Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2038. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7, KC-12, KC-13, KC-16, KC-17, KC-20, KS-4, KS-8 in KU-2/13, stran 6883.

  
Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na seji dne 28. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7, KC-12, KC-13, KC-16, KC-17, KC-20, KS-4, KS-8 in KU-2/13
UVOD 
1. člen 
(1) S tem odlokom se sprejemajo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran, ki ga je sprejel župan Občine Ankaran dne 20. 6. 2016 (v nadaljevanju Sklep o začetku OPN OA).
(2) Odlok določa podlage predvidene prostorske ureditve, namen sprejetja začasnih ukrepov, območje začasnih ukrepov, vrste začasnih ukrepov ter čas njihove veljavnosti.
PODLAGA PREDVIDENE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTORSKEM AKTU 
2. člen 
Sprejem predvidenega prostorskega akta Občinski prostorski načrt Občine Ankaran je utemeljen na podlagi:
– Sklepa o pričetku postopka priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran, ki vsebuje oceno stanja in razloge za sprejetje, smeri in načela predvidene prostorske ureditve, območje urejanja, roke za pripravo, način pridobitve strokovni podlag, navedbo nosilcev urejanja prostora;
– Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15), ki obravnava tudi urejanje in skrb za morje, naravo in okolje;
– Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju, ratificiranega z Zakonom o ratifikaciji Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju (Uradni list RS, št. 84/09) (s strokovnima podlagama Analizo praks ICZM v Sloveniji (maj 2012) in Uskladitev režimov v 100 m priobalnem pasu slovenskega dela Jadranskega morja z zahtevami 8. člena Protokola ICZM – projekt SHAPE);
– Pobude Zavoda za varstvo narave RS, Območne enote Piran, za povečanje obsega zaščite rta Debeli rtič;
– Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami; v nadaljevanju ZPNačrt), ki občinam nalaga sprejetje novih prostorskih aktov ter prepoveduje oziroma omejuje določene ureditve, ki so še veljavne v sedanjih prostorskih aktih (razpršene poselitve ...);
– Projektne listine: izdelava idejnega osnutka OPN Občine Ankaran, Odbor KS Ankaran za okolje in prostor, november 2012;
– Prostorsko-sociološke delavnice Ankaran, Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, maj 2013;
– Ekonomske delavnice Ankaran, Ekonomska Fakulteta, Univerza v Ljubljani, november 2013;
– Strategij in projektov za trajnostni razvoj Ankarana, Zurich University of Applied Sciences, Winterthur, Switzerland v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, februar–oktober 2014;
– Javnega posveta: Smernice razvoja Občine Ankaran, Občina Ankaran, maj 2015.
NAMEN 
3. člen 
(1) Namen sprejetja začasnih ukrepov je preprečitev utemeljene nevarnosti, da bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ali da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
(2) S tem Odlokom določeni začasni ukrepi se nanašajo na območja kmetijskih in gozdnih površin ter drugih zelenih površin v občini. Sklep o začetku OPN OA v oceni stanja in razlogih za sprejem določa pripravljavcu OPN posebno skrb za zavarovanje teh območji in nakazuje smer bodoče ureditve, ki temelji na varovanju priobalnega pasu, redefiniciji namenske rabe prostora z namenom varovanja naravnih danosti ter varovanju naravnih vrednot in danosti, predvsem zaščito Debelega rtiča, gozdnih in zelenih površin izven in v strnjenem naselju. Brez sprejetja ustreznih zaščitnih ukrepov za ta območja, na katerih so skladno z veljavnimi prostorskimi akti dopuščena gradnja in raba prostora v večini za namen centralnih dejavnosti, bi bila izvedba načrtovane ureditve po zaščiti teh območji in omejitvi gradnje na le-teh močno otežena oziroma celo onemogočena.
(3) S tem Odlokom se določajo začasni ukrepi tudi za območja, ki se nahajajo znotraj občinskega središča in urbanega območja ter na območjih razpršenih poselitev, ki skladno z veljavno prostorsko ureditvijo dopuščajo gradnje, ki niso skladne z modernimi smernicami in načeli urejanja prostora, dopuščajo razpršeno poselitev ter ne upoštevajo vrednote in prepoznavnosti obstoječih naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih struktur, ki zaradi posebnih geografskih, kulturno-zgodovinskih, upravnih, socialno-ekonomskih in drugih pogojev razvoja sooblikujejo identiteto prostora in določajo njegove značilnost. Brez sprejetja ustreznih zaščitnih ukrepov za ta območja bi bila glede na veljavne prostorske akte izvedba načrtovane ureditve, kot jo predvideva Sklep o začetku OPN OA, ki zasleduje načela preprečevanja razpršene poselitve, zaokrožitve kmetijskih in gozdnih zemljišč, razvoja občinskega središča ter načrtovanje naselja znotraj obstoječih naselji, močno otežena oziroma celo onemogočena (npr. nastale bi gradnje, ki niso skladne z obstoječo identiteto prostora …), ravno tako pa bi se bistveno zvišali stroški izvedbe načrtovane prostorske ureditve (zaradi potrebe po gradnji nove komunalne in druge javne infrastrukture) oziroma bi bili za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov (npr. zaradi odstranitve objektov za potrebe izgradnje javne infrastrukture, javnih objektov ...).
(4) Ta odlok se sprejme zaradi obstoja utemeljene nevarnosti, da lastniki nepremičnin na območjih začasnih ukrepov pričnejo z izvajanjem gradenj oziroma posegov v prostor, ki niso v skladu s Sklepom o začetku OPN OA in ki jih je mogoče izvajati na podlagi sedaj veljavnih prostorskih planskih in izvedbenih aktov Občine Ankaran ter bi bila izvedba načrtovane prostorske ureditve onemogočena oziroma močno otežena ali pa bi za njeno izvedbo bili potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih oseb (zaradi razlastitev, rušitev zaradi gradnje javne infrastrukture ...) oziroma bi se bistveno zvišali stroški njene izvedbe (izgradnja komunalne infrastrukture na območjih razpršene poselitve …).
(5) Ta odlok se sprejme tudi zaradi utemeljene nevarnosti, da bi lastniki nepremičnin na območjih začasnih ukrepov izvedli parcelacije zemljišč, ki bi bistveno otežile izvedbo prostorskih ureditev, predvidenih v Sklepu o začetku OPN OA, in posledično OPN Občine Ankaran, predvsem na območjih zaokrožitve kmetijskih in gozdnih zemljišč ter urejanja urbanih okolij in občinskega središča.
OBMOČJE ZAČASNIH UKREPOV 
4. člen 
(1) Območja začasnih ukrepov zajemajo naslednja območja in dele območij namenskih rab prostora, opredeljenih z Dolgoročnim planom Občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Družbeni planom Občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01), Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 96/04, 97/04), in sicer območja namenskih rab:
– KC-7 (del območja nad cesto),
– KC-12,
– KC-16,
– KC 17,
– KC-20,
– KS-4 (del območja Z od Ceste na Brido),
– KS-8 in
– KU-2/13.
(2) Grafični del, iz katerega je razvidno zavarovano območje, je kot priloga sestavni del tega odloka.
UTEMELJENA NEVARNOST 
5. člen 
(1) Na območjih začasnih ukrepov iz prejšnjega člena, ki se nanašajo na območja namenskih rab
– KC-7 (del območja nad cesto),
– KC-12,
– KC-16,
– KC 17,
– KC-20,
je skladno s sedaj veljavnimi prostorskimi akti z Dolgoročnim planom Občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Družbenim planom Občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01), Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 96/04, 97/04) opredeljena namenska raba območja za centralne dejavnosti ter s tem območje in nepremičnine, namenjene gradnji objektov za oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti ter bivanju. Skladno s sedaj veljavnimi prostorskimi akti iz prejšnjega stavka so na tem območju dopuščene gradnje za stanovanjske in nestanovanjske namene, in sicer velikost pozidave parcele do 50 % zemljišča z maksimalnimi višinskimi gabariti 2K + P + 1 oziroma P+3.
(2) Na območjih začasnih ukrepov iz 4. člena, ki se nanašajo na območja namenskih rab
– KS-4 in
– KS-8,
je skladno s sedaj veljavnimi prostorskimi akti z Dolgoročnim planom Občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Družbenim planom Občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01), Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 96/04, 97/04) opredeljena namenska raba območja za stanovanja ter s tem območje in nepremičnine, namenjene gradnji objektov, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim. Skladno s sedaj veljavnimi prostorskimi akti iz prejšnjega stavka so na tem območju dopuščene gradnje za stanovanjske namene, in sicer velikost pozidave parcele do 30 % oziroma 50 % zemljišča ter graditev objektov z eno stanovanjsko enoto.
(3) Na območjih začasnih ukrepov iz 4. člena, ki se nanaša na območje namenske rabe KU-2/13, je skladno s sedaj veljavnimi prostorskimi akti z Dolgoročnim planom Občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Družbenim planom Občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01), Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 96/04, 97/04) opredeljena namenska raba območja mešane rabe ter s tem območje in nepremičnine, namenjene gradnji stanovanj, kmečkih gospodarstev in dopolnilnim dejavnostim (trgovina, osnovna šola, vrtec, večnamensko igrišče, prostori krajevnih skupnosti in društev, večnamenska dvorana, gasilski dom, gostinsko turistična ponudba, počitniška stanovanja) – predvsem kot posamezne stavbe, osebne obrtne storitve in servisi, manjši poslovni prostori in proizvodni obrati, za katere je potrebno pred izdajo dovoljenja oceniti vpliv oziroma spremenljivost za okolje.
(4) Skladno z načrtovano ureditvijo, Sklepom o začetku OPN OA ter podlagami za sprejem predvidenega prostorskega akta iz 2. člena tega Odloka je na območjih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena predvidena prostorska ureditev, ki bo zasledovala takšno ureditev prostora, da bo omogočala trajnostni razvoj prostora ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč; ustvarjala pogoje za kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki bo ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave, trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogočala zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne bo ogrožala zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij; upoštevala vrednote in prepoznavnost obstoječih naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih struktur, ki zaradi posebnih geografskih, kulturno-zgodovinskih, upravnih, socialno-ekonomskih in drugih pogojev razvoja sooblikujejo identiteto prostora in določajo njegove značilnosti; bo usmerjala in načrtovala naselja (širitev le-tega) na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih območjih znotraj obstoječih naselij, pri čemer naj ima prenova prednost pred novogradnjo; temeljila na sodobnih smernicah razvoja in urejanja prostora, ki pojav razpršene gradnje in poselitve pojmujejo kot napačno usmeritev urejanja prostora; redefinirala namensko rabo prostora z namenom varovanja naravnih danosti; omogočila varovanje naravnih vrednot in danosti, predvsem zaščito Debelega rtiča, gozdnih in zelenih površin izven strnjenega naselja tako, kjer gradnja ne bi bila dovoljena oziroma izredno omejena le za gradnje v javnem interesu in za vzdrževanje obstoječih objektov na območju; omogočila varovanje zaključenih območij kmetijskih in gozdnih zemljišč; oblikovno in funkcijsko ustrezneje omogočila razvoj občinskega središča ter drugih urbanih območij v Občini Ankaran in v le-teh gradnjo manjkajoče javne infrastrukture, javnih objektov in parkov ter zagotovila primeren izkoristek ustreznih obstoječih stavbnih površin in komunalnega opremljanja. Skladno z navedenimi smernicami in podlagami predvidene prostorske ureditve bo gradnja v območjih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena zelo omejena oziroma celo prepovedana, saj ta območja dejansko predstavljajo površine izven urbanega središča ter kmetijska, gozdna in druga zemljišča (zelene površine izven naselja).
(5) Na območjih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena je glede na sedaj veljavne prostorske akte določena namenska raba za centralne dejavnosti oziroma območje za stanovanja oziroma mešane rabe in dovoljena gradnja raznovrstnih objektov za stanovanjske in nestanovanjske namene, dejansko pa se ta območja nahajajo izven strnjenega naselja, na zelenih površinah, kmetijskih in gozdnih površinah, kar je povsem v nasprotju s predvideno prostorsko ureditvijo, ki bo sledila zaokrožitvi naselja, saniranju pojava razpršene gradnje in poselitve, zaščiti kmetijskih in gozdnih zemljišč ter njihovo zaokrožitev, načrtovanju naselja (širitev le-tega) na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih območjih znotraj obstoječih naselij, pri čemer bo imela prenova prednost pred novogradnjo ter nazadnje preprečila netrajnostno rabo prostora, ki je posledica razpršene gradnje in poseganja v kmetijska in gozdna zemljišča z namenom gradnje stanovanjskih in drugih objektov. V primeru izvedbe gradenj in drugih posegov v prostor na teh območjih bi bili za uveljavitev oziroma izvedbo predvidene prostorske ureditve potrebni znatni posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov oziroma bi bila predvidena prostorska ureditev onemogočena ali močno otežena, saj je degradirano naravo in naravne vrednote, kmetijska zemljišča in gozdove nemogoče ponovno povsem povrniti v prvotno stanje. V primeru gradnje in drugih posegov v prostor na teh območjih bi se tudi bistveno zvišali stroški izvedbe načrtovane prostorske ureditve s tem, ko bi morali načrtovati in graditi novo komunalno infrastrukturo za območja izven strnjenega naselja ter sprejemati druge ukrepe za nadomestitev kmetijskih zemljišč in gozdov. S tem je izkazana utemeljena nevarnost, da bi bila brez sprejetja zaščitnih ukrepov izvedba predvidene prostorske ureditve onemogočena oziroma bi bili za njeno izvedbo potrebni znatni posegi v pravice posameznikov.
VRSTE ZAČASNIH UKREPOV 
6. člen 
Na območju začasnih ukrepov iz prejšnjega člena je prepovedano:
– izvajanje parcelacije zemljišč in promet z njimi,
– grajenje novih objektov ter rušenje starih in na njihovem mestu grajenje novih (nadomestna gradnja),
– postavljanje začasnih in pomožnih objektov,
– urejanje novih trajnih nasadov.
7. člen 
Ne glede na določila 6. člena je v »območju začasnih ukrepov« dovoljeno:
– izvajati geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo predvidenega prostorskega akta in izdelavo drugih prostorskih aktov, in geodetska in druga pripravljalna dela za gradnje v javno korist,
– izvajati gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga gospodarska infrastruktura,
– izvajati gradnje javne infrastrukture in drugih objektov v javnem interesu,
– opravljati vzdrževalna dela, rušitve dotrajanih objektov in zunanje ureditve, če gre za zagotavljanje standardnih delovnih in bivalnih pogojev na obstoječih zakonito zgrajenih in postavljenih objektih,
– izvajati promet z nepremičninami, v kolikor je pridobitelj lastninske pravice na nepremičnini Občina Ankaran,
– izvajati gradenje, ki so bile v času uveljavitve tega odloka že dovoljene z dokončnim gradbenim dovoljenjem.
8. člen 
(1) Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin v območjih, za katera je predviden sprejem prostorskega akta, morajo dopustiti dostop do nepremičnin ter izvedbo geodetskih, geoloških in drugih del, potrebnih za izdelavo prostorskega akta, kakor tudi zaradi razlastitve ali omejitve drugih pravic na njih v javno korist.
(2) Če je bila pri opravljanju del iz prejšnjega odstavka povzročena škoda, ima lastnik oziroma uporabnik nepremičnine pravico zahtevati odškodnino od naročnika teh del.
(3) V primeru začasnih objektov je potrebno predhodno opredeliti način in obveznost njihove odstranitve in ureditev površin v prejšnje oziroma izboljšano stanje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
(čas veljavnosti začasnih ukrepov) 
Začasni ukrepi veljajo še eno leto po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje prostorskega akta. Ne glede na določbo prejšnjega stavka začasni ukrepi po tem odloku veljajo največ štiri leta od uveljavitve tega odloka.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 106
Ankaran, dne 28. junija 2016
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik
 
Po pooblastilu župana 
Podžupanja 
Barbara Švagelj l.r.
Ai sensi del primo comma dell'articolo 81 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della RS, n° 110/02 e 8/03 – corr. e 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) e dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n° 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nell'ambito della seduta del 28/6/2016, ha approvato il presente
D E C R E T O 
sui provvedimenti provvisori per garantire la salvaguardia dell'assetto territoriale, in base alla Deliberazione d'avvio di stesura del Piano regolatore comunale del Comune di Ancarano per i comprensori KC-7, KC-12, KC-13, KC-20, KS-4, KS-8 e KU-2/13
PREMESSA 
Articolo 1 
(1) Con il presente decreto si approvano i provvedimenti provvisori per garantire il comprensorio soggetto ad assetto territoriale in base alla Deliberazione d'avvio di stesura del Piano regolatore comunale del Comune di Ancarano, approvata dal Sindaco del Comune di Ancarano in data 20/6/2016 (nel prosieguo: Deliberazione d'avvio del PRC del CA).
(2) Il Decreto fissa i presupposti del previsto assetto territoriale, lo scopo dell’approvazione dei provvedimenti temporanei, il comprensorio dei provvedimenti temporanei, la tipologia di detti provvedimenti e la durata della loro validità.
PRESUPPOSTI DEL PREVISTO ASSETTO TERRITORIALE NELL’ATTO REGOLATORE 
Articolo 2 
L’approvazione del previsto atto di regolazione territoriale Piano regolatore comunale del Comune di Ancarano è fondata sui presupposti fissati:
– nella Deliberazione d'avvio di stesura del Piano regolatore comunale del Comune di Ancarano, che comprende la valutazione della situazione ed i motivi per l’approvazione, gli indirizzi ed i principi del previsto assetto territoriale, il comprensorio in regime di assetto, le scadenze per la preparazione e le modalità di acquisizione delle soluzioni tecniche professionali, nonché l’indicazione dei soggetti preposti all’assetto territoriale;
– nello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n° 17/15), che tratta pure l’assetto e la cura per il mare, la natura e l’ambiente;
– nel Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo, ratificato con la Legge di ratifica del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo (Gazzetta ufficiale della RS, n° 84/09) (assieme alle soluzioni tecniche professionali dell’Analisi delle prassi ICZM in Slovenia (maggio 2012) ed all’Armonizzazione dei regimi nella fascia costiera di 100 m della parte slovena dell’Adriatico alle esigenze dell’articolo 8 del Protocollo ICZM – progetto SHAPE);
– nell’Iniziativa dell’Ente per la tutela della natura della RS, unità regionale di Pirano, per aumentare il comprensorio soggetto a tutela di Punta grossa;
– nella Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della RS, n° 33/07, assieme alle modifiche; nel prosieguo: ZPNačrt), che dispone l’approvazione da parte dei comuni di nuovi atti regolatori territoriali e vieta, ovvero limita determinati assetti oggi vigenti negli atti territoriali (insediamenti sparsi …);
– nei Documenti progettuali: stesura della bozza di massima del PRC del Comune di Ancarano, Comitato della CL di Ancarano per l’ambiente ed il territorio, novembre 2012;
– nell’ambito del laboratorio sociologico – territoriale Ancarano, Facoltà di architettura e Facoltà di scienze sociali dell’Università di Lubiana, maggio 2013;
– nell’ambito del Laboratorio economico Ancarano, Facoltà di economia dell’Università di Lubiana, novembre 2013;
– nelle Strategie e progetti per lo sviluppo sostenibile di Ancarano, Università di Scienze applicate di Zurigo, Winterthur, Svizzera in collaborazione con la Facoltà di architettura dell’Università di Lubiana, febbraio–ottobre 2014;
– nella Consultazione pubblica: Linee guida di sviluppo del comune di Ancarano, maggio 2015.
FINALITÀ 
Articolo 3 
(1) Lo scopo di approvazione dei provvedimenti provvisori scaturisce dalla necessità di precludere il fondato pericolo, per il quale la stesura e l’approvazione della regolazione territoriale potrebbero essere impossibilitate o fortemente ostacolate, ovvero per il quale le spese di realizzazione potrebbero lievitare sostanzialmente, o ancora perché gli interventi nei diritti e nei benefici giuridici dei proprietari di immobili o di altri soggetti coinvolti, necessari all’attuazione della regolazione territoriale, potrebbero aumentare considerevolmente.
(2) I provvedimenti provvisori sanciti dal presente Decreto sono relativi alle aree agricole e boschive e ad altre aree verdi del comune. La Deliberazione d’avvio del PRC del CA sancisce per il redattore del PRC nell’ambito della valutazione della situazione esistente e delle motivazioni per l’approvazione la cura particolare per la tutela di dette aree ed indica la direzione dell’assetto futuro, che è basato sulla tutela della zona costiera, sulla ridefinizione della destinazione d’uso dell’ambiente allo scopo di tutelare i valori e le connotazioni naturali, ivi compresa soprattutto la tutela di Punta grossa e delle superfici boschive e verdi sia esterne sia interne all’abitato rinserrato. Senza l’approvazione di adeguati provvedimenti di tutela per dette aree, nelle quali in conformità alle disposizioni vigenti di assetto territoriale sono ammesse l’edificazione e l’uso del territorio prevalentemente per attività del centro abitato, l’attuazione della regolamentazione pianificata, in relazione alla tutela di dette aree e di limitazione degli interventi edilizi, risulterebbe molto difficoltosa o addirittura impossibilitata.
(3) Con il presente Decreto si sanciscono i provvedimenti provvisori anche per i comprensori che si estendono all’interno del centro comunale e urbano, nonché per quelli degli insediamenti sparsi, che in conformità alle disposizioni vigenti, relative al territorio, ammettono interventi edilizi non conformi agli indirizzi ed ai principi moderni di assetto del territorio e ammettono insediamenti sparsi non considerando i valori e la peculiarità delle esistenti strutture naturali, edificate ed altrimenti create strutture, le quali a seguito delle particolari condizioni geografiche, storico-culturali, amministrative, sociali, economiche e di altro genere di sviluppo contribuiscono a creare l’identità del territorio e ne definiscono le peculiarità. Senza l’approvazione di adeguati provvedimenti di tutela per detti comprensori, in funzione della normativa in vigore la realizzazione dell’assetto pianificato, previsto dalla Deliberazione d’avvio del PRC del CA, che persegue i principi di contrarietà agli insediamenti sparsi, di arrotondamento dei terreni agricoli e boschivi, di sviluppo del centro urbano e di pianificazione dell’insediamento all’interno degli abitati esistenti sarebbe marcatamente ostacolata ovvero addirittura impossibilitata (ad es. potrebbero verificarsi interventi edilizi difformi dall’esistente identità del territorio) e potrebbero aumentare sostanzialmente le spese di realizzazione dell’assetto territoriale pianificato (a seguito della necessità di porre in opera di nuove infrastrutture urbane e di pubblica utilità) o ancora per la cui realizzazione sarebbero necessari maggiori interventi nei diritti e nei benefici giuridici dei proprietari degli immobili e di altri soggetti coinvolti (ad es. per la rimozione di fabbricati per le necessità di costruire l’infrastruttura urbana o altre opere pubbliche …).
(4) Il presente Decreto si approva pure a seguito dell’esistenza del pericolo fondato che i proprietari di immobili nei comprensori regolati dai provvedimenti provvisori possano avviare interventi edilizi e nell’ambiente difformi dalla Deliberazione d’avvio del PRC del CA, ammissibili ai sensi della normativa territoriale di pianificazione e realizzazione delle opere del Comune di Ancarano, rendendo la realizzazione dell’assetto territoriale pianificato marcatamente ostacolata ovvero addirittura impossibilitata, o per l’insorgere della necessità di maggiori interventi nei diritti e nei benefici giuridici dei proprietari degli immobili e di altri soggetti coinvolti (a seguito di esproprio, di demolizione per la costruzione dell’infrastruttura pubblica …) ovvero per la lievitazione delle spese di realizzazione di quest’ultima (posa in opera dell’infrastruttura urbana nei comprensori caratterizzati da insediamenti sparsi …).
(5) Il presente Decreto si approva pure a seguito dell’esistenza del pericolo fondato che i proprietari di immobili nei comprensori regolati dai provvedimenti provvisori possano avviare la parcellazione di terreni, il che potrebbe rendere difficoltosa l’attuazione degli assetti territoriali previsti nella Deliberazione d’avvio del PRC del CA e conseguentemente nel PRC del Comune di Ancarano soprattutto nei comprensori di arrotondamento dei terreni agricoli e boschivi, nonché in quelli di regolazione dei centri urbani e di quello comunale.
COMPRENSORIO DEI PROVVEDIMENTI PROVVISORI 
Articolo 4 
(1) I comprensori interessati dai provvedimenti provvisori comprende quei comprensori e loro parti con destinazione d’uso del territorio sancita dal Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Pubblicazioni ufficiali n° 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), dal Piano sociale del comune di Capodistria (Pubblicazioni ufficiali n° 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), dal Decreto di modifica ed integrazione delle componenti territoriali del piano a medio e a lungo termine del Comune città di Capodistria (Pubblicazioni ufficiali n° 16/99 in 33/01), dal Decreto di modifica ed integrazione delle componenti territoriali del piano a lungo termine e di quello sociale del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n° 96/04, 97/04), e precisamente i comprensori con destinazioni d’uso:
– KC-7 (parte del comprensorio sovrastante la strada),
– KC-12,
– KC -13,
– KC-20,
– KS-4 (parte del comprensorio a O del Vicolo per Brida),
– KS-8 e
– KU-2/13.
(2) La parte grafica, dalla quale si evince il comprensorio tutelato, è allegata e parte integrante del presente Decreto.
FONDATO PERICOLO 
Articolo 5 
(1) Nei comprensori regolati dai provvedimenti provvisori di cui all’articolo precedente, inerenti le destinazioni d’uso finalizzate
– KC-7 (parte del comprensorio sovrastante la strada),
– KC-12,
– KC -13,
– KC-20,
in conformità agli atti di assetto territoriale attualmente vigenti, ossia il Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Pubblicazioni ufficiali n° 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), il Piano sociale del comune di Capodistria (Pubblicazioni ufficiali n° 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), il Decreto di modifica ed integrazione delle componenti territoriali del piano a medio e a lungo termine del Comune città di Capodistria (Pubblicazioni ufficiali n° 16/99 in 33/01), il Decreto di modifica ed integrazione delle componenti territoriali del piano a lungo termine e di quello sociale del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n° 96/04, 97/04), è determinata la destinazione d’uso alle attività centrali, e con ciò l’area degli interventi edilizi adibiti alle attività di approvvigionamento, di servizi e sociali, nonché a destinazione residenziale. In conformità agli atti di assetto territoriale di cui al periodo precedente sono ammessi in quest’area interventi edilizi sia a scopo residenziale sia non residenziale, e precisamente l’edificazione della particella nella misura del 50 % del terreno, con altezze massime di 2S + P + 1 ovvero di P+3.
(2) Nei comprensori interessati dai provvedimenti provvisori di cui all’articolo 4, relativi ai comprensori con destinazione d’uso definita
– KS-4 e
– KS-8
in conformità agli atti di assetto territoriale attualmente vigenti, ossia il Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Pubblicazioni ufficiali n° 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), il Piano sociale del comune di Capodistria (Pubblicazioni ufficiali n° 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), il Decreto di modifica ed integrazione delle componenti territoriali del piano a medio e a lungo termine del Comune città di Capodistria (Pubblicazioni ufficiali n° 16/99 in 33/01), il Decreto di modifica ed integrazione delle componenti territoriali del piano a lungo termine e di quello sociale del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n° 96/04, 97/04), è determinata la destinazione d’uso a scopo residenziale e con ciò l’area e gl’immobili adibiti ad uso residenziale e ad attività connesse. In conformità agli atti di assetto territoriale attualmente vigenti in detti comprensori sono ammessi interventi edilizi a scopo residenziale, per i quali l’ampiezza di edificazione della particella non supera il 30 %, ovvero il 50 % del terreno, e la costruzione di fabbricati con una unità residenziale.
(3) Nei comprensori interessati dai provvedimenti provvisori di cui all’articolo 4, relativi al comprensorio con destinazione d’uso definita KU-2/13 in conformità agli atti di assetto territoriale attualmente vigenti, ossia il Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Pubblicazioni ufficiali n° 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), il Piano sociale del comune di Capodistria (Pubblicazioni ufficiali n° 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), il Decreto di modifica ed integrazione delle componenti territoriali del piano a medio e a lungo termine del Comune città di Capodistria (Pubblicazioni ufficiali n° 16/99 in 33/01), il Decreto di modifica ed integrazione delle componenti territoriali del piano a lungo termine e di quello sociale del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n° 96/04, 97/04), è determinata la destinazione d’uso a scopo misto e con ciò il comprensorio e gl’immobili adibiti alla costruzione di alloggi, di economie agricole e di attività integrative (rivendita, scuola elementare, scuola dell’infanzia, campo sportivo polifunzionale, caserma dei vigili del fuoco, offerta turistica e di ristorazione, seconde case e appartamenti) soprattutto in forma di fabbricati singoli, servizi artigianali alla persona, vani commerciali di dimensioni minori e officine di produzione, per i quali è necessario valutare l’impatto, ossia l’accettabilità per l’ambiente prima del rilascio del permesso.
(4) In conformità all’assetto pianificato, alla Deliberazione di avvio del PRC del CA ed ai presupposti per l’approvazione dell’atto di assetto territoriale di cui all’articolo 2 del presente Decreto nei comprensori di cui al primo, al secondo e al terzo comma del presente articolo, è previsto un assetto territoriale tale da perseguire i principi di sviluppo sostenibile dell’ambiente, di uso efficace e parsimonioso dei terreni, che creano le condizioni per un ambiente di vita di qualità mediante un uso del territorio tale che, in considerazione della tutela ambientale a lungo termine, della conservazione della natura, di un uso sostenibile dei beni naturali e di altro genere, nonché della conservazione complessiva del patrimonio culturale, renda possibile la soddisfazione delle necessità della generazione contemporanea e non metta in pericolo la soddisfazione delle necessità delle generazioni future, basandosi sui valori e le peculiarità delle esistenti strutture naturali, fabbricate o altrimenti create, che a seguito delle particolarità geografiche, storico-culturali, amministrative, socioeconomiche e di altre condizioni di sviluppo contribuiscono a creare l’identità del territorio e ne determinano le peculiarità; l’assetto territoriale dovrà inoltre prevedere una pianificazione indicativa dello sviluppo territoriale dell’abitato (ampliamento) su aree libere, degradate e sfruttate in maniera non sufficiente nell’ambito degli insediamenti esistenti, fornendo la priorità alle ristrutturazioni rispetto alle costruzioni ex novo, il tutto in base a indirizzi moderni di sviluppo e assetto del territorio che definiscono errato il concetto di insediamento sparso, quindi ridefinire la destinazione d’uso del territorio allo scopo di tutelare le predisposizioni naturali; agevolare la tutela dei valori e delle predisposizioni naturali, e soprattutto la salvaguardia di Punta grossa, delle aree verdi e boschive al di fuori degli insediamenti conglomerati, nei quali gli interventi edilizi sarebbero vietati o ammessi in via eccezionale per fabbricati d’interesse pubblico; agevolare la tutela delle aree agricole e boschive conglomerate, agevolare lo sviluppo architettonico e funzionale del centro comunale e delle altre aree urbane nel comune di Ancarano, costruendo allo scopo l’infrastruttura pubblica mancante, gli edifici ed i parchi pubblici in modo da garantire uno sfruttamento adeguato delle esistenti superfici fabbricabili e dell’infrastruttura urbana. In conformità alle direttrici citate ed ai presupposti del previsto assetto territoriale gli interventi edilizi nei comprensori di cui al primo, al secondo e al terzo comma del presente articolo saranno marcatamente limitati, o addirittura vietati in quanto detti comprensori rappresentano effettivamente superfici esterne al centro urbano e terreni agricoli, boschivi e di altro genere (aree verdi esterne all’insediamento).
(5) Nei comprensori di cui al primo, al secondo e al terzo comma del presente articolo attualmente sono ammessi, in base agli atti di assetto territoriale vigenti, interventi edilizi per le attività centrali e misti, ma in effetti dette aree sono ubicate al di fuori dell’abitato conglomerato, o ai suoi limiti ed in base alla regolazione attuale rappresentano un uso non sostenibile del territorio, usurpando terreni boschivi, verdi e agricoli nonché sistemazioni che non perseguono le caratteristiche tradizionali tipiche del luogo, il che è nettamente contrario al previsto assetto territoriale, che perseguirà la delimitazione dell’abitato, il risanamento del fenomeno degli insediamenti sparsi, la tutela e l’arrotondamento dei terreni agricoli e boschivi, la pianificazione dell’abitato (ampliamento) su aree libere, degradate e sfruttate in maniera non sufficiente nell’ambito degli abitati esistenti, l’uso sostenibile del territorio fornendo la priorità alle ristrutturazioni rispetto alle costruzioni ex novo ed infine impedirà l’uso non sostenibile dello stesso, che è la conseguenza di interventi edilizi e di altro genere su terreni agricoli e boschivi allo scopo di costruire fabbricati residenziali e di altro genere. Nel caso venissero ammessi interventi edilizi e di altro genere nelle aree di detti comprensori la realizzazione dell’assetto territoriale previsto sarebbero necessari consistenti interventi nei diritti e nei benefici giuridici dei proprietari di immobili o di altri soggetti coinvolti ovvero perché la realizzazione di detta pianificazione sarebbe impedita o fortemente ostacolata in quanto il ripristino in piena misura della natura degradata e dei valori naturali, dei terreni agricoli e di quelli boschivi è impossibile. In caso di interventi edilizi o di altro genere in detti comprensori aumenterebbero considerevolmente pure le spese di realizzazione dell’assetto territoriale pianificato quando si dovrebbe pianificare e realizzare la nuova infrastruttura urbana per le aree esterne all’abitato conglomerato, nonché adottare altri provvedimenti per la sostituzione dei terreni agricoli e boschivi. Con ciò è dimostrato il fondato pericolo che senza l’approvazione dei provvedimenti di tutela la realizzazione dell’assetto territoriale previsto sarebbe impossibilitato, ovvero che per la sua realizzazione sarebbero necessari interventi consistenti nei diritti dei singoli.
TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI PROVVISORI 
Articolo 6 
Nel comprensorio dei provvedimenti provvisori di cui all’articolo precedente è vietato:
– effettuare la parcellazione di terreni e stipulare negozi con gli stessi,
– la costruzione di fabbricati nuovi e la demolizione di quelli esistenti, costruendo nello stesso sito strutture nuove (edilizia sostitutiva),
– la collocazione di fabbricati temporanei ed ausiliari,
– la lavorazione di nuove piantagioni perenni.
Articolo 7 
A prescindere dalle disposizioni dell’articolo 5 nel “comprensorio dei provvedimenti temporanei” è permesso:
– effettuare interventi geodetici ed altre opere preparatorie per la stesura dell’atto di assetto territoriale, per il beneficio pubblico ed in altri casi motivati,
– effettuare interventi edilizi con i quali si migliora l’infrastruttura comunale e l’altra infrastruttura di natura economica,
– la costruzione di infrastruttura pubblica e di altre opere nel pubblico interesse,
– effettuare lavori di manutenzione, di demolizione di fabbricati vetusti e di assetto delle aree esterne se si tratta di garantire situazioni standard di lavoro o di alloggio,
– stipulare negozi immobiliari se non sussiste il pericolo fondato che questi possano impedire o rendere difficoltosa l’attuazione del futuro assetto territoriale,
– realizzare interventi edilizi che al tempo dell’entrata in vigore del presente decreto erano già permessi con permesso di costruire legalmente valido.
Articolo 8 
(1) I proprietari ovvero gli utenti degli immobili siti nei comprensori, per i quali è prevista l’approvazione dell’atto regolatore territoriale, hanno l’obbligo di non negare l’accesso agli immobili ed all’attuazione di interventi geodetici, geologici e di altra natura, necessari alla stesura dell’atto territoriale, come pure all’esproprio o alla limitazione di altri diritti relativi agli immobili per far valere il pubblico beneficio.
(2) Se a causa degli interventi di cui al comma precedente è insorto un danno, il proprietario o l’utente dell’immobile hanno il diritto di richiederne il risarcimento al committente di detti interventi.
(3) Nel caso di fabbricati temporanei è necessario definire in anticipo le modalità e l’obbligo di rimozione e di ripristino delle aree nello stato preesistente o migliore.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE 
Articolo 9 
(periodo di validità dei provvedimenti provvisori) 
I provvedimenti provvisori rimangono in vigore per un ulteriore anno dopo l’approvazione del Piano regolatore comunale del Comune di Ancarano, tranne quei provvedimenti che potrebbero ostacolare l’attuazione dell’atto territoriale. A prescindere da quanto disposto nel periodo precedente i provvedimenti provvisori ai sensi del presente Decreto sono validi sino ad un massimo di quattro anni dall’entrata in vigore del presente Decreto.
Articolo 10 
(entrata in vigore) 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.°106
Ancarano, 28 giugno 2016
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Barbara Švagelj m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti