Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

Ob-2539/16, Stran 1632
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska cesta 22, Ljubljana (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016–2017 
1. Naziv in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska cesta 22, Ljubljana.
2. Naročnik javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za lesarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Pravna podlaga:
– Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15);
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13);
– Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 (UL L 352/1, z dne 24. 12. 2013) z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis;
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči "Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-de minimis " (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I), št.: 440-1/2015/32, z dne 9. 5. 2016;
– Akt o preoblikovanju javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad" v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09);
– Poslovni in finančni načrt 2016 Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki ga je Vlada RS sprejela dne 19. 5. 2016, sklep Vlade RS št. 47602-9/2016/3;
– Pogodba št. 2130-R460001 o vzpostavitvi in delovanju kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju lesarstva za obdobje 2016 in 2017 z dne 22. 6. 2016.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki bo zviševal usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge.
Podprte bodo naslednje upravičene aktivnosti:
a) vodenje projekta;
b) priprava načrta usposabljanj in uvajanja poslovnih izboljšav (programa dela), v katerem bodo definirani ključni cilji na ravni posameznega podjetja, po delovnih mestih ter poslovnih procesih v podjetjih partnerstva;
c) priprava in izvedba usposabljanj zaposlenih na podlagi načrta usposabljanja;
d) uvajanje poslovnih izboljšav v poslovanju v skladu s cilji projekta ter podjetij;
e) aktivno sodelovanje partnerjev na področju vodenja zaposlenih, razvoja kadrov, uvajanja dizajn managementa ter drugih ustreznih vsebin.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlogo lahko odda panožno podjetje ali predstavniško telo lesarske industrije, ki bo v primeru izbora kot upravičenec vodil konzorcij partnerjev in odgovarjal za izvedbo projekta v skladu s cilji in pravili.
Na javnem razpisu lahko kandidira partnerstvo, ki vključuje:
– najmanj 10 mikro, malih in/ali srednjih velikih panožnih podjetij, pri čemer se za določitev velikosti uporabljajo merila, ki jih določa 55. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US, 32/12 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15);
– panožna podjetja v okviru partnerstva, ki so v skladu z računovodskimi izkazi v evidenci AJPES v letu 2015 skupaj zaposlovala vsaj 1.000 oseb;
– le partnerje, ki izpolnjujejo vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, imajo ustrezno poslovno in finančno sposobnost (vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta);
– le partnerje, ki so vključeni samo v eni vlogi oziroma enem partnerstvu, ki kandidira na tem javnem razpisu.
Partnerji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so lahko:
– panožna podjetja ali samostojni podjetniki, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in:
– imajo skladno s SKD 20081 registrirano dejavnost C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva, ali delujejo na področju izbrane panoge, ali
1 Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 je dostopna na: http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=5531
– imajo izkazan skupen interes za razvoj v okviru panoge oziroma oblikovanje verige vrednosti, in
– so registrirana vsaj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, kar je razvidno iz uradne evidence AJPES, in
– zaposlujejo vsaj eno osebo2;
2 V primeru, da podjetnik posameznik nima zaposlenih, mora opravljati dejavnost kot redno aktivnost.
– drugi partnerji, ki se ne upoštevajo kot panožna podjetja in so:
– pravne osebe zasebnega prava (npr. interesna združenja, zbornice, organizacije na trgu dela, zavodi, socialna podjetja ipd.);
– svetovalna oziroma izobraževalna podjetja (oziroma druge pravne osebe), ki izvajajo storitev usposabljanja ali svetovanja v skladu s vsebinskimi cilji projekta (predvsem s področja dizajn managementa, znamčenja, uvajanja poslovnih izboljšav, prodaje, trženja, komunikacije ...);
– izobraževalne organizacije;
– administrativno-finančni partner (največ eden).
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– nimajo sedeža v Republiki Sloveniji;
– sodelujejo v več kot eni vlogi na ta razpis;
– imajo neporavnane obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom;
– imajo v razmerju do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije podano prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– imajo dejanske lastnike družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14) vpletene v postopke pranja denarja in financiranja terorizma;
– so dolgoročno plačilno nesposobna po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11-ZPUOOD in 23/12);
– bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, ki dajejo domačim proizvodom pri uporabi prednost pred uvoženimi, zlasti se ne sme uporabljati za pomoč, s katero se financirata vzpostavitev in delovanje distribucijske mreže v drugih državah članicah ali tretjih državah (Pomoč za kritje stroškov sodelovanja na sejmih, študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se običajno ne šteje za izvozno pomoč;
– pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje;
– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, opravljajo dejavnost na naslednjih področij:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000, z dne 17. 12. 1999;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov; 
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih: 
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; 
– ladjedelništva; 
– proizvodnje in distribucije energije ter energetske infrastrukture. 
V primeru, da se prijavi neupravičen partner, se le-ta izloči, partnerstvo se ne zavrne. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge.
6. Merila za izbor
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:
Merilo
Št. točk
1. Kakovost vsebine in sodelovanje partnerjev
40
2. Sestava partnerstva
25
3. Ciljne skupine
25
4. Finančni vidik
10
Skupaj
100
Podrobnejša opredelitev meril je v 16. točki razpisne dokumentacije.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Vir financiranja je Proračun Republike Slovenije – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – PP 160046 Spodbujanje lesne industrije. Razpoložljiv znesek sredstev je do 560.000 EUR, s predvideno porabo do 285.000 EUR v letu 2016 in do 275.000 v letu 2017. Za partnerstva podjetij, ki bodo izbrana na osnovi tega javnega razpisa, bodo sredstva za upravičene stroške predstavljala pomoč po pravilu »de minimis«, kar je natančneje opredeljeno v točki 10 razpisne dokumentacije.
Z izbranim vlagateljem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Le-ta prevzame vlogo vodenja konzorcija in komunikacijo s skladom. Stroški se povrnejo vlagatelju na podlagi odobrenega zahtevka za sofinanciranje. Vlagatelj zagotovi povračilo sredstev vsem partnerjem.
Upravičenec mora nastale stroške na projektu dokazati s predložitvijo kopij originalnih računov, pogodb ali drugih računovodskih listin, ki so skladne z nacionalno zakonodajo, računovodskimi standardi in imajo enako dokazno vrednost in dokazili o plačilu, ki se neposredno nanašajo na izvedeno aktivnost ter dokazili v postopkih izbire zunanjih izvajalcev v skladu z načeli javnega naročanja in veljavnim zakonom o javnem naročanju.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2016 in 2017. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna RS) je od podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2017.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri vlagatelju oziroma vključenemu partnerju nastali od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS do konca izvajanja projektnih aktivnosti (najkasneje do 31. 10. 2017) in jih bo vlagatelj oziroma projektni partner plačal do 31. 10. 2017 in jih z ustreznimi dokazili predložil do 3. 11. 2017. Odobreno obdobje izvajanja projekta se v izjemnih primerih lahko podaljša, vendar le na podlagi soglasja sklada in ministrstva.
9. Rok in način oddaje vlog
Rok za oddajo vlog je do vključno 25. 7. 2016. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se kot pravočasna upošteva oddaja do vključno 23:59 ure na dan roka. Če vloga ni poslana priporočeno, se kot datum oddaje vloge šteje dan prejema vloge na sklad. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo s sklepom zavržene. Vloge se lahko vložijo tudi osebno v glavni pisarni sklada vsak delovni dan, v času uradnih ur (ponedeljek, petek od 9. do 12. ure, sreda, od 9. do 12. in od 14. do 16. ure), najkasneje do roka za oddajo vloge.
Vloge morajo biti oddane v zaprtem ovitku z vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR KOC za lesarstvo«. Vloge naj bodo označene s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.
Dopolnitev vloge naj bo oddana v zaprtem ovitku z vidno oznako: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge na JR KOC za lesarstvo«. Dopolnitve vlog naj bodo označene s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.
10. Postopek izbora
Postopek izbora (odpiranje, pregled formalne popolnosti, izpolnjevanja pogojev in ocenjevanje vlog ter pregled finančnega načrta) bo vodila komisija imenovana s strani predstojnika sklada.
a. Pregled formalne popolnosti
Komisija bo ocenjevala le vloge, ki bodo prispele pravočasno v pravilno označeni ovojnici in:
– bodo predložene na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije;
– bodo skladne s pogoji, določenimi v 5. točki javnega razpisa in jih
– bodo predložili upravičeni vlagatelji.
Nepravilno označene oziroma prepozno dostavljene vloge bodo s sklepom zavržene.
b. Pregled izpolnjevanja pogojev
Pregled izpolnjevanja pogojev se bo izvajal za vsakega od vključenih partnerjev. Izjavo o izpolnjevanju pogojev mora podpisano in pravilno izpolnjeno oddati vsak partner vključen v partnerstvo.
V primeru dvoma glede upravičenosti katerega koli vlagatelja oziroma partnerja lahko sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. V primeru, da posamezni partner ne izpolnjuje pogojev, se partner izključi iz obravnave vloge.
Če se oceni, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
c. Ocenjevanje vlog
Komisija bo ocenila vloge glede na merila, določena v 6. točki javnega razpisa in natančneje opisane v 16. točki razpisne dokumentacije.
Prag števila točk, nad katerim je lahko odobreno sofinanciranje je 60 točk ali več. V nobenem primeru vloga vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja po merilih na ravni javnega razpisa oblikovala predlog prejemnika sredstev. Izbrana bo največ ena vloga, ki bo po merilih za točkovanje vlog ocenjena z največ točkami.
d. Pregled finančnega načrta
V primeru, da bo vlagatelj v vlogi navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu, bo komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter vlagatelju predlagala nižji znesek sofinanciranja od zaprošenega. Če se vlagatelj s predlaganim znižanjem ne bo strinjal, se šteje, da odstopa od vloge. Komisija lahko pozove vlagatelje k ponovnem pregledu upravičenih stroškov oziroma k redukciji stroškov, ki so po mnenju ocenjevalcev previsoko ali nerealno ocenjeni.
e. Dodelitev sredstev
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog komisije s sklepom o izbiri odločil predstojnik sklada. Hkrati bo prejemnik sredstev pozvan k podpisu pogodbe. Kolikor se v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe, nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
11. Datum odpiranja vlog in obveščanja o izidu javnega razpisa: odpiranje vlog bo potekalo na sedežu sklada, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v roku petih delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Za odpiranje ponudb bo imenovana strokovna komisija, ki jo bo imenoval predstojnik sklada. Vsi vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.
12. Dostop do razpisne dokumentacije in informacij
Celotno razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si, na e-naslovu: kocles@sklad-kadri.si ali preko tel. 01/434-10-81, v času uradnih ur.
Celotna razpisna dokumentacija vsebuje:
– Javni razpis,
– Razpisno dokumentacijo,
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec (.doc),
– Obrazec št. 2: Finančni načrt (.xls),
– Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu (.doc),
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta (.doc),
– Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma (.doc).
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

AAA Zlata odličnost