Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

Ob-2060/16, Stran 981
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (96/15), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št, 56/11), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15), Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020 (št. 3030-14/20158 z dne 22. 4. 2015), Sheme pomoči po pravilu »de minimis« z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«, št. priglasitve: M001-2399245-2015 z dne 14. 5. 2015 in Strategije razvoja slovenskega turizma 2012-2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve 
1. Sredstva razpisuje: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve.
3. Namen javnega razpisa
Slovenija se je v Strategiji razvoja slovenskega turizma 2012–2016 zavezala k trajnostnemu razvoju turizma kot temeljni razvojni paradigmi – s tem je trajnostni razvoj prepoznala kot razvojno usmeritev celotnega slovenskega turizma in vzpostavila institucionalni okvir, ki podpira prizadevanja pristojnih organov za sprejemanje razvojnih ukrepov v to smer.
Namen javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka.
4. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Bio Hotels, Znaka za okolje EU (EU Ecolabel), Green Globe, Green Key, Travellife in TourCert.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni so naslednji stroški:
a) svetovalne storitve na področju ekološkega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega znaka,
b) izvajanje promocije turistične ponudbe ponudnika, ki je pridobil okoljski znak za turistične nastanitve,
c) stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden okoljski znak.
Ad a) Upoštevajo se stroški zunanjih izvajalcev – svetovalcev pri izvajanju aktivnosti, potrebnih za uvajanje ekološkega managementa v turističnem podjetju z namenom pridobitve okoljskega znaka oziroma aktivnosti.
Ad b) Upoštevajo se stroški promocije turističnega ponudnika, ki jo je izvedel po pridobitvi okoljskega znaka. Upravičeni stroški so stroški sodelovanja na turističnih sejmih in predstavitvah doma in v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic ter potni stroški dveh udeležencev na sejmu oziroma predstavitvi, ki so zaposleni pri upravičencu in ki so neposredno povezani z izvedbo upravičene aktivnosti), vendar zgolj tistih, ki niso v programu dela Slovenske turistične organizacije; stroški zakupa medijskega in oglaševalskega prostora v tujih in domačih tiskanih in stroški spletnega oglaševanja. Vsi oglasi ponudnika morajo vsebovati jasno viden okoljski znak oziroma grafično podobo okoljskega znaka.
Ad c) stroški izdelave promocijskega materiala (npr. oblikovanja, prevodov, tiska idr.).
Pri upravičenih stroških iz točke b) in c) prijavitelj priloži ustrezna dokazila: promocijski material (original), na katerem mora biti jasno razviden okoljski znak za turistične nastanitve in dokazila o udeležbi na sejmu ali predstavitvi (poleg originalnih računov tudi fotografije stojnice, iz katere je jasno razvidna udeležba upravičenca in promocijsko gradivo, ki vsebuje okoljski znak; originalni računi za potne stroške udeležencev, ter druga relevantna dokazila). Pri stroških izdelave promocijskega materiala je potrebno dostaviti tudi originalne dobavnice.
Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje tiste, ki so nastali na osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo aktivnosti od 1. 1. 2015.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Upravičeni stroški se bodo izkazovali z originalnimi računi in originalnimi dokazili o plačilu, ki bodo posredovani v preverjanje ministrstvu pred izplačilom.
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov se upošteva Ukrep 3.4 – Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in učinkoviti rabi virov v MSP, Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 (št. 3030-14/20158 z dne 22. 4. 2015), ki določa, da se sofinancira do 100 odstotkov upravičenih stroškov, vendar največ do zneska in pod pogoji, ki jih določajo pravila »de minimis«.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR v cestno tovornem prometu in 15.000 EUR v sektorju primarne kmetijske proizvodnje, opredeljene v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji, v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodelil iz sredstev države, občine ali Evropske unije.
6. Upravičenci: upravičenci do sredstev po tem razpisu so pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma oziroma so registrirani za opravljanje turistične dejavnosti in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvajanja in implementacije okoljskega znaka za turistične nastanitve. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo in implementacijo določenega znaka, pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka. Prijavitelj lahko kandidira za več znakov hkrati, kolikor je zadevne znake pridobil.
7. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 28.000,00 EUR. Sredstva bodo na razpolago v letu 2016.
Koriščenje sredstev bo možno v letu 2016.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 173210 (Trženje in razvoj turizma).
Izpolnitev obveznosti ministrstva je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva v posameznih proračunskih letih. Če pride do spremembe v državnem proračunu ali programu dela ministrstva, ki neposredno vpliva na ta razpis, lahko ministrstvo zmanjša razpoložljiva sredstva v okviru razpisa, spremeni dinamiko izplačil ali razveljavi razpis ter sklepe o dodelitvi sredstev.
8. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve lahko dosega največ 7.000,00 EUR za posamezen nastanitveni objekt oziroma 100 % upravičenih stroškov.
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo in sicer v enkratnem znesku po predložitvi in potrditvi zahtevka za izplačilo.
Sredstva dodeljena v okviru zadevnega razpisa predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«.
V okviru obravnave vlog prijaviteljev bo strokovna komisija izpolnjevanje pogoja za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis« preverila na podlagi podatkov prijavitelja, ki so sestavni del vloge za izvedbo projekta in dodatno s poizvedbo pri Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance.
V primeru, da strokovna komisija ugotovi, da bi skupna vrednost pomoči, dodeljene prijavitelju, presegala 200.000,00 EUR v obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči, pomoči takšni vlogi po pravilu »de minimis« ne bo dodelila.
V primeru prekoračitve dovoljenega zneska pomoči po pravilu »de minimis« v predpisanem obdobju, in sicer z dodelitvijo sredstev na podlagi tega javnega razpisa, je upravičenec dolžan prejeta sredstva, s katerimi je zgornjo mejo dovoljene de minimis pomoči presegel, v celoti vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Dovoljena je kumulacija pomoči po pravilu »de minimis« z drugimi vrstami pomoči za iste upravičene stroške, vendar le, če se s takšno kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči in znesek pomoči, dopustnih po drugih predpisih (shemah).
9. Pogoji za prijavo
Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvajanja in implementacije okoljskega znaka za turistične nastanitve.
Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo in implementacijo določenega znaka, pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka, kolikor je pridobil zadevni znak.
10.1. Splošni pogoji
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče splošne pogoje:
– opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
– ni v stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji,
– ni dolgoročno plačilno nesposoben po tretjem odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12, 48/12, 47/13, 63/13 in 100/13),
– ni v težavah oziroma ne prejema, niti ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države po programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Mala in srednje velika podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne obravnavajo kot podjetja v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– nima neporavnanih obveznosti do države,
– ni za isti namen že sofinanciran iz drugih javnih virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči,
– glede subjekta ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
10.2. Ostali pogoji
Nastanitveni obrati, ki so pridobili okoljski znak za turistične nastanitve, morajo biti locirani v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje:
1. Pridobitev okoljskega znaka za turistične nastanitve, ki je naveden v tem razpisu. Prijavitelj kot dokazilo predloži fotokopijo certifikata.
2. Prijavitelj mora predložiti dokazilo o lastništvu, zakupu, najemu, upravljanju oziroma drugi pravici razpolaganja z nepremičnino, ki je prejela okoljski znak. Kot dokazilo prijavitelj predloži zemljiškoknjižni izpisek oziroma pogodbo o najemu, zakupu, upravljanju objekta oziroma drug relevanten dokument.
3. Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja v okviru tega razpisa, niso in ne bodo prijavljeni za sofinanciranje v nobenem drugem razpisu. Dokazilo: izjava prijavitelja.
Vloga je formalno popolna, ko prijavitelj predloži sledeče obrazce:
Prijavni obrazec (obrazec št. 1)
Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 2)
Utemeljitev pridobitve okoljskega znaka za turistične nastanitve iz vidika prispevka k uresničevanju nacionalnih ciljev(obrazec št. 3)
Utemeljitev pridobitve okoljskega znaka za turistične nastanitve iz vidika skladnosti z razvojnimi dokumenti turistične destinacije (obrazec št. 4)
Kvaliteta projekta (obrazec št. 5)
Tržni potencial projekta (obrazec št. 6)
Stroški projekta (obrazec št. 7)
Širši družbeni vpliv (obrazec št. 8)
Ohranjanje okoljskega znaka za turistične nastanitve (obrazec št. 9)
Regionalni kriterij (obrazec št. 10)
Spisek že odobrenih pomoči de minimis (obrazec št. 11)
Vsebina popolne vloge (obrazec št. 12)
11. Merila za ocenjevanje
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z nameni razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
Merilo
Točke
Največje št. točk pri posameznem sklopu in pod-sklopu
I.
Uresničevanje nacionalnih ciljev
10
1.
Skladnost s Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012–2016
10
 
Da
10
 
Ne
0
II.
Skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije
10
1.
Skladnost s Strategijo turistične destinacije ali Regionalnim razvojnim programom
10
 
Da
10
Delno
5
 
Ne
0
III.
Kvaliteta projekta
30
1.
Izvedene svetovalne storitve s strani zunanjih izvajalcev z namenom pridobitve trajnostnega znaka
10
2.
Usposabljanje lastnih kadrov za izvajanje ekološkega managementa (delavnice in seminarji, interna usposabljanja, konference na temo ekološkega managementa ali trajnostnega turizma idr.)
20
 
Več kot 50 % zaposlenih se je udeležilo usposabljanja za izvajanje ekološkega managementa
20
 
Usposabljanja za izvajanje ekološkega managementa se je udeležilo manj kot 50 % zaposlenih
10
IV.
Tržni potencial projekta
30
1.
Izvajanje promocije okoljskega znaka
30
 
Izdelava promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden okoljski znak in uporaba vsaj dveh orodij tržnega komuniciranja (sejmi, oglaševanje, odnosi z javnostmi…), od teh vsaj eden v tujini
30
 
Izdelava promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden okoljski znak in uporaba vsaj enega orodja tržnega komuniciranja
20
 
Podjetje ne izvaja promocije okoljskega znaka
0
V. 
Širši družbeni vpliv
10
1.
Jasno izražena vizija trajnostnega delovanja prijavitelja in vpliv na družbeno okolje
10
Da
10
Delno
5
Ne
0
VI. 
Regionalni kriterij
10
1.
Premagovanje razvojnih razlik med kohezijskima regijama
3
Ponudnik se nahaja v vzhodni kohezijski regiji
3
Ponudnik se nahaja v zahodni kohezijski regiji
0
2.
Problemska območja
Ponudnik se nahaja v obmejnem problemskem območju
2
4
Ponudnik se nahaja v problemskem območju z visoko brezposelnostjo
2
Ponudnik se ne nahaja v problemskem območju
0
3.
Triglavski narodni park
3
Ponudnik se nahaja v Triglavskem narodnem parku
3
Ponudnik se ne nahaja v Triglavskem narodnem parku
0
 
Skupaj 
100
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 točk. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno, se bo upoštevalo število točk pri merilu kvaliteta projekta.
V primeru, da bodo projekti tudi pri tem merilu dosegli enako oceno, se bo upoštevala višina točk pri merilu vezanem na regionalni kriterij.
Skupno število možnih točk je 100.
12. Način prijave: popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor (po pošti ali oddaja v vložišče ministrstva na Trubarjevi 11, Maribor) v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis okoljski znak« na prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja in sicer najmanj dva delovna dneva pred predvidenim odpiranjem.
13. Odpiranja vlog
Razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 30. 5. 2016, drugo pa 8. 9. 2016. V primeru, da sredstva na zadnjem odpiranju ne bodo porabljena v celoti, lahko ministrstvo določi še dodaten datum odpiranja vlog. Datumi odpiranja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva [http://www.mgrt.gov.si/].
Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele v vložišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo najkasneje do 15. ure dva dni pred odpiranjem. Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku se prenesejo v naslednje odpiranje. Prijavitelj bo o tem pisno obveščen s strani ministrstva. Vloge, ki bodo prepozno oddane za zadnje odpiranje, bodo vrnjene prijavitelju.
Vlog, ki ne bodo ustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.
Odpiranje vlog ni javno.
14. Postopek obravnave vlog
Vloge na javni razpis bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Strokovna komisija bo v prvi fazi preverjala formalno popolnost vlog. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi le-teh. Dopolnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene.
Prijavitelj v dopolnitvi v skladu z Uredbo o merilih, postopkih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev.
Kolikor bi prijavitelji v dopolnitvi spreminjali zgoraj navedene dele vloge, se upoštevajo navedbe iz prvotne vloge.
Dopolnitev vlog je namenjena zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, obrazcev oziroma podatkov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis.
Izključno prijavitelj sme ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika državnega proračuna popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
V drugi fazi bo strokovna komisija preverjala izpolnjevale pogojev za kandidiranje. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne z nameni razpisa, se zavrnejo. Popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, bo strokovna komisija ocenila v skladu z objavljenimi merili. Vloge, ki bodo presegle prag za sofinanciranje, bodo predlagane ministru v odobritev sofinanciranja, medtem ko bo za vloge, ki tega praga ne bodo dosegle, predlagana zavrnitev. Sklepi z odločitvijo o vlogi bodo praviloma izdani v roku 90 dni od dne odpiranja vloge. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko pa sproži upravni spor.
15. Varovanje podatkov in poslovna tajnost: vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. Poslovna skrivnost se lahko označi posamezni podatek ali del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS dostopna na spletni na spletni strani ministrstva: http://www.mgrt.gov.si/ pod rubriko Javni razpisi.
17. Dodatne informacije: dodatne informacije in dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve prijavitelja, poslane po elektronski pošti na naslov: irena.milinkovic@gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti