Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2067. Pravilnik o sofinanciranju obnove stavb v Občini Žalec, stran 6993.

  
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 13. redni seji dne 16. junija 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju obnove stavb v Občini Žalec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji, merila in kriteriji za sofinanciranje obnove stavb (v nadaljevanju: projekti) v Občini Žalec.
(2) Sredstva za sofinanciranje projektov na področju obnove stavb v Občini Žalec se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen 
(1) Predmet tega pravilnika je sofinanciranje obnove stavb, ki se nahajajo na območju Občine Žalec.
(2) Občina Žalec z ukrepi, opredeljenimi v tem pravilniku, spodbuja obnovo stavb v smislu urejenosti in vzdrževanja, ki vpliva na videz naselij in krajine v Občini Žalec.
II. UPRAVIČENCI 
3. člen 
(1) Do nepovratnih sredstev so upravičeni investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Žalec za obstoječe stanovanjske objekte, ki so uvrščeni na seznam ne vzdrževanih objektov.
(2) V primeru stavbe, kjer je vzpostavljena etažna lastnina, se morajo prosilci izkazati s sklepom etažnih lastnikov za obnovo stavbe, ki mora biti sprejet z zakonsko zahtevano večino glasov.
(3) Upravičenci, ki s svojimi projekti kandidirajo za proračunska sredstva na tem razpisu, ne smejo kandidirati z istimi projekti na drugih razpisih Občine Žalec.
III. POGOJI IN OMEJITVE 
4. člen
(1) Pogoji za sodelovanje na razpisu so:
– stavba se nahaja na območju Občine Žalec,
– stavba je uvrščena na seznam ne vzdrževanih objektov, ki zelo slabo vplivajo na zunanjo podobo naselja in krajine, ki ga je pripravila strokovna komisija na predlog župana,
– lastnik stavbe je fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Žalec,
– v primeru stavbe v območju kulturno varstvene zaščite, morajo upravičenci izkazati, da so pridobili kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje,
– predračunsko vrednost predvidene investicije v EUR s popisom del, mora pripraviti gospodarska družba ali samostojni podjetnik, registriran za opravljanje tovrstnih dejavnosti,
– lastnik nepremičnine, ki je po tem pravilniku sofinancirana s strani Občine Žalec, ne sme nepremičnino odtujiti najmanj 5 let, sicer mora vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(2) V javnem razpisu se lahko določi območje Občine Žalec, na katerem se nahajajo stavbe, ki imajo pri posameznem javnem razpisu prednost pred drugimi območji.
(3) Vrednost posameznih projektov bo izražena v točkah, glede na razpoložljiva sredstva in glede na vrednost prijavljenih projektov na posameznem javnem razpisu.
(4) Merila za dodelitev točk se določijo z javnim razpisom.
IV. VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV 
5. člen
(1) Višina finančnih spodbud za posamezno proračunsko obdobje bo natančneje opredeljena v javnem razpisu. V nobenem primeru ne more biti višja od sredstev, ki so v ta namen predvidena v proračunu.
(2) Sredstva se dodelujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen. Upravičenci, ki so podali vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli sredstev, se lahko prijavijo na razpis v naslednjem letu.
V. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV 
6. člen 
Postopek za dodelitev sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje projektov,
– zbiranje projektov,
– obravnava projektov in izbor,
– obveščanje vlagateljev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje pogodb in namenske porabe sredstev iz proračuna.
7. člen 
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se za posamično proračunsko leto objavi na spletni strani Občine Žalec, lahko pa tudi v drugih medijih.
8. člen 
Objava javnega razpisa mora določati najmanj:
– naziv in sedež podeljevalca sredstev,
– namen razpisa,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– upravičence do razpisanih sredstev,
– višino razpoložljivih finančnih sredstev,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok za prijavo in način oddaje vlog,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– obravnavo vlog in rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– druge potrebne podatke.
9. člen 
Župan Občine Žalec imenuje strokovno komisijo, ki vodi postopek izvedbe javnega razpisa.
10. člen 
(1) Komisija po preteku razpisnega roka pristopi k odpiranju prispelih vlog. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
(2) Udeležence razpisa, katerih vloge niso bile popolne, se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev se določi glede na naravo dopolnitve, v nobenem primeru pa ne sme biti daljši od 15 dni.
11. člen 
Po strokovnem pregledu popolnih vlog strokovna komisija vsakemu udeležencu razpisa izda odločbo, v kateri odloči o vlogi za sofinanciranje obnove stavb.
O pritožbi zoper odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev odloča župan.
12. člen 
(1) Medsebojne pravice in obveznosti med prejemniki sredstev in Občino Žalec se uredijo s pogodbo.
(2) Pristojni organ na podlagi pravnomočne odločbe pozove upravičenca k sklenitvi pogodbe tako, da mu pošlje pogodbo v zadostnih izvodih v podpis.
(3) Pogodba mora vsebovati:
– naziv, naslov, davčna številka ter matična številka občine,
– naziv, naslov, davčna številka, matična številka ter številka računa upravičenca, na katerega se sredstva nakazujejo,
– namen sredstev,
– višino dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
13. člen 
(1) Če upravičenec v 8 dneh od prejema poziva ne vrne vseh izvodov podpisane pogodbe, se šteje, da je vlogo za pridobitev sredstev umaknil.
(2) Strokovna komisija lahko v primeru iz prejšnjega odstavka bodisi z izdajo dodatne odločbe poveča višino sofinanciranja ostalim udeležencem bodisi razpis v delu prostih sredstev ponovi.
VI. DOLŽNOSTI UPRAVIČENCEV 
14. člen 
(1) Sredstva, ki jih pridobi upravičenec na podlagi tega pravilnika so namenska in jih lahko porabi samo za namene določene s pogodbo določno opredeljeno v 13. členu tega pravilnika.
(2) Za zagotavljanje namenske porabe dodeljenih sredstev se lahko v razpisu določi, da bodo sredstva izvajalcu del s strani Občine Žalec nakazana neposredno. V tem primeru se z izvajalcem sklene neposredna pogodba. Pogodbo morata v roku iz prejšnjega člena tega pravilnika podpisati tako upravičenec kot tudi izvajalec del, v nasprotnem primeru nastopijo posledice iz prejšnjega člena tega pravilnika.
15. člen 
(1) Če komisija ali kasnejši nadzor ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v vlogi, ali je prejemnik kršil določila pogodbe ali če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora na osnovi takšne zahteve, občini vrniti prejeta sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje do vračila.
(2) Prejemnik v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena, ne more več uspešno kandidirati za sredstva po tem pravilniku.
16. člen 
(1) Namenskost porabe finančnih sredstev, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika, preverja pristojen urad občinske uprave Občine Žalec.
(2) Upravičenec je dolžan Občini Žalec omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je po vnaprejšnji najavi možen vpogled v dokumentacijo izvedbe, vključno s kontrolo na kraju samem.
VII. KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-07-0002/2016
Žalec, dne 16. junija 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost