Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2047. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov, stran 6904.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov 
Št. 3505-12/2012
Koper, dne 17. junija 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 16. junija 2016 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za gradnjo kmetijskih objektov, ki ga je izdelalo podjetje BIRO OBALA d.o.o., Ulica Stare pošte 3, Koper, pod številko naloge 80/12.
2. člen 
(sestavni deli OPPN) 
(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Besedni del vsebuje:
– Odlok
– Tekstualni del
(3) Grafični del vsebuje:
– Izsek iz dolgoročnega plana s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
M 1:5000
– Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:500
– Vplivi in povezave s sosednjimi območji
M 1:5000
– Ureditvena situacija
M 1:1000
– Ureditev s prikazom poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
M 1:500
– Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
M 1:1000
– Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
M 1:1000
– Načrt parcelacije
M 1:1000
3. člen 
(priloge) 
Priloge podrobnega načrta so:
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano območje
– Prikaz stanja prostora
– Strokovne podlage
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev in utemeljitev
– Povzetek za javnost
– Okoljsko poročilo.
4. člen 
(ureditveno območje) 
(1) Območje OPPN (v nadaljevanju: ureditveno območje) obsega zemljišča, namenjena gradnji kmetijskih objektov in zemljišča, ki so potrebna za njihovo redno rabo. Ureditveno območje se nahaja v naslednjih naseljih ali v njihovi neposredni bližini: Krkavče, Gažon, Triban, Potok in Socerb.
(2) Ureditveno območje obsega naslednja zemljišča:
– Krkavče: parc. št. 637, 638, 645, 646, 647 in 648, vse k.o. Krkavče, skupne površine 14.875 m2;
– Gažon: parc. št. 562/3, k.o. Gažon, površine 3.016 m2;
– Triban: parc. št. 4079/1 in 4079/2, obe k.o. Bertoki, skupne površine 5.970 m2;
– Potok: parc. št. 2681/2, 2982, 2983 in 2984, vse k.o. Sveti Anton, površine 5.470 m2;
– Socerb: parc. št. 2335, k.o. Socerb, površine 1.360 m2.
(3) Za nemoteno izvedbo in uporabo načrtovanih objektov je izven ureditvenega območja predvidena izgradnja dela energetske, komunalne in prometne infrastrukture.
(4) Meja ureditvenega območja je prikazana na vseh grafičnih prilogah.
II. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI IZRABE IN KVALITETO GRADITVE ALI ZA DRUGE POSEGE V PROSTOR 
5. člen 
(zasnova prostorske ureditve) 
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe predvidi gradnja kmetijskih objektov, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti, in zemljišča, ki so potrebna za njihovo redno rabo. Ureditveno območje OPPN obsega več zemljišč na širšem območju Mestne občine Koper, ki niso medsebojno prostorsko povezana.
6. člen 
(dopustni posegi in namembnost znotraj območja) 
V ureditvenem območju so dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja novih objektov,
– odstranitev objektov,
– rekonstrukcije, dozidave in nadzidave objektov,
– vzdrževalna dela,
– sprememba namembnosti rabe objekta, ki je skladna s 7. členom odloka,
– ureditev zunanjih površin,
– izgradnja komunalne infrastrukture.
7. člen 
(vrste osnovnih objektov glede na namen) 
(1) Predvidi se gradnja kmetijskih objektov, ki so po predpisih o uvedbi enotne klasifikacije vrst objektov, uvrščeni v naslednje skupine:
– 12711 – stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče;
– 12712 – stavbe za rejo živali, razen objektov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje;
– 12713 – stavbe za spravilo pridelka, vendar le v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije, razen vinskih kleti in zidanic.
(2) Predvidi se gradnja gradbeno inženirskih objektov, ki so po predpisih o uvedbi enotne klasifikacije vrst objektov, uvrščeni v naslednje skupine:
– 21120 – lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
– 222 – lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja.
8. člen 
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji) 
(1) OPPN je umeščen v območje, ki ga ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga, 24/2001 – spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 – spremembe in dopolnitve, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09 – spremembe in dopolnitve, 65/10 – spremembe in dopolnitve, 29/12 – obvezna razlaga, 50/12 – obvezna razlaga).
(2) Za predmetni OPPN je izdelano okoljsko poročilo (izdelal Geateh, d.o.o., št. OP-172/14, Ljubljana, marec 2014, dopolnjeno avgust 2014). Glede na značilnosti OPPN so v okoljskem poročilu za OPPN obravnavani vplivi plana na naravo (biotska raznovrstnost, živalstvo, rastlinstvo), kulturno dediščino in krajino ter tla.
9. člen 
(začasni posegi) 
Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav se zemljišča lahko uporabljajo v sedanje namene pod pogojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo in urejenost območja in ne ovira načrtovanih posegov.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV 
10. člen 
(vsebina načrtovanih ureditev v prostor) 
Z umestitvijo načrtovanih ureditev v prostor se določi:
1. dopustne posege,
2. funkcije in oblikovanje območja podrobnega načrta,
3. lega in velikosti objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno, tehnično in oblikovno zasnovo s pogoji za projektiranje,
4. lego, zmogljivosti ter potek objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra s pogoji za projektiranje.
11. člen 
(pogoji glede lege objektov) 
(1) Objekti morajo biti odmaknjeni od meje parcele namenjene gradnji tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje objekta in da so upoštevani varnostni pogoji. Minimalni odmik objekta od meje parcele namenjene gradnji je 4 m. Manjši odmik objekta od meje parcele namenjene gradnji je možen s soglasjem lastnika oziroma lastnikov sosednjega zemljišča, od katerega je odmik manjši od 4 m.
(2) Gradnja komunalne infrastrukture je dovoljena tudi izven območja OPPN, razen, če s tem odlokom ni drugače določeno.
12. člen 
(pogoji glede velikosti objektov) 
(1) Objekt na lokaciji Gažon:
Maksimalni tlorisni gabarit objekta je 10 m x 20 m. Na severovzhodni in jugovzhodni strani objekta se lahko ob upoštevanju ostalih določil odloka predvidi nadstrešnici dimenzij max 4,50 m x 12 m. Maksimalna višina objekta je 8 m od kote pritličja do kote venca objekta.
(2) Objekti na lokaciji Krkavče:
Predvidena sta dva pritlična objekta s kletjo. Maksimalni tlorisni gabarit nadzemnih stavb je 10 m x 20 m. Maksimalna višina objekta je 6 m od kote pritličja do kote venca objekta.
Pod objekti je predvidena ena ali več popolnoma vkopanih kleti. Maksimalni tlorisni gabarit kleti je 20 x 30 m.
Severno od objektov je predvideno vodno zajetje in objekt za akumulacijo vode in namakanje, natančneje vodni zbiralnik za zbiranje deževnice globine 5 m, širine max 6 m in dolžine max 35 m, prostornina razlivne vode je 1.050 m3. Vodni zadrževalnik mora biti pod nivojem hodne površine. Objekt bo popolnoma vkopan.
(3) Objekta na lokaciji Potok:
Predvidena sta dva objekta. Maksimalni tlorisni gabarit objekta 1 je 32 m x 10 m. Maksimalna višina objekta je 5 m od kote pritličja do kote venca objekta.
Maksimalni tlorisni gabarit objekta 2 je 16 m x 9 m. Maksimalna višina objekta je 5 m od kote pritličja do kote venca objekta.
(4) Objekt na lokaciji Socerb:
Maksimalni tlorisni gabarit objekta je 9 m x 46 m. Maksimalna višina objekta je 5 m od kote pritličja do kote venca objekta.
(5) Objekt na lokaciji Triban:
Maksimalni tlorisni gabarit objekta je 24 m x 20 m. Maksimalna višina objekta je 8 m od kote pritličja do kote venca objekta.
(6) Etažnost objektov se prilagaja glede na program objekta in se določa znotraj opredeljene maksimalne višine za objekte na posamezni lokaciji.
(7) Etažnost v kletni nivo pri objektih ni omejena pod pogojem, da je klet v celoti vkopana, z izjemo prve kletne etaže (vkopana s treh strani).
13. člen 
(pogoji oblikovanja objektov) 
(1) Objekti morajo biti umeščeni v prostor tako, da je njihov vizualni vpliv čim manjši ter da se v čim večji meri ohranijo značilnosti krajine, kot na primer relief, gozdni rob, mejice, in podobno.
(2) Nadzemni del dveh stavb za spravilo pridelka na lokaciji Krkavče ima tloris pravokotnika, ki je orientiran vzporedno s plastnicami terena, z daljšima stranicama v smeri sever–jug. Krajši stranici pravokotnika ne smeta presegati dolžine 10 m.
(3) Strehe vseh predvidenih objektov so lahko ravne ali razgibane klasične strehe v naklonu. Dopustna je ozelenitev streh s travno rušo.
(4) Vhodi v objekte in dostopi se lahko drugače uredijo in prilagodijo dejavnosti.
(5) Dovoljena je gradnja oziroma postavitev:
– prostostoječih zidov maksimalne višine 1,50 m,
– podpornih zidov maksimalne višine 2,20 m merjeno od kote terena na posamezni točki zidu. Večje višine je potrebno premagati s horizontalnim zamikom podpornih zidov. Horizontalni zamik mora biti širok najmanj toliko kolikor je širok podporni zid povečan za 30 cm. V celoti vkopani deli zidu se ne vštevajo v višino,
– kombinacije podpornih in prostostoječih zidov s kovinsko ograjo do skupne maksimalne višine 2,20 m, od tega zid maksimalno višine 1,50 m,
– kovinske ograje maksimalne višine 2,20 m.
(6) Podporni zidovi in zidovi so lahko zidani v masivnem kamnu v suhi tehniki, ki ohranja izgled suhozida.
(7) Fasade načrtovanih objektov se v celoti izvedejo z naravnim kamnom z izgledom suhozida.
(8) Za gradnjo objektov, ki se nahajajo v varovanih območjih, bo potrebno pred gradbenim dovoljenjem pridobiti dodatne usmeritve glede oblikovanja.
14. člen 
(ureditev zunanjih in obcestnih površin) 
(1) Odprti prostor vsebuje:
– manipulativne površine,
– zelene površine,
– parkirne površine.
(2) Zasaditve se izvajajo in načrtujejo tako, da se uporabljajo le avtohtone rastlinske vrste, značilne za posamezno območje, ki naj bodo lokalnega izvora. V nobenem primeru se ne uporablja tujerodnih/okrasnih vrst in vrst, ki niso značilne za posamezno območje. V primeru zatravitev površin se uporablja mešanica avtohtonih vrst. Na degradiranih površinah v času izvedbe del, ki ne bodo pozidane, se v čim večji meri ohranjajo ali vzpostavijo prvotni habitati (npr. ekstenzivni travniki, mejice, živice, obrežna vegetacija).
(3) Tujerodne invazivne vrste rastlin, ki se bodo pojavile na degradiranih površinah zaradi gradnje ipd., je potrebno odstranjevati med posegi in še vsaj 3 leta po končanih gradbenih delih, dokler se ne vzpostavi sklenjena avtohtona vegetacija in se tujerodne vrste ne pojavljajo več.
(4) Vidne zunanje in obcestne površine se z urejanjem prilagodijo obstoječim ureditvam. Ravno tako se zasaditev zelenja, dreves prilagodi ureditvam gradnje.
(5) Dovoljena je oprema parkirnih mest s pergolami ali podobnimi konstrukcijami, ki služijo osenčenju.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
15. člen 
(zasnova prometne infrastrukture) 
(1) Na območju OPPN je načrtovana ureditev naslednjih prometnih površin:
– navezava na obstoječe prometno omrežje,
– urejanje mirujočega prometa.
(2) Parkirna mesta so urejena na zunanjih površinah v okolici objekta ali v objektu.
(3) Minimalno število parkirnih mest k posameznemu objektu v območju OPPN znaša 1 PM/70 m2 neto površine objekta.
(4) Dostop do kmetijskih objektov oziroma dostopna pot od kategorizirane občinske ceste do predvidenega objekta (parcele namenjene gradnji) se predvidi v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(5) Elementi dostopne poti (širina cestnega profila, nosilnost voziščne konstrukcije ipd.) se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja skladno z veljavno zakonodajo.
(6) Trasa dostopne poti, ki poteka po nekategorizirani občinski cesti oziroma javnem dobrem, mora biti projektirana skladno s predpisi, ki določajo projektiranje in gradnjo javnih cest.
V. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO INFRASTRUKTURO 
16. člen 
(splošni pogoji) 
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v območju OPPN so:
– vsi objekti znotraj območja OPPN so lahko priključeni na obstoječo in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov;
– objekti so lahko priključeni na plinovodno in telekomunikacijsko infrastrukturno omrežje po pogojih posameznih upravljavcev;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav;
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora zato od lastnika pridobiti služnost;
– trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naprav ali grajenih struktur;
– gradnja komunalnih in energetskih naprav mora potekati usklajeno;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;
– obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci;
– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih infrastrukturnih vodov;
– poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne opreme je dovoljena tudi gradnja drugih podzemnih linijskih vodov lokalne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe ureditev po tem odloku.
17. člen 
(vodovodno omrežje) 
(1) Vodo oskrba vseh predvidenih objektov s pretokom do max 20 m3/h je možna iz obstoječega javnega vodovodnega omrežja.
(2) Za zagotovitev zadostnih količin pitne vode za živali in požarne vode je možno zbiranje padavinske vode.
18. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
Komunalne odpadne vode
(1) Na obravnavanih območjih ni obstoječega niti predvidenega kanalizacijskega omrežja. Odvajanje komunalne odpadne vode mora investitor zagotoviti skladno z veljavno zakonodajo.
Padavinske odpadne vode
(2) Za odvajanje padavinske odpadne vode iz obravnavanih območij je potrebno predvideti gradnjo novih internih meteornih kanalizacij z iztoki v odprte meteorne odvodnike.
(3) Čiste padavinske vode je potrebno voditi v interne meteorne kanalizacije preko peskolovov. Čista meteorna voda se lahko odvaja v kapnice, prelivne vode iz kapnic pa v meteorne odvodnike.
(4) Padavinske vode iz površin, ki so onesnažene z olji, je potrebno pred iztokom v meteorne odvodnike očistiti v lovilcih olj in maščob.
(5) Kanalizacijsko omrežje je potrebno predvideti v ločenem ter gravitacijskem sistemu in skladno z veljavno zakonodajo.
(6) V primeru, da komunalne in morebitne tehnološke odpadne vode ne bodo ustrezale parametrom iz veljavne zakonodaje, je potrebno te odpadne vode predhodno prečistiti.
(7) Omogočen mora biti dostop s komunalnimi stroji do tras fekalne in meteorne kanalizacije ter malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje in vzdrževanje le-te s komunalnimi stroji.
19. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Na lokaciji Gažon ni elektroenergetskih naprav. V primeru priključne moči do 15 kW se lahko za napajanje objekta zgradi nov NN priključek, v nasprotnem primeru se lahko zgraditi nov 20 kW priključek s pripadajočo TP.
(2) Na lokaciji Krkavče je v bližini TP Rov. V primeru priključne moči do 15 kW se lahko za napajanje objekta zgradi nov NN izvod iz TP Rov oziroma v primeru potrebe po večji priključni moči se lahko v TP poveča transformacijo.
(3) Na lokaciji Triban je v bližini TP Triban. V primeru priključne moči do 15 kW se lahko za napajanje objekta zgradi nov NN izvod iz TP Triban oziroma v primeru potrebe po večji priključni moči se lahko v TP poveča transformacijo.
(4) Na lokaciji Potok je v oddaljenosti okvirno 300 m TP Potok. V primeru priključne moči do 15 kW se lahko za napajanje objekta zgradi nov NN izvod iz TP Potoka ali iz TP Potok 2 oziroma v primeru potrebe po večji priključni moči se lahko v TP poveča transformacijo.
(5) Na lokaciji Socerb se lahko za napajanje objekta zgradi nov NN izvod iz TP Socerb oziroma v primeru potrebe po večji priključni moči se lahko v TP poveča transformacijo.
(6) Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso podzemno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki se nahaja na obravnavanem področju oziroma na trasi za predvideno napajanje obravnavanega področja.
(7) Pri izvajanju zemeljskih dela v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih elektroenergetskih naprav morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi in tipizacijami.
(8) Dopustna je postavitev alternativnih virov energije.
20. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
(1) Na območju lokacije Gažon ni TK vodov, ki bi bili ogroženi s posegom. Za morebitne povezave na omrežje Telekoma Slovenije se lahko predvidi priključitev cca 450 m jugozahodno od predmetne lokacije.
(2) Preko območja lokacije Krkavče poteka zračno TK omrežje, ki bo ogroženo s posegom. Potrebna bo zaščita ali prestavitev omrežja.
(3) Na območju lokacije Potok ni TK vodov, ki bi bili ogroženi s posegom. Za morebitne povezave na omrežje Telekoma Slovenije se lahko predvidi priključitev cca 100 m severno od predmetne lokacije.
(4) Na območju lokacije Socerb ni TK vodov, ki bi bili ogroženi s posegom. Za morebitne povezave na omrežje Telekoma Slovenije se lahko predvidi priključitev cca 450 m južno od predmetne lokacije.
(5) V neposredni bližini lokacije Triban poteka zračni TK vod, ki s posegom ne bo ogrožen. Za morebitne povezave na omrežje Telekoma Slovenije se lahko predvidi priključitev cca 20 m južno od predmetne lokacije.
21. člen 
(zbiranje in odvoz odpadkov) 
(1) Na obravnavanem območju je potrebno za zbiranje odpadkov predvideti zbirna oziroma odjemna mesta ter zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov, kar mora biti dostopno za specialna tovorna vozila Marjetice Koper z dovoljeno skupno obremenitvijo 28,0 t.
(2) Zbiralnice za odvoz morajo biti urejene tako, da so dostopne za specialna tovorna vozila Marjetice Koper za odvoz odpadkov, da je možno redno čiščenje prostorov in da so upoštevane higienske, funkcionalne in estetske zahteve kraja oziroma objektov.
(3) Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo karakteristik komunalnih odpadkov, morajo investitorji skleniti sporazume s pooblaščenimi organizacijami za odvoz teh odpadkov.
(4) Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno na obravnavanem območju upoštevati veljavno zakonodajo.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN 
22. člen 
(varovanje okolja) 
V vseh fazah (načrtovanje, gradnja, obratovanje) je potrebno upoštevati in izvajati omilitvene ukrepe, ki izhajajo iz Okoljskega poročila za OPPN za gradnjo kmetijskih objektov v Mestni občini Koper, ki ga je izdelal Geateh, d.o.o., Ljubljana, št. projekta OP-172/14, 17. marec 2014, dopolnjeno 23. junij 2014.
23. člen 
(ohranjanje narave) 
(1) Lokaciji Krkavče ter Socerb se nahajata znotraj območij Natura 2000 in ekološko pomembnih območij. Lokacija Socerb se nahaja na območju naravne vrednote Kraški rob.
(2) Lokacija Socerb se nahaja na predlaganem zavarovanem območju Krajinski park Kraški rob in Kraški regijski park. Lokacija Krkavče se nahaja na predlaganem zavarovanem območju Krajinski park Dragonja.
24. člen 
(splošni omilitveni ukrepi) 
(1) Pri izvedbi gradbenih del se površine (npr. kolesnice, izkopne jame), v katerih bi lahko zastajala voda, sproti zasipava. Kolikor je ugotovljeno, da so po začetnem izkopnem delu na gradbišču nastali vodni habitati primerni za dvoživke (luže, kotanje napolnjene z vodo) in je gradnja prekinjena za obdobje vsaj 3 mesecev, dela pa bi se nadaljevala spomladi katerokoli leto kasneje, je potrebno pred nadaljevanjem del o tem obvestiti strokovnjaka biologa (herpetologa), da preveri prisotnost mrestišč in/ali osebkov dvoživk ter določi primeren čas za nadaljevanje z deli.
(2) Gradbena dela naj potekajo v dnevnem času. Zaradi svetlobnega onesnaževanja nočno osvetljevanje gradbišč ni dopustno. Kolikor ni potrebe po večernem/nočnem osvetljevanju zunanjih površin, se v tem času razsvetljava ne uporablja. Za osvetlitev vseh zunanjih površin se uporabljajo sijalke, ki ne svetijo v UV spektru in čim manj svetijo v modrem delu spektra. Vse svetilke morajo biti pravilno nameščene in ne smejo sevati nad vodoravnico. Za osvetljevanje se uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom. Reklamna in okrasna osvetlitev ni dopustna.
(3) Ohranjajo se gozdni rob ter pasovi grmovne vegetacije in visokih steblik avtohtonih rastlinskih vrst, predvsem konjske grive. V gozdni rob se ne posega po končanih gradbenih delih.
(4) Gradbeni stroji in mehanizacija morajo biti tehnično brezhibni, tako da je preprečeno spiranje goriva, olj in maziv na površine. Z gradbenimi stroji se ne posega izven območja OPPN.
(5) Za začasno odlaganje izkopnega materiala se določijo mesta znotraj območja OPPN, ki bo sicer uničeno (pozidano).
(6) Drevje v gozdu se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja. Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju ter na gozdnih poteh.
(7) Gradnja objektov se načrtuje v odmiku ene drevesne višine odraslega drevesa (cca 30 m) od obstoječega gozdnega roba.
(8) Za parkirišča, dostopne ceste ipd., se uporabijo travniški tlakovci (travnate rešetke), če ne obstajajo tehtni tehnični argumenti za uporabo asfaltiranih površin.
(9) V primeru zasteklitve večjih površin in na večja okna ter steklena vrata se naj namestijo trakovi neprozornega lepilnega traka vodoravno ali navpično na stekleno površino (na razdalji 10–20 cm) za preprečitev trkov ptic v steklene površine.
(10) Vsi morebitni posegi v drevesno ali/in grmovno vegetacijo naj se izvajajo izven gnezditvenega obdobja ptic (posegi so dovoljeni od sredine septembra do sredine februarja).
25. člen 
(omilitveni ukrepi za lokacijo Gažon) 
Pred posegom v enoto registrirane nepremične kulturne dediščine Gažon – Arheološko najdišče Velike njive (EŠD 16595) mora investitor posega zagotoviti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav in upoštevati varstvene ukrepe za ohranitev in zaščito arheoloških ostalin, kot je določeno v drugem odstavku 30. člena tega odloka.
26. člen 
(omilitveni ukrepi za lokacijo Krkavče) 
(1) Posegi v gozd in gozdni rob na območju niso dopustni.
(2) Med gradnjo se zagotovi spremljanje stanja habitatnih tipov in vrst na lokaciji in v vplivnem območju (gozd, potok). 10 dni pred začetkom izvajanja del se o tem obvesti pristojni Zavod RS za varstvo narave.
(3) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je potrebno izdelati načrt krajinske ureditve, v skladu s katerim je potrebno po končanem posegu okolico posega vizualno urediti s primerno zasaditvijo.
(4) Objekt mora biti umeščen na takšen način, da se v kulturne terase ne posega; objekt ne sme biti vkopan v pobočje terase, temveč mora biti postavljen na teraso samostoječe.
(5) Vodni zadrževalnik se ogradi z ograjo naklona 90º, ki mora biti vkopana v tla najmanj 10 cm in visoka najmanj 50 cm, od tega zgornjih 10 cm previsnih vstran od vodnega zadrževalnika. Ograja mora biti iz polnega materiala (brez odprtin) in neprozorna ter gladka (npr. kovinska) ter sklenjena (brez rež/odprtin) v celotnem obsegu.
27. člen 
(omilitveni ukrepi za lokacijo Potok) 
(1) V gozd in gozdni rob na južnem delu lokacije Potok se ne posega. Gradnja objektov naj se načrtuje v odmiku ene drevesne višine odraslega drevesa (cca 30 m) od gozdnega roba.
(2) Ob gozdnem robu se omogoči razrast konjske grive (Eupatorium cannabinum), ki je ključna hranilna rastlina črtastega medvedka in je na površini že prisotna. Konjske grive se ne kosi in odstranjuje dokler ne dozorijo semena.
(3) Posegi v vodotok niso dopustni, prav tako ne posegi v vegetacijski pas ob vodotoku. Ohranja se obrežna vegetacija v širini vsaj 5 m na obeh straneh struge. Pri izvajanju kmetijske prakse se dosledno upošteva širina obrežnega pasu ob vodotokih (vsaj 5 m).
28. člen 
(omilitveni ukrepi za lokacijo Socerb) 
(1) Dodatni posegi na travniške površine, v gozd in gozdni rob na jugu ter mejico na severu izven obsega obstoječe zgradbe ter degradirane okoliške površine niso dopustni.
(2) Za zmanjšanje vizualnega vpliva postavitve novih zgradb naj se v okolici novozgrajenih objektov zasadi avtohtone vrste dreves in grmovja.
(3) Streha novega objekta naj se izvede z zeleno streho (ozelenitvijo) s travno rušo. Travniška ruša se lahko prenese iz drugih primernih površin na širšem območju. Površine naj predhodno v sezoni pregleda biolog, ki sodeluje tudi pri prenosu in poda oceno ustreznosti.
(4) Med gradnjo se zagotovi spremljanje stanja habitatnih tipov in vrst na lokaciji in v vplivnem območju (gozd, potok). 10 dni pred začetkom izvajanja del se o tem obvesti pristojni Zavod RS za varstvo narave.
(5) Pri umeščanju elektrovodov naj se le-ti namestijo podzemno (pod kolovozom/makadamom in ne čez travniške površine). Kolikor to zaradi tehničnih omejitev ni možno, je pri elektrovodih potrebno upoštevati sledeče. Nameščeni izolatorji naj bodo le viseči. Zagotoviti je treba najmanj 60 cm velik razmik med mestom, kjer lahko stoji ptica (konzola), in med deli, ki so pod napetostjo.
(6) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je potrebno izdelati načrt krajinske ureditve, v skladu s katerim je potrebno po končanem posegu okolico posega vizualno urediti s primerno zasaditvijo.
29. člen 
(omilitveni ukrepi za lokacijo Triban) 
(1) Bršljan, ki raste pred hišo, se skupaj z okoliško zemljino prenese/presadi v predel ob zidu na vzhodnem delu parcele zaradi varstva bršljanovega pojalnika, pri čemer sodeluje biolog/botanik.
(2) Med gradnjo in po izvedeni gradnji se z ustreznim podpornim zidom ali drugim tehničnim ukrepom zagotovi, da poseg ne bo povzročil erozije oziroma plazljivosti.
30. člen 
(varovanje kulturne dediščine) 
(1) Lokacija Socerb se nahaja znotraj obsežne enote dediščine Podpeč pri Črnem Kalu – Kulturna krajina Kraški rob, EŠD 15087 (ca 7354 ha) ter znotraj vplivnega območja spomenika Socerb – Vas, EŠD 1279.
(2) Lokacija Gažon se nahaja na območju enote registrirane nepremične kulturne dediščine Gažon – Arheološko najdišče Velike njive, EŠD 16595. Za poseg v navedeno arheološko najdišče mora investitor pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. Pred posegom v navedeno arheološko najdišče mora investitor posega zagotoviti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za natančnejšo določitev ukrepov varstva (določitev sestave in obsega arheoloških ostalin) in, po potrebi, za nadzorovano odstranitev arheoloških ostalin. Obseg, metode in sosledje predhodnih arheoloških raziskav določi Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran v kulturnovarstvenih pogojih. Investitor mora pred pričetkom predhodne arheološke raziskave pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda minister, pristojen za kulturno dediščino. Strošek predhodne arheološke raziskave, ki vključuje terenske postopke, poterenske postopke za pripravo končnega strokovnega poročila in predajo arhiva arheološkega najdišča pristojnemu muzeju, krije investitor posega. Na podlagi odkritja arheoloških ostalin z velikim družbenim pomenom se lahko zahteva izpolnitev varstvenih ukrepov za ohranitev in zaščito odkritih arheoloških ostalin »in situ«.
(3) Lokacija Krkavče se nahaja znotraj enot dediščine Puče – Kulturne terase med Krkavškim potokom in Supotom, EŠD 15090; Boršt nad Dragonjo – Kulturna krajina notranja Slovenska Istra, EŠD 15089, znotraj vplivnega območja Krkavče – Vas, EŠD 291 in na robu kulturnega spomenika Krkavče – Zaselek Rov, EŠD 29425.
(4) Med gradnjo se ne sme posegati v enote kulturne dediščine, kjer to ni neizogibno; čez kulturno dediščino se ne sme voditi gradbenih poti ali postavljati drugih gradbiščnih objektov; prav tako se na enote kulturne dediščine ali v njihovo neposredno bližino ne sme odlagati zemeljskega izkopa.
(5) Kolikor se na površju zemlje, pod njim ali v vodi najde arheološka ostalina, je potrebno poskrbeti, da ostane ta nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je odkrita. O najdbi je potrebno najpozneje naslednji delovni dan obvestiti pristojni zavod. Dolžnost obvestila o najdbi imajo najditelj, lastnik zemljišča, drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik, v primeru graditve objekta pa tudi investitor in odgovorni vodja del.
(6) Za vse posege na enotah kulturne dediščine morajo investitorji na podlagi veljavne zakonodaje pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.
(7) Območja, za katera veljajo pogoji varstva kulturne dediščine, varstveni režimi in razvojne usmeritve, so opredeljeni v Strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine za območje Mestne občine Koper (ZVKDS OE Piran, februar 2008), veljavnih predpisih s področja varstva kulturne dediščine (aktih o razglasitvi kulturnih spomenikov) in v tem odloku.
(8) Na območju kulturnega spomenika in njegovem vplivnem območju velja pravni režim, kot ga opredeljuje Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini Koper, Uradne objave (Primorske novice), št. 27/87, Uradni list RS, št. 39/07.
(9) Arheološka najdišča se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne in začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
(10) Izjemoma so dovoljeni posegi v arheološka najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč:
– če ni možno najti drugih rešitev ali
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.
(11) Posegi in dejavnosti v prostoru se načrtujejo in izvajajo tako, da se arheološka najdišča ohranjajo.
(12) V območjih kulturne krajine velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje varovanih vrednot, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),
– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
– tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenje, zidanice),
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
– avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
– preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(13) V okolici območij spomenikov se uveljavlja nadzor nad posegi v prostor, ki bi utegnili negativno vplivati na območje kulturne dediščine (vplivno območje spomenika).
(14) V vplivnih območjih spomenikov velja pravni režim varstva, ki določa, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju spomenikov. Prostorske ureditve v vplivnem območju spomenika morajo biti prilagojene prostorskim možnostim tako, da družbeni pomen spomenika v prostoru ni okrnjen. Konkreten pravni režim je določen v aktu o razglasitvi spomenika.
(15) Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa dela, ki se štejejo za vzdrževanje objekta skladno s predpisi s področja graditve objektov in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi tega odloka ali drugih predpisov (gradnja zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, vzdrževalna dela, premeščanje dediščine ali njenih delov, postavitev sončnih zbiralnikov ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
31. člen 
(varstvo zraka) 
(1) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka bodo na območju potrebni med gradnjo, med obratovanjem pa dodatni ukrepi ne bodo potrebni.
(2) Osnovni sanacijski ukrepi za zmanjšanje emisij v zrak med gradnjo so:
– preprečevanje prašenja z gradbišča z rednim vlaženjem odkritih površin ob suhem in vetrovnem vremenu;
– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi s čiščenjem vozil pri vožnji z območja gradnje na javne prometne površine, prekrivanjem sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah in vlaženjem odkritih delov trase;
– upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih z uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev.
32. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.
(2) Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potrebno zagotoviti dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem okolju.
33. člen 
(varstvo voda in tal) 
(1) Za lokacije, ki se nahajajo na plazljivih območjih, bo potrebno projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti geološko poročilo s poudarkom na stabilnosti terena.
(2) Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča.
(3) Na plazljivem območju je prepovedano:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(4) Načrtovanje in izvedba predvidenih posegov v prostor ne smeta poslabšati obstoječih odvodnih razmer padavinskih voda na obravnavanem območju in območjih dolvodno od njega.
(5) Odvajanje padavinskih odpadnih voda je treba predvideti na tak način, da bo onemogočeno erozijsko in škodljivo delovanje voda na obravnavanem območju in območju dolvodno od obravnavanega.
(6) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajena s področno zakonodajo.
(7) Skladno z veljavnimi predpisi je potrebno predvideti ustrezno čiščenje morebitne tehnološke odpadne vode.
(8) Vse objekte za rejo živali je treba urediti v skladu z veljavnimi predpisi.
(9) Na območju predvidene gradnje je potrebno evidentirati morebitne vodne vire, jih ohraniti in ustrezno urediti.
(10) Med gradnjo je potrebno upoštevati naslednje omilitvene ukrepe za ravnanje s kmetijskimi zemljišči:
– Potrebno je zagotoviti gospodarno ravnanje s tlemi na območju posega. Vse viške rodovitnega dela tal z območja posega je potrebno nameniti rekultivaciji drugih kmetijskih zemljišč oziroma kmetijski rabi.
– Pri odrivih zemlje se vsa primerna zemlja, ki se jo lahko uporabi za uspešno rekultivacijo, skladišči ločeno in se je ne meša s spodnjimi horizonti ali z ostalimi neprimernimi tlemi.
– Začasna odlagališča zemeljskih izkopov je potrebno načrtovati tako, da ne bodo posegale na kmetijska zemljišča.
– Ob izvajanju del je potrebno narediti vse, da se ne bodo poškodovala sosednja zemljišča. Zagotovljen mora biti neoviran dostop na sosednja kmetijska zemljišča.
(11) Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče vodotoka, je priobalno zemljišče celinskih voda. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega 5 m od meje vodnega zemljišča (od prve izrazite geomorfološke spremembe). Vse objekte je treba umakniti izven priobalnega pasu skladno z veljavnimi predpisi.
(12) Ob vodotoku je treba, skladno z veljavno zakonodajo, zagotoviti prost in neoviran prehod.
(13) Za vsak poseg na vodno ali priobalno zemljišče v lasti Republike Slovenije je treba pridobiti ustrezno pravico graditi, in sicer na podlagi dokončnega vodnega soglasja.
(14) Projektni dokumentaciji za izdajo vodnega soglasja bo potrebno priložiti strokovno oceno poplavne ogroženosti območja.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER VARSTVO PRED POŽAROM 
34. člen 
(rešitve in ukrepi za obrambo) 
Na območju ni objektov ali ureditev za obrambo.
35. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom) 
(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije in pri gradnji je potrebno upoštevati veljavne predpise v zvezi z naravnimi omejitvami (erozivnost ter plazovitost terena) ter upoštevati varnostne ukrepe za preprečitev plazenja in temu primerno prilagoditi tehnične rešitve gradnje.
(2) Lokacija Socerb ima projektni pospešek tal 0,125 g. Ostale lokacije imajo projektni pospešek tal 0,1 g.
(3) Požarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med objekti in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
(5) Za objekt je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcij za določen čas v primeru požara.
(6) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom se dokazuje v skladu z veljavno zakonodajo.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DOPUSTNA ODSTOPANJA 
36. člen 
(faznost gradnje) 
Gradnja lahko poteka fazno. Vsaka faza mora tvoriti zaključen prostorski del – posamezen objekt z vsemi funkcionalnimi površinami, priključki na javno gospodarsko infrastrukturo, zunanjo ureditvijo, ustreznim številom parkirnih prostorov ter drugimi varstvenimi in varovalnimi ukrepi.
37. člen 
(dovoljena odstopanja pri gradnji objektov) 
(1) Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov, določenih s tem odlokom.
(2) Dovoljena so odstopanja od tlorisnih in višinskih gabaritov objektov max. +10 % ob upoštevanju odmikov od cest in parcelnih mej. Odstopanje v zmanjšanje tlorisnih in višinskih gabaritov objektov je lahko večje od 10 %. Število popolnoma vkopanih kletnih etaž ni omejeno.
(3) Dovoljeno je preoblikovanje zunanjih površin, pri čemer je potrebno upoštevati vse predpisane odmike in ostale pogoje določene s tem odlokom.
(4) Dovoljena je sprememba namembnosti objekta ob upoštevanju 7. člena odloka.
38. člen 
(odstopanja pri gradnji infrastrukture) 
Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega načrta so dopustni odmiki tras komunalnih naprav in prometnih in zunanjih ureditev od prikazanih (tudi izven meje ureditvenega območja), kolikor gre za prilagajanje stanja na terenu, prilagajanju zasnovi objektov in konstrukciji podzemnih etaž, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.
IX. POSEBNE DOLOČBE 
39. člen 
(splošne obveznosti) 
(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v prejšnjih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času gradnje in po izgradnji tudi:
– promet v času gradnje je treba organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev in zmanjšanja varnosti na obstoječem cestnem omrežju;
– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali prevozu med gradnjo in pričetkom del, ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi obnoviti;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in raba sosednjih objektov in zemljišč;
– v skladu s predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje tal, voda in zraka, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznih dovoljenj za poseg v prostor, pridobljenih pred pričetkom gradnje.
40. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju prostorskega akta) 
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
(2) Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno funkcioniranje sosednjih objektov in površin. Poleg tega je potrebno izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega prašenja, prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij.
(3) Območje gradbišča naj se čim bolj omeji na območje podrobnega načrta. Za potrebe gradbišča naj se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ustvarja čim manj novih dovoznih poti. V primeru, da je potrebno sondirati temeljna tla ali kako drugače zaščititi gradbeno jamo se lahko posega tudi izven meja območja določenega s tem odlokom.
X. POGOJI ZA GRADNJO ENOSTAVNIH OBJEKTOV 
41. člen 
(gradnja enostavnih objektov) 
(1) Gradnja enostavnih objektov se izvaja skladno z veljavnimi predpisi.
(2) Pri lociranju enostavnih objektov je treba upoštevati vse predpisane varstvene, varovalne in prometno-varnostne režime.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
42. člen 
(namenska raba prostora v območju OPPN) 
Namenska raba prostora, ki je določena v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/01), se s sprejetjem tega odloka ne spremeni.
43. člen 
(prenehanje veljavnosti prostorskega izvedbenega akta v območju OPPN) 
S sprejetjem tega odloka prenehajo v ureditvenem območju, ki je predmet tega občinskega podrobnega prostorskega načrta, veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga, 24/2001 – spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 – spremembe in dopolnitve, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09 – spremembe in dopolnitve, 65/10 – spremembe in dopolnitve, 29/12 – obvezna razlaga, 50/12 – obvezna razlaga, 47/16 – spremembe in dopolnitve).
44. člen 
(vpogled podrobnega načrta) 
Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
45. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
46. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-12/2012
Koper, dne 16. junija 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
 
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
sul piano regolatore particolareggiato comunale relativo alla costruzione di edifici agricoli 
N. 3505-12/2012
Capodistria, 17 giugno 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.
In virtù del quinto comma dell’articolo 61 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – LTA-1B, 108/09, 80/10 – LCDARAN, 43/11 – LTA-C, 57/12, 57/12 – LCDARAN-A, 109/12, 76/14 – decreto CC e 14/15 della Legge sui provvedimenti per la stabilità finanziaria pubblica dei comuni), visto l’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, della Legge sulla stabilità delle finanze pubbliche e 14/15 della Legge sui provvedimenti per la stabilità finanziaria pubblica dei comuni) ed ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria nella seduta del 16 giugno 2016 ha accolto il
D E C R E T O 
sul piano regolatore particolareggiato comunale relativo alla costruzione di edifici agricoli 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(oggetto del decreto) 
Con il presente decreto viene approvato il piano regolatore particolareggiato comunale (in seguito PRPC) relativo alla costruzione di edifici agricoli, elaborato dall’impresa BIRO OBALA s.r.l. Calle della Posta Vecchia, 3 Capodistria e numerato con 80/12.
Articolo 2 
(componenti del PRPC) 
(1) Il piano regolatore particolareggiato comunale è composto dalla parte testuale e dalla parte grafica.
(2) La parte testuale comprende:
– Il decreto
– La parte testuale
(3) La parte grafica comprende:
– L’estratto dal piano urbanistico a lungo termine con l’individuazione dell’ubicazione sul territorio nell’area più ampia
M 1 5000 
– La zona d’intervento con la situazione esistente dei lotti
M 1:500
– Gli impatti e le comunicazioni con le zone limitrofe
M 1:5000
– Lo stato di progetto
M 1:1000
– La rappresentazione dei tracciati delle infrastrutture a rete e degli allacciamenti alle singole utenze e del bene pubblico costruito
M 1:500 
– La rappresentazione degli interventi necessari per la tutela dell’ambiente, delle risorse e dei beni naturali
M1:1000 
– La rappresentazione degli interventi necessari per la protezione dalle calamità naturali e altre emergenze compresa la protezione antincendio
M 1:1000 
– Il piano di lottizzazione
M1:1000
Articolo 3 
(allegati) 
Gli allegati del piano regolatore particolareggiato comunale sono:
– Lo stralcio dello strumento urbanistico sovraordinato riferito all’area interessata
– La rappresentazione dello stato attuale
– Gli approfondimenti tecnici
– Gli orientamenti e i pareri degli enti preposti alla pianificazione territoriale
– Le motivazioni
– L’estratto per il pubblico
– La relazione ambientale.
Articolo 4
(zona d’intervento) 
(1) La zona del PRPC (in seguito la zona d’intervento) comprende terreni destinati alla costruzione di edifici agricoli e terreni necessari per il loro uso regolare. La zona d’intervento si trova nei seguenti abitati o nelle loro immediate vicinanze: Krkavče, Gažon, Triban, Potok, e Socerb.
(2) La zona d’intervento comprende i seguenti terreni:
– Krkavče: lotti n. 637, 638, 645, 646, 647 e 648, tutti del c.c. Krkavče, superficie complessiva 14.875 m2;
– Gažon: lotto n. 562/3, c.c. Gažon, superficie 3.016 m2;
– Triban: lotti n. 4079/1 e 4079/2, entrambi del c.c. Bertocchi, superficie complessiva 5.970 m2;
– Potok: lotti n. 2681/2, 2982, 2983 e 2984, tutti c.c. Sveti Anton, superficie 5.470 m2;
– Socerb: lotto n. 2335, c.c. Socerb, superficie 1.360 m2.
(3) Al fine di garantire una fruizione indisturbata degli edifici pianificati, la costruzione delle infrastrutture elettriche e viarie, come pure delle opere di urbanizzazione primaria, è prevista al di fuori della zona d'intervento.
(4) Il confine della zona d'intervento è rappresentato in tutti gli allegati grafici.
II. FUNZIONE DELLA ZONA, CONDIZIONI DI UTILIZZO E NORME DI EDIFICAZIONE OPPURE DI ALTRI INTERVENTI NEL TERRITORIO 
Articolo 5 
(progetto di massima dell’intervento) 
Con il piano regolatore particolareggiato comunale è prevista, sui terreni agricoli, senza modificare la destinazione d'uso dei medesimi, la realizzazione di edifici direttamente destinati a attività agricole e terreni necessari per il loro utilizzo regolare. La zona d'intervento del PRPC include più terreni non collegati tra loro, siti in un'ampia area del Comune città di Capodistria.
Articolo 6 
(interventi ammessi e destinazioni d’uso nell’ambito della zona) 
Nella zona d'intervento sono ammessi i seguenti interventi:
– la costruzione di nuovi edifici,
– la rimozione di edifici,
– la ricostruzione, l'ampliamento e la variazione degli edifici,
– la manutenzione,
– la modifica della destinazione d'uso dell'edificio, in conformità con l'articolo 7 del decreto,
– la sistemazione delle superfici esterne,
– la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Articolo 7 
(tipi di edifici a seconda della destinazione) 
(1) È prevista la costruzione di edifici agricoli che, secondo le disposizioni della classificazione unitaria delle tipologie di edifici, sono classificati come segue:
– 12711 – edifici per la produzione di vegetali, se il metodo di produzione è legato direttamente al terreno agricolo;
– 12712 – edifici per l'allevamento di animali, ad eccezione di quelli per i quali è necessario procedere ad una valutazione dell’impatto ambientale secondo le disposizioni che regolano i tipi di intervento nell'ambiente per i quali è necessario effettuare una valutazione di impatto ambientale;
– 12713 – edifici per lo stoccaggio del raccolto, ma solo in ambito o nelle vicinanze della zona in cui sono già esistenti edifici e capannoni agricoli, tranne cantine vinicole e rifugi per viticoltori.
(2) È prevista la costruzione di opere di ingegneria civile che, secondo le disposizioni della classificazione unitaria delle tipologie, sono classificate come segue:
– 21120 – strade locali e strade pubbliche, strade non classificate e strade forestali,
– 222- condutture locali, condotti elettrici locali e rete di comunicazione locale.
Articolo 8
(impatti e comunicazioni con le zone limitrofe) 
(1) Il PRPC è collocato nella zona regolata dal Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 19/1988, 7/2001 interpretazione autentica, 24/2001 – modifiche e integrazioni, Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05 – interpretazione autentica, 95/06 – modifiche e integrazioni, 124/08 – interpretazione autentica, 22/09 – modifiche e integrazioni, 65/10 – modifiche e integrazioni, 29/12 – interpretazione autentica, 50/12 – interpretazione autentica).
(2) Per il PRPC in oggetto è stata eseguita una relazione ambientale (elaborata da Geateh, s.r.l., numerata OP-172/14, Lubiana, marzo 2014, integrata nell'agosto 2014). Date le caratteristiche del PRPC, nella relazione ambientale per il PRPC sono stati trattati gli effetti del piano sulla natura (biodiversità, flora e fauna), sui beni culturali, sul paesaggio e sul suolo.
Articolo 9 
(interventi temporanei) 
Fino all'inizio della costruzione degli edifici e delle strutture previste, i terreni possono essere finalizzati alle destinazioni d’uso attuali, a patto che ciò non incida sui terreni limitrofi, sulla funzione e sull'assetto della zona e non ostacoli gli interventi programmati.
III. NORME URBANISTICHE E EDILIZIE PER LA PROGETTAZIONE DELLA ZONA, DEGLI INPIANTI E PER ALTRI INTERVENTI 
Articolo 10 
(contenuto degli interventi programmati) 
Con la collocazione degli interventi programmati nell'ambiente, si definiscono:
1. gli interventi concessi
2. la funzione e la configurazione dell'area del piano particolareggiato
3. l’ubicazione e le dimensioni degli edifici sul terreno assieme alla loro natura funzionale, tecnica, con le rispettive condizioni di progettazione
4. l’ubicazione, la capienza e lo sviluppo degli edifici, delle reti di infrastrutture pubbliche, del bene pubblico costruito con le rispettive condizioni di progettazione.
Articolo 11 
(norme sull’ubicazione degli edifici) 
(1) Gli impianti devono distare dai confini dei lotti destinati alla costruzione in modo tale da non pregiudicare la proprietà adiacente, da garantire la manutenzione del medesimo e tenendo conto delle norme di sicurezza. Il distacco minimo dell’edificio dal confine del lotto destinato alla costruzione è di 4 m. Una distacco minore dal confine del lotto destinato alla costruzione è ammesso previo consenso del proprietario o dei proprietari dei lotti confinanti, dal quale la distanza è inferiore a 4 m.
(2) La costruzione delle opere di urbanizzazione primaria è consentita anche al di fuori della zona del PRPC, tranne se diversamente stabilito dal presente decreto.
Articolo 12 
(norme sulla grandezza degli edifici) 
(1) Gli edifici nel sito di Gažon:
Le dimensioni planimetriche massime degli edifici sono pari a 10 m x 20 m. Sui lati a nordest e a sudest dell'edificio è possibile prevedere tettoie dalle dimensioni massime di 4,50 m x 12 m, pur rispettando le altre disposizioni del decreto. L'altezza massima della costruzione è di 8 m, misurata dalla quota del pianterreno all’altezza della linea di gronda dell'edificio.
(2) Gli edifici nel sito di Krkavče:
È prevista la costruzione di due edifici con solo pianterreno e cantina. Le dimensioni planimetriche massime della parte non interrata degli edifici sono di 10 m x 20 m. L'altezza massima della costruzione è di 6 m, misurata dalla quota del pianterreno all’altezza della linea di gronda dell'edificio. Nella parte interrata degli edifici sono previste una o più cantine. Le dimensioni planimetriche massime delle cantine completamente interrate corrispondono a 20 m x 30 m.
A nord delle costruzione è prevista la presa d'acqua e un impianto per lo stoccaggio dell'acqua e l'irrigazione, più precisamente un serbatoio per la raccolta dell'acqua piovana profondo 5 m, largo al massimo 6 m e lungo fino a 35 m, avente una capienza di 1.050 m3. Il serbatoio deve essere collocato sotto il livello della superficie calpestabile. La struttura sarà completamente interrata.
(3) Gli edifici nel sito di Potok:
È prevista la costruzione di due edifici. Le dimensioni planimetriche massime dell’edificio 1 sono di 32 m x 10 m. L'altezza massima della costruzione è di 5m, misurata dalla quota del pianterreno all’altezza della linea gronda dell'edificio. Le dimensioni planimetriche massime dell’edificio 2 sono di 16 m x 9 m. L'altezza massima della costruzione è di 5 m, misurata dal livello del pianterreno all’altezza della linea di gronda dell'edificio.
(4) L'edificio nel sito di Socerb:
Le dimensioni planimetriche massime dell'edificio sono di 9 m x 46 m. L'altezza massima della costruzione è di 5 m, misurata dalla quota del pianterreno all’altezza della linea di gronda dell' edificio.
(5) L'edificio nel sito di Triban:
Le dimensioni planimetriche massime dell'edificio sono di 24 m x 20 m. L'altezza massima della costruzione è di 8 m, misurata dalla quota del pianterreno all’altezza della linea gronda dell'edificio.
(6) La determinazione del numero di piani negli edifici va adeguata alla destinazione della struttura e si stabilisce entro i limiti dell'altezza massima definita per i singoli siti.
(7) Il numero dei piani relativamente alla parte interrata non è limitato, a condizione che la cantina sia completamente interrata ad eccezione del primo piano (interrato su tre lati).
Articolo 13 
(norme per l'edificazione dei fabbricati) 
(1) Gli edifici devono essere collocati nell'ambiente in modo tale che il loro impatto visivo sia minimo e le caratteristiche ambientali come il rilievo, il bordo del bosco, i cespugli e simili, siano quanto più conservate.
(2) La parte fuori terra dei due edifici destinati all’immagazzinamento del raccolto nel sito di Krkavče è a pianta rettangolare, orientata parallelamente rispetto agli strati del terreno, con i lati lunghi in direzione nord – sud. I lati corti del rettangolo non devono superare i 10 m di lunghezza.
(3) I tetti di tutti gli edifici previsti possono essere di forma piana o nella classica forma a falde inclinate. È permessa la realizzazione di tetti a manto erboso.
(4) Gli ingressi degli edifici e gli accessi possono essere realizzati in modi diversi, nel rispetto del contenuto delle attività.
(5) È ammessa la costruzione ovvero la sistemazione di:
– muri autoportanti dell'altezza massima di 1,50 m
– muri di contenimento dell'altezza massima di 2,20 m, misurata dalla quota del suolo, in diversi punti del muro. In caso di altezze maggiori è necessario ricorrere a spostamenti orizzontali. Lo spostamento orizzontale deve essere largo almeno quanto il muro di contenimento, con l’aggiunta di 30 cm. Le parti completamente interrate non sono considerate parte dell'altezza,
– combinazioni di muri autoportanti e muri di contenimento con recinzioni metalliche, dall’altezza complessiva massima di 2,20 m di cui l'altezza massima del muro è di 1,50 m,
– recinzioni metalliche dall'altezza massima di 2,20 m.
(6) I muri di contenimento e i muri possono essere costruiti in pietra massiccia a secco, purché mantengano l'aspetto dei muretti a secco.
(7) Le facciate degli edifici pianificati si realizzano con pietra naturale che conferisce l'aspetto della muratura a secco.
(8) Relativamente alla costruzione degli edifici che si trovano nelle aree protette sarà necessario ottenere ulteriori indicazioni sulla configurazione degli immobili, prima dell’acquisizione del permesso di costruire.
Articolo 14 
(sistemazione delle superfici esterne e lungo le strade) 
(1) Lo spazio aperto comprende:
– le aree di servizio
– le aree verdi
– le aree di parcheggio.
(2) Le aree coltivate si progettano e si realizzano impiegando vegetazione autoctona di origine locale tipica per la zona. In nessun caso si utilizzano piante ornamentali non locali e non caratteristiche delle singole zone. In caso di inerbimento delle superfici si utilizza una miscela di specie autoctone. Sulle superfici degradate durante l'esecuzione dei lavori, che non saranno edificate, bisogna, per quanto possibile, mantenere o ristabilire l'habitat originario (per es: prati, siepi, vegetazione ripariale).
(3) Piante invasive non locali che compaiono sui terreni degradati a causa dei lavori di edificazione vanno estirpate durante le opere di costruzione e almeno per 3 anni a seguito del completamento dei lavori edili, fino a raggiungere la loro completa eliminazione e la ricomparsa della vegetazione autoctona.
(4) Le superfici esterne e le aree lungo le strade si adeguano alla sistemazione esistente.
La messa a dimora del verde e degli alberi si adegua alla conformazione edilizia.
(5) È consentito l'arredo dei parcheggi mediante pergolati o strutture simili al fine di creare zone d'ombra.
IV. OPERE PER GLI ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI; E BENI PUBBLICI COSTRUITI 
Articolo 15 
(infrastruttura viaria) 
(1) Nell'area del PRPC è prevista la sistemazione delle seguenti superfici viarie:
– l'allacciamento alla rete stradale esistente
– la regolazione del traffico stazionario.
(2) I parcheggi sono sistemati sulle superfici esterne nelle vicinanze dell'edificio o presso l'edificio.
(3) Il numero minimo dei parcheggi per ciascun edificio nell'area del PRPC è di 1 P/70 m2 per superficie netta dell'edificio.
(4) L'accesso alle strutture agricole ovvero la via di accesso dalla strada comunale classificata fino all’edificio da edificare (lotti destinati alla costruzione) è prevista nella documentazione di progetto, necessaria all’acquisizione del permesso di costruire.
(5) Gli elementi per la strada di accesso (la larghezza del profilo stradale, la portata della costruzione stradale, ecc.) si definiscono nella documentazione di progetto necessaria all'acquisizione del permesso di costruire, in conformità con la legge vigente.
(6) Il percorso della strada di accesso che scorre lungo la strada comunale non classificata ovvero il bene pubblico deve essere progettata in conformità con le norme che stabiliscono la progettazione e la costruzione delle strade pubbliche.
V. NORME PER L’URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
Articolo 16 
(norme generali) 
Le norme generali per il tracciamento e la realizzazione delle infrastrutture a rete a servizio della zona contemplata dal PRPC sono le seguenti:
– tutti gli edifici all’interno della zona oggetto del PRPC devono essere allacciati alle opere di urbanizzazione esistenti e pianificate, nel rispetto di quanto stabilito dai relativi gestori;
– gli edifici possono allacciarsi ai gasdotti e alle infrastrutture delle telecomunicazioni alle condizioni dei singoli gestori;
– tutte le condotte primarie e secondarie devono, di regola, essere realizzate su superfici pubbliche (strade e corsie preferenziali) ovvero su superfici di uso pubblico in modo da consentire la manutenzione degli impianti e delle attrezzature;
– nel caso in cui la realizzazione delle suddette opere non sia realizzabile su superfici pubbliche e interessi una proprietà privata, il proprietario del terreno in oggetto deve consentire la costruzione e la manutenzione di tali opere, mentre il gestore ha il dovere di acquisire dal proprietario il diritto di servitù;
– i tracciati delle opere di urbanizzazione primaria, dell’infrastruttura elettrica e delle telecomunicazioni devono essere conformi tra loro e collocati in modo da rispettare i distacchi reciproci minimi, come pure i distacchi da altri impianti e strutture edificate;
– la costruzione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in modo conforme agli altri interventi;
– sono ammesse soluzioni parziali e temporanee che devono comunque essere conformi ai programmi dei gestori delle infrastrutture a rete e devono esser costruite in maniera da poter essere integrate nella fase di ultimazione di tali opere, come previsto nelle soluzioni di massima presentate;
– le condutture esistenti possono essere protette, spostate, ricostruite, ampliate e potenziate, nel rispetto delle disponibilità territoriali ed ambientali, oltre che delle norme in vigore, previo consenso dei rispettivi gestori;
– nel caso in cui, durante i lavori, il soggetto attuatore scopra delle condotte non identificate, egli ha l’obbligo di informare sul rinvenimento i gestori delle singole infrastrutture;
– realizzazione di altre condotte infrastrutturali sotterranee e dei rispettivi allacciamenti finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della zona d’intervento o di un’area più ampia, fermo restando che tali sistemazioni non incidano sugli interventi previsti dal presente decreto.
Articolo 17 
(rete idrica) 
(1) L'approvvigionamento idrico di tutti gli edifici progettati dal flusso massimo di 20 m3/h è possibile attraverso la rete idrica pubblica esistente.
(2) Al fine di garantire la quantità necessaria di acqua potabile per gli animali e per la sicurezza antincendio è possibile raccogliere l’acqua piovana.
Articolo 18 
(rete fognaria) 
Acque reflue urbane
(1) Nella zona interessata non esiste e non è prevista la realizzazione della rete fognaria. L'investitore deve garantire lo scarico delle acque reflue urbane in conformità con la legislazione vigente.
Acque reflue meteoriche
(2) Per lo scarico delle acque reflue meteoriche dalle zone interessate è necessario prevedere la costruzione di nuove fognature meteoriche interne aventi deflusso in canali a pelo libero.
(3) Le acque bianche vanno convogliate nella fognatura meteorica interna attraverso i dissabbiatori. L'acqua meteorica pulita può essere convogliata nel raccoglitore di acqua piovana, mentre l’acqua del troppopieno può essere convogliata nel canale di scolo.
(4) Le acque piovane provenienti da superfici di dilatazione vanno ripulite nei disoleatori e degrassatori prima di essere immesse nel succitato canale di scolo.
(5) È necessario prevedere una rete fognaria con un sistema separato e gravitazionale in conformità con la normativa vigente.
(6) Nell'eventualità che le acque reflue urbane e le acque reflue industriali non siano conformi ai parametri della normativa vigente si rende necessario il loro pretrattamento.
(7) È necessario garantire l’accesso ai tracciati della fognatura delle acque reflue e di quella meteorica in modo da consentire la loro pulizia e manutenzione con gli appositi macchinari.
Articolo 19 
(rete elettrica) 
(1) Nella località di Gažon non esiste un impianto elettroenergetico. Nel caso di allacciamenti di potenza fino ai 15 kW è possibile costruire un nuovo impianto di alimentazione in bassa tensione BT, in caso contrario è possibile realizzare un nuovo connettore di 20 kW con la relativa cabina di trasformazione CT.
(2) Nella vicinanze della località di Krkavče è situata una cabina di trasformazione Rov. Nel caso di allacciamenti di potenza fino a 15 kW è possibile costruire un nuovo impianto di alimentazione in bassa tensione BT dalla cabina di trasformazione CT Rov, in caso di necessità di maggiore potenza è possibile aumentare la trasformazione nella CT.
(3) La località di Triban ha nelle sue vicinanze la CT Triban. Nel caso di allacciamento di potenza fino ai 15 kW è possibile costruire un nuovo impianto di alimentazione in bassa tensione BT dalla cabina elettrica di trasformazione CT Triban, in caso di necessità di maggiore potenza è possibile aumentare la trasformazione nella CT.
(4) Nella località di Potok, ad una distanza di circa 300 metri si trova la CT Potok. Nel caso di allacciamento di potenza fino ai 15 kW è possibile costruire un nuovo impianto di alimentazione in bassa tensione BT dalla cabina elettrica di trasformazione CT Potok o dalla CT Potok2.
(5) Nella località di Socerb è possibile la costruzione di un nuovo impianto di alimentazione a BT dalla CT Socerb, in caso di necessità di maggiore potenza è possibile aumentare la trasformazione nella CT.
(6) Prima di iniziare la costruzione è necessario contrassegnare l'intera infrastruttura di alimentazione elettrica sotterranea che si trova nella zona trattata o sul tratto finalizzato all’alimentazione.
(7) Nell'effettuare terrapieni nelle immediate vicinanze della rete elettrica è necessario rispettare tutte le regole di sicurezza sul lavoro previste in caso di vicinanza di impianti ad alta tensione. Gli scostamenti dagli impianti esistenti devono essere progettati in conformità con le norme vigenti, i regolamenti, gli standard e le tipizzazioni.
(8) È ammessa l'installazione di fonti alternative di energia.
Articolo 20 
(rete delle telecomunicazioni) 
(1) Nella località di Gažon non ci sono linee della TC che potrebbero essere compromesse dagli interventi. Eventuali collegamenti alla rete Telekom Slovenia possono essere forniti con un collegamento di circa 450 m a sud-ovest dell'area interessata.
(2) La località di Krkavče è attraversata dalla rete TC aerea che verrà compromessa dagli interventi. Si renderà necessaria la protezione o la delocalizzazione.
(3) Nella località di Potok non ci sono linee della TC che potrebbero essere compromesse dagli interventi. Eventuali collegamenti alla rete Telekom Slovenia possono essere forniti con un collegamento di circa 100 m a nord dell'area interessata.
(4) Nella località di Socerb non ci sono linee della TC che potrebbero essere compromesse dagli interventi. Eventuali collegamenti alla rete Telekom Slovenia possono essere forniti con un collegamento di circa 450 m a sud dell'area interessata.
(5) Nelle immediate vicinanze della località di Triban passa una rete aerea di TC che non sarà compromessa dagli interventi. Eventuali collegamenti alla rete Telekom Slovenia possono essere forniti con un collegamento di circa 20 m a sud dell'area interessata.
Articolo 21 
(raccolta e rimozione dei rifiuti) 
(1) La zona d'intervento deve essere dotata dei punti di raccolta e di rimozione dei rifiuti, come pure dei cassonetti per la raccolta differenziata. Il punto raccolta deve essere accessibile ai veicoli specializzati Marjerica Koper, dalla capienza massima di 28,0 t.
(2) I cassonetti devono essere collocati in modo da consentire: l'accesso ai mezzi di trasporto specializzati di Marjerica Koper finalizzati alla rimozione dei rifiuti, la regolare pulizia degli spazi e l’adempimento delle esigenze igieniche, funzionali ed estetiche della località ovvero dei fabbricati.
(3) Relativamente ai rifiuti che non hanno le caratteristiche di rifiuti urbani, gli investitori devono stipulare accordi con le organizzazioni autorizzate alla rimozione dei medesimi.
(4) Nell'area di raccolta e rimozione dei rifiuti è necessario rispettare le normative vigenti.
VI. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELL’ AMBIENTE, DEI BENI NATURALISTICI E DEL PATRIMONIO CULTURALE, USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI 
Articolo 22 
(tutela dell’ambiente) 
Nel corso di tutte le fasi (progettazione, costruzione, funzionamento) è necessario considerare e attuare le misure di mitigazione derivanti dalla Relazione ambientale per il PRPC relativo alla costruzione di edifici agricoli, elaborata da Geateh, s.r.l. e numerata OP-172/14, Lubiana, marzo 2014, integrata il 23 giugno 2014.
Articolo 23 
(tutela dei beni naturalistici) 
(1) Le località di Krkavče e Socerb si trovano all'interno dell'area Natura 2000 e in zone ecologicamente importanti. La località di Socerb si trova nell'area del bene naturalistico Kraški rob – Ciglione carsico.
(2) La località di Socerb si trova nella zona proposta come area protetta del Parco regionale Ciglione carsico e Parco regionale carsico (Krajinski park Kraški rob e Kraški regijski park).
La località di Krkavče è situata nell'area, proposta come protetta del Parco regionale del Dragogna.
Articolo 24 
(misure di mitigazione generiche) 
(1) Durante l’esecuzione dei lavori, le superfici (per es.: solchi, fossi di scavo) nelle quali potrebbe ristagnare l’acqua, vanno immediatamente interrate. Se si constata che dopo i lavori iniziali di scavo si sono formati nel cantiere edile, habitat acquatici adatti alla vita degli anfibi (pozzanghere, fossi pieni d’acqua) e la costruzione viene interrotta per un periodo di almeno 3 mesi con la prospettiva che i lavori riprendano in primavera di qualsiasi anno successivo, è necessario informare un biologo espero (erpetologo) prima della ripresa dei lavori, affinché verifichi la presenza di uova e/o di soggetti vivi e stabilisca il momento opportuno di continuazione dei lavori.
(2) I lavori di costruzione devono svolgersi durante il giorno. A causa dell’inquinamento luminoso, l’illuminazione notturna del cantiere non è permessa. Se non vi è la necessità che le superfici esterne siano illuminate di sera/notte, l’illuminazione non viene utilizzata. Per illuminare tutte le superfici esterne si utilizzano lampadine che non emettono luce nello spettro UV e illuminano il meno possibile con luce rientrante nello spettro blu. Tutte le lampade devono essere installate correttamente e non devono irradiare al di sopra della linea orizzontale. Si utilizzano lampade ombreggiate con il vetro liscio e a tenuta di luce. Non sono permesse illuminazioni pubblicitarie e decorative.
(3) Si mantengono inalterati il margine del bosco, la fascia della vegetazione a cespuglio, le piante autoctone a fusto alto, soprattutto la canapa acquatica. A lavori edilizi ultimati non si interviene nel margine del bosco.
(4) I macchinari edili e le attrezzature devono essere tecnicamente perfette in modo da impedire la fuoriuscita di oli combustibili e lubrificanti. Non è permesso l’uso dei macchinari e di attrezzature al di fuori dell’area del PRPC.
(5) Per lo stoccaggio provvisorio del materiale di scavo si stabiliscono siti all’interno dell’area del PRPC, che verranno in seguito eliminati (edificati).
(6) Gli alberi nel bosco possono essere tagliati, ma solo dopo aver ottenuto l’apposito permesso. A edificazione completata è necessario rimediare gli eventuali danni provocati agli alberi del bosco circostante e ai sentieri.
(7) L’edificazione degli edifici viene progettata ad una lontananza dal margine del bosco pari all’altezza di un albero adulto (circa 30 m).
(8) In assenza di argomentazioni tecniche convincenti per l’utilizzo di superfici asfaltate, per i parcheggi, le strade di accesso ecc.si impiegano mattonelle da giardino (grigliati erbosi).
(9) L’invetriatura di grandi superfici e le grandi finestre e le porte vetrate richiedono l’applicazione sul vetro di nastro adesivo non trasparente, in senso verticale e orizzontale, (alla distanza di 10–20 cm), allo scopo di evitare collisioni di uccelli sulle superfici vetrate.
(10) Tutti gli interventi sul patrimonio arboreo e/o sugli arbusti non si devono effettuare durante la stagione riproduttiva degli uccelli (gli interventi sono consentiti da metà settembre a metà febbraio).
Articolo 25 
(misure di mitigazione per la località Gažon) 
Prima di intervenire nell'unità registrata come patrimonio culturale immobile di Gažon – Sito archeologico Velika njiva (EŠD 16595), il committente dell'intervento deve eseguire delle ricerche archeologiche preliminari e rispettare le misure protettive per la conservazione e la tutela dei resti archeologici, come definito dal secondo comma dell'articolo 30 del presente decreto.
Articolo 26 
(misure di mitigazione per la località Krkavče) 
(1) Gli interventi al bosco e al margine boschivo della zona non sono consentiti.
(2) Durante la costruzione si garantisce il controllo dello status di tipi e specie di habitat nella località e nell'area di incidenza (bosco, ruscello). 10 giorni prima dell'inizio dei lavori è necessario informare l'Istituto della RS per la tutela dell'ambiente competente.
(3) Prima di ottenere il permesso di costruire è necessaria la predisposizione dei progetti di sistemazione paesaggistica, conformemente ai quali sarà necessario, a fine intervento, sistemare l'aspetto dell'area in cui si è intervenuto utilizzando della vegetazione adeguata.
(4) La struttura deve essere sistemata in modo tale da non intervenire sulla coltivazione a terrazze; la struttura non deve venire interrata nel versante terrazzato, bensì deve essere sistemata sul terrazzamento in modo indipendente.
(5) Il serbatoio di ritenzione dell'acqua va recintato con una recinzione inclinata a 90º, che deve essere interrata nel terreno per almeno 10 cm ed essere alta almeno 50 cm, i cui 10 cm superiori devono passare perpendicolarmente a lato del serbatoio di ritenzione. La recinzione deve essere fatta con materiale solido (senza aperture) opaco e liscio (per es. in metallo) ed essere chiusa (senza fessure/aperture) in tutta la sua estensione.
Articolo 27 
(misure di mitigazione per la località Potok) 
(1) Gli interventi nel bosco e nel margine boschivo nella parte meridionale della località di Potok non sono permessi. La costruzione delle strutture va pianificata a una distanza pari all'altezza di un albero adulto (cca 30 m) dal margine boschivo.
(2) Sul margine boschivo va incentivata la crescita della Canapa acquatica (Eupatorium cannabinum), pianta chiave per il nutrimento della falena dell'edera, che è già presente sul territorio. La Canapa acquatica non va tagliata né rimossa finché non maturano i suoi semi.
(3) Gli interventi nel corso d'acqua non sono permessi e nemmeno gli interventi alla fascia di vegetazione sull'argine del corso d'acqua. La vegetazione ripariale va preservata per una larghezza di almeno 5 m su entrambi i lati degli alvei. Nell'esecuzione della prassi agricola va rispettata allo stesso modo la larghezza della fascia riparia all'argine dei corsi d'acqua (almeno 5 m).
Articolo 28 
(misure di mitigazione per la località Socerb) 
(1) Non sono permessi ulteriori interventi sui prati, nel bosco o sul margine boschivo a sud e sulle siepi a nord al di fuori del perimetro dell'edificio preesistente e delle superfici degradate nelle vicinanze.
(2) Per diminuire l'impatto visivo dato dal collocamento di nuovi edifici, nelle vicinanze dei medesimi vanno piantate specie autoctone di alberi e cespugli.
(3) Il tetto del nuovo edificio deve essere un tetto verde (rinverdimento) con cotico erboso. Il cotico erboso può essere trasportato da altre superfici adeguate dell'area più ampia. Le superfici vanno controllate la stagione prima da un biologo, che collabora anche al trasporto e fornisce una valutazione sull'adeguatezza.
(4) Durante la costruzione si garantisce il controllo dello status di tipi e specie di habitat nella località e nella zona d'influenza (bosco, ruscello). 10 giorni prima dell'inizio dei lavori è necessario informare l'Istituto della RS per la tutela dell'ambiente competente.
(5) Gli elettrodotti vanno collocati sottoterra (sotto la carraia/macadam e non attraverso le superfici di prato). Qualora ciò non risulti possibile a causa di limitazioni tecniche, per ciò che concerne gli elettrodi bisogna rispettare quanto segue. Gli isolatori devono essere solo ed esclusivamente sospesi. Bisogna garantire una distanza di almeno 60 cm tra il punto in cui possono stare gli uccelli (mensola) e i punti sotto tensione.
(6) Prima di ottenere il permesso di costruire è necessaria la predisposizione dei progetti di sistemazione paesaggistica, conformemente ai quali sarà necessario, a fine intervento, sistemare l'aspetto dell'area in cui si è intervenuto utilizzando della vegetazione adeguata.
Articolo 29 
(misure di mitigazione per la località Triban) 
(1) L'edera che cresce di fronte alla casa va trasportata/trapiantata, assieme al terriccio circostante, nell'area vicino al muro della parte orientale del lotto, così da tutelare le succiamele dell'edera. Al processo partecipa un biologo/botanico.
(2) Durante la costruzione e a costruzione ultimata si assicura, per mezzo di adeguate pareti di supporto o di altre misure tecniche, che l'intervento non causi erosioni o frane.
Articolo 30 
(tutela del patrimonio culturale) 
(1) La località Socerb è ubicata all'interno dell'ampia area del patrimonio di Podpeč presso Črni Kal – Paesaggio culturale Ciglione carsico-Kraški rob, EŠD 15087 (cca 7354 ettari) e all'interno dell'area di incidenza del monumento Socerb – Villaggio, EŠD 1279.
(2) La località Gažon è ubicata nell'area dell'unità registrata come patrimonio culturale immobile di Gažon – Sito archeologico Velika njiva, EŠD 16595. Per effettuare degli interventi nel summenzionato sito archeologico, il committente deve ottenere le condizioni di tutela dei beni culturali e il nulla osta della soprintendenza ai beni culturali. Prima di effettuare degli interventi nel summenzionato sito archeologico, il committente dell'intervento deve assicurare la realizzazione di ricerche archeologiche preliminari per determinare più dettagliatamente le misure protettive (per determinare la composizione e le dimensioni dei reperti archeologici) e, laddove necessario, la rimozione, supervisionata, dei reperti archeologici. Le dimensioni, i metodi e la tempistica delle ricerche archeologiche preliminari vengono definiti dall'Istituto per la tutela del patrimonio culturale, Unità regionale di Pirano nelle condizioni di tutela dei beni culturali. Prima dell'inizio delle ricerche archeologiche preliminari, il committente deve ottenere il nulla osta della soprintendenza ai beni culturali per lo studio e la rimozione dei reperti archeologici, rilasciato dal ministro competente per il patrimonio culturale. I costi della ricerca archeologica preliminare, che include il lavoro su campo, il successivo lavoro di redazione della perizia finale e la consegna dell'archivio del sito archeologico ai musei competenti, vanno coperti dal committente dell'intervento. Qualora venissero ritrovati reperti archeologici di particolare rilevanza per la società, è possibile richiedere la messa in atto di misure di protezione per la preservazione e la tutela dei reperti archeologici ritrovati »in situ«.
(3) La località Krkavče è ubicata all'interno dell'unità del patrimonio Puče – Terrazze coltivabili tra Krkavški potok e Supot, EŠD 15090; Boršt sopra Dragogna – Paesaggio culturale dell'Istria slovena interna, EŠD 15089, all'interno dell'area di incidenza Krkavče – Villaggio, EŠD 291 e sul bordo del monumento culturale Krkavče – Zaselek Rov, EŠD 29425.
(4) Durante i lavori di costruzione è vietato intervenire nelle unità di patrimonio culturale, laddove possibile; è vietato far passare strade di cantiere attraverso l'area del patrimonio culturale, dove è inoltre proibito posizionare altre strutture di cantiere; nelle unità di patrimonio culturale o nelle loro prossime vicinanze è inoltre proibito depositare le terre di scavo.
(5) Qualora un reperto archeologico venga ritrovato sulla superficie del terreno, sotto terra oppure in acqua, è necessario mantenere il reperto intatto e nel luogo e nella posizione in cui è stato ritrovato. È necessario informare l'istituto di competenza del ritrovamento del reperto al più tardi il giorno lavorativo successivo. La comunicazione del ritrovamento spetta al ritrovatore, al proprietario del terreno, a un altro titolare di diritto reale sul terreno o al suo possessore. Nel caso di costruzione di una struttura, la comunicazione può spettare anche al committente o al responsabile dei lavori.
(6) I committenti, per tutti gli interventi alle unità di patrimonio culturale, hanno l’obbligo di acquisire condizioni di tutela dei beni culturali e il nulla osta della soprintendenza ai beni culturali, in conformità alla normativa vigente.
(7) Le aree soggette alle condizioni di tutela dei beni culturali, ai regimi di tutela e agli indirizzi di sviluppo, sono definite nel Disegno professionale di tutela del patrimonio culturale per la zona del Comune città di Capodistria (ZVKDS OE Pirano, febbraio 2008), nelle vigenti norme in materia di tutela dei beni culturali (atto di proclamazione dei monumenti culturali, atto di definizione delle aree di tutela dei beni culturali) e nel presente Decreto.
(8) Nell'area del monumento culturale e nella sua area di incidenza vige il regime giuridico di tutela definito nel Decreto di proclamazione dei monumenti culturali nel comune di Capodistria, Bollettino ufficiale (Primorske novice), n. 27/87, Gazzetta ufficiale RS, n. 39/07.
(9) I siti archeologici vanno tutelati da interventi o modi d'uso che potrebbero danneggiare i resti archeologici o modificarne il contesto contenutistico o spaziale. È vietato in modo particolare:
– scavare o ricoprire il terreno, eseguire lavori di aratura o scasso, eseguire opere di bonifica sui terreni agricoli, costruire impianti di esbosco nelle foreste,
– approfondire il fondale marino e i fondali dei corsi d’acqua e dei laghi,
– pescare con reti a strascico e ancorarsi,
– sfruttare minerali e rocce a fini economici e
– erigere o costruire strutture edili permanenti o provvisorie, comprese le infrastrutture di superficie o sotterranee e le strutture portanti per insegne pubblicitarie e di altro tipo, salvo quando tali scritte sono indispensabili per l’opportuna conservazione e presentazione del sito archeologico.
(10) In via eccezionale, sono consentiti interventi nei siti archeologici che sono al contempo aree fabbricabili all'interno di un insediamento, e nelle aree limitrofe al ritrovamento se:
– non è possibile trovare soluzioni alternative,
– dai risultati delle ricerche archeologiche preliminari emerge che il terreno può essere adibito all'edificazione.
(11) Gli interventi e le attività nell'area vanno pianificati e realizzati in modo da conservare i siti archeologici.
(12) Nelle aree di paesaggio culturale vige un ulteriore regime giuridico di tutela, il quale prescrive la conservazione dei valori tutelati quali:
– la struttura paesaggistica e il distinto aspetto spaziale (elementi naturali e edificati o forgiati),
– la preesistente struttura caratteristica della parcella, la grandezza e la forma delle parcelle e la sua articolazione (siepi, corsi d'acqua e vegetazione riparia, alberi isolati),
– l'uso tradizionale dei terreni (economia sostenibile nel paesaggio culturale),
– la tipologia di elementi paesaggistici e dell'edilizia tradizionale (essiccatoi-kozolci, capitelli votivi, rifugi per vignaioli),
– il rapporto tra la struttura paesaggistica ovvero l’immagine spaziale e l'edificio ovvero l'insediamento,
– l'autenticità del sito di importanti eventi storici,
– la trasformazione del rilievo e degli edifici di supporto, le strutture edificate, i materiali, le strutture e gli elementi visivi,
– gli strati del terreno e gli eventuali resti archeologici.
(13) Nelle prossimità dell'area dei monumenti si esegue la supervisione sugli interventi nella zona che potrebbero influire negativamente sull'area del patrimonio culturale (aree di incidenza del monumento).
(14) Nelle aree di incidenza dei monumenti vige il regime giuridico di tutela che dispone che gli interventi e le attività debbano essere adeguati alla tutela integrale dei monumenti. Gli assetti territoriali nell’area di incidenza del monumento devono venire adattati alle possibilità dello spazio in modo tale da non modificare la rilevanza sociale del monumento nel territorio. Il regime giuridico concreto è definito nell’atto sulla proclamazione del monumento.
(15) S’intendono interventi nella struttura ovvero nell’area tutelata mediante le norme sulla tutela del patrimonio culturale, tutti i lavori, le attività e le azioni che in qualsiasi modo modificano l’aspetto, la struttura, i rapporti interni e l’utilizzo del patrimonio o che ne distruggono, decompongono o modificano la sua locazione. Di questo tipo sono anche tutti i lavori realizzati per conservare la struttura in conformità con le norme in materia di costruzione di strutture e gli altri interventi nello spazio, che non vengono intesi come costruzione e sono permessi tramite questo decreto o altre norme (realizzazione di costruzioni esigenti, di esigenza media e semplici, lavori di manutenzione, spostamenti dei beni culturali o di parti degli stessi, posizionamento pannelli fotovoltaici e altri interventi come dalle norme in materia di tutela del patrimonio culturale).
Articolo 31 
(tutela dell'aria) 
(1) Gli interventi di mitigazione dell’inquinamento atmosferico saranno necessari durante i lavori, mentre non sono previsti in seguito alla messa in opera delle strutture previste.
(2) Le misure basilari di risanamento stabilite per la diminuzione delle emissioni atmosferiche nel corso dei lavori di costruzione sono:
– evitare lo spargimento delle polveri dal cantiere mediante regolare irrorazione delle superfici scoperte in condizioni di tempo secco e ventoso;
– evitare lo spargimento incontrollato dei materiali da costruzione del cantiere siti sui mezzi di trasporto mediante la pulizia dei veicoli in uscita dal cantiere, la copertura dei materiali in polvere durante il trasporto su suolo pubblico e l'umidificazione dei tratti scoperti del percorso;
– rispettare le norme riferite alle emissioni prodotte dalle macchine edili e dai mezzi di trasporto, tramite l'impiego di mezzi di trasporto e macchine edili tecnicamente efficienti.
Articolo 32 
(protezione da rumore) 
(1) Nella fase di progettazione, costruzione e messa in opera delle strutture, i progettisti, gli esecutori e i committenti devono rispettare le disposizioni in materia di livelli ammissibili di inquinamento acustico previsti per tali zone.
(2) Con l’adozione di misure antirumore attive e passive si garantisce la protezione dell’ambiente lavorativo e residenziale da inquinamento acustico.
Articolo 33 
(tutela delle acque e del suolo) 
(1) Nelle località ubicate in aree a rischio di frane sarò necessario allegare alla documentazione di progetto per l'ottenimento del permesso di costruire, una valutazione geologica incentrata sulla stabilità del terreno.
(2) Nelle aree a rischio di frane il proprietario o altro possidente del terreno non deve intervenire nell’ambiente in modi che intensifichino il movimento delle rocce o mettano in altro modo a rischio la stabilità del terreno.
(3) Nelle aree a rischio di frane sono vietati:
– interventi di trattenimento delle acque, in particolar modo lo spianamento del terreno a terrazze e altri interventi che potrebbero potenziare l’allagamento dei terreni,
– interventi che potrebbero comportare un ulteriore allagamento del terreno o il rialzo del livello delle acque sotterranee,
– lavori di movimento terra che gravano ulteriormente sul terreno o sgravano le radici del terreno,
– interventi di disboscamento o di rinnovo esteso dei soprassuoli boschivi e arbustacei, che intensificano le frane dei terreni.
(4) La pianificazione e la realizzazione degli interventi previsti nell'area non devono peggiorare il preesistente drenaggio delle acque piovane nell'area di intervento e nell'area a valle dell'area trattata.
(5) Lo smaltimento delle acque piovane reflue deve essere previsto in modo tale da prevenire l'azione erosiva e dannosa dell'acqua nell'area di intervento e nell'area a valle dell'area in oggetto.
(6) Le azioni progettuali di smaltimento e depurazione delle acque piovane reflue devono essere conformi alle norme vigenti nel settore.
(7) È necessario prevedere, in conformità con le norme vigenti, l'adeguata depurazione delle eventuali acque di scarico tecnologiche.
(8) Tutte le strutture per l'allevamento del bestiame devono essere realizzate in conformità con la normativa vigente.
(9) Nell'area in cui sono previsti i lavori di costruzione è necessario evidenziare le eventuali fonti d'acqua, salvaguardarle e sistemarle in modo appropriato.
(10) Durante i lavori di costruzione è necessario rispettare i seguenti interventi di mitigazione per la gestione dei terreni agricoli:
– È necessario garantire la gestione funzionale del suolo nell'area d'intervento. Tutta l'eccedenza della parte fertile del suolo proveniente dall'area d'intervento deve venire adibita alla ricoltivazione di terreni agricoli ovvero all'uso agricolo.
– In caso di scavi del terreno tutto il terreno adatto a venire utilizzato per un'efficace ricoltivazione, va conservato separatamente e non va mescolato con gli orizzonti inferiori o con altri terreni inadatti.
– I depositi temporanei degli scavi devono venire posizionati in modo da non mischiarsi con i terreni agricoli.
– Durante la realizzazione dei lavori bisogna prevenire in tutti i modi il danneggiamento dei terreni adiacenti. Deve essere garantito il libero passaggio sui terreni agricoli adiacenti.
(11) Il terreno adiacente agli argini del corso d'acqua è terreno costiero delle acque interne. Il limite esterno dei terreni costieri raggiunge i 5 m dal limite dell'argine (dal primo spiccato cambiamento geomorfologico). Tutte le strutture devono essere spostate al di fuori dell'argine costiero, in conformità con le norme vigenti.
(12) Presso il corso d'acqua è necessario garantire, in conformità con le norme vigenti, il passaggio libero e non ostacolato.
(13) Per qualsiasi intervento effettuato sui terreni dei corpi idrici e di quelli adiacenti all'acqua di proprietà della Repubblica di Slovenia, è necessario ottenere l'adeguato permesso di costruire, basato sul nulla osta idrico definitivo.
(14) Alla documentazione di progetto per il rilascio del nulla osta idrico sarà necessario allegare la valutazione di un esperto sul rischio di allagamento dell'area.
VII. SOLUZIONI E MISURE DI DIFESA E PROTEZIONE DA CALAMITÀ NATURALI E DI ALTRO TIPO E PROTEZIONE ANTINCENDIO 
Articolo 34 
(soluzioni e misure di difesa) 
L'area non è dotata di strutture o impianti di difesa.
Articolo 35 
(protezione da calamità naturali e di altra origine inclusa protezione antincendio) 
(1) Nell'elaborazione della documentazione di progetto e nel corso dei lavori di costruzione è necessario rispettare le normative vigenti in materia di limitazioni naturali (erosione e rischio di frane del terreno) e adottare tutte le misure di sicurezza per prevenire frane, adattando adeguatamente le soluzioni tecniche di costruzione.
(2) L'accelerazione massima del suolo della località Socerb è di 0,125 g. Le altre località hanno un'accelerazione massima del suolo pari a 0,1 g.
(3) La protezione antincendio deve essere assicurata in conformità alle norme vigenti.
(4) L’edificazione proposta deve prevedere le condizioni per l'evacuazione delle persone e delle proprietà, nonché una sufficiente area di manovra per i veicoli di emergenza e adeguate fonti di approvvigionamento idrico in funzione antincendio. Devono essere garantite le necessarie distanze tra le strutture e tra i confini delle parcelle, ovvero garantire misure atte a favorire un appropriato distacco tra le strutture, per mezzo di cui saranno garantite le condizioni per limitare la propagazione delle fiamme in caso di incendio.
(5) L'impianto deve essere realizzato in modo tale da garantire l'adeguata tenuta strutturale per un determinato periodo di tempo in caso di incendio.
(6) L'adempimento ai criteri basilari di protezione antincendio viene dimostrato in conformità con la normativa vigente.
VIII. FASI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSETTO E DEROGHE AMMESSE 
Articolo 36 
(fasi dei lavori di costruzione) 
I lavori di costruzione possono avvenire in fasi. Ogni fase deve costituire un’unità o una singola struttura ultimata, con tutte le superfici funzionali, gli allacciamenti ai pubblici servizi, gli spazi esterni sistemati, il numero necessario di posti parcheggio e altre misure necessarie a garantire la sicurezza e la tutela.
Articolo 37 
(deroghe ammesse alla costruzione di strutture) 
(1) Sono ammesse modifiche o riduzioni alle planimetrie, definite con il presente decreto.
(2) Sono ammesse variazioni alle planimetrie e alle dimensioni altimetriche delle strutture per un massimo del +10 %, tenendo conto delle distanze dalle strade e dai confini delle parcelle. Le variazioni in caso di riduzione delle planimetrie e delle dimensioni altimetriche delle strutture possono superare il 10 %. Il numero dei piani completamente interrati non è limitato.
(3) Sono ammesse variazioni agli spazi scoperti nel rispetto, tuttavia, dei distacchi e di altre condizioni stabilite nel presente decreto.
(4) È ammessa la modifica della destinazione d'uso della struttura, visto l'articolo 7 del decreto.
Articolo 38 
(deroghe alla costruzione di infrastrutture) 
Nel corso di attuazione del piano regolatore particolareggiato comunale sono ammesse difformità ai tracciati delle infrastrutture a rete e delle strutture viarie ed esterne, in deroga a quelle riportate nella documentazione (anche al di fuori dei confini perimetrali della zona), purché si tratti di adeguamento alle condizioni del terreno, agli edifici e alle strutture di adozione e di soluzioni tecniche più appropriate dal punto di vista architettonico, della viabilità, del verde o di tutela ambientale. Tali soluzioni non devono tuttavia compromettere lo stato ambientale e del territorio né pregiudicare od ostacolare interventi futuri, nel rispetto delle vigenti norme in materia. Alle medesime condizioni è ammessa la costruzione di opere e impianti interrati finalizzati al potenziamento delle attrezzature a servizio della zona.
IX. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
Articolo 39 
(obblighi generali) 
(1) In aggiunta agli obblighi indicati nei precedenti articoli del presente decreto, gli obblighi del committente e dell’esecutore, durante e alla fine dei lavori di costruzione, sono:
– gestire il traffico durante la costruzione, in modo tale da non creare grossi rallentamenti né ridurre la sicurezza stradale sulla rete stradale esistente;
– sistemare e salvaguardare dalla polvere tutte le strade e i percorsi utilizzati per le deviazioni e il trasporto durante la costruzione e, a lavori ultimati, ricostruirli qualora fosse necessario;
– adottare misure di sicurezza nel cantiere in grado di garantire la sicurezza e l’utilizzo delle strutture e dei terreni adiacenti;
– eliminare, nel più breve tempo possibile, le conseguenze negative derivanti dalla costruzione e dalla messa in opera conformemente alle normative;
– organizzare il cantiere e adottare, durante i lavori, tutte le misure necessarie per evitare l’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria causato dal trasporto, dallo stoccaggio e dall'impiego di combustibili liquidi e altre sostanze nocive; in caso d’incidente, provvedere all’immediato intervento dei servizi abilitati;
(2) Tutti i provvedimenti summenzionati vanno attuati in base alle adeguate autorizzazioni per effettuare interventi nella zona, acquisite previo inizio dei lavori di costruzione.
Articolo 40 
(obblighi dei committenti e degli esecutori nell’attuazione dello strumento territoriale) 
(1) Oltre al rispetto degli obblighi generali, il committente e l’esecutore sono tenuti a svolgere la progettazione e l’esecuzione degli interventi in modo da arrecare il minimo disturbo mantenendo inalterate o addirittura migliorando le condizioni tecnico-costruttive, di sicurezza del traffico e di tutela ambientale.
(2) Durante i lavori di costruzione è necessario garantire il minimo disturbo al funzionamento delle strutture e aree adiacenti. È necessario inoltre attuare interventi di mitigazione per attenuare le eccesive emissioni di polveri, di rumore e di vibrazioni.
(3) La zona del cantiere deve essere, per quanto possibile, limitata all’area prevista dal piano particolareggiato. Per le necessità del cantiere si raccomanda l’uso delle vie di comunicazione preesistenti, limitando al massimo la costruzione di nuove strade d’accesso. Qualora fosse necessario sondare il terreno portante o proteggere le pareti di scavo delle fondazioni, è consentito intervenire anche al di fuori dell’area definita dal presente decreto.
X. CONDIZIONI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI SEMPLICI 
Articolo 41 
(costruzione di strutture semplici) 
(1) La costruzione di strutture semplici deve avvenire in conformità con le norme vigenti.
(2) La collocazione delle strutture semplici deve avvenire nel rispetto dei vari regimi di tutela, di protezione e di sicurezza del traffico.
XI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 42 
(uso finalizzato del territorio nell'area di PRPC) 
Con l'adozione del presente decreto, l'uso finalizzato del territorio, definito nel Decreto sulle modifiche e integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo e a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 33/01) non cambia.
Articolo 43 
(Cessazione della validità degli strumeni urbanistici attuativi nell'area del PRPC) 
Con l’adozione del presente decreto cessano di valere limitatamente alla zona oggetto di questo piano regolatore particolareggiato comunale, le disposizioni contenute nel Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 19/1988, 7/2001 – interpretazione autentica, 24/2001 – modifiche e integrazioni, Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05 – interpretazione autentica, 95/06 – modifiche e integrazioni, 124/08 – interpretazione autentica, 22/09 – modifiche e integrazioni, 65/10 – modifiche e integrazioni, 29/12 – interpretazione autentica, 50/12 – interpretazione autentica, 47/16 – modifiche e interpretazioni).
Articolo 44 
(visione del piano particolareggiato) 
Il piano regolatore particolareggiato comunale per la costruzione di edifici agricoli è disponibile alla libera visione del pubblico presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 45 
(supervisione) 
La supervisione sull'attuazione del presente decreto sarà effettuata dai servizi di ispezione competenti.
Articolo 46 
(entrata in vigore) 
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 3505-12/2012
Capodistria, 16 giugno 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.

AAA Zlata odličnost