Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1369. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniških dovoljenjih, stran 4693.

  
Na podlagi 24. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniških dovoljenjih 
1. člen 
V Pravilniku o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 68/11, 55/12, 4/13 in 7/14) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik natančneje določa postopek za izdajo vozniškega dovoljenja, podaljšanje veljavnosti, nadomestitev in zamenjavo vozniških dovoljenj, enotne kode dodatnih informacij in omejitev, ki jih mora voznik upoštevati pri vožnji vozila v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/126/ES z dne 20. 12. 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2015/653/EU z dne 24. aprila 2015 o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2015, str. 68), način vodenja evidenc izdanih vozniških dovoljenj ter izdajo mednarodnih vozniških dovoljenj.«.
2. člen 
V drugem odstavku 11. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pri številki 12 dodatne omejitve/informacije, ki se vpisujejo v obliki kode ali podkode, in so določene v prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika. Kadar se koda ali podkoda uporablja pri vseh kategorijah, za katere je izdano vozniško dovoljenje, je lahko natisnjena pod naslovi 9, 10 in 11;«.
3. člen 
V 12. členu se črtata vejica in besedilo »ki je sestavni del tega pravilnika«.
4. člen 
V četrtem odstavku 15. člena se črta besedilo »ustrezno uniči in vrne stranki ali«.
5. člen 
V prvem odstavku 16. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Dosedanje vozniško dovoljenje upravna enota odvzame in pošlje v uničenje izdelovalcu.«.
6. člen 
Četrti odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Obrabljeno vozniško dovoljenje upravna enota odvzame in pošlje v uničenje izdelovalcu.«.
7. člen 
Za prvim odstavkom 21. člena se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega na Japonskem, ki želi zamenjati tuje vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje, ni treba priložiti potrdila o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita pred pristojno izpitno komisijo v Republiki Sloveniji za kategorije AM, A1, A2, A, B1 in B.
(2) Imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega v Južni Koreji ali Avstraliji, ki želi zamenjati tuje vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje, ni treba priložiti potrdila o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita pred pristojno izpitno komisijo v Republiki Sloveniji za kategoriji B1 in B.«.
8. člen 
V prvem odstavku 22. člena se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »in navesti razlog vrnitve.«.
9. člen 
Priloga 7 pravilnika se nadomesti z novo prilogo 7, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
10. člen 
Nova priloga 7 se začne uporabljati 1. januarja 2017. Do začetka uporabe nove priloge 7 se uporablja priloga 7 Pravilnika o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 68/11, 55/12, 4/13 in 7/14).
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-005/2016
Ljubljana, dne 18. aprila 2016
EVA 2016-2430-0012
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost