Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1300. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice
1301. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke
1302. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanke na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o poslancih

Drugi akti

1303. Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPRRO16–25)

MINISTRSTVA

1304. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varstvu gozdov

USTAVNO SODIŠČE

1305. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1306. Spremembe in dopolnitve Pravil poslovanja KDD

OBČINE

Borovnica

1307. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2015

Bovec

1308. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2016
1309. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem

Braslovče

1310. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2015
1311. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pa 14 – Žovneško jezero
1312. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov kmetija Brinovec
1313. Pravilnik o sofinanciranju programov društev

Celje

1314. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje III

Cerkno

1315. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2016
1316. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno za programsko obdobje 2016–2020
1317. Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Cerkno
1318. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno

Dobje

1319. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2016

Dravograd

1320. Odlok o spremembah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Dravograd
1321. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd

Grosuplje

1322. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje«

Koper

1323. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2015
1324. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Marina in komunalni privezi« v Kopru

Lendava

1359. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2015
1360. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava ? Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ

Litija

1325. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2015

Medvode

1326. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2015
1327. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Medvode
1328. Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1329. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode
1330. Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Medvode
1331. Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode
1332. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
1333. Sklep o subvenciji k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode

Moravske Toplice

1334. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015

Puconci

1335. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2015
1336. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Puconci za programsko obdobje 2016–2020

Rogatec

1337. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«

Sevnica

1338. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo
1339. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu

Sežana

1340. Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2015

Slovenj Gradec

1341. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN)

Slovenske Konjice

1342. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice
1343. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice
1344. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice
1345. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja ravnanje s surovinami (komunalnimi odpadki) v Občini Slovenske Konjice

Šempeter-Vrtojba

1346. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015
1347. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1348. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
1349. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2016/2017

Šentjur

1350. Sklep o pripojitvi javnega zavoda »Ljudska univerza Občine Šentjur« k javnemu zavodu »Razvojna agencija Kozjansko«

Šentrupert

1351. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert (ŠEN-16 IG in VRH-01 IG)
1352. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo stanovanjsko sosesko (ŠEN-64 SS)
1353. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu
1354. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šmarješke Toplice

1355. Odlok o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Šmarješke Toplice
1356. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1357. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice

Trebnje

1358. Sklep o pripravi (1) prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje

POPRAVKI

1361. Popravek Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2015

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti