Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

Št. 3310-21/2016/1 Ob-2516/16, Stran 1609
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– 25. člena Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16, v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/568 z dne 29. januarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev in postopkov za določanje, ali neizterljive zneske v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom ter Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo povrnejo države članice, UL L št. 97, z dne 13. 4. 2016, str. 1–5., v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013, Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347, z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 28, z dne 4. 2. 2016, str. 8–11, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1971 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1848/2006, UL L št. 293, z dne 10. 11. 2015, str. 6–10, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347, z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za vrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181, z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013, Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/160 z dne 28. novembra 2014 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014, o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013, Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 27, z dne 3. 2. 2015, str. 7, v nadaljnjem besedilu: Uredba 907/2014/EU);
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 808/2014, z dne 17. julija 2014 o določitvi pravili za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013, Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227, z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/669 z dne 28. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014, glede spremembe in vsebine programov razvoja podeželja, obveščanja javnosti o teh programih in količnikih za pretvorbo v glave velike živine, UL L št. 115, z dne 29. 4. 2016, str. 33–36,v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 809/2014, z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013, Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227, z dne 31. 7. 2014, str. 69; zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/2333, z dne 14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014, o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013, Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 329, z dne 15. 12. 2015, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 908/2014, z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255, z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2222 z dne 1. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 v zvezi z izjavami o odhodkih, potrjevanjem skladnosti in vsebino letnih obračunov, UL L št. 316, z dne 2. 12. 2015, str. 2–6, v nadaljnjem besedilu: Uredba 908/2014/EU) in
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije št. C (2016) 1833 z dne 23. marca 2016 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 CCI 2014 SI 06 RD NP 001 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani Programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si) objavlja,
1. javni razpis 
za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. 
Shema državne pomoči:
Odprava škode v gozdovih zaradi žledoloma – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.44248(2016/XA).
Razpisana sredstva: 
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 700.000 EUR. 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer: 
– 525.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU 
– 175.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba. 
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež Republike Slovenije znaša 25 %.
Vrsta javnega razpisa
ODPRTI
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
1. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 25. 7. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa razvoja podeželja.
Obdobje upravičenosti stroškov
Skladno z drugim odstavkom 13. člena Uredbe, so do podpore upravičeni stroški za dela odprave škode in obnovo gozda zaradi naravne nesreče žledu, ki so nastali po 30. januarju 2014 do vložitve vloge.
Cilja aktivnosti:
Odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.
Informacije o razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana 
tel.: 01 580 77 92, fax.: 01 478 92 06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije 
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
 
II. Predmet podpore
1. V skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe je podpora iz tega javnega razpisa, v okviru operacije Odprava škode in obnova gozda po naravni nesreči, namenjena aktivnosti Dela za odpravo škode in obnovo gozda, ki so:
– nega obnovljenih površin;
– nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov;
– obnova s sadnjo;
– zaščita mladja na obnovljenih površinah;
– priprava površin za obnovo gozda;
– odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov in
– vzpostavljanje gozdne higiene.
2. V skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe je podpora namenjena kritju stroškov obnove potenciala gozda, ki je bil poškodovan v naravni nesreči, žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.
III. Upravičenci
V skladu z 11. členom Uredbe, so upravičenci do podpore fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov v zasebni in javni lasti.
IV. Pogoji za pridobitev podpore (v skladu z 14., 27. in 28. členom Uredbe)
1. Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz prve točke II. poglavja tega javnega razpisa so bila izvedena v skladu z Načrtom sanacije gozdov poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014 z dne 10. aprila 2014 (v nadaljnjem besedilu: načrt sanacije gozdov), ki je objavljen na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS).
2. Do podpore so upravičena dela odprave škode in obnove gozda, poškodovanega zaradi žledu iz prve točke II. poglavja tega javnega razpisa, samo na območju iz priloge 1 tega javnega razpisa, ki izhaja iz načrta sanacije gozdov.
3. Za posamezno gozdno parcelo, na kateri se izvajajo dela za odpravo škode in obnovo gozda iz prve točke II. poglavja tega javnega razpisa in je v solastnini, so pridobljena overjena soglasja solastnikov, katerih deleži predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh deležev.
4. Upravičencem je bila za dela za odpravo škode in obnovo gozda iz prve točke II. poglavja tega javnega razpisa izdana odločba ZGS, v skladu s 17. ali 29. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16 – ZGGLRS; v nadaljnjem besedilu: ZG) ali 19. členom Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem besedilu: interventni zakon).
5. Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz prve točke II. poglavja tega javnega razpisa so izvedena v skladu s prilogo 5 Uredbe ter prilogo 2 tega javnega razpisa.
6. Po izvedenih delih iz odločbe, iz četrte točke tega poglavja, je bil s strani ZGS narejen prevzem in obračun izvedenih del, izvedena meritev prevzete površine in izdelan Zapisnik o prevzemu izvedenih del iz priloge 2 Uredbe.
7. Pomoč po tem javnem razpisu se v okviru istih upravičenih stroškov ne sme združevati z drugimi državnimi pomočmi, če bi bili z združitvijo pomoči preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnosti pomoči, ki so določeni z Uredbo 1305/2013/EU in Uredbo 702/2014/EU, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije, drugih javnih sredstev ter sredstev zasebnih zavarovalnih shem.
8. Pomoč z upravičenimi stroški po tem javnem razpisu, dodeljena na podlagi Uredbe 702/2013/EU, se lahko združuje z vsako drugo državno pomočjo, če se navedeni ukrepi nanašajo na različne upravičene stroške.
9. Pomoč po tem javnem razpisu se ne sme združevati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi 702/2014/EU.
10. Pomoč po tem javnem razpisu se v skladu z enajstim odstavkom 34. člena Uredbe 702/2014/EU ne dodeli za izpad dohodka zaradi žledoloma.
11. Upravičenci, ki so fizične osebe, po tem javnem razpisu ne smejo biti v osebnem stečaju.
12. Upravičenci, ki so podjetje, po tem javnem razpisu ne smejo biti podjetje v težavah v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU z izjemo, če je podjetje postalo podjetje v težavah zaradi žledoloma, kot to določa točka (b) šestega odstavka 1. člena Uredbe 702/2014/EU.
13. Upravičenci morajo imeti poravnane vse davčne obveznosti do države.
14. Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih nalogov za izterjavo, ki jih je izdala Evropska komisija v skladu s petim odstavkom 1. člena Uredbe 702/2014/EU.
V. Upravičeni stroški (v skladu z 13. in 17. členom Uredbe)
1. Upravičeni stroški so stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledu, ki so nastali po 30. januarju 2014 do vložitve vloge.
2. Strošek priprave vloge po tem javnem razpisu ni upravičen strošek.
3. Priznane vrednosti na enoto za posamezna dela odprave škode in obnove gozda ter stopnje javne podpore so:
Preglednica priznanih vrednosti na enoto za dela za odpravo škode in obnovo gozda
Priznana vrednost na enoto
Vrsta dela
Nega obnovljenih površin 
500 €/ha
Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov 
585 €/ha
Obnova s sadnjo
1.000 €/ha
Zaščita mladja na obnovljenih površinah
Individualna zaščita mladja oziroma drevesc s tulci (vključno z izdelavo opornih količkov): 1,30 €/kos
Zaščita mladja z ograjo 
(vključno z izdelavo kolov oziroma škarij): 5,40 €/m
Zaščita mladja oziroma drevesc s premazom vršičkov: 125 €/ha
Zaščita mladja oziroma drevesc s količenjem 
(vključno z izdelavo kolov): 2,30 €/kos
Priprava površin za obnovo
335 €/ha
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov
Posek z motorno žago: 14,5 €/m3
Spravilo s traktorjem: 55,0 €/m3
Spravilo z žičnim žerjavom: 108,4 €/m3
Vzpostavljanje gozdne higiene
156 €/ha
 
4. Stopnje javne podpore so odvisne od stopenj poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda, ki so opredeljene v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot. Stopnja funkcije na objektu se upošteva po večinskem kriteriju na prevzeti površini. Stopnje podpore so sledeče:
Preglednica stopenj podpore za dela za odpravo škode in obnovo gozda
Stopnje podpore
poudarjenost funkcij
Vrsta dela
1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja
Nega obnovljenih površin 
50 %
40 %
30 %
Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov 
50 %
40 %
30 %
Obnova s sadnjo
60 %
50 %
40 %
Zaščita mladja na obnovljenih površinah
90 %
80 %
70 %
Priprava površin za obnovo
100 %
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov
100 %
Vzpostavljanje gozdne higiene
100 %
VI. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu z 15. členom Uredbe, se vloge po tem javnem razpisu ocenjujejo na podlagi naslednjih meril za izbor:
1. Merila za izbor
Merila
Maks. št. točk
Vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja
3
Stopnja poudarjenosti funkcij gozda
3
Potencialna nevarnost
3
Skupaj
9
 
2. Ocenitve
Maksimalno število točk
= 9 točk
1. Vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja (maksimalno število točk 3) 
Navodilo: Upoštevajo se vrste del, ki so razvidne iz vloge. Dela odprave škode so: priprava površin za obnovo gozda, nega obnovljenih površin, poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov, vzpostavljanje gozdne higiene ter odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov. Dela obnove gozda so: sadnja sadik gozdnega drevja ter zaščita mladja na obnovljenih površinah. 
3 – upravičenec je izvedel obe vrsti del; 
2 – upravičenec je izvedel obnovo gozda; 
1 – upravičenec je izvedel odpravo škode.
2. STOPNJA POUDARJENOSTI FUNKCIJ GOZDA (maksimalno število točk: 3) 
Navodilo: Gozdovi opravljajo različne funkcije. Zakon o gozdovih določa ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozda. Stopnja in vrsta funkcije je razvidna iz prijavnega obrazca. Varovalne gozdove določa Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15).
3 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami (1. stopnja, 2. stopnja) ali v varovalnem gozdu; 
2 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi proizvodnimi funkcijami (1. stopnja, 2. stopnja); 
1 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu brez poudarjenih funkcij (3. stopnja).
3. Potencialna nevarnost (maksimalno število točk: 3) 
Navodilo: Upošteva se delež iglavcev na lesno zalogo v posameznem odseku določen v prijavnem obrazcu. 
Kolikor se v okviru ene vloge izvajajo dela v več odsekih, se upošteva povprečen delež iglavcev izračunan po pravilu aritmetične sredine: X= x1( %) + x2( %) + x3( %)… / N (število vseh deležev).
3 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev 30 % ali več; 
2 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev manjši od 30 %.
VII. Obveznosti upravičenca
V skladu z 29. členom Uredbe mora upravičenec do podpore po izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje obveznosti:
– v obdobju petih let po izplačilu sredstev gozd znotraj poligona upravičenca, ki je predmet podpore iz tega javnega razpisa, ne sme biti izkrčen, v skladu s Katalogom kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe,
– upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tej uredbi, hraniti še najmanj pet let od dneva izplačila sredstev,
– upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem agenciji, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom Evropske unije in Republike Slovenije,
– upravičenec mora ob začetku prvih aktivnosti označiti vir sofinanciranja za izvedene aktivnosti v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti so navedene tudi v Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014–2020. Navodila so objavljena na spletni strani Programa razvoja podeželja.
VIII. Vloga in postopek za dodelitev sredstev (v skladu z 16. členom Uredbe)
1. Sredstva se upravičencem dodelijo z odprtim javnim razpisom iz IX. poglavja tega javnega razpisa.
2. Vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge prijavi pri ARSKTRP.
3. Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP.
4. Vlogo sestavljajo prijavni obrazec objavljen na spletni strani MKGP, in naslednje priloge:
– odločba ZGS za izvedbo del v skladu s 17. ali 29. členom ZG, razen odločb izdanih na podlagi 19. člena interventnega zakona, ki jih agencija pridobi po uradni dolžnosti (oblika PDF),
– zapisnik o prevzemu izvedenih del, ki ga pripravi ZGS, iz priloge 2 Uredbe (oblika PDF),
– overjena soglasja solastnikov na obrazcu iz priloge 7 Uredbe, če je posamezna gozdna parcela v solastnini,
– pisno pooblastilo za zastopanje, če upravičenca zastopa pooblaščenec (oblika PDF) in
– izjava lastnika gozda iz priloge 8 ali priloge 9 Uredbe (oblika PDF).
5. Vlagatelj v elektronski PDF obliki priloži vse priloge, razen overjenih soglasij na obrazcu iz priloge 7 Uredbe, če je posamezna gozdna parcela v solastnini.
6. Obvezne priloge, ki jih mora vlagatelj priložiti k vlogi na javni razpis in brez katerih se v skladu s 52. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu) vloga na javni razpis zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so priloge:
– zapisnik o prevzemu izvedenih del, ki ga pripravi ZGS, iz priloge 2 Uredbe (oblika PDF),
– overjena soglasja solastnikov na obrazcu iz priloge 7 Uredbe, če je posamezna gozdna parcela v solastnini,
– pisno pooblastilo za zastopanje, če upravičenca zastopa pooblaščenec (oblika PDF) in
– izjava lastnika gozda iz priloge 8 ali priloge 9 Uredbe (oblika PDF).
7. Podatke o poligonu, ki je grafični izris površine gozda enega lastnika, ki ga pripravi ZGS in se vodi v elektronski obliki, pridobi ARSKTRP od ZGS po uradni dolžnosti. Odštete površine objektov od površine poligona za posamezno delo, ne razdelijo posameznega poligona na manjše poligone.
8. Iz elektronskega sistema vlagatelj natisne prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode in ga skupaj z overjenimi soglasji solastnikov na obrazcu iz priloge 7 Uredbe pošlje priporočeno po pošti na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali odda v vložišču ARSKTRP. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Priporočena oznaka ovojnice je določena v prilogi 3 tega javnega razpisa.
9. Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa prejšnja točka tega poglavja.
10. Popolna vloga se oceni na podlagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa. Če vloga izpolnjuje pogoje za dodelitev sredstev iz IV. poglavja tega javnega razpisa ter doseže vstopno mejo 4 točk iz meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa, izda ARSKTRP upravičencu odločbo o pravici do sredstev.
11. Na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka, s katero se odobrijo sredstva, se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca.
IX. Javni razpis (v skladu z 25. členom Uredbe)
1. Sredstva za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 se upravičencem dodelijo z odprtim javnim razpisom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. MKGP na svoji spletni strani objavi javni razpis s prilogami ter vzorec prijavnega obrazca s prilogami.
3. Upravičenci lahko vloge vlagajo od 25. 7. 2016, ki je prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do datuma zaprtja javnega razpisa.
4. Zaprtje javnega razpisa objavi MKGP na spletni strani MKGP in spletni strani Programa razvoja podeželja.
5. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
6. Vlagatelj lahko na ta javni razpis vloži več vlog.
7. Ne glede na prejšnjo točko lahko vlagatelj za vsa prevzeta dela, izvedena na podlagi ene individualne odločbe ZGS vloži eno vlogo; za vsa prevzeta dela, izvedena na podlagi ene generalne odločbe ZGS pa eno vlogo.
X. Obravnava vlog (v skladu z 26. členom Uredbe)
1. Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis.
2. Vloge na javni razpis se ločeno uvrščajo na sezname prejetih in popolnih vlog na javni razpis.
3. Po odprtju vloge na javni razpis se preveri njena popolnost. Če vlogi niso priložene obvezne priloge iz šeste točke VIII. poglavja tega javnega razpisa, se v skladu z 52. členom Zakona o kmetijstvu, vloga zavrže.
4. Če je vloga nepopolna, ARSKTRP upravičenca pozove k odpravi pomanjkljivosti Za datum in čas prejema dopolnitve vloge se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje, ki ga označi izvajalec poštnih storitev ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na javni razpis na ARSKTRP se dopolnjena vloga na javni razpis ponovno pregleda.
5. Popolna vloga na javni razpis se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog na javni razpis.
6. Če je vloga popolna, vendar je vsebinsko nerazumljiva, ARSKTRP upravičenca pozove na razjasnitev. Za datum in čas prejema razjasnitve vloge se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje pri izvajalcu poštnih storitev ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda.
7. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis se preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog na javni razpis.
8. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog in sicer:
– potencialna nevarnost;
– stopnja poudarjenosti funkcij gozda;
– vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja.
9. Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.
XI. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti (v skladu z 31., 32. in 33. členom Uredbe)
1. Za izvajanje kontrol v skladu z Uredbo 1306/2013/EU, Uredbo 809/2014/EU in Uredbo 908/2014/EU je odgovorna ARSKTRP.
2. MKGP lahko v skladu s prvim odstavkom 66. člena Uredbe 1305/2013/EU preverja pravilnost izvajanja aktivnosti iz tega javnega razpisa.
3. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz VII. poglavja javnega razpisa se sankcionira v skladu z Uredbo 640/2014/EU, Uredbo 809/2014/EU, Uredbo 1306/2013/EU in 57. členom Zakona o kmetijstvu.
4. Določbe iz prejšnje točke se ne uporabljajo v primeru višje sile in izjemnih okoliščin, opredeljenih v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.
5. Upravičenec ali njegova pooblaščena oseba mora o višji sili ali izjemnih okoliščinah pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
6. Za namen te aktivnosti se po Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe, uporabljajo naslednje kršitve in sankcije:
a) Upravičencu, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa druga alineja VII. poglavja tega javnega razpisa, se sredstva ne izplačajo oziroma mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu.
b) Upravičenec, ki ne dovoli kontrole na kraju samem in ne omogoči dostopa do dokumentacije o projektu, kot to določa tretja alineja VII. poglavja tega javnega razpisa, ni upravičen do podpore oziroma mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu.
c) Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačno vlogo ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu in se ga izključi iz prejemanja podpore v okviru iste operacije za koledarsko leto ugotovitve kršitve in naslednje koledarsko leto.
d) Upravičencu, ki ni označil naložbe ali v obdobju do petih let po izplačilu sredstev ni zagotavljal označenosti, kot to določa četrta alineja VII. poglavja tega javnega razpisa, se določijo sankcije v naslednjih deležih:
Tabela 1: Delež neizplačanih sredstev in vračila izplačanih sredstev glede na število ponovljenih kršitev
Št. kršitev
Vrsta sankcije (delež neizplačanih sredstev, vračila)
1. kršitev
opozorilo
2. kršitev
5 %
3. kršitev
10 %
e) Če je bila površina gozda znotraj poligona, na kateri je upravičenec prejel sredstva iz tega javnega razpisa, izkrčena, kot to določa prva alineja VII. poglavja tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu in sicer v naslednjih deležih:
Tabela 2: Delež vračila izplačanih sredstev glede na delež krčitve gozdne površine poligona glede na prevzeto površino poligona s strani ZGS in število ponovljenih kršitev
Št. kršitev/krčitve ( %)
do 5 %
od 5,1 do 10 %
od 10,1 do 30 %
nad 30 %
1. kršitev
10 %
20 %
60 %
vsa
2. kršitev
20 %
40 %
vsa
3. kršitev
30 %
vsa
4. kršitev
vsa
Izplačana sredstva pomenijo izplačana sredstva za dela odprave škode in obnove gozda.
Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti