Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2205. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Ivančna Gorica, stran 7367.

  
Na podlagi 25. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), v skladu z 10. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB-2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 15. seji dne 30. junija 2016 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Ivančna Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podeljevanja, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje ter prenehanje koncesije na področju javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva.
2. člen 
(1) Koncedent po tem odloku je Občina Ivančna Gorica, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva.
(2) Koncesionar je lahko zasebnik ali druga pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov na področju predšolske vzgoje in varstva.
II. PREDMET KONCESIJE 
3. člen 
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE 
4. člen 
Dejavnost iz prejšnjega člena lahko opravlja oseba, ki:
1. je registrirana za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
2. ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid),
3. ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
4. zagotavlja opremljenost v skladu z akti, ki urejajo normativne in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca,
5. ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu z akti, ki urejajo normative in kadrovske pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
6. ima letni delovni načrt,
7. izvaja oziroma bo izvajala najmanj 9-urni dnevni program,
8. bo opravljala dejavnost za ceno programa, ki jo potrdi občinski svet,
9. izpolnjuje ostale pogoje, opredeljene v zakonu, ki ureja vzgojo in izobraževanje, in zakonu, ki ureja vrtce ter ostale pogoje iz razpisne dokumentacije.
IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA 
5. člen 
(1) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. cena vrtca,
2. ocena objekta, prostora in opreme,
3. lokacija vrtca oziroma oddelka,
4. število oddelkov v posameznem okolišu oziroma na razpisani lokaciji,
5. pisne pozitivne reference,
6. rok pričetka izvajanja javne službe.
(2) Podrobnejša opredelitev meril se določi v razpisni dokumentaciji.
V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE 
6. člen 
(1) Koncesija se podeli po postopku, določenem s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije, na podlagi javnega razpisa, ki se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Javni razpis vsebuje predvsem naslednje sestavine:
1. dejavnost, ki bo predmet koncesije,
2. območje izvajanja koncesije,
3. pogoje za opravljanje dejavnosti,
4. čas, za katerega se dodeljuje koncesija,
5. rok, do katerega se sprejemajo prijave,
6. postopek oddaje prijave,
7. kriteriji/merila za izbiro,
8. čas odpiranja ponudb,
9. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri,
10. navedbo organa, ki bo opravil izbor koncesionarja,
11. navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
7. člen 
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev.
8. člen 
Koncedent mora v času objave razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
9. člen 
(1) Ponudbe odpira in ocenjuje tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Komisija iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni po odpiranju ponudb oceni ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih meril, izdela poročilo in predlaga najustreznejšega ponudnika.
(3) O izbiri koncesionarja odloči občina z upravno odločbo.
(4) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. člen 
Če se na razpis ne javi nobeden ponudnik oziroma če nobeden izmed ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent sprejme ustrezen akt.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN NJENO IZVAJANJE TER PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
11. člen 
(1) Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe, koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo.
(2) Javna služba se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe.
12. člen 
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas petih let, z možnostjo podaljšanja.
(2) S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe, zlasti pa:
1. predmet koncesije,
2. cena programa,
3. obseg izvajanja dejavnosti,
4. začetek izvajanja koncesije,
5. rok za odpoved koncesije,
6. sredstva, način in pogoje financiranja s strani koncedenta,
7. čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba,
8. dolžnosti in načini poročanja koncesionarja koncendentu o vseh dejstvih in okoliščinah, ki utegnejo vplivati na opravljanje dejavnosti predmeta koncesije,
9. pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije,
10. način spreminjanja koncesijskega razmerja oziroma koncesijske pogodbe,
11. prenehanje koncesijske pogodbe,
12. pogoje, način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe,
13. druge določbe, pomembne za določitev in izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.
13. člen 
Koncedent ne zagotavlja sredstev za izvajanje nadstandardnega programa v vrtcu s koncesijo.
14. člen 
Razlogi za prenehanje koncesije so naslednji:
– potek trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo,
– odpoved z odpovednim rokom najmanj 6 mesecev,
– sporazumno,
– odvzem koncesije.
15. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe opravlja organ občinske uprave, ki je določen s strani župana občine. Pristojni organ, ki je imenovan, opravlja:
– nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe,
– nadzor nad namensko porabo sredstev in
– nadzor nad pravilnim obračunom cene programov vrtca do uporabnikov.
(2) Koncesionar je dolžan koncendentu posredovati letno poročilo za preteklo leto in finančni načrt za tekoče leto najpozneje do konca meseca februarja v tekočem letu.
16. člen 
(1) Koncendent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, če:
1. koncesionar krši določila koncesijske odločbe ali pogodbe,
2. ne opravlja dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi,
3. ne upošteva rokov in pozivov koncendenta v zvezi z nadzorom koncesijske pogodbe,
4. koncesionar v roku, določenem s pogodbo, ne začne opravljati koncesijske dejavnosti,
5. se ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti,
6. koncesionar krši zakonodajo.
(2) Koncesija se odvzame z upravno odločbo.
17. člen 
Koncesionar lahko prenese opravljanje koncesionirane dejavnosti samo z dovoljenjem koncedenta.
VII. KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2016
Ivančna Gorica, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti