Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1393. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Koščakov hrib, stran 4746.

  
Na podlagi 57.–61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 35/13 – Sklep US, Odl. US 76/14, v nadaljevanju: ZPNačrt, 70/08 – ZVO-1B, 43/11 – ZKZ-C) ter 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je župan Občine Grosuplje dne 25. 4. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Koščakov hrib 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) S sprejetjem Prostorskega načrta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13, 59/15; v nadaljevanju: OPN) je območje Koščakovega hriba namenjeno za rekreativne, sprostitvene in izobraževalne dejavnosti s podrobno namensko rabo gozd s posebnim namenom (Gpn). V območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Koščakov hrib: OPPN je po OPN zajeta sledeča enota urejanja prostora: GR 85 Gpn OPPN.
(2) Skladno z OPN Grosuplje se na osnovi Idejne zasnove s tem sklepom pričnejo postopki za pripravo OPPN.
2. člen 
(okvirno območje OPPN) 
(1) Območje OPPN obsega gozdne površine med avtocesto Ljubljana–Novo mesto in območjem zdravstvenega doma. Celotno območje je poraščeno z gozdom.
(2) Meja obravnavanega območja je na severu definirana z avtocesto Ljubljana–Novo mesto, na jugu z območjem zdravstvenega doma, na vzhodu z robom naselja in na zahodu delno z robom naselja in delo z robom obdelanih kmetijskih zemljišč.
(3) Območje predvidenega OPPN obsega površino velikosti približno 45,5 ha in zajema zemljišča ter dele zemljišč s parcelnimi številkami v katastrskih občinah: k.o. Grosuplje – naselje:
250/1, 251, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 254/1, 254/2, 254/3, 255, 256, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 282/5, 283/1, 283/2, 284/1, 284/2, 285/1, 285/2, 285/3, 286/1, 286/3, 286/4, 286/5 286/6, 287/1, 287/2, 287/3, 288, 310/2, 311/2, 311/1, 312/1, 312/2, 312,/3, 312/4, 312/5, 312/6, 312/7, 312/8, 312/9, 313/1, 313/2, 313/3, 314/1, 314/2, 315/1, 315/2, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322/1, 322/2, 323/1, 323/2, 324, 325, 326, 327, 328, 340/2, 341/1, 341/2, 341/3, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486/1, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 495, 497, 498/1, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508/1, 508/2, 509, 510, 511, 512/1, 512/2, 512/3, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522/4, 522/5, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 534, 535, 536/1, 536/2, 536/3, 539/1, 541, 1017/1, 1017/2, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1071, 1072, 1073, 1075, 1076, 1077, 1078/8, 1078/24, 1078/25, 1078/26, 1078/27, 1078/30, 1078/31, 1079, 1080/1, 1080/2, 1081/1, 1081/2, 1086, 1087, 1088, 1089, 2212/4, 2212/5, 2212/6, 2212/9, 2213/1, 2213/2, 2213/3, 2214, 2215/1, 2215/4, 2216.
(4) V ureditveno območje se lahko vključijo tudi druga zemljišča, če so le-ta potrebna za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
OPPN se bo izdelal na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPN in ostalih občinskih prostorskih aktov, le-te pa se lahko dopolnijo na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto načrtovane prostorske ureditve in značilnost prostora relevantne za OPPN.
4. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
Postopek priprave in sprejemanja OPPN bo potekal skladno z določili 57., 85., 60. in 61. člena ZPNačrt.
Roki se lahko zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev udeležencev v postopku, na katere občina nima vpliva, lahko spremenijo.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti) 
(1) Za OPPN se pridobijo smernice in mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
2. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, vodovod;
3. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, kanalizacija;
4. Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, odpadki;
5. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, toplota;
6. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana;
7. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana;
8. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana;
9. Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje;
10. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana;
11. DARS D.D., Dunajska 7, 1000 Ljubljana;
12. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.
(2) Če se v postopku OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic in mnenj, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt-a štelo, da jih nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Občina bo skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Finančna sredstva za pripravo OPPN in strokovnih podlag zagotovi Občina Grosuplje.
7. člen 
(prenehanje veljavnosti, objava in začetek veljavnosti) 
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posreduje se ga pristojnemu ministrstvu in objavi na spletni strani Občine Grosuplje: www.grosuplje.si/občina Grosuplje/prostorski dokumenti.
Št. 3505-1/2014
Grosuplje, dne 25. aprila 2016
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič
 
Po pooblastilu župana 
št. 021-1/10 z dne 27. 7. 2012 
Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave 

AAA Zlata odličnost