Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

Ob-2074/16, Stran 992
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ob smiselni uporabi Zakona o javnih financah in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Strategije razvoja slovenskega turizma 2012–2016 in pogodbe sklenjene med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Turistično zvezo Slovenije za leto 2016, s katero MGRT prenaša izvedbo omenjenega razpisa na Turistično zvezo Slovenije, objavljamo
javni razpis 
za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2016
1. Ime oziroma naziv in sedež subjekta, ki podeljuje sredstva: Turistična zveza Slovenije (TZS), Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet tega razpisa je dodelitev sredstev za prireditev turističnih društev v letu 2016.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo (v nadaljevanju: TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti, to je najmanj od 29. 4. 2014 in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS.
Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega poziva prijavi le eno prireditev, ki traja en dan ali največ tri dni skupaj. Posamezna prireditev je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prireditve). Kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje več kot ene prireditve ali bo ena prireditev prijavljena večkrat, bodo tovrstne prijave izločene.
TD, ki je kandidiralo za sredstva v letu 2015 in ni oddalo popolnega vsebinskega in finančnega poročila o izvedbi prireditve 2015 (v okviru lanskega javnega razpisa) v predpisanem roku oziroma ni o tem pravočasno obvestilo TZS, ne more kandidirati na letošnjem razpisu.
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev:
Prejemniki sredstev in višina dodeljenih sredstev bodo odvisni od naslednjih kriterijev:
1. Vzpostavitev partnerstva
2. Značaj in vsebina prireditve
a. Opis prireditve 
b. Tip prireditve 
c. Edinstvenost priredite 
3. Tržna naravnanost (kakovost načrta trženja prireditve)
a. Promocija prireditve 
b. Sejemska predstavitev
c. Objava prireditve na spletni strani TZS 
4. Članstvo
a. Članstvo v TZS
b. Prijava vloge preko PORTALA TZS 
c. Beleženje prostovoljskih ur prireditve na PORTALU TZS 
5. Finančni načrt prireditve.
TZS bo sofinancirala prireditve, ki bodo ustrezale pogojem razpisa in bodo dosegle najmanj 60 točk. Projekti, ki bodo ocenjeni z manj kot 60 točkami bodo izločeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila do porabe sredstev.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: skupna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša 140.000,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva, ki bodo dodeljena posameznim društvom, morajo biti porabljena v obdobju od 2. 1. 2016 do 14. 11. 2016.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Prijavitelj lahko Prijavni obrazec za kandidiranje na razpisu izpolni s prijavo v spletno aplikacijo PORTAL TZS – www.tzs.link, v katerega vstopa z že dodeljenim geslom s strani TZS/Zaslon-Telecom d.o.o.
Po končanem izpolnjevanju elektronske prijave, mora prijavitelj Prijavni obrazec natisniti in ga podpisati ter žigosati. Natisnjenem obrazcu mora priložiti ostalo vlogo in dokazila ter poslati na Turistično zvezo Slovenije.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne 27. 5. 2016, najkasneje do 14. ure prispela na sedež Turistične zveze Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, VI. nadstropje v tajništvu. Šteje se, da je prijava pravilno označena, če je na ovojnici označeno »Javni razpis – Sofinanciranje prireditev turističnih društev – Ne odpiraj«. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijavitelju, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: ocenjevalna komisija bo z odpiranjem prijav začela dne, 6. 6. in 7. 6. 2016 ob 10. uri na TZS, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana. Odpiranje ni javno.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki bodo dana TD, elektronsko obveščeni v roku najpozneje 30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje prijav.
Prijavitelju, ki je pridobil pravico do sofinanciranja na podlagi sklepa o izbiri, se izda posamična odločba o upravičenosti do sofinanciranja, ki se prijavitelju elektronsko pošlje skupaj s pogodbo o sofinanciranju v podpis. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove s podpisom pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo za sofinanciranje.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi s razpisom dobite na Turistični zvezi Slovenije, pri strokovni službi TZS, na tel. 01/434-16-70, vsak delovnik, od 10. ure do 13. ure, oziroma po elektronski pošti: bisera.djutovic@turisticna-zveza.si.
11. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani TZS: www.turisticna-zveza.si.
Turistična zveza Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti