Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2016, stran 7363.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF v nadaljevanju ZLS), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, v nad. ZJF) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 12. redni seji dne 29. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2016 se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2016 določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
v EUR 
Rebalans 2016
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.217.833
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.887.476
70
DAVČNI PRIHODKI
2.509.676
700
Davki na dohodek in dobiček
2.193.537
703
Davki na premoženje
198.134
704
Domači davki na blago in storitve
118.005
71
NEDAVČNI PRIHODKI
377.800
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
217.000
711
Takse in pristojbine
3.000
712
Globe in denarne kazni
5.800
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
5.000
714
Drugi nedavčni prihodki
147.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
140.027
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
94.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
46.027
73
PREJETE DONACIJE
100
730
Prejete donacije iz domačih virov
100
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.190.230
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
545.475
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
644.755
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.662.236
40
TEKOČI ODHODKI
808.222
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
198.438
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
34.194
402
Izdatki za blago in storitve
566.078
403
Plačila domačih obresti
0
409
Rezerve
9.512
41
TEKOČI TRANSFERI
1.317.321
410
Subvencije
10.000
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
907.140
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
136.993
413
Drugi tekoči domači transferi
263.188
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.458.415
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.458.415
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
78.278
430
Investicijski transferi
0
431
Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
49.488
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
28.790
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–444.403
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550
Odplačila domačega dolga
0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-444.403
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
444.403
XII. PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH
444.403
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0018/2016
Videm, dne 29. junija 2016
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti