Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

Ob-2536/16, Stran 1638
Na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije ter njegovih sprememb in dopolnitev, Sklepa Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi (številka priglasitve 0008-5715334-2000/VI z dne 20. 4. 2004) ter na podlagi zakonsko zagotovljenih proračunskih sredstev RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o. Trbovlje, objavlja
javni razpis 
za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev RTH 
Naročnik javnega razpisa: RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so sredstva državnih pomoči v obliki premij, ki predstavljajo finančno spodbudo za samozaposlovanje in prezaposlovanje presežnih delavcev RTH.
Z izbranim prijaviteljem bo družba RTH d.o.o. sklenila pogodbo o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi presežnega delavca, v kateri se določijo: višina premije, obveznosti prejemnika sredstev, roki za predložitev dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zavarovanja, s katerimi prejemnik sredstev jamči izpolnitev obveznosti, rok in pogoji za izplačilo premije.
Osnovni pogoji za prijavo na razpis
Prijavitelji morajo predložiti vse dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji.
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ali zadruge ali zavodi (op.: slednji za tisti del dejavnosti, ki ni financiran iz proračuna), če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ali drugem ustreznem zakonu,
– so kapitalsko ustrezni in nad njimi ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– eno leto pred prijavo na razpis niso odpustili nobenega zaposlenega kot trajno presežnega delavca,
– za isti namen niso prejeli sredstev iz drugih javnih virov,
– imajo do RTH poravnane vse zapadle obveznosti in
– imajo pisno soglasje presežnega delavca RTH, ki v letu 2016 oziroma v letu, ko naj bi se prezaposlitev izvedla: a) ne izpolnjuje pogojev za starostno upokojitev ali poklicno upokojitev po pogojih Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ali b) delavcu ni zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
2. presežni delavec družbe RTH d.o.o. Trbovlje, ki se želi samozaposliti kot samostojni podjetnik, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– če ima pri AJPES registrirano dejavnost, s katero se namerava ukvarjati, ali če v pisni obliki poda zavezujočo izjavo, da bo dejavnost, s katero se namerava ukvarjati, registriral najkasneje deset dni pred potekom odpovednega roka,
– če v letu 2016 oziroma v letu, ko naj bi se samozaposlitev izvedla: a) ne izpolnjuje pogojev za starostno upokojitev ali poklicno upokojitev po pogojih Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ali b) delavcu ni zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino.
Orientacijska vrednost sredstev razpisa
Višina premije za prezaposlitev ali samozaposlitev delavca znaša 22.952,00 EUR.
Razpisanih je 9 premij za prezaposlitev ali samozaposlitev presežnih delavcev RTH v skupni vrednosti 206.568 EUR
Način oddaje vloge na razpis
Vloge na razpis se v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije pošljejo priporočeno na naslov RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, ali osebno oddajo v tajništvu družbe RTH d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – vloga za dodelitev premije« in s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani. Vloge, ki ne bodo pravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
Rok za oddajo na razpis in informacija o datumu odpiranja vlog
Zainteresirane prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis, pozivamo, da čim prej oddajo svoje vloge. Odpiranje vlog bo izvedeno najmanj enkrat mesečno do porabe sredstev. Odpiranje vlog ne bo javno, izvajala ga bo strokovna komisija, ki jo je imenoval direktor družbe RTH. Tisti, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani, da vlogo dopolnijo.
Pri dodeljevanju premij bodo imeli prednost presežni delavci, ki do konca leta 2018 ne izpolnjujejo pogojev za poklicno upokojitev.
Obveščanje o izboru
Izbrani prijavitelji bodo po opravljenih formalnostih na svoj naslov prejeli sklep o dodelitvi premije in poziv k podpisu pogodbe o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi.
Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dostopna na internetu (www.rth.si) in v tajništvu sedeža družbe RTH, Trg revolucije 12, Trbovlje. Za dodatne informacije smo na voljo na e-mail: info@rth.si, kjer so na razpolago tudi vsa dodatna pojasnila in informacije.
Z dnem objave tega razpisa se smatra Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev RTH, ki je bil objavljen dne 18. 3. 2016, za preklicanega.
Razpis velja do porabe sredstev oziroma do preklica.
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.

AAA Zlata odličnost