Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2125. Pravilnik o vsebini in obliki diplom in potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled, stran 7174.

  
Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu – uradno prečiščeno besedilo – ZViS-UBP7 (Uradni list RS, št. 32/12 – s spremembami) in 24., 73., 74. in 75. člena Statuta Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled je Senat Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled na 6/2016 dopisni seji dne 22. 6. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki diplom in potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled 
1. člen 
Pravilnik o vsebini in obliki diplom in potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled (v nadaljevanju: pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom.
2. člen 
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (v nadaljevanju: VŠHTB) izdaja diplome in dvojnike diplom, ki so javne listine. VŠHTB izdaja tudi potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje in potrdila o različnih oblikah neformalnega izobraževanja, ki ga izvaja.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih študentom ali diplomantom izda VŠHTB.
3. člen 
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju z vodnim žigom, na katerem je kot podlaga odtisnjen znak VŠHTB.
Sestavni del diplome je »priloga k diplomi«. Sestavine obrazca »Priloga k diplomi« določa Pravilnik o prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 56/07 – s spremembami, Uradni list RS, št. 39/12, Uradni list RS, št. 38/16).
Priloga k diplomi se izda v slovenščini in v enem od uradnih jezikov Evropske unije, na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo.
4. člen 
VŠHTB podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program).
5. člen 
Diploma vsebuje:
– polno ime in sedež samostojnega visokošolskega zavoda (VŠHTB), na kateri je študij potekal,
– ime akreditiranega študijskega programa,
– stopnjo pridobljene izobrazbe,
– pridobljen strokovni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, pečat VŠHTB ter podpis dekana VŠHTB.
Dimenzija diplome je 210 mm x 297 mm.
6. člen 
Po opravljenih obveznostih na akreditiranem študijskem programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja VŠHTB, izda VŠHTB kandidatu potrdilo.
Potrdilo, ki je natisnjeno na papirju z znakom VŠHTB, vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– naziv programa in njegovo trajanje, izvajalca programa, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah (ECTS), če je program ovrednoten s kreditnimi točkami (ECTS).
Potrdilo ima podpis dekana VŠHTB.
7. člen 
Vse diplome in potrdila, ki jih izda VŠHTB, so javne listine in so sestavljene v slovenskem jeziku.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo.
8. člen 
VŠHTB izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja, ki jih izvaja. Potrdilo podpiše dekan VŠHTB.
Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo tega člena vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj njegovega rojstva,
– podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja.
Potrdilo ima podpis dekana VŠHTB.
9. člen 
O izdanih diplomah in potrdilih VŠHTB vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
10. člen 
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, uvede VŠHTB skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
11. člen 
VŠHTB izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi VŠHTB, razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom VŠHTB, s tem, da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri podpisniku zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome dekan VŠHTB podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat VŠHTB.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Bled, dne 22. junija 2016
mag. Tadeja Krašna l.r.
v. d. dekanje 
Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled 

AAA Zlata odličnost