Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

28. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Srbije o vojaškotehničnem sodelovanju, stran 273.

  
Na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Srbije o vojaškotehničnem sodelovanju 
1. člen 
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Srbije o vojaškotehničnem sodelovanju, sklenjen 1. decembra 2015 v Ljubljani.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M 
med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Srbije o vojaškotehničnem sodelovanju 
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za obrambo Republike Srbije, v nadaljevanju: pogodbenika, sta se
na podlagi načel in določb mednarodnega prava v želji po razvijanju in krepitvi prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo,
ob upoštevanju določb Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju na področju obrambe, ki je bil podpisan v Ljubljani 8. aprila 2009,
ob upoštevanju določb Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov, ki je bil podpisan v Beogradu 2. oktobra 2013,
v prizadevanjih za sodelovanje na vojaškotehničnem področju, ki bo temeljilo na vzajemnem spoštovanju, zaupanju in obojestranski koristi ter spodbujanju sodelovanja raziskovalnih, tehnoloških in gospodarskih subjektov na področju obrambe,
sporazumeli o:
1. člen 
(področja sodelovanja) 
Po tem sporazumu vojaškotehnično sodelovanje poteka na teh področjih:
– oborožitev, oprema in drugi proizvodi, ki imajo vojaško namembnost,
– raziskave, razvoj in proizvodnja oborožitve, opreme in drugih proizvodov, ki imajo vojaško namembnost,
– standardizacija, kodifikacija in vzpostavljanje sistema kakovosti,
– uporaba, popravila in nadgradnja oborožitve, opreme in drugih proizvodov, ki imajo vojaško namembnost,
– izvajanje storitev na področju vojaškotehničnega sodelovanja,
– izmenjava strokovnjakov za tehnično pomoč pri uresničevanju projektov na področju vojaškotehničnega sodelovanja,
– usposabljanje in izobraževanje kadrov v ustreznih ustanovah ob upoštevanju možnosti in potreb pogodbenikov ter
– druga področja vojaškotehničnega sodelovanja, o katerih se pogodbenika dogovorita.
2. člen 
(pravni status sporazuma) 
Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi držav pogodbenikov.
Določbe tega sporazuma ne vplivajo na pravice in obveznosti vsakega od pogodbenikov, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov, ki sta jih državi pogodbenikov že sklenili.
3. člen 
(pooblaščena organa) 
Pooblaščena organa pogodbenikov za izvajanje tega sporazuma sta:
v Republiki Sloveniji – Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za logistiko, v Republiki Srbiji – Ministrstvo za obrambo Republike Srbije, Sektor za materialne vire.
Pogodbenika pisno obvestita drug drugega o morebitnih spremembah glede svojih pooblaščenih organov.
Pooblaščene organizacije so organizacije, ki imajo skladno z veljavno zakonodajo svoje države pravico do opravljanja prometa z oborožitvijo, opremo in drugimi proizvodi, ki imajo vojaško namembnost.
4. člen 
(izvajanje sporazuma) 
Za izvajanje tega sporazuma lahko pogodbenika skleneta dogovore o izvajanju, pooblaščene organizacije pa pogodbe o sodelovanju na področjih, opredeljenih v 1. členu tega sporazuma.
Seznam in obseg oborožitve, opreme in drugih proizvodov, ki imajo vojaško namembnost, vključno z izvajanjem storitev, pogoji in načini plačila, ki ustrezajo sprejeti mednarodni praksi, se urejajo z dogovori o izvajanju in drugimi dokumenti, sklenjenimi na podlagi tega sporazuma.
5. člen 
(delovna skupina) 
Za izvajanje tega sporazuma in drugih dogovorov na področju vojaškotehničnega sodelovanja lahko pogodbenika na podlagi enake zastopanosti oblikujeta posebno delovno skupino za vojaškotehnično sodelovanje.
Organizacija, pristojnosti in način delovanja delovne skupine za vojaškotehnično sodelovanje se določijo s poslovnikom, ki ga sprejmeta pogodbenika oziroma njuna pooblaščena organa.
6. člen 
(uporaba proizvodov, ki imajo vojaško namembnost) 
Vsak pogodbenik pridobljeno ali kupljeno oborožitev, opremo in druge proizvode, ki imajo vojaško namembnost, uporablja izrecno za namen, kot je bil določen, ter jih ne sme prodati tretji strani brez predhodnega pisnega soglasja drugega pogodbenika.
7. člen 
(varovanje tajnih podatkov) 
Način posredovanja, obravnave in varovanja tajnih podatkov je določen s Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov, ki je bil podpisan v Beogradu 2. oktobra 2013.
Informacije, ki jih pogodbenik pridobi od drugega pogodbenika, ne smejo biti uporabljene v njegovo škodo.
8. člen 
(varovanje intelektualne lastnine) 
Pogodbenika soglašata, da lahko oborožitev, oprema, rezultati raziskav in razvoja tehnologij ne glede na stopnjo njihove zrelosti ter drugi proizvodi in informacije, povezane z njimi, pridobljeni pri vojaškotehničnem sodelovanju, pomenijo oziroma vsebujejo intelektualno lastnino, katere pravice pripadajo državama pogodbenikov oziroma njunima pooblaščenima organoma ali pooblaščenim organizacijam.
Pogodbenika varujeta obstoječo intelektualno lastnino in tisto, ki je nastala po tem sporazumu, v skladu z veljavno zakonodajo držav pogodbenikov in mednarodnimi pogodbami, katerih pogodbenici sta Republika Slovenija in Republika Srbija.
Uporaba in pravna zaščita intelektualne lastnine, ki je bila posredovana oziroma je nastala na podlagi tega sporazuma, se lahko uredita s posebnim sporazumom.
9. člen 
(reševanje sporov) 
Morebitne spore in nesoglasja glede uporabe in razlage določb tega sporazuma pogodbenika oziroma njuna pooblaščena organa rešujeta s pogajanji in posvetovanji, ne da bi se v reševanje predložili tretji strani.
10. člen 
(spremembe in dopolnitve sporazuma) 
Pogodbenika lahko sporazum spremenita z medsebojnim pisnim soglasjem v obliki prilog.
Spremembe glede pooblaščenih organov ali odgovornih oseb pogodbenikov se ne štejejo za spremembo tega sporazuma.
11. člen 
(končne določbe) 
Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega pisnega obvestila, s katerim se pogodbenika obvestita, da so izpolnjeni potrebni notranji postopki za začetek veljavnosti tega sporazuma.
Ta sporazum se sklene za obdobje 5 let in se samodejno podaljša za vsako nadaljnje leto, razen če eden od pogodbenikov najpozneje v šestih mesecih pred potekom ustreznega obdobja veljavnosti sporazuma drugega pogodbenika pisno ne obvesti, da ga namerava odpovedati.
Če ta sporazum preneha veljati, določbe od 6. do 8. člena tega sporazuma veljajo še naprej, razen če se pogodbenika ne dogovorita drugače.
Vsak pogodbenik lahko ta sporazum kadar koli in brez navedbe razlogov odpove. V tem primeru sporazum preneha veljati po preteku treh mesecev od prejema pisne odpovedi.
Sklenjeno v Ljubljani dne 1. decembra 2015 v dveh izvirnikih v slovenskem in srbskem jeziku, pri čemer sta besedili enakovredni.
Za Ministrstvo za obrambo 
Republike Slovenije 
Andreja Katič l.r.
Za Ministrstvo za obrambo 
Republike Srbije 
Bratislav Gašić l.r.
 
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za obrambo.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-13/2016
Ljubljana, dne 12. maja 2016
EVA 2016-1811-0004
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti