Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2051. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 6962.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M 
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
Št. 478-3/2016
Koper, dne 17. junija 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNeprem., 110/13 in 19/15) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 16. junija 2016 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Pri nepremičnini s parc. št. 573/6 k.o. Hribi, parc. št. 1470/73, 1470/75, 1470/77, k.o. Semedela, parc. št. 2007/22, 2007/23, k.o. Sveti Anton, parc. št. 11.S, k.o. Tinjan, vse last Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 573/6, k.o. Hribi, parc. št. 1470/73, 1470/75, 1470/77, k.o. Semedela, parc. št. 2007/22, 2007/23, k.o. Sveti Anton, parc. št. 11.S, k.o. Tinjan, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-3/2016
Koper, dne 16. junija 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O 
L A  D E L I B E R A Z I O N E 
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
N. 478-3/2016
Capodistria, 17 giugno 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – ZLS-testo unico ufficiale 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 212 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta ufficiale della RS, n. 102/04 – ZGO-1-Testo unico ufficiale 1, 92/05, 111/05 – Sentenza CC, 93/05, 120/06 – Sentenza CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Sentenza CC, 57/12, 101/13 – ZDavNeprem., 110/13 e 19/15), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 16 giugno 2016, ha accolto la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale 
Riguardo ai beni immobili insistenti sulla particella catastale n. 573/6 c.c. di Hribi, sulle particelle catastali n. 1470/73, 1470/75, 1470/77 c.c. Semedella, sulle particelle catastali n. 2007/22, 2007/23 c.c. Sveti Anton, sulla particella catastale n. 11.S, c.c. Tinjan, tutti proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II 
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale relativamente ai beni immobili insistenti sulla particella catastale n. 573/6 c.c. di Hribi, sulle particelle catastali n. 1470/73, 1470/75, 1470/77 c.c. Semedella, sulle particelle catastali n. 2007/22, 2007/23 c.c. Sveti Anton, sulla particella catastale n. 11.S, c.c. Tinjan.
III 
La presente deliberazione ha effetto immediato.
N. 478-3/2016
Capodistria, 16 giugno 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti