Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

Ob-2534/16, Stran 1649
Na podlagi 19. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), tretjega odstavka 8. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in 19/14 – odl. US), šeste alineje prvega odstavka 15. in prvega odstavka 21. člena Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10, 20/11 in 6/16), Svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo delovnega mesta
direktorja Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije 
Za direktorja Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Slovenski filmski center) lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza tej izobrazbi v skladu z veljavnimi predpisi;
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj;
– je strokovnjak s področja dela agencije;
– obvlada vsaj en svetovni jezik na višji ravni;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem oziroma višjem znanju tujega jezika ali potrdilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali s potrdilom, da je opravil izpit iz svetovnega jezika na do- ali po- diplomskem študiju.
Prijavi mora kandidat priložiti:
1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega morajo biti razvidni vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela agencije;
3. dokazilo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katerega mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo znanje pridobljeno;
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Slovenskemu filmskemu centru, javni agenciji Republike Slovenije pridobitev podatkov iz prejšnje točke tega natečaja iz uradne evidence. Kandidat lahko dokazila, na podlagi katerih izkazuje resničnost izjav iz prejšnje točke, priloži svoji prijavi na ta natečaj.
Zaželeno je, da kandidati k prijavi predložijo program dela in razvoja Slovenskega filmskega centra v naslednjih petih letih, glede na dejavnosti in naloge Slovenskega filmskega centra, skladno s 5. členom Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in 19/14 – odl. US.) ter 6. in 7. členom Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10, 20/11 in 6/16).
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki in jo pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni natečaj za direktorja« na naslov: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38, 1000 Ljubljana, do vključno 1. 8. 2016. Vloga se šteje za pravočasno, če je vložena zadnji dan roka priporočeno po pošti.
V izbirni postopek se uvrstijo popolne in pravočasno prispele prijave in kandidati, ki izpolnjujejo natečajne pogoje.
Na predlog Sveta Slovenskega filmskega centra bo Vlada Republike Slovenije izbranega kandidata imenovala za direktorja za mandatno obdobje pet let. Po poteku mandata lahko vlada na podlagi javnega natečaja, ki ga izvede svet, isto osebo ponovno imenuje za direktorja agencije, vendar največ enkrat.
Neizbrani kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od imenovanja direktorja.
Dodatne informacije o javnem natečaju lahko kandidati dobijo na tel. 01/23-43-200, oziroma na elektronskem naslovu: tajnistvo@sfc.si. Kontaktna oseba je Ksenija Zubković.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti