Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, stran 7427.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 92/15), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) so Občinski svet Občine Kobarid na 13. seji dne 22. 3. 2016, Občinski svet Občine Tolmin na 15. seji dne 17. 5. 2016 in Občinski svet Občine Bovec na 13. seji dne 16. 6. 2016 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin (Uradno glasilo Občine Tolmin, št. 2/1999) se v 1. členu številka 1b nadomesti s številko 2.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Poslanstvo zavoda je trajno in namenjeno nemotenemu izvajanju knjižnične dejavnosti, ki ni pridobitna dejavnost.«.
2. člen 
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.«.
3. člen 
Spremeni se prvi odstavek 6. člena tako, da se glasi:
»Dejavnost zavoda je knjižnična dejavnost, ki se financira iz javnih sredstev in se izvaja kot javna služba.
Zavod lahko opravlja tudi dejavnosti, ki niso opredeljene kot javna služba, če se opravljanje dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– Dejavnost knjižnice
R91.011
– Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R90.040
– Izdajanje knjig
J58.110
– Drugo založništvo
J58.190
– Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G46.190
– Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
L68.200
– Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.330
– Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.290
– Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.190
– Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.030
– Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J62.090
– Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.110
– Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.110
– Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.190
– Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.590
– Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti
N82.110.«.
4. člen 
Spremeni se prvi odstavek 7. člena tako, da se glasi:
»Organa zavoda sta:
– direktor
– svet zavoda.«.
5. člen 
Spremeni se prvi odstavek 9. člena tako, da se glasi:
»Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po predhodnem soglasju občin ustanoviteljic in predhodnem mnenju strokovnih delavcev zavoda.«.
Tretji odstavek se črta.
6. člen 
Spremeni se prvi odstavek 10. člena tako, da se glasi:
»Za direktorja zavoda se lahko imenuje kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna ali univerzitetni enakovredna izobrazba humanistične ali družboslovne smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti in opravljen strokovni izpit za bibliotekarja,
– znanje enega svetovnega jezika.«.
7. člen 
Spremeni se drugi odstavek 13. člena tako, da se glasi:
»Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavoda, uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, in interni akti zavoda.«.
8. člen 
V IV. poglavju Organi zavoda se črtata naslov oddelka »3. Strokovni svet zavoda« in 17. člen.
9. člen 
Spremeni se 19. člen tako, da se glasi:
»19. člen
Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu nepremično in premično premoženje, potrebno za opravljanje dejavnosti.
Zavod ima v upravljanju naslednje nepremično premoženje:
– v lasti Občine Tolmin: stavba s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 642/1, 631, k.o. 2248 Tolmin,
– v lasti Občine Kobarid: pritličje stavbe, parc. št. 288/4, k.o. 2223 Kobarid.
V upravljanju zavoda je tudi premično premoženje v teh objektih in premično premoženje v Knjižnici Bovec.
Zavod upravlja s premoženjem samostojno in gospodarno. Nepremičnega premoženja ne sme s pravnimi posli odtujiti ali obremeniti brez soglasja lastnika.«.
10. člen 
Spremeni se prvi odstavek 20. člena tako, da se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
a. iz javnih virov za opravljanje javne službe:
– iz sredstev državnega proračuna;
– iz sredstev proračunov ustanoviteljic;
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi;
b. iz nejavnih virov za opravljanje javne službe:
– z zaračunavanjem storitev v skladu s predpisi;
c. iz dejavnosti na trgu, ki niso javna služba:
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom;
– z oddajanjem prostorov in opreme v najem;
– iz sredstev drugih uporabnikov;
– iz sredstev, pridobljenih na projektnih razpisih.«.
Dodajo se nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Občina ustanoviteljica je dolžna sama zagotoviti delež sredstev za kritje stroškov izvajanja knjižnične dejavnosti na območju svoje občine.
Delež sredstev za skupne stroške izvajanja knjižnične dejavnosti, ki vključujejo stroške:
– dela in materialnih stroškov, ki so povezani z nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva,
– bibliobusa,
– skupnih služb,
zagotavljajo vse občine ustanoviteljice v razmerjih, določenih s številom prebivalcev po zadnjih objavljenih letnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
Če obstaja za pokrivanje skupnih stroškov izvajanja knjižnične dejavnosti državni predpis, se za pokrivanje skupnih stroškov upošteva državni predpis.«.
Dosedanji drugi odstavek postane peti odstavek in se glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju dejavnosti, se uporablja za kritje stroškov poslovanja in za razvoj dejavnosti zavoda, po predhodnem soglasju ustanoviteljic pa tudi za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih.«.
11. člen 
Spremeni se 21. člen tako, da se glasi:
»21. člen
Zavod pridobiva sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v osnovna sredstva od ustanoviteljic, države in iz drugih virov.
Občina ustanoviteljica je dolžna sama zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v osnovna sredstva, ki so potrebna za dejavnost zavoda le v tej občini. Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v osnovna sredstva skupnega pomena zagotavljajo vse ustanoviteljice v razmerjih, določenih s številom prebivalcev po zadnjih objavljenih letnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.«.
12. člen 
Zavod mora v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka:
– uskladiti organizacijo in organe zavoda s tem odlokom,
– predložiti ustanoviteljicam v soglasje statut zavoda.
13. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2013
Bovec, dne 22. junija 2016
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.
Št. 007-2/2013
Kobarid, dne 29. junija 2016
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.
Št. 014-0001/2013
Tolmin, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti