Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2166. Odlok o (1) prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje, stran 7224.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 15. seji dne 29. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o (1) prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje 
1. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom se sprejme (1) spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje (v nadaljevanju: (1) SiD OPN Občine Trebnje).
Strokovna gradiva za (1) SiD OPN Občine Trebnje je izdelal URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana v letu 2015.
2. člen
Odlok o (1) SiD OPN Občine Trebnje sestavljajo:
1. UVODNE DOLOČBE
2. SPREMEMBE IZVEDBENEGA DELA OPN OBČINE TREBNJE
3 KONČNE DOLOČBE
3. člen
(1) SiD OPN Občine Trebnje vsebujejo:
I. Odlok o (1) SiD OPN Občine Trebnje
(1) Besedilo odloka o (1) SiD OPN Občine Trebnje
(2) Grafični prikazi (1) SiD OPN v samostojni mapi 50 x 70 cm z naslednjo vsebino:
Naslovnica
Vsebina
Izvedbeni del (1) SiD OPN
1.01 Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, merilo 1:50.000
2.01 Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:50.000
3.07 Prikaz območij urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, merilo 1:5.000
4.07 Prikaz enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:5.000
Legenda
II. PRILOGE (1) SiD OPN
(1) SiD OPN Občine Trebnje ima naslednje priloge:
32 prikaz stanja prostora – december 2015, ki vsebuje:
– tekstualni del
– grafične prikaze:
00 pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, M 1:50.000, list 00
01 prikaz rabe prostora, M 1:5.000, list 3-07
02 prikaz gospodarske javne infrastrukture, M 1.5.000, list 2-07
03a varstvo kulturne dediščine, M 1:5.000, list 3a-07
03b ohranjanje narave, M 1:5.000, list 3b-07
03c vodovarstvena območja ter območja drugih omejitev v prostoru – erozijska, poplavna območja, M 1:5.000, list 3c-07
04 prikaz območja prostorskega akta, M 1:5.000, list 4-07
33 strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
34 smernice in mnenja
35 obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
37 odločbo MOP, da celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna
38 ostala gradiva izdelana za nosilce urejanja prostora
III. DIGITALNI PODATKI OPN
Digitalna vsebina (1) SiD OPN Občine Trebnje obsega digitalne datoteke posameznih sestavin grafičnih prikazov OPN ter rastrske datoteke, ki ustrezajo analogni obliki OPN. Digitalni grafični prikazi so izdelani in prikazani na geodetski podlogi zemljiškega katastrskega prikaza (ZKP, GURS 2015) v natančnosti merila 1:5000 in se lahko uporabljajo samo z navedeno geodetsko podlogo. Digitalni zapis je izdelan v skladu s tehničnimi pravili za pripravo prostorskih izvedbenih aktov v digitalni obliki, vir: MOP, 6. 10. 2008.
2. (1) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN 
4. člen
(1) Spremeni se namenska raba prostora v naselju Žabjek na parcelah 773, 774, 776/1, 776/2, 790/2, 790/3, 790/4, 790/5, 1103/2, 1104/2, vse k.o. Mali Videm v stavbno zemljišče z namensko rabo SKk.
(2) V grafičnih prikazih se spremenita lista:
3.07 Prikaz območij urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, merilo 1:5.000
4.07 Prikaz enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:5.000
(3) Spremenijo se tabele, ki so sestavni del odloka o OPN Občine Trebnje:
Tabela 1-1: Enote urejanja prostora – poselitev
Tabela 1-2: Enote urejanja prostora – odprti prostor.
5. člen
V 104. členu v točki (3) se črta faktor zazidanosti v prvi alineji in se v četrti alineji doda za vejico naslednji tekst: »toleranca za višino je + 15 %;«
6. člen
Za 195. členom se doda 195.a člen, ki vsebuje naslednji prostorski izvedbeni pogoj:
»195.a člen 
Žabjek: ŽAB-002 SKk in ŽAB-003 SKk
V EUP ŽAB-002 SKk in ŽAB-003 SKk so za kmetijska gospodarska poslopja dopustni manjši odmiki od 2,5 m od parcelnih mej ob pisnem soglasju soseda.«
3. KONČNE DOLOČBE 
7. člen
218. člen se dopolni z enajsto alinejo, ki se glasi:
»– Odlok o lokacijskem načrtu plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi Občino Trebnje (Skupščinski Dolenjski list št. 12, z dne 17. 7. 1989).«
8. člen
SiD OPN Občine Trebnje so na vpogled na Občini Trebnje in na spletnem portalu www.trebnje.si.
9. člen
Določbe odloka o (1) SiD OPN Občine Trebnje se tolmači na podlagi obrazložitve odloka, ki je sestavni del prostorskega akta. Strokovna pojasnila o prostorskem aktu daje pristojna strokovna služba Občine Trebnje. Uradne razlage odloka o OPN sprejema občinski svet.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2016
Trebnje, dne 29. junija 2016
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti