Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2244. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (sprememba št. 1), stran 7429.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in ZPNačrt-B, 57/12) in 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je župan Občine Tržič sprejel
S K L E P 
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (sprememba št. 1)
1. člen 
(namen sklepa in pravna podlaga) 
S predmetnim sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (v nadaljevanju: OPN). Pravno podlago za uvedbo postopka predstavlja 46. člen Zakona o prostorskem načrtovanju.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev) 
Občina Tržič je OPN sprejela v letu 2016 (Uradni list RS, št. 35/16). Tik pred sprejemom OPN se je pojavila zasebna pobuda, ki jo zaradi zaključne faze postopka ni bilo mogoče več vključiti v obravnavo.
3. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev) 
Spremembe in dopolnitve OPN obsegajo obravnavo le ene pobude. Le-ta se nanaša na spremembo namembnosti zemljišč za potrebe širitve dopolnilne dejavnosti ekološke kmetije Šlibar v Kovorju. Predmetne ureditve bodo segale na zemljišča 46/1, 47, 48/1 k.o. Kovor, lahko tudi na pripadajoče zemljišče kmetije.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Za pripravo sprememb in dopolnitev OPN se upošteva:
– obstoječe strokovne podlage k OPN,
– prikaz stanja prostora,
– zasebna pobuda s strokovnimi podlagami ureditve ožjega območja,
– strokovne podlage, ki bi jih v postopku zahtevali upravljavci prostora.
5. člen 
(roki za pripravo) 
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo priprava sprememb in dopolnitev OPN potekala po priloženem (okvirnem) terminskem planu.
Faza
Rok
Sklep župana o začetku priprave
Priprava osnutka sprememb in dopolnitev
30 dni
Objava gradiva na MOP
Prvo mnenje nosilcev urejanja prostora
30 dni
Priprava dopolnjenega osnutka
30 dni
Prva obravnava na OS
Javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
Priprava in sprejem stališč
15 dni
Priprava predloga
30 dni
Objava gradiva na MOP
Drugo mnenje nosilcev urejanja prostora
30 dni
Sprejem odloka in objava v UL RS
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
Državni nosilci:
1. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, (za poselitev),
2. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, (za področje kmetijstva),
3. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva),
4. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva),
5. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami),
6. ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave),
7. MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine),
8. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega prometa s pomorskim, železniškim in zračnim prometom ter za področje avtocest),
9. DARS, Družba za avtoceste v RS, Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje ((za področje cestnega prometa s pomorskim, železniškim in zračnim prometom ter za področje avtocest),
10. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za promet,Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajnostne mobilnosti),
11. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva),
12. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike),
13. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja),
14. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko,Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe),
15. MINISTRSTVO ZA ZADRAVJE, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Lokalni nosilci:
16. ELEKTRO GORENJSKA, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj,
17. KOMUNALA TRŽIČ (vodovod, kanalizacija, odpadki), Mlaka 6, 4290 Tržič,
18. TELEKOM SLOVENIJE, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj,
19. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj,
20. ZAVOD ZA GOZDOVE, OE KRANJ, Cesta Staneta Žagarja 27B, 4000 Kranj,
21. ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE KRANJ, Planina 3, 4000 Kranj,
22. ZAVOD ZA VARSVO KULTURNE DEDIŠČINE, OE KRANJ, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj,
23. PETROL PLIN, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
24. PLINOVODI, Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana,
25. OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
Drugi udeleženci:
26. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za okolje, Sektor za SPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Če se v postopku priprave izkaže, da so nosilci urejanja prostora tudi drugi organi oziroma nosilci javnih pooblastil, se tudi te vključi v postopek.
7. člen 
(obveznost financiranja) 
Vse stroške povezane s pripravo sprememb in dopolnitev OPN nosi predlagatelj pobude oziroma investitor, stroške vodenja postopka (objave v glasilih) nosi Občina Tržič.
8. člen 
(objava sprememb) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Tržič.
Št. 350-0007/2016-9(203)
Tržič, dne 6. julija 2016
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost