Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2141. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev, stran 7186.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora – uradno prečiščeno besedilo (UPB1) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014 in 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 12. seji dne 22. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev 
1. Cena programa v vrtcu, ki izvaja javno službo mesečno na otroka znaša:
Vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana:
Program 
stroški dela
materialni stroški
stroški živil
cena EUR
cena za starše EUR
1–3 let dnevni (prvo starostno obdobje)
368,34
46,28
36,96
451,58
406,42
3–6 let dnevni (drugo starostno obdobje)
235,50
46,28
36,96
318,74
302,80
Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora:
Program 
stroški dela
materialni stroški
stroški živil
cena EUR
cena za starše EUR
1–3 let dnevni (prvo starostno obdobje)
383,92
47,20
36,96
468,08
421,27
3–6 let dnevni (drugo starostno obdobje)
253,02
47,20
36,96
337,18 
320,32
Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora – Rateče:
Program 
stroški dela
materialni stroški
stroški živil
cena EUR
cena za starše EUR
3–6 let dnevni (drugo starostno obdobje)
253,02
47,20
36,96
337,18
320,32
2. Cene veljajo od 1. 9. 2016 dalje.
3. Razlika med potrjeno ceno programov in ceno za starše se krije iz proračuna Občine Kranjska Gora.
4. Starši otrok, za katere je Občina Kranjska Gora po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in obiskujejo vrtca v Občini Kranjska Gora, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka enkrat v šolskem letu. Rezervacijo starši lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka največ dva meseca (od prvega do zadnjega dne v tekočem mesecu) v šolskem letu na podlagi pisne prošnje oziroma izpolnjene ankete o prisotnosti za čas poletnih počitnic. Za rezervacijo starši plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program, v katerega je vključen otrok, že znižanega za stroške neporabljenih živil.
5. V primeru bolniške odsotnosti nad enim mesecem je na podlagi zdravniškega spričevala možen izpis.
6. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina.
7. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
8. Uskladitev cen po elementih, ki jih določa metodologija, se opravi enkrat letno, glede na letne rasti elementov.
9. Sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni se zagotovijo v vsakoletnem proračunu Občine Kranjska Gora na postavki 190210. Vrtci (konto 413300).
10. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenija in se uporablja od 1. 9. 2016.
11. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana in v vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev, številka: 603-1/2012-4, z dne 15. 9. 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2012).
Št. 600-1/2016-19
Kranjska Gora, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost