevati naslednja izhodišča, skladna z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, požarno varnost v stavbah ter skladna s tehničnimi normativi za hidrantno omrežje, in sicer:
– naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena …) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje;
– cono potresne ogroženosti in terenu primerno predvideti način gradnje;
– požarno ogroženost naravnega okolja in predvideti ustrezne ukrepe;
– možnost razlitja nevarnih snovi in predvideti ustrezne ukrepe;
– vse ukrepe varstva pred požarom;
– zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje;
– zagotoviti potrebne odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve;
– zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila;
– zaradi zmanjšanja požarnega tveganja se morajo upoštevati morebitni vplivi obstoječih industrijskih objektov;
– izvesti ojačitev prve plošče ali zagotoviti gradnjo zaklonišč v primerih, ko gre za dejavnost, kjer je le-ta obvezna.«
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo) 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem SD OPPN TRIS Kanižarica opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
12. člen 
(hramba SD OPPN) 
SD OPPN TRIS Kanižarica se v analogni in digitalni obliki hranijo na sedežu Občine Črnomelj. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-9/2015
Črnomelj, dne 7. julija 2016
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti