Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2057. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 6968.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 16. junija 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica, ki obsega
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (Uradni list RS, št. 72/04),
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (Uradni list RS, št. 40/10),
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (Uradni list RS, št. 79/13),
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (Uradni list RS, št. 29/16).
Št. 007-7/2013
Nova Gorica, dne 16. junija 2016
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Mestna občina Nova Gorica s tem odlokom ustanavlja Javni zavod Mladinski center Nova Gorica za namen organiziranja in izvajanja mladinskih in otroških dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica.
(2) S tem odlokom se ureja razmerja med Mestno občino Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) in Javnim zavodom Mladinski center Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: zavod), ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in financiranja javnega zavoda.
2. STATUSNE DOLOČBE 
2.1 Ime in sedež ustanovitelja
2. člen 
(1) Ime ustanovitelja je: Mestna občina Nova Gorica.
Sedež ustanovitelja je: Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
(2) Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje mestni svet, razen v primerih, ko je s tem odlokom določeno, da jih izvršuje župan.
2.2 Ime, sedež in žig zavoda
3. člen 
(1) Ime zavoda: Mladinski center Nova Gorica.
Skrajšano ime zavoda: MC Nova Gorica.
Sedež zavoda je: Nova Gorica, Bazoviška ulica 4.
(2) Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
(3) Zavod je vpisan v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod vl. št. 1/04494/00.
Žig zavoda 
4. člen 
(1) Zavod ima žig okrogle oblike premera 35 mm. V sredini žiga je znak, sestavljen iz dveh črk, ki sta inicialki Mladinskega centra Nova Gorica: črke m, pod katero so tri pike in črke c, ki se zaključi z obliko puščice. Na zgornjem obodu je napis Mladinski center, na spodnjem pa Nova Gorica.
(2) Zavod uporablja žig za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki nastanejo pri izvajanju njegove registrirane dejavnosti.
(3) Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor s svojim aktom.
2.3 Dejavnost zavoda
5. člen 
(1) Zavod opravlja svojo dejavnost kot javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu in v okviru katere opravlja zavod naslednje naloge:
– organiziranje in izvajanje dejavnosti, ki spodbujajo aktivno udeležbo mladih in otrok v družbi, kvalitetno preživljanje prostega časa in razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti,
– informiranje in svetovanje za mlade in otroke,
– izvajanje preventivnih programov za mlade in otroke ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga in zdravja kot stanja popolne telesne, duševne in socialne blaginje,
– spodbujanje mladinskega dela in neformalnega izobraževanja mladih,
– aktivno izvajanje dejavnosti in sodelovanje z izobraževalnimi in drugimi inštitucijami z namenom dopolnjevanja formalnega in neformalnega stebra izobraževanja za boljše povezovanje sistema s potrebami trga dela in gospodarskega razvoja s posebnim poudarkom na področju naravoslovja in tehnike ter pomena razvijanja družbeno odgovorne znanstvene in podjetniške naravnanosti, znanj in kompetenc mladih in otrok,
– organiziranje aktivnosti za mlade in otroke tudi na območju izven mestnega središča,
– koordinacija dejavnosti in prireditev za mlade in otroke, ki jih zavod organizira samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami in posamezniki,
– aktivna udeležba v regijskih, državnih ali meddržavnih aktivnostih na področju mladinske dejavnosti oziroma problematike,
– spodbujanje sodelovanja s sorodnimi organizacijami in medsektorskega povezovanja na lokalnem, regijskem, državnem in mednarodnem nivoju,
– vključevanje in skrb za posebej ranljive skupine t. i. mladih in otrok z manj priložnostmi,
– svetovanje mladim in otrokom v stiski z organiziranjem različnih oblik svetovanja in pomoči, v sodelovanju z institucijami ali skupinami, ki se ukvarjajo s problemi mladih in otrok s posebnim poudarkom na področju preprečevanja zasvojenosti in socialne patologije, zmanjševanja socialne izključenosti ter izobraževanja in vključevanja na trg dela, skupaj z organizacijo in izvedbo priložnostnih ali trajnih aktivnosti za razreševanje problemov,
– spodbujanje in pomoč organizacijam in posameznikom, ki izvajajo mladinsko dejavnost,
– akcijsko raziskovanje in redno prepoznavanje potreb in interesov mladih in otrok ter oblikovanje in izvajanje programov, aktivnosti in projektov za zadovoljevanje prepoznanih potreb in interesov,
– raziskovanje javnega mnenja z izvajanjem anket, raziskav, obdelave podatkov za namen ugotavljanja stanja na področjih, ki zadevajo mlade in otroke ter priprava ukrepov za reševanje težav in izboljšanje položaja,
– spodbujanje in organiziranje programov, ki propagirajo strpnost, humanost, medkulturni dialog, oblikovanje vključujoče družbe, medgeneracijsko solidarnost ter izobraževanje za mir, preprečevanje konfliktov in aktivno državljanstvo,
– sistematično razvijanje mobilnosti mladih, študija, prakse in dela v tujini ter razvijanje in izvajanje programov mladinskega turizma in mladinskih izmenjav.
(2) Zavod lahko v obsegu in na način, ki ne ogroža opravljanja javne službe, opravlja tudi tržne dejavnosti, če so namenjene opravljanju dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen.
(3) Zavod lahko proti plačilu, na podlagi sklenjene pogodbe z zainteresirano pravno in fizično osebo, ob izrecnem predhodnem soglasju ustanovitelja, upravlja tudi z drugim premoženjem, premičnim ali nepremičnim, ki ni last ustanovitelja, je pa povezano s področjem mladinske dejavnosti.
(4) Zavod lahko opravlja strokovno tehnične naloge, ki spadajo v okvir javne službe, tudi za druge zavode, katerih ustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica. Zavod lahko strokovno tehnične naloge tudi poveri v opravljanje drugemu zavodu, katerega ustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica.
(5) Vrsto nalog in način opravljanja nalog ter financiranja določijo ustanovitelj in zavodi v posebnem dogovoru.
(6) Zavod izvaja naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti:
– 18.120 – drugo tiskanje
– 46.190 – nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
– 47.650 – trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
– 47.890 – trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– 47.910 – trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– 47.990 – druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– 55.201 – počitniški domovi in letovišča
– 55.204 – planinski domovi in mladinska prenočišča
– 56.102 – okrepčevalnice in podobni obrati
– 56.104 – začasni gostinski obrati
– 56.300 – strežba pijač
– 58.110 – izdajanje knjig
– 58.140 – izdajanje revij in druge periodike
– 58.190 – drugo založništvo
– 58.290 – drugo izdajanje programja
– 59.110 – produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– 59.200 – snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– 60.100 – radijska dejavnost
– 68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 68.320 – upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– 72.190 – raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
– 74.900 – drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– 85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje
– 88.910 – dnevno varstvo otrok
– 88.999 – drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
– 90.020 – spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– 90.030 – umetniško ustvarjanje
– 93.190 – druge športne dejavnosti
– 93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– 94.999 – dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
(7) O spremembi dejavnosti odloča ustanovitelj.
2.4.Organizacija zavoda
6. člen 
Notranjo organizacijo zavoda določi zavod s statutom, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
3. ORGANI ZAVODA 
7. člen 
(1) Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
(2) Direktor lahko za izvedbo določenih nalog in reševanje posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti imenuje posebna delovna telesa.
Svet zavoda 
8. člen 
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ima pet članov.
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 1 predstavnik delavcev zavoda,
– 1 predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
(2) Mandat sveta zavoda traja štiri leta. Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta. Šteje se, da je svet zavoda konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena večina njegovih članov. Posamezni člani sveta so lahko izvoljeni oziroma imenovani največ dvakrat zaporedoma.
(3) Svet zavoda na konstitutivni seji izmed svojih članov izvoli predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
(4) Ustanovitelj imenuje svoje predstavnike v skladu s svojim statutom in poslovnikom.
(5) Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje župan.
(6) Zaposleni v javnem zavodu volijo svoje predstavnike na neposrednih in tajnih volitvah. Sklep o razpisu volitev se objavi na spletni strani in na oglasni deski zavoda. Izvoljen je kandidat, ki dobi največje število glasov. Če dva kandidata dobita enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
(7) Podrobnejša določila o volitvah zavod uredi s statutom ali splošnim aktom.
(8) Svet odloča, če je na seji sveta navzoča večina vseh članov sveta. Navzočnost se ugotavlja na začetku seje sveta.
(9) Svet sprejme odločitve z večino glasov navzočih članov sveta, razen statuta, letnega programa, poslovnega poročila in imenovanja direktorja, ki jih sprejme v večino glasov vseh članov sveta zavoda.
(10) Svet odloča z javnim glasovanjem.
9. člen 
(1) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut zavoda in druge splošne akte zavoda, kadar zakon, odlok o ustanovitvi in statut tako določajo,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja,
– obravnava in sprejema letni program dela in program razvoja zavoda ter spremlja njuno izvrševanje,
– obravnava in sprejema letni delovni in finančni načrt ter letno poročilo,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje člane strokovnega sveta zavoda,
– imenuje strokovna telesa ali komisije,
– razpisuje volitve predstavnikov zaposlenih v svet zavoda,
– daje predhodno mnenje o namenu in načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in k sanacijskemu programu za pokritje primanjkljaja,
– odloča o zadolževanju zavoda, če to dopušča veljavna zakonodaja,
– daje predhodno soglasje k aktu o organizaciji in sistemizaciji zavoda,
– sprejema usmeritve razreševanja presežnih delavcev zavoda in kadrovski načrt,
– v skladu s predpisi odloča o sredstvih za delovno uspešnost zaposlenih in direktorja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom.
(2) Pristojnosti, naloge in način dela sveta zavoda ureja oziroma podrobneje določa statut zavoda.
Direktor 
10. člen 
(1) Direktorja na podlagi javnega razpisa imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
(2) Zavod vodi direktor, ki opravlja hkrati poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega dela. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod brez omejitev ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela.
(3) Direktor sklepa delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem podpiše v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
(3) Nadomeščanje direktorja za čas daljše odsotnosti se uredi s statutom.
(4) Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba oziroma magisterij stroke družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnih mestih, kjer je zahtevana najmanj raven izobrazbe iz prejšnje alineje,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu, kar dokazuje s svojimi preteklimi delovnimi izkušnjami,
– znanje enega svetovnega jezika na višji ravni.
(5) Prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti:
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka in
– program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
(6) Direktor ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod,
– predlaga svetu zavoda imenovanje članov strokovnega sveta,
– odgovarja za zakonitost in strokovno delo zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema splošne akte, za katere je tako določeno s predpisi ali s statutom zavoda in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno in poslovno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in ustanovitelja,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– obvešča ustanovitelja o poslovanju zavoda,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– imenuje delovna telesa za izvedbo določenih nalog ali reševanje posameznih vprašanj iz njegove pristojnosti,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev skladu s predpisi,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo preko polnega delovnega časa,
– opravlja naloge po sklepu ustanovitelja,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi, statut in ta odlok.
(7) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan v primerih, določenih z zakonom. Razreši ga svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
(8) Pristojni organ je dolžan razrešiti direktorja:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(9) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(10) Če ustanovitelj ne odgovori ali poda soglasja v roku 60 dni, se šteje, da je podal pozitivno soglasje k razrešitvi.
(11) Za razrešitev direktorja se smiselno uporablja postopek, ki velja za njegovo imenovanje.
(12) Zoper odločitev o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določen postopek in da je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev.
11. člen 
Če se na javni razpis nihče ne prijavi, če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran ali če direktorju predčasno preneha mandat, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev javnega zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega javnega razpisa, vendar največ za eno leto.
Strokovni svet 
12. člen 
(1) Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, ki obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih s področja dejavnosti zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja, daje svetu zavoda in direktorju mnenja, predloge in usmeritve glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge naloge, določene s statutom zavoda.
(2) Strokovni svet sestavlja pet članov, od katerih štiri imenuje svet zavoda na predlog direktorja enega pa župan, in sicer izmed zainteresirane strokovne javnosti, tako da se zagotavlja interdisciplinarne in pluralne rešitve in s tem najširšo usmeritev dela.
(3) Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
(4) Natančnejša določila o sestavi, načinu dela in pristojnostih ter odgovornosti strokovnega sveta določa statut zavoda.
4. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
13. člen 
(1) Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– od ustanovitelja za izvajanje v občini dogovorjenega programa javne službe,
– iz sredstev državnega proračuna in sredstev EU,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev, dotacij ali daril ter iz drugih virov, v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Ustanovitelj zagotavlja sredstva za investicije, programe in druge obveznosti zavoda, ki so povezane z izvajanjem javne službe.
14. člen 
(1) Za opravljanje dejavnosti zavoda zagotavlja ustanovitelj na podlagi pogodbe o upravljanju nepremičnine in opremo, ki so zavodu dana v posest in upravljanje za opravljanje dejavnosti na način in za namene, ki jih določata zakon in ta odlok in jih izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
(2) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju. Zavod lahko upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem, brez predhodnega soglasja ustanovitelja pa ne sme pridobivati ali odtujiti nepremičnega premoženja ali premično ali nepremično premoženje obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni. Sklep o odtujitvi sprejme svet zavoda.
(3) Zavod lahko prostore in opremo v času, ko jih sam ne potrebuje, odda v najem.
(4) Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja v interesu ustanovitelja.
15. člen 
(1) Zavod lahko pridobiva tudi sredstva iz opravljanja gospodarskih oziroma tržnih dejavnosti. Opravljanje gospodarske oziroma tržne dejavnosti ne sme škodovati kvaliteti izvajanja javne službe.
(2) Za izvajanje tržne dejavnosti mora zavod zagotavljati ločeno računovodsko evidenco.
5. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 
16. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari pri opravljanju svoje dejavnosti, zavod uporablja za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti.
(2) O namenu in načinu razporeditve presežkov prihodkov nad odhodki nastalih na podlagi izvajanja tako javne službe kot tržne dejavnosti odloča ustanovitelj na predlog direktorja zavoda in po predhodnem mnenju sveta zavoda.
(3) Če v letnem obračunu zavod izkaže izgubo oziroma presežek odhodkov nad prihodki, mora izdelati predlog za pokritje izgube, o katerem odloča ustanovitelj na predlog direktorja zavoda in po prehodnem mnenju sveta zavoda.
(4) Zavod se sme zadolževati le s soglasjem ustanovitelja, kolikor to dopušča veljavna zakonodaja.
6. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
17. člen 
(1) Zavod je pravna oseba, ki v okviru svoje dejavnosti nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, z omejitvijo, da brez predhodnega pisnega soglasja ustanovitelja ne sme pridobivati in razpolagati z nepremičnim premoženjem ter ne sme premičnega ali nepremičnega premoženja obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni. Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor.
(2) Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
(3) Zavod je dolžan skrbeti za tekoče in investicijsko vzdrževanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih uporablja za svojo dejavnost ter vzdrževati in obnavljati nameščeno opremo v prostorih, ki je last ustanovitelja.
7. MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 
18. člen 
(1) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so povezane z izvajanjem javne službe, do višine zagotovljenih vsakoletnih proračunskih sredstev za delovanje zavoda in opravljanje njegove dejavnosti. Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja.
(2) Zavod zagotavlja vse obveznosti do ustanovitelja v skladu z zakonom in drugimi predpisi s področja, ki ga pokriva. Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj enkrat letno, na zahtevo župana, mestnega sveta ali občinske uprave pa tudi večkrat letno, dostaviti podatke o poslovanju zavoda, o poslovnih rezultatih zavoda, o izvajanju programov in druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje funkcij ustanovitelja.
19. člen 
(1) Mestni svet kot organ ustanovitelja ima v zvezi s poslovanjem zavoda tudi naslednje pristojnosti in obveznosti:
– daje soglasje k statutu in vsem statutarnim spremembam,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda,
– odloča o odtujitvi oziroma pridobitvi nepremičnega premoženja,
– odloča o spremembi in razširitvi dejavnosti,
– daje soglasje k zadolževanju zavoda, če zadolževanje dopušča veljavna zakonodaja,
– odloča o namenu in načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki nastalih na podlagi izvajanja tako javne službe kot tržne dejavnosti ter k predlogu za pokritje izgube za pokritje primanjkljaja,
– odloča o spremembi imena in sedeža zavoda.
(2) Župan ima v imenu ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:
– daje predhodno soglasje za sklenitev pogodbe z zainteresirano pravno ali fizično osebo, da zavod upravlja tudi z drugim premičnim in nepremičnim premoženjem, ki ni last ustanovitelja, je pa povezano z mladinsko dejavnostjo,
– zahteva sklic seje sveta zavoda,
– imenuje predstavnika sveta zavoda izmed uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti,
– imenuje enega člana strokovnega sveta.
(3) V primerih, ko zavod v obravnavo mestnemu svetu posreduje gradiva iz naslova izvajanja pravic ustanovitelja, je potrebno priložiti mnenje pristojnega oddelka.
(4) V vseh primerih, ko ta odlok ali statut ali zakon določajo, da mora zavod od ustanoviteljice pridobiti soglasje, se šteje, da je bilo soglasje dano, če ustanoviteljica v roku 60 dni od datuma prejema zahteve ne zavrne izdaje soglasja. Določba se smiselno uporablja tudi za ostale primere ustanoviteljskih pravic.
8. DELOVNA RAZMERJA 
20. člen 
Delovna razmerja ter udeležba zaposlenih pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic se ureja v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega zavoda.
9. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
21. člen 
(1) Zavod ima statut, s katerim podrobneje uredi organizacijo zavoda, ureja oziroma podrobneje določi pristojnosti, pooblastila in odgovornost organov zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) V skladu s statutom ima zavod lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda. Splošne akte sprejme direktor, če statut izrecno ne določa drugače.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski Nova Gorica (Uradni list RS, št. 72/04) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
45. člen 
Za čas do imenovanja direktorja imenuje Mestni svet mestne občine Nova Gorica s posebnim sklepom vršilca dolžnosti direktorja zavoda, vendar največ za dobo enega leta. Vršilec dolžnosti mora imeti najmanj visoko izobrazbo družboslovne smeri.
Naloge vršilca dolžnosti direktorja:
– do imenovanja direktorja predstavlja in zastopa zavod,
– v enem mesecu od imenovanja za vršilca dolžnosti direktorja mora predlagati vpis ustanovitve javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica v sodni register,
– v enem mesecu od dneva imenovanja sveta zavoda mora sklicati konstitutivno sejo sveta zavoda,
– v enem mesecu od imenovanja mora pripraviti predlog statuta zavoda,
– v enem mesecu od imenovanja mora na podlagi sklepov in usmeritev ustanovitelja pripraviti program dela in finančni načrt zavoda.
46. člen 
Zavod mora sprejeti statut v roku treh mesecev po konstituiranju sveta zavoda.
47. člen 
Zaposleni v zavodu imajo pravico do plače in drugih pravic iz delovnega razmerja po osnovah in merilih, ki veljajo za zaposlene v lokalni samoupravi.
48. člen 
Ta odlok se objavi v uradnih objavah Uradnega lista RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski Nova Gorica (Uradni list RS, št. 40/10) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski Nova Gorica (Uradni list RS, št. 79/13) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (Uradni list RS, št. 29/16) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
2. člen 
Zavod mora uskladiti statut s spremembami iz tega odloka v roku 6 mesecev od njegove uveljavitve.
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti