Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

Št 4102-6/2016/4 Ob-2503/16, Stran 1606
Na podlagi 2. člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo), 2. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/14) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
javni razpis 
za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2017 in 2018 
1. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: Ministrstvo), Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana.
2. Pravne podlage javnega razpisa:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13);
– Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo);
– Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/14).
3. Predmet javnega razpisa: dejavnost prehrambenih gostinskih obratov – izbira ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2017 in 2018.
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki:
– imajo registrirano gostinsko dejavnost;
– imajo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve;
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fizične osebe);
– izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in ostale pogoje, navedene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa je, skladno z drugim odstavkom 30. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, 11.200.000,00 EUR v letu 2017 in 8.400.000,00 EUR v letu 2018.
5. Kraj izvedbe: kraj izvedbe študentske prehrane so študijska središča v Republiki Sloveniji, torej kraji, kjer so višje strokovne šole in visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne višješolske in visokošolske programe: Ajdovščina, Bled, Brežice, Celje, Črnomelj, Domžale, Dutovlje, Godovič, Hoče, Izola, Jesenice, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Mozirje, Murska Sobota, Naklo, Nova Gorica, Novo mesto, Piran, Portorož, Postojna, Ptuj, Radenci, Radovljica, Rakičan, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Novi Gorici, Šentjur, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Trzin, Tržič, Velenje, Vipava, Zagorje ter Žalec.
6. Osnovni pogoji, ki jih mora zagotavljati vsak ponudnik študentske prehrane:
a) Osnovni pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati z dnem začetka nudenja subvencionirane študentske prehrane in skozi celotno razpisno obdobje (študentje inšpektorji bodo izpolnjevanje osnovnega pogoja iz tretje alineje (površina jedilnice, število sedišč in miz) preverili v mesecu januarju oziroma v prvem mesecu nudenja subvencionirane študentske prehrane in kolikor bodo ugotovili, da ga ponudnik ne izpolnjuje, se mu bo izrekla odpoved pogodbe, unovčenih subvencij pa se mu ne bo izplačalo):
– lokal mora obratovati. Ponudnik mora z nudenjem subvencionirane študentske prehrane začeti s 1. januarjem oziroma s prvim delovnim dnem v koledarskem letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog. Kolikor ne začne s 1. januarjem oziroma s prvim delovnim dnem v letu, se pogodba odpove. Edina izjema je višja sila (npr. izliv vode, požar,...) oziroma renovacija lokala, v primeru, da je ponudnik postal najemnik/upravljalec lokala s 1. januarjem. V tem primeru, torej, da je prišlo do višje sile oziroma da je ponudnik postal najemnik/upravljalec lokala s 1. januarjem in da mora lokal renovirati, mora z nudenjem subvencionirane študentske prehrane začeti najkasneje s 1. marcem oziroma prvim delovnim dnem v mesecu marcu v koledarskem letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog. Kolikor ne, se pogodba odpove;
– kot lokal se štejejo vrste gostinskih obratov v skladu s 4. členom Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo in 26/14 – ZKme-1B), razen obrati za pripravo in dostavo jedi;
– lokal mora imeti jedilnico s površino najmanj 20 m2 in najmanj 3 mizami in 12 sedišči, pri čemer se pogodba oziroma dogovor s sosednjim ali kakim drugim lokalom ne upošteva. Jedilnica mora biti v lokalu oziroma v objektu, v katerem je lokal. Ponudnik v vlogi izpolni izjavo, s katero izjavlja, da izpolnjuje te pogoje;
– lokal mora imeti stranišče za goste, kakor izhaja iz prvih štirih odstavkov 20. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/14). Peti odstavek 20. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti se za ta javni razpis ne uporablja. Stranišče za goste mora biti v lokalu, razen pri lokalih, ki so zajeti v četrti odstavek 20. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti;
– lokal, s katerim se ponudnik prijavlja, mora biti v njegovi lasti ali pa v najemu (velja tudi podnajem). Če je ponudnik najemnik oziroma podnajemnik lokala, mora izpolniti izjavo, da ima lokal v najemu oziroma podnajemu najmanj od vključno 1. januarja leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje vlog, pa vsaj do vključno 31. 12. 2018. Ob izjavi mora priložiti še kopijo najemne pogodbe oziroma pogodbe o podnajemu. Če je ponudnik lastnik lokala, mora izpolniti izjavo o lastništvu, v kateri izpolni tudi identifikacijski znak nepremičnine, ime katastrske občine in številko parcele;
– ponudnik, razen ponudnika, ki je vključen v obvezna socialna zavarovanja s polnim delovnim časom na podlagi registrirane dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika, mora imeti skozi celotno razpisno obdobje zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas. Ministrstvo lahko kadarkoli tekom razpisnega obdobja zahteva predložitev dokazila za ta pogoj;
– ponudnik mora imeti jedilnik za en teden, ki se ga mora glede tipa ponudbe in obsega pestrosti držati v celotnem razpisnem obdobju, ki ga predloži vlogi. Tekom razpisnega obdobja mora imeti vsak ponudnik v lokalu tedenski jedilnik subvencionirane študentske prehrane;
– nudenje študentskih kosil vsaj pet dni v tednu, vsaj štiri ure dnevno;
– nudenje vsaj 15 različnih študentskih kosil v tednu in vsaj 3 različnih študentskih kosil na dan. Študentsko kosilo je sestavljeno iz najmanj glavne jedi in dveh različnih dodatnih hodov. Glavna jed ni hod. Izmed dveh različnih dodatnih hodov mora biti en hod obvezno solata, drugi pa predstavlja prosto izbiro ponudnika med juho in sadjem. Solata se postreže kot samostojni hod v za to namenjeni posodici in mora tehtati najmanj 200 g (izjema je listnata solata, ki mora tehtati najmanj 100 g), brez posodice. Sveže sadje ali sadna solata iz svežega sadja se postreže kot samostojni hod in mora tehtati najmanj 150 g. Shake, smoothie, kosmiči/muesliji, jogurti, ham and eggs, sladice in podobno se ne tretira kot glavna jed ali kot hod. Ponudnik, ki nudi tretji dodatni hod, nudi ob glavni jedi še juho, solato in sadje. Za različno kosilo mora biti različna glavna jed. Navedeno pomeni, da kosilo ni različno, če je le količinsko drugačno oziroma če je sestavljeno po principu pol-pol. Različna mora biti glavna jed, ne le priloga (primer: pleskavica ali pa pleskavica s kajmakom nista dve različni kosili). Prav tako za različno kosilo ne velja, v kolikor gre le za drugačno obliko (primer: špageti ali svedri) ali drugačno poimenovanje (primer: peresniki s tuno, tuna s peresniki; rižota s piščancem, piščanec z rižoto);
– ponudnik mora vse dodatne hode, za katere se je v sklopu ponudbe zavezal, postreči, oziroma v primeru samopostrežnega dela ponudbe ponuditi študentu;
– ponudnik, ki nudi pizze, mora nuditi pizzo, katere premer mora meriti vsaj 27 cm oziroma površina najmanj 572 cm2;
– nudenje najmanj 2 dcl brezplačne pitne vode, mineralne vode ali nesladkanega čaja ob vsakem študentskem kosilu (izjema je dostava). Voda, mineralna voda oziroma nesladkan čaj se ne tretira kot hod;
– v primeru, da ponudnik nudi samopostrežni solatni bar, mora le-ta vsebovati najmanj 6 različnih vrst zelenjave ali drugih živil, s katerimi si lahko uporabnik študentske prehrane sam pripravi solato;
– v primeru, da ponudnik nudi vsaj 10 % živil pridelanih na ekološki način in to izkaže s certifikatom ter tako prejme točke iz tega merila, mora takšna živila nuditi skozi celotno razpisno obdobje in imeti ves ta čas tudi veljaven certifikat. Kolikor ponudnik veljavnega certifikata nima ves čas, se pogodba z njim odpove. Ministrstvo lahko tekom razpisnega obdobja kadarkoli preveri veljavnost certifikata;
– v primeru, da ponudnik nudi dostavo, mora le-to zagotavljati najmanj na področju celotne občine, kjer je izbran. Ponudnik mora študentsko prehrano dostavljati do vrat;
– za isti lokal se ne moreta prijaviti lastnik in najemnik. Če pa se to zgodi, ima ob veljavni najemni pogodbi prednost najemnik, vloga lastnika pa se zavrne.
Ponudbe, ki ne izpolnjujejo pogojev, bodo zavrnjene.
b) Pogoj za vse ponudnike, ki želijo ponujati dostavo:
– ponudnik, ki se na javni razpis prijavi z dostavo, se mora za isto lokacijo prijaviti tudi z lokalom. Izbran lokal je pogoj, da gre v postopek izbire tudi za dostavo. Prijava na javni razpis samo z dostavo ni mogoča, zato bo taka vloga ponudnika zavržena.
Pogoj za izvajanje dostave tekom razpisnega obdobja je izvajanje subvencionirane študentske prehrane v lokalu, kar pomeni, da kolikor ponudnik iz kakršnegakoli razloga (npr. renovacija, prejeta sankcija ...) v lokalu ne nudi subvencionirane študentske prehrane, potem tudi dostava ni možna.
7. Priporočila za sestavo jedilnika:
– Ponudnik se seznani s smernicami zdravega prehranjevanja za študente, ki so dostopne na spletni strani Ministrstva za zdravje.
– Ponudnik ob načrtovanju jedilnika upošteva naslednje:
– Juhe naj ne bodo instant juhe »iz vrečk« oziroma juhe narejene iz jušnega koncentrata (jušne kocke), temveč iz svežih surovin (npr. zelenjave) in začinjene z naravnimi začimbami. 
– Jedi na žlico naj bodo osnovane na zelenjavi. 
– Pri glavni jedi in prilogi priporočamo, da je le ena sestavina ocvrta. Torej npr. kombinacija dunajski zrezek in pomfrit se ne priporoča. 
– Polnozrnate testenine, polnozrnati njoki, polnozrnati riž, kaše ipd. naj se vključijo v jedilnik vsaj 2-krat tedensko.
– Pri izbiri mesa se da mesu z vidno strukturo prednost pred vključevanjem mesa s homogeno strukturo in mesnih pripravkov z višjo vsebnostjo maščob in aditivov (npr. hrenovkam, mesnemu siru, pleskavicam, klobasam ipd.) 
– Ribe vključujemo vsaj 1-2-krat na teden, ob tem damo prednost ribam z vidno strukturo mesa (npr. celi ribi ali ribjim filejem) pred ribjim izdelkom (npr. ribje palčke).
– Krompirjeva, francoska, testeninska in druge podobne solate z dodano majonezo in podobnimi maščobnimi prelivi se ne smatrajo kot zelenjava, zato priporočamo, da se jih ne nudi kot solato. 
– Priporoča se, da se kot preliv za solate ne uporablja/ponuja majonezne ter podobne maščobne prelive.
8. Kolikor ponudnik nudi študentska kosila za študente s celiakijo, naj to v vlogi tudi ustrezno označi oziroma opredeli v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 41/2009 o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten. Ponudnik naj na obrazcu tedenskega jedilnika označi oziroma navede, katero konkretno študentsko kosilo je primerno za študente s celiakijo.
9. Tiste ponudbe, ki izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene po naslednjih merilih za ocenitev vlog oziroma ponudb:
– Število različnih študentskih kosil v tednu (do 5 točk);
– Pestrost ponudbe (do 21 točk);
– Nudenje tretjega dodatnega hoda poleg glavne jedi (poleg dveh obveznih hodov) (5 točk);
– Nudenje samopostrežnega solatnega bara (najmanj 6 vrst zelenjave ali drugih živil za sestavo solate) (5 točk);
– Dodatni dnevi nudenja študentskih kosil (do 4 točke);
– Možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir (do 5 točk);
– Vrednost študentskega kosila, pomnožena s količnikom (do 20 točk);
– Ekološka živila – ponudnik nudi vsaj 10 % živil pridelanih na ekološki način – ponudnik priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I oziroma certifikat za živila, pridelana na ekološki način. Kolikor je ponudnik le ponudnik, torej ni proizvajalec ekoloških živil, mora priložiti dva certifikata. Enega od proizvajalca ekoloških živil in drugega, ki se glasi nanj kot ponudnika teh živil. Kolikor pa je ponudnik obenem tudi proizvajalec ekoloških živil pa priloži le en certifikat, saj le-ta dokazuje oboje (5 točk);
– Lokal se nahaja v zgradbi, kjer se izvaja študijski proces oziroma kjer je študentski ali dijaški dom (10 točk);
– Dokazilo o blagovni znamki “Gostilna Slovenija“ (na podlagi Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke “Gostilna Slovenija“) (5 točk);
– Dokazilo o certifikatu "Zdrava izbira", ki ga na podlagi meril, ki jih izpolnjuje vsaj ena jed v dnevni ponudbi, podeljuje Nacionalni inštitut za javno zdravje (5 točk);
– Vozila, ki jih ponudnik uporablja pri dostavi hrane na dom, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 5 (3 točke).
Maksimalno število točk je 90 za lokal oziroma 73 za dostavo.
Izbrani bodo ponudniki, ki bodo dosegli vsaj 27 točk za lokal in/ali 22 točk za dostavo (predpogoj je izbran lokal).
Pri ponudnikih, ki prijavljajo lokal, se ne upošteva naslednje merilo:
– Vozila, ki jih ponudnik uporablja pri dostavi na dom, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov EURO 5;
Pri ponudnikih, ki nudijo dostavo, se pri dostavi ne upoštevajo naslednja merila:
– Nudenje samopostrežnega solatnega bara;
– Možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir;
– Lokal se nahaja v zgradbi, kjer se izvaja študijski proces oziroma kjer je študentski ali dijaški dom.
Najvišja vrednost subvencioniranega študentskega kosila je 7 EUR.
10. Popolna vloga mora vsebovati:
– original in kopijo izpolnjenega, ožigosanega in podpisanega prijavnega obrazca (točka 4.1. in 4.2. razpisne dokumentacije) in obrazca »Ponudbe« (točka 6.1. (lokal), 6.2. (dostava) razpisne dokumentacije); kopijo prejme izvajalec – ponudnik mora izpolniti za vsak prijavljen lokal in/ali dostavo svoj obrazec »Ponudbe« (ovoj št. 1);
– izpolnjen obrazec tedenskega jedilnika – original in kopija (ovoj št. 2);
– izpolnjene, podpisane in ožigosane izjave in dokazila iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 3);
11. Ministrstvo bo v času trajanja javnega razpisa opravilo dve odpiranji prispelih vlog.
– Prvo odpiranje vlog bo 23. 8. 2016. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno ponedeljka, 22. 8. 2016. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti.
– Drugo odpiranje vlog bo 23. 8. 2017. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno torka, 22. 8. 2017. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali priporočeno po pošti.
Odpiranji vlog nista javni.
Predložena vloga mora biti v zapečateni kuverti, na zunanji strani kuverte pa mora biti nalepljen izpolnjen »Obrazec za oddajo vloge«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno in vlog, katerih kuverte ne bodo opremljene z izpolnjenim »Obrazcem za oddajo vloge« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene ponudniku.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala tiste ponudnike, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Če ponudnik vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, da bi bila le-ta popolna, bo komisija tako vlogo zavrgla.
Ponudnik, ki se prijavi na drugo odpiranje z istim lokalom, ki je bil izbran že na prvem odpiranju, mora v svoji vlogi predložiti odpoved pogodbe ponudnika, ki je bil za ta lokal izbran na prvem odpiranju. Odpoved pogodbe se mora glasiti najkasneje na dan 31. 12. 2017.
12. Naslov, kamor je potrebno predložiti vloge: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana.
13. Ponudnikom bodo izdani sklepi o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 100 dni od dneva, ki je določen za odpiranje vlog.
14. Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2017 in 2018«, najkasneje šest dni pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/
15. Morebitne druge informacije posreduje:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-77-34, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
– Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, tel. 01/438-02-29 ali tel. 01/438-02-11, vsak delovni dan od 12. do 13. ure;
– Študentska organizacija Univerze v Mariboru, tel. 02/228-56-00, od ponedeljka do četrtka od 9. do 11. ure;
– Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Gortanov trg 15, 6000 Koper, tel. 05/662-62-20, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
16. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko ponudnik dvigne razpisno dokumentacijo:
– spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/.
– Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, Petra Krulc ali Mojca Škrjanec, vsak delovni dan od 12. do 13. ure oziroma na internetu na naslovu: http://www.sou-lj.si;
– Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor, vsak delovni dan od 9. do 11. ure oziroma na internetu na naslovu: http://www.soum.si;
– Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Gortanov trg 15, 6000 Koper, Aleksandra Rengeo, vsak delovni dan od 10. do 12. ure oziroma na internetu na naslovu: http://www.soup.si.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost