Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1331. Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode, stran 4567.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 15. redni seji dne 20. 4. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje prireditev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Medvode. Sofinanciranje prireditev se izvede na podlagi javnega razpisa in v skladu z določili tega pravilnika ter v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev za ta namen.
II. PREDMET SOFINANCIRANJA 
2. člen 
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje prireditev, ki se izvajajo na območju Občine Medvode, pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in katerih cilj je promocija Občine Medvode.
V skladu s tem pravilnikom se bodo sofinancirale kulturne, športne in turistične prireditve ob praznovanju občinskega praznika in druge prireditve, ki imajo promocijski učinek, prispevajo k razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje števila nočitev v Občini Medvode.
Sredstva za ta namen so planirana na proračunskih postavkah:
– 1.4.1.7 Prireditve za občinski praznik;
– 1.4.1.8 Druge občinske prireditve in
– 1.4.1.21 Mednarodne prireditve.
Prireditve za občinski praznik so prireditve, ki se izvedejo v mesecu juniju in juliju tekočega leta.
Mednarodne prireditve so prireditve, kjer je ¼ udeležencev iz druge države.
Druge občinske prireditve so prireditve, ki jih neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze prirejajo skozi celo leto, bodisi kot svoj praznik ali kot državni praznik.
Izvajalci projektov morajo poskrbeti za ustrezno promocijo občine in sicer na način, da izobesijo občinske simbole oziroma na vabilu ali v publikacijah dodajo grb občine, ob vseh predstavitvah v javnosti je navedeno, da dogodek sofinancira Občina Medvode.
3. člen 
Prireditve, ki se financirajo ali sofinancirajo iz drugih javnih razpisov Občine Medvode, ne morejo biti sofinancirane po tem pravilniku.
III. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV 
4. člen 
Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze, ki predlagajo prireditev in morajo biti pred oddajo vloge registrirani najmanj eno leto.
5. člen 
Izvajalci prireditev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo, je izvedba prireditve v javnem interesu Občine Medvode in pripomore k promociji občine;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev izvajalca in delež sredstev iz drugih virov.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
6. člen 
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za dodelitev sredstev se objavi v Uradnem listu RS, ter na spletni strani Občine Medvode in sredstvih javnega obveščanja.
Razpis se izvede po sprejemu občinskega proračuna za posamezno proračunsko leto. Vrednost sofinanciranja prireditev je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za namene izvedbe prireditev.
7. člen 
Postopek javnega razpisa začne in vodi občinska uprava, izbor prireditev in izvajalcev v skladu s tem pravilnikom pa opravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan in jo sestavljajo predsednik in štirje člani. Sestavljena je iz strokovnih delavcev občinske uprave – dva člana ter članov odbora za prireditve – trije člani.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prejemniki interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja, zakonski zvezi tudi če je ta že prenehala ali v izvenzakonski skupnosti. Komisija pripravi predlog razdelitve finančnih sredstev. O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloči direktor občinske uprave s sklepom.
8. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa in pravno podlago;
– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago;
– merila in kriterije za vrednotenje prireditev;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
9. člen 
Izvajalec, ki v predpisanem roku odda nepopolno vlogo, lahko le-to dopolni v roku 5 dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev ali poziva preko elektronske pošte. Nepopolnih vlog komisija po preteku tega roka ne obravnava in se jih s sklepom zavrže.
10. člen 
Prireditve se vrednotijo na podlagi meril iz tega pravilnika.
11. člen 
Občinska uprava Občine Medvode izda sklepe o izboru, višini in namenu odobrenih finančnih sredstev izvajalcem prireditev na podlagi predloga komisije.
12. člen 
Medsebojne obveznosti med Občino Medvode in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– podatki o izvajalcu;
– vsebina sofinanciranja prireditve;
– čas realizacije prireditve;
– višina dodeljenih sredstev;
– poročilo o izvedeni prireditvi;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi, ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
V. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE 
13. člen 
Prejete vloge na javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Medvode strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
– tradicionalnost prireditve (večkrat izvedene, tradicionalne prireditve prejmejo več točk) do 25 točk:
a) 3–10 let = 5 točk,
b) 11–20 let = 15 točk,
c) nad 20 let = 25 točk.
– pričakovani obisk prireditve (prireditve s predvidenim večjim številom obiskovalcev prejmejo več točk) do 20 točk:
a) do 50 obiskovalcev = 5 točk,
b) 50–100 obiskovalcev = 15 točk,
c) nad 200 obiskovalcev = 20 točk.
– realnost finančne konstrukcije glede na kakovost in obsežnost programa prireditve (realnejša finančna konstrukcija ter finančna konstrukcija, ki predvideva nižji delež sofinanciranja, prejme več točk) do 15 točk:
a) od 0 %–30 % lastnih sredstev = 5 točk,
b) 30 %–70 % lastnih sredstev = 10 točk,
c) 70 %–100 % lastnih sredstev = 15 točk.
– vpliv prireditve na zasedenost turističnih kapacitet (prireditve, ki imajo vpliv na zasedenost turističnih kapacitet dobijo več točk) do 15 točk:
a) do 20 nočitev = 5 točk,
b) 20–50 nočitev = 10 točk,
c) nad 50 nočitev = 15 točk.
– sofinanciranje ob okrogli ali četrtstoletni obletnici društva do 25 točk:
a) 10 let delovanja = 5 točk,
b) 20 let delovanja = 10 točk,
c) 25, 30, 40 in 50 let delovanja = 15 točk,
d) 60, 70, 75, 80, 90 in 100 let delovanja = 20 točk,
e) nad 100 let delovanja = 25 točk.
Občina Medvode bo sofinancirala prireditve, ki bodo na podlagi meril dosegle najmanj 50 % vseh možnih točk.
VI. UPRAVIČENI STROŠKI IN INTENZIVNOST SOFINANCIRANJA 
14. člen 
Upravičeni stroški, ki jih bo Občina Medvode sofinancirala do 100 % so: stroški izvedbe programa prireditve, stroški oglaševanja, stroški organizacije in koordinacije prireditve, stroški pridobitve potrebnih dovoljenj vključno s stroški izdelave elaboratov, stroški priprave prireditvenega prostora vključno z vso potrebno infrastrukturo, stroški varovanja prireditve, stroški čiščenja prireditvenega prostora, stroški najema sodnikov, merilcev, delegatov.
VII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
15. člen 
Namensko porabo sredstev, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika, spremlja skrbnik pogodbe oziroma s strani župana pooblaščene osebe, ki lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
16. člen 
V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je upravičenec prekršil druga določila pogodbe, oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je upravičenec dolžan vrniti vsa sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku.
Upravičencu, ki ne izvede prireditve na način in v obsegu kot je navedel v vlogi, zaradi katerih je prejel sredstva za sofinanciranje prireditev, se dodeljenih sredstev ne izplača oziroma je dolžan vrniti vsa pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku, razen, če pred izvedbo prireditve pridobi pisno soglasje direktorja občinske uprave ali župana k spremembi programa prireditve.
Upravičenec, ki ustreza kateremkoli kriteriju iz prvega in drugega odstavka tega člena, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VIII. KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-232/2016-2
Medvode, dne 20. aprila 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti