Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2183. Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti, stran 7265.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 19. člena, prvega odstavka 27. člena in drugega odstavka 28. člena Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa način izdelave in prenosa carinskih deklaracij, obrazcev, obvestil, zahtevkov in spremnih listin ter nacionalna navodila in seznam nacionalnih oznak za izpolnjevanje enotne upravne listine, obrazcev, obvestil in zahtevkov pri izvajanju carinskih formalnosti v skladu z:
– Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 952/2013/EU),
– Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015, str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (UL L št. 69 z dne 15. 3. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/2446/EU),
– Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015, str. 558 v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/2447/EU) in
– Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (UL L št. 69 z dne 15. 3. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/341/EU).
(2) Pojmi in kratice, uporabljene v tem pravilniku, imajo enak pomen kot pojmi in kratice, opredeljene v Uredbi 952/2013/EU, Uredbi 2015/2446/EU, Uredbi 2015/2447/EU in Uredbi 2016/341/EU.
2. člen 
(elektronsko poslovanje) 
(1) Carinske deklaracije, skupne deklaracije, obrazci, obvestila in zahtevki, vloženi z uporabo sistema za elektronsko izmenjavo podatkov, se pri izvajanju carinskih formalnosti vlagajo preko informacijskega sistema za elektronsko poslovanje Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SICIS).
(2) Za elektronsko poslovanje, pri izvajanju carinskih formalnosti, uporabnik kvalificirano digitalno potrdilo registrira na portalu eCarina.
(3) Spremni dokumenti potrebni za izvedbo carinskih formalnosti se lahko dostavijo pristojnemu carinskemu organu na uraden elektronski naslov Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), ki je objavljen na spletni strani FURS. Če iz seznama elektronskih sporočil, objavljenem na spletni strani FURS, izhaja, da SICIS omogoča dostavo spremnih dokumentov, se ti dostavijo preko SICIS. Na zahtevo carinskega organa, ali če je s posebnim predpisom tako določeno, se spremni dokumenti dostavijo FURS v papirni obliki.
(4) Če SICIS ali aplikacija za elektronsko poslovanje s FURS osebe, ki vlaga carinske deklaracije, obrazce, obvestila in zahtevke, ne deluje, se uporabi pomožni postopek v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani FURS.
3. člen 
(navodila za izpolnjevanje enotne upravne listine) 
Do začetka uporabe priloge B Uredbe 2015/2446/EU se enotna upravna listina (v nadaljnjem besedilu: EUL) izpolnjuje v skladu z navodili dodatka C1 iz priloge 9 Uredbe 2016/341/EU in z navodili v prilogi 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(uporaba oznak) 
Do začetka uporabe priloge B Uredbe 2015/2446/EU so oznake, ki se uporabljajo pri izpolnjevanju EUL, oziroma drugih obrazcev, obvestil in zahtevkov oznake iz dodatka D1 iz priloge 9 Uredbe 2016/341/EU in nacionalne oznake, navedene v prilogi 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
(deklaracija za začasno hrambo) 
(1) Deklaracija za začasno hrambo mora vsebovati podatke iz priloge 3, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika. Kadar SICIS ali aplikacija za elektronsko poslovanje s FURS osebe, ki vlaga deklaracijo za začasno hrambo ne deluje, se deklaracija za začasno hrambo vloži na obrazcu deklaracije za začasno hrambo ali na drugem dokumentu, katerega vsebina ustreza obrazcu deklaracije za začasno hrambo.
(2) Obrazec deklaracije za začasno hrambo in navodila za izpolnjevanje deklaracije za začasno hrambo so določeni v prilogi 3.
6. člen 
(obrazec potrdila o plačilu dolgovanih dajatev) 
Obrazec potrdila o plačilu dolgovanih dajatev je določen v prilogi 4, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
7. člen 
(obrazec za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji) 
Obrazec za uskladitev podatkov v carinski deklaraciji je določen v prilogi 5, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
8. člen 
(obvestilo o prihodu prevoznega sredstva v elektronski obliki) 
Obvestilo o prihodu prevoznega sredstva v pomorskem, letalskem in poštnem prometu mora vsebovati podatke iz priloge 6, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
9. člen 
(obvestilo o predložitvi blaga v elektronski obliki) 
(1) Obvestilo o predložitvi blaga v pomorskem in letalskem prometu mora vsebovati podatke iz priloge 7, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(2) Obvestilo o predložitvi blaga za vnos v uvozne carinske postopke mora vsebovati podatke iz priloge 8, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
10. člen 
(potrdilo in zahtevek za izdajo potrdila o nepreferencialnem poreklu blaga) 
(1) Obrazec potrdila o poreklu blaga in pripadajoči zahtevek za izdajo potrdila o poreklu blaga meri 210 × 297 milimetrov. Dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 milimetrov oziroma plus 8 milimetrov. Uporablja se bel, klejen, brezlesni pisalni papir, ki tehta najmanj 64 g/m2 ali med 25 in 30 g/m2, če gre za papir za letalska pisma. Imeti mora ozadje s tiskanim rjavkastočrnim vzorcem giljoše, tako da je opazno vsako ponarejanje z mehanskimi in kemičnimi sredstvi.
(2) Obrazec potrdila o poreklu blaga je natisnjen v enem ali več uradnih jezikih Unije ali, v skladu z običaji in potrebami trgovanja, v drugem jeziku. Obrazec zahtevka za izdajo potrdila o poreklu blaga je natisnjen v slovenskem jeziku.
(3) Vsako potrdilo o poreklu blaga mora vsebovati ime in naslov tiskarja ali oznako, ki omogoča prepoznavanje tiskarja. Vsebovati mora tudi zaporedno številko, tiskano ali odtisnjeno, ki omogoča prepoznavanje potrdila. Vsebuje lahko tudi natisnjen znak izdajatelja ali mednarodnega združenja, katerega član je izdajatelj.
(4) Zahtevek za potrdilo in vse kopije istega potrdila o poreklu blaga morajo vsebovati enako zaporedno številko. Obrazec potrdila o poreklu blaga in pripadajoči zahtevek za izdajo potrdila o poreklu blaga se lahko številčita v skladu z vrstnim redom njune izdaje.
(5) Obrazec potrdila o poreklu blaga in pripadajočega zahtevka za izdajo potrdila o poreklu blaga je v prilogi 9, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
11. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (Uradni list RS, št. 98/15, 29/16 in 32/16 – ZICZEU).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-350/2016
Ljubljana, dne 5. julija 2016
EVA 2016-1611-0067
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti