Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2061. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2016, stran 6975.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 106. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 11. redni seji dne 28. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2016 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2016 (Uradni list RS, št. 11/15 in 15/16; v nadaljevanju Odlok).
2. člen 
2. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Znesek v evrih
Skupina/podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.056.491,55
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.436.889,61
70
DAVČNI PRIHODKI
2.064.689,05
700 Davki na dohodek in dobiček
1.746.904,00
703 Davki na premoženje
271.254,22
704 Domači davki na blago in storitve
46.530,83
706 Drugi davki
 0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
372.200,56
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
298.577,27
711 Takse in pristojbine
1.500,000
712 Denarne kazni
2.440,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
69.683,29
72
KAPITALSKI PRIHODKI
119.950,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
52.310,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
67.640,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
499.651,94
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
449.651,94
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
50.000,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.166.031,54
40
TEKOČI ODHODKI
887.449,80
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
303.784,38
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
45.309,19
402 Izdatki za blago in storitve
457.772,12
403 Plačila domačih obresti
13.134,96
409 Rezerve
67.449,15
41
TEKOČI TRANSFERI
1.521.901,85
410 Subvencije
27.100,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
718.151,39
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
126.860,95
413 Drugi tekoči domači transferi
649.789,51
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
686.868,62
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
686.868,62
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
69.811,27
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
59.811,27
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
10.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–109.539,99
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ADOLŽEVANJE (500)
87.142,00
50
ZADOLŽEVANJE
87.142,00
500 Domače zadolževanje
87.142,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
118.237,63
55
ODPLAČILA DOLGA 
118.237,63
550 Odplačila domačega dolga
118.237,63
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–140.635,62
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–31.095,63
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
109.539,99
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
140.635,62
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov (trimestnih kontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Rogatec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.«
3. člen 
8. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad je:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 9.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 58.449,15 evrov kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.«
4. člen 
10. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 ne bo zadolževala.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rogatec, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 60.000 evrov.«
5. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2016
Rogatec, dne 28. junija 2016
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti