Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2118. Sklep o sistemu jamstva za vloge, stran 7136.

  
Na podlagi prvega odstavka 11. člena, prvega odstavka v povezavi s četrtim odstavkom 22. člena, drugega odstavka 23. člena, petega odstavka 24. člena, prvega odstavka 26. člena, prvega odstavka 28. člena, tretjega odstavka 29. člena, petega odstavka 31. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16), in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o sistemu jamstva za vloge 
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen 
(Opredelitev pojmov) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16, v nadaljevanju ZSJV).
(2) V tem sklepu se podrobneje ureja:
– vsebina informacij o sistemu jamstva za vloge, ki jih zagotavljajo banke iz 11. člena ZSJV,
– vsebina, obseg, način in roki za obdelavo in zagotavljanje podatkov za redno poročanje skladno z določbami 23. člena ZSJV,
– pravila za izredno poročanje skladno z 22. členom ZSJV,
– pravila za določanje letnega nadomestila skladno s 24. členom ZSJV in sorazmerno razdelitev letnega nadomestila med banke,
– pravila glede vzpostavitve sklada za jamstvo vlog skladno s 26. členom ZSJV,
– ciljna raven sklada kot delež vsote vseh zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji skladno z 28. členom ZSJV,
– opredelitev plačilnih obveznosti skladno z 29. členom ZSJV in premoženje, ki se šteje kot ustrezno zavarovanje plačilnih obveznosti banke, ter
– pravila za izračun rednih in izrednih prispevkov skladno z 31. in 32. členom ZSJV.
2. INFORMIRANJE VLAGATELJEV 
2. člen 
(Redno obveščanje vlagateljev s strani banke) 
(1) Banka za namen rednega obveščanja vlagateljev skladno z 11. členom ZSJV uporabi predlogo iz Priloge I tega sklepa, ki jo ustrezno prilagodi z vsebino veljavno za posamezno banko.
(2) Informacije o spremembah sistema jamstva za vloge banka objavi najkasneje na dan uveljavitve spremembe.
3. člen 
(Informiranje vlagateljev pri podružnici banke države članice in EU podružnice) 
Za podružnice banke države članice in EU podružnice velja način informiranja kot je določeno v 2. členu tega sklepa.
3. DELOVANJE SISTEMA JAMSTVA ZA VLOGE 
4. člen 
(Pripravljenost potencialnih izplačilnih bank) 
(1) Banka Slovenije preverja izpolnjevanje meril iz drugega odstavka 41. člena ZSJV najmanj vsaki dve leti.
(2) Potencialna izplačilna banka in Banka Slovenije s pogodbo podrobneje uredita vsebino obveznosti potencialne izplačilne banke v času pripravljenosti oziroma v postopku izplačila zajamčenih vlog v skladu z ZSJV, vključno z opredelitvijo postavk dejanskih stroškov, ki se priznajo potencialni izplačilni banki v zvezi z vzpostavitvijo in vzdrževanjem pripravljenosti v skladu z 41. členom ZSJV.
5. člen 
(Vzpostavitev sklada za jamstvo za vloge) 
(1) Banka Slovenije vzpostavi sklad za jamstvo vlog (v nadaljevanju sklad) kot ločeno evidenco sredstev sklada, ki se v skladu z ZSJV štejejo kot premoženje sklada, ter obveznosti iz naslova upravljanja teh sredstev in izplačila kritja. Evidenca zagotavlja ločitev sredstev in obveznosti sklada ter učinkov in stroškov upravljanja premoženja sklada od premoženja Banke Slovenije in od drugega premoženja, ki ga Banka Slovenije upravlja za druge osebe.
(2) Ciljna raven sklada znaša 0,8 odstotka vsote vseh zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji po stanju na datum 31.12. predhodnega leta.
6. člen 
(Prispevki bank v sklad) 
Metodologija izračuna rednih in izrednih prispevkov bank v sklad je podana v Prilogi III tega sklepa.
7. člen 
(Plačilne obveznosti) 
(1) Če Banka Slovenije v posameznem letu z upoštevanjem drugega odstavka 29. člena ZSJV odloči, da se izpolnjevanje ciljne ravni sklada zagotavlja tudi v obliki plačilnih obveznosti lahko banka svojo obveznost plačila rednega prispevka na podlagi odločbe o vplačilu prispevkov v sklad izpolni z vzpostavitvijo plačilne obveznosti do sklada. Ne glede na odločitev Banke Slovenije o možnosti izpolnjevanja ciljne ravni s plačilnimi obveznostmi, lahko banka redni letni prispevek zagotovi s plačilom denarnih sredstev v sklad.
(2) Pri odločanju o uporabi plačilnih obveznosti, Banka Slovenije upošteva Smernice Evropskega bančnega organa o plačilnih obveznostih v skladu z Direktivo 2014/49/EU o sistemih jamstva za vloge (EBA/GL/2015/09, z dne 11. 9. 2015) glede pogojev, ki jih je treba vključiti v dogovore o plačilni obveznosti banke v razmerju do sistema jamstva za vloge ter merila za upravičenost in upravljanje zavarovanja.
(3) Banka med finančne instrumente za zavarovanje plačilnih obveznosti ne sme uvrstiti vrednostnih papirjev, ki jih je izdala sama, ali za katere jamči, ali jih je izdala družba, s katero je banka v tesni povezavi, kot je definirana v veljavnih Splošnih pogojih o izvajanju okvira denarne politike, objavljenih na spletni strani Banke Slovenije.
(4) Naložb v vrednostne papirje, ki so namenjene zavarovanju plačilnih obveznosti, banka ne sme vključiti med ustrezna finančna sredstva pri izračunu likvidnostne pozicije oziroma količnikov likvidnosti ali jih dati v zavarovanje za druge obveznosti.
(5) O možnosti izpolnjevanja plačilnih zavez v posameznem letu odloči Svet Banke Slovenije ter o odločitvi obvesti vse banke. Pogoje in obseg izpolnjevanja ciljne ravni s plačilnimi obveznostmi iz prvega odstavka tega člena za posamezno banko, Banka Slovenije opredeli v odločbi o plačilu letnega prispevka v sklad.
8. člen 
(Letno nadomestilo za upravljanje sistema jamstva za vloge) 
(1) Letno nadomestilo, ki ga plača posamezni zavezanec, je enako vsoti dejanskih stroškov Banke Slovenije v zvezi z upravljanjem sistema in dejanskih stroškov potencialnih izplačilnih bank iz četrtega odstavka 41. člena ZSJV v posameznem letu, porazdeljeni glede na število vseh zavezancev.
(2) Banka Slovenije banke obvesti o višini dejanskih stroškov Banke Slovenije v zvezi z upravljanjem sistema in o višini dejanskih stroškov potencialnih izplačilnih bank iz prejšnjega odstavka, ki se upoštevajo pri izračunu letnega nadomestila.
(3) Kot presečni datum za izračun letnega nadomestila se šteje 31. december preteklega leta. Zavezanci za plačilo letnega nadomestila za upravljanje sistema jamstva za vloge so osebe, ki so na presečni datum za izračun nadomestila članice sistema jamstva za vloge.
4. POROČANJE 
9. člen 
(Redno poročanje banke za sistem jamstva za vloge) 
(1) Banka četrtletno poroča Banki Slovenije podatke o zajamčenih vlogah po stanju na zadnji dan vsakega četrtletja.
(2) Banka poročila iz prejšnjega odstavka predloži v papirni obliki na obrazcu JAM, ki je Priloga II k temu sklepu. Guverner Banke Slovenije lahko z navodilom določi način elektronskega posredovanja poročila.
(3) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena je najpozneje do 15. delovnega dne v mesecu za preteklo četrtletje.
10. člen 
(Izredno poročanje za sistem jamstva za vloge) 
(1) Banka mora na zahtevo Banke Slovenije zaradi izplačila zajamčenih vlog, za preverjanje delovanja sistema jamstva za vloge ali za izrekanje ukrepov nadzora, nemudoma posredovati vse ali posamezne podatke, ki jih potrebuje Banka Slovenije in so navedeni v Prilogi IV tega sklepa.
(2) Banka poroča podatke iz prvega odstavka po stanju na dan, ki ga v zahtevi določi Banka Slovenije.
(3) Banka posreduje Banki Slovenije podatke iz prvega odstavka tega člena v obliki, kot je določena v Prilogi IV tega sklepa.
(4) Banka podatke predloži Banki Slovenije preko ustreznega nosilca podatkov. O ustreznem nosilcu podatkov in o načinu šifriranja se dogovorita banka in Banka Slovenije.
(5) Banka mora na zahtevo Banke Slovenije posredovati tudi poročilo JAM, po stanju na dan, ki ga v zahtevi določi Banka Slovenije. Poročilo JAM, ki se zahteva po tem členu, banka dopolni z zaporedno številko 6, v katero vpiše število zapisov na obeh datotekah in navede datum tečajne liste, objavljene na strani Banke Slovenije, ki jo je uporabila za preračun valut.
11. člen 
(Poročanje EU podružnice) 
(1) Banka tretje države oziroma EU podružnica je dolžna Banko Slovenije nemudoma obvestiti o vsaki spremembi v sistemu jamstva za vloge v tretji državi, v katerega je vključena EU podružnica.
(2) Za EU podružnico, ki je vključena s sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, se smiselno uporabljajo določila tega sklepa, upoštevajoč obseg, v katerem je podružnica vključena v ta sistem.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(Prehodne določbe) 
(1) Banka posreduje prvo poročilo na podlagi 9. člena tega sklepa do 15. 1. 2017, po stanju na dan 31. 12. 2016.
(2) Banka vzpostavi sistem, ki omogoča pošiljanje podatkov na podlagi 10. člena tega sklepa, do 31. 12. 2016.
(3) Banka uskladi vsebino informacij, ki jih zagotavlja vlagateljem na podlagi 11. člena ZSJV, z zahtevami tega sklepa in Prilogo I, najkasneje do dne 31. 12. 2016.
13. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. junija 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost