Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

Št. 163-1/2016-002 Ob-2560/16, Stran 1680
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08 – ZZdrS-E, 77 /08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13), 8. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/2015) in 16. člena Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in nege na domu v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 9/16) Občina Železniki objavlja
javni razpis 
za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in nege na domu v Občini Železniki
1. Koncedent/naročnik javnega razpisa: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.
2. Jezik javnega razpisa: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in nege na domu v Občini Železniki (v nadaljevanju: podelitev koncesije na področju patronažnega varstva in nege na domu).
4. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opravljala v prostorih Zdravstvenega doma Železniki, Racovnik 29, 4228 Železniki ter na terenu območja Občine Železniki.
5. Trajanje koncesijskega razmerja: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za določen čas 5 let. Koncesijsko dejavnost bo koncesionar izvajal v skladu s pogodbo, ki mora biti sklenjena najkasneje v 30 dneh po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije.
6. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: koncesionar je lahko samo fizična oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane negospodarske javne službe.
7. Predpisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane javne službe, so:
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne službe,
– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe,
– opravljen vozniški izpit B kategorije,
– lastništvo ustreznega avtomobila oziroma dokazilo o razpolaganju z ustreznim avtomobilom,
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana,
– da bo dejavnost opravljal na območju Občine Železniki,
– da bo imel sedež dejavnosti v prostorih Zdravstvenega doma Železniki, Racovnik 29, 4228 Železniki,
– da bo prevzel vse paciente-bolnike dosedanje koncesionarke na določenem območju dela,
– da izpolnjuje pogoje iz 35. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti:
– da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo,
– da ni v delovnem razmerju oziroma bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi podeljene koncesije iz tega javnega razpisa prekinil delovno razmerje,
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica (potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev),
– da izbrani kandidat sklene s koncedentom ustrezno pogodbo o najemu oziroma uporabi poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Železniki, v katerih bo opravljal zdravstveno dejavnost, da ima kandidat zagotovljeno opremo,
– da pridobi pozitivno mnenje pristojne zbornice, 
– da predloži program opravljanja dejavnosti javne službe z oceno stroškov.
8. Kriteriji in merila za ovrednotenje vlog
Naročnik javnega razpisa (koncendent) bo pri izbiri vlog za podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije:
– delovne izkušnje v zdravstvu na delih zdravstvenega tehnika ali diplomirane medicinske sestre,
– dodatna strokovna znanja in veščine za izvajanje zdravstvene dejavnosti,
– oddaljenost med dejanskim prebivališčem koncesionarja in ZD Železniki v smislu ogljičnega odtisa zaradi prevoza z avtomobilom (ogljični odtis je skupek toplogrednih plinov, ki se jih spusti v okolje).
9. Navodila, obvezni obrazci k vlogi in potrebna dokumentacija so razvidni v razpisni dokumentaciji.
10. Postopek in rok za oddajo vlog
10.1. Vloge in razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Železniki: www.zelezniki.si/Razpisi, lahko pa jo dobite tudi v sprejemni pisarni Občine Železniki, Češnjica 48, Železniki. Ponudnik za podelitev koncesije lahko zahteva dodatna pojasnila in informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo osebno pri Martini Logar na Občini Železniki, Češnjica 48, Železniki, po tel. 04/500-00-15, po pošti ali elektronski pošti: martina.logar@obcina.zelezniki.si, do štiri dni pred potekom roka za oddajo ponudbe.
10.2. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo en ponudnik. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in predložiti vse zahtevane priloge. Vlogo mora ponudnik oddati na naslov Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, do 10. 8. 2016 do 13. ure. Vlogo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za podelitev koncesije na področju patronažnega varstva in nege na domu«, na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov ponudnika.
10.3. Razpisna komisija, ki jo imenuje župan
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi mnenj Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pristojne zbornice ter soglasja Ministrstva za zdravje, bo koncesija podeljena z odločbo.
Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo pravilom pri oddaji vloge, bo pristojni organ izločil iz nadaljnjega postopka.
Za izvedbo javnega razpisa je pooblaščena strokovna komisija za izbiro koncesionarja na področju patronažnega varstva in nege na domu, ki jo je imenoval župan.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo dne 10. 8. 2016 ob 14. uri, v sejni sobi Občine Železniki. Odpiranje vlog bo javno.
12. Izid razpisa: vsi vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku sedem dni po izbiri.
13. Prednostne kategorije vlagateljev in žreb
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi postavljenih meril enako število točk, se prednost določi glede na to, kdo je v zadnjih petih letih pridobil več funkcionalnih znanj.
Če bo tudi po upoštevanju zgoraj navedenega še vedno več kandidatov z enakim številom točk, bo izveden žreb.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije, se koncesije ne podeli.
Občina Železniki 

AAA Zlata odličnost