Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2277. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje, stran 7648.

  
Na podlagi 18., 50., 57., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 16. seji dne 29. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje 
1. člen 
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje (Uradni list SRS, št. 39/88 in Uradni list RS, št. 58/92, 23/97, 43/97, 69/98, 88/98, 31/03, 56/06, 18/08, 48/08, 51/09, 10/11, 10/13) se v 6. členu, v poglavju »Morfološki enoti 2D/1, 2D/2« na koncu doda odstavek, ki se glasi:
»Na zemljiščih parc. št. 203, 204/1, 204/2 in 205 k.o. Senica se dovoljuje 40 % stopnja pozidanosti gradbene parcele.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-14/2007-35
Medvode, dne 29. junija 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost