Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2016 z dne 1. 7. 2016

Kazalo

2063. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Čretnik v Zg. Polskavi, stran 6978.

  
Na podlagi 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji dne 21. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Čretnik v Zg. Polskavi 
1. člen 
(1) Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Čretnik v Zg. Polskavi (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN) se spreminja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Čretnik v Zg. Polskavi (Uradni list RS, št. 79/09).
(2) Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN je dana v Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).
2. člen 
V tretjem odstavku 36. člena se za piko doda nov stavek, ki se glasi:
»Pogoj za gradnjo objektov je pridobljeno uporabno dovoljenje za vso predvideno infrastrukturo na tem kompleksu.«
Četrti odstavek se črta.
3. člen 
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-13/2016-4
Slovenska Bistrica, dne 21. junija 2016
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost