Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2148. Sklep o spremembah in dopolnitvah (2) Sklepa o začetku priprave OPPN za območje novejšega mestnega jedra v Sežani, stran 7189.

  
Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 30. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah (2) Sklepa o začetku priprave OPPN za območje novejšega mestnega jedra v Sežani 
1. člen 
S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Sklep o začetku priprave OPPN za območje novejšega mestnega jedra v Sežani (Uradni list RS, št. 30/13 in 54/15: v nadaljevanju: sklep) v delu, ki se nanaša na navedbo prostorskih aktov in na spremembo podrobnejše namenske rabe z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) na delu območja, ki se načrtuje s tem OPPN.
2. člen 
Besedilo petega odstavka 2. člena sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»Predvidene ureditve, ki so predmet OPPN – novejše mestno jedro, se nahajajo po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/16) v območjih z različno podrobno namensko rabo, SŽ-146 CU, SŽ-56 CU, SŽ-55 SSV, SŽ-89 ZP, SŽ-80 CDu-del, SŽ-81 CU-del, SŽ-88 CDi-del, SŽ-90 BC-del.«
3. člen 
Besedilo tretjega in četrtega odstavka 3. člena, ki navaja prostorske planske akte in prostorske izvedbene akte, se nadomesti z besedilom:
»v občinskem prostorskem aktu, ki velja na predmetnem območju:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/16).«
V istem členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»V skladu s četrtim odstavkom 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) se s tem sklepom ugotavlja, da so za potrebe umestitve družbenega programa na delu enote SŽ-90 BC (območje športnega parka) ter s tem predvideno spremembo podrobne namenske rabe v centralne dejavnosti na delu območja, ki obsega parcele št. 6091/3-del, 3980/1-del, 2976/1-del, 2995-del, 2990-del, 2982/1-del, 2982/2, 2982/3, 2983-del, 6871, 3000/2, 2996, 3000/1-del, k.o. Sežana, izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 56.a člena ZPNačrt.«
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-6/2016-20
Sežana, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost