Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2062. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016, stran 6976.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 18. redni seji dne 22. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15 in 22/16) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
KONTO
NAZIV KONTA
2. REBALANS 2016
1
2
3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
15.582.565,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.779.486,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
10.851.194,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
8.914.501,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.688.403,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
248.290,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.928.292,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.835.493,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
4.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
35.000,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
2.840,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.050.959,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
747.809,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
81.472,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.
666.337,00
73
PREJETE DONACIJE (730)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODK I (740)
1.055.270,00
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN.INSTITUC.
1.055.270,00
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.407.324,90
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.003.041,60
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.357.880,00
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST
202.975,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
3.295.925,60
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
127.846,00
409
REZERVE
18.415,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
6.096.353,00
410
SUBVENCIJE
58.150,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM
2.796.870,00
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM
698.810,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
2.538.957,00
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
3.566,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.277.930,30
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.277.930,30
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
30.000,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI
30.000,00
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I.-II.)
–1.824.759,90
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
300.000,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
300.000,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
300.000,00
440
DANA POSOJILA
300.000,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
890.583,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
890.583,00
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
592.450,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
592.450,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.526.626,90
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
298.133,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.824.759,90
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.526.626,90
« 
2. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se mestna občina lahko v letu 2016 zadolži do višine 3.200.000,00 EUR.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Št. 410-0050/2016
Slovenj Gradec, junij 2016
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost