Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1362. Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU)
1363. Zakon o spremembi Zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID-D)
1364. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J)
1365. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-G)
1366. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I)
1367. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1D)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1423. Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2016
1424. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije
1425. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

MINISTRSTVA

1368. Pravilnik o padalstvu
1369. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniških dovoljenjih
1370. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izdajanju poštnih vrednotnic
1371. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
1372. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami
1373. Odredba o objavi datuma začetka uporabe določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
1374. Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o določitvi objekta in okoliša objekta Centra za tujce v Lenartu v Slovenskih goricah za objekt in okoliš objekta posebnega pomena ter ukrepov za njuno varovanje
1375. Obvestilo o odobritvi prve spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1376. Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1377. Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

USTAVNO SODIŠČE

1378. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji javnih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot "Vorina–Funkl" v delu, ki poteka po parc. št. 116/0, 117/0, 119/0, 125/3 in 126/1, vse k. o. Obrežje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1379. Dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanj za 2016 (velja od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016)
1380. Poročilo o gibanju plač za februar 2016

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1381. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana

OBČINE

Ajdovščina

1382. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015

Bled

1383. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2016 – rebalans 1

Brežice

1384. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270
1385. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas
1386. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1387. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Dravograd

1388. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2015
1389. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Dravograd
1390. Sklep o določitvi novih urejenih parkirišč oziroma novega območja kratkotrajnega parkiranja za osebna vozila (modra cona) na območju Občine Dravograd
1391. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1392. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Grosuplje

1393. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Koščakov hrib

Ig

1394. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2015
1395. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2016
1396. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 2015–2020
1397. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2016

Kostanjevica na Krki

1398. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2016

Križevci

1399. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2015

Log-Dragomer

1400. Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Log - Dragomer

Piran

1422. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2015

Podčetrtek

1401. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2015
1402. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016

Rečica ob Savinji

1403. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2015
1404. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji v tretji volilni enoti

Sodražica

1405. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2015
1406. Sklep o določitvi višine cene storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana (za leti 2016 in 2017) v Občini Sodražica
1407. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1408. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica

Sveti Jurij ob Ščavnici

1409. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015

Štore

1410. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2016

Tržič

1411. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2015

Žalec

1412. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2015
1413. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ST-1 za funkcionalno enoto F1
1414. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi
1415. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2016
1416. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
1417. Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec
1418. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2016
1419. Letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Žalec za leto 2016
1420. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2016
1421. Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2016

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

15. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o mednarodnem cestnem prometu (BTMMCP)
16. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o sodelovanju na področju prometa (BTMSPP)

Vlada Republike Slovenije

17. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o gospodarskem in tehničnem sodelovanju

Ministrstvo za zunanje zadeve

18. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Maroko o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti