Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1358. Sklep o pripravi (1) prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje, stran 4600.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, ZVO-1B 70/08, ZPNačrt-A 108/09, ZUPUDPP – 80/10, ZKZ-C, 43/10, ZPNacrt-B 57/12, ZUPUDPP-A 57/12 in ZPNacrt-C 109/12) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr.) je župan Občine Trebnje dne 16. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o pripravi (1) prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje 
1. Splošno
S tem sklepom se določa priprava (1) prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta
Prostor Občine Trebnje se ureja z Odlokom o OPN Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13).
Veljavni OPN ne omogoča izvedbe novega razvojnega interesa širitve kmetije v naselju Žabjek.
3. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka sprememb in dopolnitev OPN
Prve spremembe in dopolnitve OPN se pripravijo za širitev kmetije v naselju Žabjek na parcelah 774, 776/1, 776/2, 773, 790/2, 1103, 1104, vse k.o. Mali Videm.
V postopku sprememb in dopolnitev OPN bo obravnavana sprememba namenske rabe prostora iz primarne rabe v stavbna zemljišča na podlagi razvojne pobude za razvoj kmetije na zgoraj navedenih zemljiščih.
Spremembe in dopolnitve se izvedejo v izvedbenem delu OPN, vsebina strateškega dela OPN se ne spreminja.
Postopek sprememb in dopolnitev OPN se izvede po rednem postopku priprave prostorskega načrta, kot je določen v ZPNačrt.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pripravo (1) sprememb in dopolnitev OPN se pripravi prikaz stanja prostora za obravnavano lokacijo.
Strokovno podlago in strokovna gradiva za spremembe in dopolnitve OPN izdela prostorski načrtovalec glede na razvojno pobudo.
5. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN
Okvirni roki za pripravo posameznih faz so:
– sklep o pripravi prostorskega akta
november 2015
– izdelava strokovnih podlag 
november 2015
– izdelava osnutka prostorskega 
akta na podlagi smernic NUP
november 2015
– pridobitev prvega mnenja 
nosilcev urejanja prostora
december 2016
– vloga na sektor za CPVO za odločitev o izvedbi CPVO
januar 2016
– izdelava dopolnjenega osnutka 
prostorskega akta
februar 2016
– javna razgrnitev 30 dni z javno 
obravnavo
marec 2016
– potrditev stališč do pripomb 
iz razgrnitve 
april 2016
– izdelava predloga prostorskega akta 
april 2016
– pridobitev drugega mnenja 
nosilcev urejanja prostora 
maj 2016
– sprejem na OS
junij 2016.
Če organ pristojen za CPVO izda odločbo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje, se celoten postopek priprave OPN podaljša za pribl. 6 mesecev. Roki se lahko tudi zamaknejo zaradi usklajevanja z nosilci urejanja prostora ali drugih okoliščin, ki terjajo daljše usklajevanje.
6. Seznam nosilcev urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev
Pripravljavec OPN je občinska uprava Občine Trebnje.
Državni nosilci urejanja prostora so:
1. za razvoj poselitve:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
2. za področje kmetijstva:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo
3. za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (področje)
– Zavod za gozdove Slovenije
4. za področje rabe in upravljanja z vodami:
– MOP, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
5. za področje ohranjanja narave:
– Zavod RS za varstvo narave
6. za področje varstva kulturne dediščine:
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
7. za področje cestnega prometa, pomorskega, železniškega in zračnega prometa in avtoceste:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo (področje državnih cest oziroma cestnega prometa)
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo (področje železniškega prometa)
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo (področje zračnega prometa)
– DARS, Družba za avtoceste v RS
8. za področje trajnostne mobilnosti:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet
9. za področje rudarstva:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo
10. za področje energetike:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo
11. za področje zaščite in reševanja:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
12. za področje obrambe:
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
in drugi NUP v skladu s pristojnostjo, določeno v zakonih
ter za CPVO:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za CPVO in
– Ministrstvo za zdravje
Nosilci urejanja prostora na lokalni ravni:
13. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Bratov Milavec 61, Brežice,
14. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto,
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto,
16. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje,
17. Elektro Ljubljana, DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska 7, 8000 Novo mesto,
18. Geoplin plinovodi, Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
19. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto.
7. Finančna sredstva
Izdelavo strokovnih gradiv za spremembe in dopolnitve OPN financira predlagatelj spremembe. Postopek sprememb in dopolnitev izvede v okviru svojih nalog občinska uprava Občine Trebnje.
8. Končne določbe
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na strani www.trebnje.si ter je začel veljati z dnem sprejema.
Občina Trebnje pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.
Št. 007-25/2015-2
Trebnje, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti