Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2160. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj, stran 7213.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 14. redni seji dne 7. julija 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11 in 105/11, 35/16) (v nadaljevanju: OPN).
(2) Spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljevanju: SD OPN 2) se nanašajo samo na tekst drugega odstavka 113. člena izvedbenega dela OPN.
(3) SD OPN 2 je izdelala Občina Črnomelj s tehnično podporo podjetja Acer Novo mesto d. o. o..
2. člen 
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev) 
(1) SD OPN 2 vsebujejo tekstualni del, grafični del OPN se ne spreminja.
(2) Tekstualni del SD OPN 2 je sestavljen iz naslednjih poglavij:
1. Uvodne določbe,
2. Izvedbeni del,
3. Posebna in končna določila.
3. člen 
(oblika in obvezne priloge SD OPN 2) 
(1) SD OPN 2 so izdelane v digitalni in analogni obliki.
(2) Obvezne priloge vsebujejo:
– izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije;
– prikaz stanja prostora;
– obrazložitev in utemeljitev SD OPN 2;
– povzetek za javnost.
II. IZVEDBENI DEL 
4. člen 
(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN) 
Besedilo drugega odstavka 113. člena OPN, se v stolpcu s posebnimi PIP za EUP na območju mesta Črnomelj in drugimi podatki pri šifri ČR/2b z imenom EUP Ulica 21. oktobra spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljena je gradnja objektov vzdolž regionalne ceste. Višinski gabariti so največ 2K+P+2, vendar ob mestni vpadnici višine nad terenom najmanj 2 etaži (to je 6 m ali več). Klet je z glavne ceste popolnoma vkopana. Pritlični del se nameni oskrbni in poslovni dejavnosti, ki ne potrebuje skladiščnih površin. Zagotovi se parkirna mesta na sami lokaciji. Ob mestni vpadnici se zasadi drevored.«
III. POSEBNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(vpogled v SD OPN 2) 
SD OPN 2 so stalno na vpogled v prostorih Občine Črnomelj.
6. člen 
(veljavnost SD OPN 2) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-11/2016
Črnomelj, dne 7. julija 2016
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost