Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

Ob-2520/16, Stran 1647
V imenu in po pooblastilu Špele Selan, kot direktorice Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni zavod, Ponikve 76, 1312 Videm Dobrepolje, kot uporabnika in upravljavca stvarnega premoženja Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 14. člena v povezavi s prvim odstavkom 9. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavljam
razpis javne dražbe 
za odkup nepremičnine – stanovanja za posebne namene v 4. etaži na naslovu Videm 33a, Videm Dobrepolje, v skupni izmeri 591,19 m2, s pripadajočim delom stavbnega zemljišča in pripadajočim delom skupnih delov in naprav stavbe, z ID znakom 1799-450-2.
Predmetni poslovni prostori so bili s ponovnim cenitvenim poročilom z dne 15. 6. 2016 cenilca stvarnega premoženja oziroma sodnega cenilca za gradbeno stroko Alojzija Boha ocenjeni na tržno vrednost 585.600,00 EUR.
S to objavo sporočam, da Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni zavod, Ponikve 76, 1312 Videm Dobrepolje, kot uporabnik in upravljavec premoženja Republike Slovenije v imenu in za račun Republike Slovenije pristopa k prodaji predmetnih poslovnih prostorov z razpisom javne dražbe. Izklicna cena znaša ocenjenih 585.600,00 EUR.
1. Javno dražbo bo, po pooblastilu upravljavca premoženja Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni zavod, Ponikve 76, 1312 Videm Dobrepolje, organiziral Odvetnik Anton Pregelj, Beethovnova ulica 5, Ljubljana.
2. Na javni dražbi se bo prodajala kot posamezni del stavbe v etažni lastnini nepremičnina – stanovanje za posebne namene v 4. etaži na naslovu Videm 33a, Videm Dobrepolje, v skupni izmeri 591,19 m2 (mansarda z uporabno površino 445,5 m2), s pripadajočim delom stavbnega zemljišča in pripadajočim delom skupnih delov in naprav stavbe, z ID znakom 1799-450-2.
3. Izklicna cena znaša 585.600,00 EUR, najnižji znesek višanja na javni dražbi pa znaša 5.000,00 EUR.
4. Rok plačila kupnine je 30 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Kupnina se plača na račun lastnika Republika Slovenija št.: 01100-6300109972 (proračun), model 18, sklic: 26115-7200994-43282015. Plačilo kupnine v roku iz te točke in na račun iz te točke, je bistvena sestavina pravnega posla in bistven element kupoprodajne pogodbe.
5. Javna dražba bo dne 13. 7. 2016 ob 14. uri, v prostorih Odvetnika Antona Preglja, Beethovnova ulica 5, Ljubljana (1. nadstropje).
6. Varščina za udeležbo na javni dražbi znaša 10 % prodajne cene, in sicer 58.560,00 EUR. Varščina se plača na fiduciarni račun odvetnika Antona Preglja, Beethovnova ulica 5, Ljubljana, pri AbankaVipa d.d., št. SI56 0510 0801 2816 408. Javne dražbe se lahko udeležijo le tisti, katerih sredstva bodo na račun prispela do pričetka javne dražbe in bo to razvidno iz bančnega izpiska predmetnega računa, narejenega ob uri pričetka javne dražbe.
7. Z najugodnejšim dražiteljem se na podlagi dražbenega zapisnika sklene kupoprodajna pogodba v roku petnajstih dni od zaključka javne dražbe. V primeru, da v najugodnejši dražitelj v danem roku kupoprodajne pogodbe ne podpiše, ponudnik zadrži vplačano varščino.
8. Najugodnejšemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, morebitnim drugim dražiteljem pa se varščina vrne v roku osmih delovnih dni po izvedbi javne dražbe.
9. Na nepremičnini, ki se prodaja obstoji na podlagi 124. člena Stvarnopravnega zakonika zakonita predkupna pravica drugih etažnih lastnikov stavbe z ID znakom 1799-450, v kateri se posamezni del stavbe v etažni lastnini nahaja.
10. Pooblaščenec pravne osebe, ki se namerava udeležiti javne dražbe, mora biti vpisan na dan odpiranja ponudb v sodni register kot zakoniti zastopnik pravne osebe oziroma mora imeti ustrezno pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument, iz katerega mora izhajati tudi državljanstvo fizične osebe.
11. Davek na promet nepremičnin plača kupec.
12. V primeru zanimanja, vam cenilno poročilo pošljem na podlagi poziva, prejetega z vaše strani na elektronski naslov: anton.pregelj@pregelj.si po elektronski pošti. Poziv mora vsebovati vse identifikacijske podatke interesenta, ime zakonitega zastopnika in kontaktne osebe ter navedbo v čigavem imenu in za čigav račun se izvaja povpraševanje. Ogled predmeta prodaje je mogoč na podlagi predhodnega dogovora. Za ogled se je potrebno dogovoriti najmanj tri dni pred samim ogledom, zadnji mogoč termin ogleda je 11. 7. 2016.
13. Upravljavec ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko ta postopek ustavita do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
14. Kot dražitelji lahko sodelujejo vse pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije ali države, katere javne ustanove ali registrirane pravne osebe lahko na podlagi reciprocitete pridobivajo lastništvo na nepremičninah v Republiki Sloveniji ter polnoletne ter poslovno in opravilno sposobne fizične osebe, državljanke Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države, katere državljani lahko na podlagi reciprocitete pridobivajo lastništvo na nepremičninah v Republiki Sloveniji. Pravna oseba mora dokazilo o obstoju – izpis iz sodnega ali trgovskega registra predložiti ponudbi. Fizična oseba mora ponudbi predložiti kopijo potrdila o državljanjstvu ali ustreznega dokumenta, iz katerega bo razvidno državljanstvo ponudnika.
15. Sestavni del kupoprodajne pogodbe bo določilo o odkupni pravici v korist države oziroma drugo določilo, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni.
Odvetnik Anton Pregelj, Ljubljana 

AAA Zlata odličnost