Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1355. Odlok o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Šmarješke Toplice, stran 4597.

  
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 17. in 32. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07), osmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških ZP-1 (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) in 32. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 15. seji dne 19. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Šmarješke Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
Odlok o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Šmarješke Toplice ureja:
– nameščanje plakatov, postavitev oglasnih panojev, transparentov in podobnih oglasov (v nadaljevanju: plakat),
– vzdrževanje oglasnih objektov za plakatiranje (v nadaljevanju: plakatna mesta),
– oglaševanje, ki ga izvajajo gospodarski subjekti, registrirani za oglaševanje,
– oglaševanje, ki ga izvajajo subjekti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost,
– izvajanje plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje in
– nadzor nad izvajanjem odloka in sankcije v primeru kršitev določb odloka.
2. člen 
Določbe tega odloka se ne nanašajo na:
– oglaševanje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, in ostalih subjektov, ki opravljajo dejavnost, če izvajajo oglaševanje za lastne potrebe na objektih in/ali na funkcionalnih zemljiščih ter v skladu s prostorskim aktom in
– turistično in drugo obvestilno signalizacijo, postavljeno skladno s predpisi, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.
II. PLAKATNA MESTA 
3. člen
Plakatna mesta so samostoječe ali stenske table, oglasni panoji, oglasni stebri, vitrine, obešanke na drogovih javne razsvetljave in ostali podobni objekti.
4. člen 
(1) Plakatna mesta so stalna in premična.
(2) Stalna plakatna mesta so objekti za nameščanje plakatov, samostojno stoječi stebri, table, prostostoječi panoji in ostali podobni objekti.
(3) Premična plakatna mesta so prenosljivi panoji, transparenti ter reklame na javnih in drugih vozilih.
5. člen 
(1) Za postavitev izbranih plakatnih mest in za upravljanje z njimi na javnih plakatnih mestih je pristojna občinska uprava Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: občinska uprava).
(2) Občinska uprava vodi evidenco javnih plakatnih mest.
(3) Fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti oglaševanja in bi želela postaviti plakatno mesto na zemljišču v zasebni lasti, lahko to stori na podlagi predhodnega soglasja lastnika zemljišča, soglasja občinske uprave in dovoljenja pristojnega upravnega organa, kadar se postavitev obvestilnega mesta skladno s predpisi, ki urejajo posege v prostor, šteje za poseg v prostor.
(4) Fizična ali pravna oseba, ki bi želela postaviti plakatno mesto, namenjeno oglaševanju njene gospodarske dejavnosti na zemljišču v zasebni lasti druge osebe, lahko to stori na podlagi predhodnega soglasja lastnika zemljišča, soglasja občinske uprave in dovoljenja pristojnega upravnega organa, kadar se postavitev obvestilnega mesta skladno s predpisi, ki urejajo posege v prostor, šteje za poseg v prostor.
(5) Za soglasje občinske uprave iz tega člena se zaprosi z vlogo, katera mora vsebovati:
– podatke o oglaševalskem subjektu,
– navedbo lokacije za postavitev plakatnega mesta ter grafični prikaz plakatnega mesta na lokaciji oglaševanja,
– opredelitev trajanja oglaševanja,
– navedbo vrste plakatnega mesta z opisom tehničnih podatkov plakatnega mesta,
– fotografijo obstoječega stanja iz smeri, kamor bo usmerjeno sporočilo (če je sporočilo obojestransko, fotografijo iz obeh smeri),
– dokazilo o pravici uporabe dela objekta ali zemljišča, kjer bo mesto oglaševanja, če lokacija oglaševanje ni javno plakatno mesto,
– dovoljenje pristojnega upravnega organa, kadar se postavitev obvestilnega mesta skladno s predpisi, ki urejajo posege v prostor, šteje za poseg v prostor,
– dokazila o plačilu potrebnih taks ter
– ostala soglasja, dovoljenja in dokazila skladno s področno zakonodajo.
III. IZVAJALEC PLAKATIRANJA 
6. člen
(1) Izvajalci plakatiranja so organizatorji prireditve, organizacije ali društva ali druge pravne oziroma fizične osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje.
(2) Na javnih površinah ali površinah v lasti občine oglaševanje izvaja občina, ali pa se to opravlja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba, katero lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za to dejavnost, ki si skladno s področnimi predpisi pridobijo pravico oglaševanja ter pridobijo ustrezna soglasja in dovoljenja skladno s tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
(3) Izvajalce oglaševanja iz prejšnjega odstavka tega člena občina izbere skladno s področnimi predpisi. Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba, s katero se določijo pravice in obveznosti izvajalca ter višina nadomestila za opravljanje dejavnosti.
(4) Izvajalec plakatiranja prevzame odgovornost, da bo plakatiranje opravljeno v skladu s tem odlokom.
V. VOLILNA IN REFERENDUMSKA KAMPANJA 
7. člen
(1) Za potrebe volilne kampanje občina enakopravno zagotovi vsem organizatorjem volilne kampanje lepljenje in nameščanje plakatov na plakatnih mestih, ki jih določi občina, katerih število in skupna površina morata organizatorju volilne kampanje omogočiti vsaj osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju. Za osnovno informiranje se šteje eno brezplačno mesto, ki ga organizatorju volilne in referendumske kampanje določi občina, po vrstnem redu prispelih vlog do zapolnitve plakatnega mesta.
(2) Za izvajanje plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje veljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
(3) Organizatorji volilne in referendumske kampanje lahko nameščajo plakate tudi na javna plakatna mesta skladno z določili tega odloka in odloka, ki ureja občinske takse oziroma skladno s področno zakonodajo.
VI. POGOJI NAMEŠČANJA PLAKATOV 
8. člen 
(1) Plakate na plakatna mesta namešča izvajalec plakatiranja, pri čemer mora pridobiti soglasje občinske uprave, v katerem so opredeljeni pogoji za izvajanje plakatiranja.
(2) Nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih mestih, ki so določena z evidenco plakatnih mest in na plakatnih mestih, za katere izvajalec plakatiranja pridobi soglasje občinske uprave glede na 5. člen tega odloka.
(3) Občinska uprava lahko v primeru zasedenosti oglaševalskih kapacitet izvajalcu plakatiranja v soglasju določi oziroma omeji lokacije plakatiranja ali določi število plakatov, s katerimi se oglašuje na javnih plakatnih mestih.
9. člen 
(1) Nameščanje plakatov izven dovoljenih plakatnih mest je prepovedano.
(2) Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje ter plakatiranje in poškodovanje vsebine oglaševanja.
(3) Metanje oziroma raztrosevanje letakov in drugih podobnih vsebin oglaševanja v odprte prostore in zatikanje ali lepljenje na vozila, je brez predhodnega soglasja s strani občinske uprave, prepovedano.
(4) Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
(5) Brez soglasja občinske uprave, je oglaševanje na vozilih in prikolicah s plakati in drugimi podobnimi načini oglaševanja (svetlobni, vrtljivi), prepovedano.
10. člen 
(1) Izvajalci plakatiranja so pred namestitvijo plakatov na plakatna mesta dolžni občini plačati občinsko takso na podlagi predpisov, ki urejajo občinsko takso.
(2) Pred nameščanjem plakatov iz prvega odstavka tega člena občinska uprava v soglasju iz 8. člena tega odloka določi overitelja plakata, ki je lahko:
– ali občinska uprava overi plakate s svojo štampiljko in z datumom zadnjega dne oglaševanja dogodka, izvajalec plakatiranja iz prvega odstavka 6. člena pa sam poskrbi za namestitev overjenih plakatov na plakatnih mestih v skladu s pridobljenim soglasjem iz 8. člena tega odloka, če je izvajalec plakatiranja iz prvega odstavka 6. člena oproščen plačila občinske takse na podlagi predpisov, ki urejajo občinsko takso,
– ali izvajalec plakatiranja iz drugega odstavka 6. člena tega odloka overi plakate s svojo štampiljko in z datumom zadnjega dne oglaševanja dogodka in poskrbi za namestitev plakatov na plakatnih mestih v skladu s soglasjem iz 8. člena tega odloka, katerega si je izvajalec plakatiranja iz prvega odstavka 6. člena dolžan pridobiti in tudi ni oproščen plačila občinske takse na podlagi predpisov, ki urejajo občinsko takso, za kar mu izvajalec plakatiranja iz drugega odstavka 6. člena tega odloka zaračuna opravljeno storitev plakatiranja po svojem veljavnem ceniku,
– ali občinska uprava in izvajalec plakatiranja iz drugega odstavka 6. člena tega odloka overita plakate vsak s svojo štampiljko in z datumom zadnjega dne oglaševanja dogodka, če izvajalec plakatiranja iz prvega odstavka 6. člena, ki je oproščen plačila občinske takse na podlagi predpisov, ki urejajo občinsko takso, ne želi sam poskrbi za namestitev overjenih plakatov na plakatnih mestih v skladu s pridobljenim soglasjem iz 8. člena tega odloka. Izvajalcu plakatiranja iz prvega odstavka 6. člena izvajalec plakatiranja iz drugega odstavka 6. člena tega odloka zaračuna opravljeno storitev plakatiranja po svojem veljavnem ceniku.
VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA NAMEŠČANJA PLAKATOV 
11. člen 
Izvajalec plakatiranja plakatov mora poskrbeti:
– da je plakat, ki ga namešča na plakatno mesto, opremljen s štampiljko ali štampiljkama skladno z drugim odstavkom 10. člena tega odloka;
– da so plakati oziroma drugi oglasi pravilno nameščeni na plakatno mesto in ne presegajo njegove površine;
– da so poškodovani in onesnaženi plakati oziroma drugi oglasi odstranjeni;
– da so plakati oziroma drugi oglasi odstranjeni s plakatnih mest najkasneje v roku dveh dni po preteku datuma, navedenega na overjenem plakatu, kot to določa drugi odstavek 10. člena tega odloka;
– da se z na novo nameščenim plakatom oziroma drugim oglasom ne prekrije že nameščenega plakata oziroma drugega oglasa, ki oglašuje ali vabi na prireditev, ki se še ni zgodil/-a;
– da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica urejena.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE IN NADZOR 
12. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Pristojni inšpektor ali redar ima v primeru ugotovljenih nepravilnosti pravico in dolžnost:
– odrediti izvajalcu plakatiranja odstranitev nameščenega plakata oziroma plakatnega mesta na njegove stroške, če je plakatiranje izvedeno v nasprotju z določili tega odloka oziroma odredi odstranitev plakatov ter plakatnih mest na stroške izvajalca plakatiranja drugi osebi, ki je pooblaščena za urejanje javnih plakatnih mest s strani občine,
– izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških.
13. člen 
(1) Izvajalec plakatiranja – pravna oseba, ki izvaja plakatiranje v nasprotju z določili tega odloka se kaznuje za prekršek z globo 600 eurov.
(2) Izvajalec plakatiranja – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izvaja plakatiranje v nasprotju z določili tega odloka se kaznuje za prekršek z globo 400 eurov.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izvajata plakatiranje v nasprotju z določili tega odloka se kaznuje za prekršek z globo 200 eurov.
(4) Izvajalec plakatiranja – fizična oseba, ki izvaja plakatiranje v nasprotju z določili tega odloka se kaznuje za prekršek z globo 100 eurov.
IX. KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 105/07).
15. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2016-1
Šmarjeta, dne 19. aprila 2016
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti