Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1327. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Medvode, stran 4557.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – Skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15 in 102/15), 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – Odl. US in 46/15), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), 2. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS – stari, št. 26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A), 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), 2. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 15. redni seji dne 20. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Medvode 
1. Splošne določbe
1. člen
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina odloka) 
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Medvode, način in oblike njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Medvode (v nadaljevanju: občina).
3. člen
(lokalne gospodarske javne službe) 
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom. V skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju ZGJS) ta odlok določa, kateri proizvodi in storitve se zagotavljajo na način in v oblikah, ki jih ZGJS določa za gospodarske javne službe.
2. Način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb
4. člen
(način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb) 
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo vlada in pristojna ministrstva.
(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije),
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj lokalne gospodarske javne službe.
3. Lokalne gospodarske javne službe
5. člen
(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe) 
(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom.
(3) Odlok določa, katere izbirne lokalne gospodarske javne službe zagotavlja občina.
6. člen
(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe) 
(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
8. redno vzdrževanje občinskih javnih cest,
9. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselij,
10. zagotovitev zavetišča za zapuščene živali,
11. gasilstvo.
(2) Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
1. redno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni promet,
2. oskrba industrijskih in drugih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
3. upravljanje javnih parkirišč,
4. redno vzdrževanje javne razsvetljave in vodenje katastra javne razsvetljave,
5. urejanje in čiščenje javnih tržnic,
6. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
7. upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih služb,
8. distribucija zemeljskega plina, upravljanje in vzdrževanje plinske infrastrukture,
9. opravljanje javnega cestnega in vodnega prometa,
10. plakatiranje, izobešanje zastav, organizacija in priprava občinskih prireditev.
7. člen
(območje opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb) 
Lokalne gospodarske javne službe in druge dejavnosti v javnem interesu iz 6. člena tega odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem odlokom ali odlokom iz drugega odstavka 4. člena tega odloka za posamezno dejavnost ni drugače določeno.
8. člen
(uporaba javnih dobrin) 
(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom ali odlokom občine, dostopne vsakomur.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.
(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami ali drugih dejavnosti iz 6. člena tega odloka, za uporabnike ni obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne določa drugače.
4. Oblike zagotavljanja javnih služb
9. člen
(oblike zagotavljanja javnih služb) 
Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe iz 6. člena tega odloka skladno s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij.
4.1 Režijski obrat
10. člen
(režijski obrat) 
(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
(2) Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska enota občinske uprave oziroma službe občine po predpisih, ki urejajo upravo oziroma službe lokalnih skupnosti.
(3) Režijski obrat se organizira kot samostojen ali nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave na predlog župana.
4.2 Javni gospodarski zavod
11. člen
(javni gospodarski zavod) 
(1) Javni gospodarski zavod se ustanovi kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj.
(2) Ustanovitev javnega gospodarskega zavoda, razmerja v javnem gospodarskem zavodu in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim gospodarskim zavodom se opredelijo s posebnim aktom.
(3) Soustanovitelji JGZ so lahko tudi osebe zasebnega prava, v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.
4.3 Javno podjetje
12. člen
(javno podjetje) 
(1) Javno podjetje se ustanovi, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno.
(2) Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lasti občine ali več občin oziroma kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
(3) Javno podjetje se ustanovi v eni izmed pravnoorganizacijskih oblik gospodarskih družb.
(4) Vprašanja povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
(5) Način izvrševanja ustanoviteljskih pravic do javnega podjetja se določi v aktu o ustanovitvi javnega podjetja.
4.4 Koncesija
13. člen
(koncesija) 
(1) Za izvajanje gospodarske javne službe lahko občina kot koncedent podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
(2) Predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe za posamezno koncesijo se določi s koncesijskim aktom, ki ga kot odlok sprejme občinski svet.
(3) Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ občine z upravno odločbo na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti.
(4) Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) koncedent sklene koncesijsko pogodbo.
(5) Postopek izbire koncesionarja se izvede v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.
5. Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
14. člen
(strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge)
(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb so naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb.
(2) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja služba občinske uprave, ki je zadolžena za posamezno gospodarsko javno službo, kolikor z aktom iz 9. člena tega odloka ni določeno drugače.
(3) Za izvajanje nalog, ki se z odlokom prenesejo na izvajalca gospodarskih javnih služb, se zagotovijo sredstva v proračunu občine.
6. Varstvo uporabnikov javnih dobrin
15. člen
(varstvo uporabnikov javnih dobrin) 
(1) Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov Občine Medvode (v nadaljevanju: svet uporabnikov).
(2) Svet uporabnikov je sestavljen iz predstavnikov posameznih krajevnih skupnosti v občini in svoje naloge izvršuje v okviru sosveta krajevnih skupnosti.
(3) Administrativno tehnična in strokovna opravila za svet uporabnikov opravlja služba Občine Medvode, zadolžena za krajevne skupnosti.
16. člen
(svet uporabnikov) 
(1)Svet uporabnikov:
– usklajuje interese prebivalcev krajevnih skupnosti in predlaga skupne predloge s področja gospodarskih javnih služb županu občine,
– zastopa interese krajanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem gospodarskih javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občine,
– zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave.
(2) Predlogi s področja gospodarskih javnih služb se obravnavajo na sosvetu krajevnih skupnosti, ki ga skliče župan.
(3) Predloge sveta uporabnikov, ki sodijo v pristojnost občinskega sveta, župan posreduje občinskemu svetu v obravnavo.
7. Financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb
17. člen
(financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb) 
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
18. člen
(cena proizvoda ali storitve) 
(1) Proizvodi in storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
(2) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter vrednosti njihove uporabe.
(3) Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga predpisuje zakon ali podzakonski akt oziroma občinski odlok v skladu z zakonom.
(4) Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec gospodarske javne službe in ga s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu organu občine v potrditev.
(5) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določi tudi višina subvencij. Tudi subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
(6) Sredstva za subvencije se zagotovijo v proračunu občine.
19. člen
(proračunsko financiranje) 
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
8. Prehodne in končne določbe
20. člen
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 55/96) in Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije (Uradni list RS, št. 55/96).
21. člen
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-11/2016-2
Medvode, dne 20. aprila 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti