Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1323. Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2015, stran 4541.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M  Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Mestne občine Koper za leto 2015 
Št. 410-165/2014
Koper, dne22. aprila 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 27. in 136. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. aprila 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Mestne občine Koper za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2015 izkazuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov vseh neposrednih proračunskih uporabnikov izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
51.848.520
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
42.849.438
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
35.155.079
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
22.953.956
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
10.336.664
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.864.184
706
DRUGI DAVKI
275
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
7.694.359
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
6.541.429
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
44.331
712
GLOBE IN DENARNE KAZNI 
302.812
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
57.597
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
748.190
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
2.494.398
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
1.117.234
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
1.377.164
73
PREJETE DONACIJE (730)
51.924
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
51.884
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
40
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
5.979.287
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.507.440
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
3.471.847
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
473.473
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
65.678
787
PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
407.795
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
47.112.066
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
9.211.063
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
3.651.222
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
542.041
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
4.096.742
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
828.861
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
92.197
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
25.269.360
410
SUBVENCIJE
1.260.577
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
10.305.027
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
2.720.069
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
10.983.687
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
10.446.136
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
10.446.136
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
2.185.507
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
440.723
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.744.784
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
4.736.454
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)
26.341
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
15.000
752
SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
11.341
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
26.341
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.302.667
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.302.667
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
2.460.128
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–2.302.667
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III. *
–4.736.454
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
7.616.067
Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki po zaključnem računu proračuna za leto 2015 znaša 2.460.128 EUR.
Celotna sestava in podrobnejša razčlenitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2015, podana po strukturi sprejetega proračuna, se objavi na spletni strani Mestne občine Koper.
3. člen 
Sestavni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2015 so tudi sredstva rezervnega sklada Mestne občine Koper, ki izkazuje naslednje vrednosti:
– Stanje rezervnega sklada na dan 1. 1. 2015
65.684,46 EUR
– Odvod v rezervni sklad v letu 2015
45.000,00 EUR
– Poraba sredstev rezerv v letu 2015
– Stanje rezervnega sklada na dan 31. 12. 2015
110.684,46 EUR
4. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-165/2014
Koper, dne 21. aprila 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O   I L  C O N T O  C O N S U N T I V O 
del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2015 
N. 410-165/2014
Capodistria,22 aprile 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – TUU2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO), in virtù dell’articolo 98 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/2011 – ZJF-TUU4, 14/13 – rev., 101/13, 55/15 – ZFisP e 96/15 – ZIPRS1617) ed ai sensi degli articoli 27 e 136 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale nella sua seduta del 21 aprile 2016 ha approvato
I L  C O N T O  C O N S U N T I V O 
del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2015 
Articolo 1 
Viene approvato il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2015.
Articolo 2 
Il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2015, contiene le entrate e gli altri introiti e le uscite e le altre spese dei fruitori diretti del bilancio riportati nel bilancio delle entrate e delle spese, nel conto dei crediti e degli investimenti nonché nel conto finanziario, che comprende:
A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
CONTO
I.
TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
51.848.520
ENTRATE CORRENTI (70+71)
42.849.438
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706) 
35.155.079
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
22.953.956
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
10.336.664
704
IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI 
1.864.184
706
ALTRE IMPOSTE
275
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
7.694.359
710
PARTECIPAZIONE AI PROFITTI ED ALLE ENTRATE PATRIMONIALI
6.541.429
711
TASSE E CONTRIBUTI
44.331
712
MULTE 
302.812
713
ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI
57.597
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
748.190
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+722)
2.494.398
720
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI STRUMENTALI
1.117.234
722
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI 
E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE
1.377.164
73
DONAZIONI RICEVUTE (730)
51.924
730
DONAZIONI ED ELARGIZIONI RICEVUTE DA PERSONE GIURIDICHE NAZIONALI
51.884
731
DONAZIONI ED ELARGIZIONI RICEVUTE DA PERSONE GIURIDICHE ESTERE
40
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI 
5.979.287
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI
2.507.440
741
TRASFERIEMNTI ERARIALI DAI FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO EU
3.471.847
78
FONDI COMUNITARI 
473.473
786
ALTRE ENTRATE COMUNITARIE 
65.678
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI COMUNITARIE 
407.795
II.
TOTALE SPESE (40+41+42+43)
47.112.066
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
9.211.063
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE 
3.651.222
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO 
542.041
402
SPESE PER BENI E SERVIZI 
4.096.742
403
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE 
828.861
409
FONDI ACCANTONATI PER LA RISERVA 
92.197
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
25.269.360
410
SOVVENZIONI 
1.260.577
411
SOVVENZIONE A FAVORE DEI SINGOLI E DELLE FAMIGLIE 
10.305.027
412
TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI ED ENTI 
NO PROFIT
2.720.069
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE 
10.983.687
42
SPESE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (420)
10.446.136
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI STRUMENTALI
10.446.136
43
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI
2.185.507
431
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE 
E GIURIDICHE CHE NON SONO FRUITORI DEL BILANCIO 
440.723
432
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DEI FRUITORI DEL BILANCIO 
1.744.784
III.
AVANZO DI BILANCIO (DISAVANZO) (I./II.)
4.736.454
B. CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75
IV.
RIMBORSO DI CREDITI ED ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (751+752)
26.341
751
VENDITA DI QUOTE IN CAPITALE
15.000
752
RICAVO IN SEGUITO ALLA PRIVATIZZAZIONE
11.341
44
V.
CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441)
0
VI.
PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE 
IN CAPITALE (IV./V.)
26.341
C. CONTO FINANZIARIO
50
VII.
INDEBITAMENTO (500)
0
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
0
55
VIII.
RIMBORSI DEI DEBITI (550)
2.302.667
550
RIMBORSI DEI DEBITI ASSUNTI IN AMBITO NAZIONALE 
2.302.667
IX.
INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
2.460.128
X.
INDEBITAMENTO NETTO (VII.-VIII.)
–2.302.667
XI.
FINANZIAMENTO NETTO (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III. *
–4.736.454
XII.
STATO DEI FONDI SUI CONTI IN DATA 31 DICEMBRE DELL’ANNO SCORSO
7.616.067
La somma eccedente le entrate e gli altri introiti rispetto le uscite e le altre spese come da conto consuntivo per l’anno 2015, ammonta a 2.460.128 EURO.
La parte integrale e l’elaborazione più dettagliata del conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2015, secondo la struttura del bilancio approvato, vengono pubblicati sul sito internet del Comune città di Capodistria.
Articolo 3 
Fanno parte integrante del conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2015 anche i mezzi del Fondo di riserva del Comune città di Capodistria, nei seguenti importi:
– Saldo del Fondo di riserva in data 1 gennaio 2015 
65.684,46 EUR
– Riversamento nel Fondo di riserva nell’anno 2015 
45.000,00 EUR
– Mezzi del Fondo di riserva utilizzato nell’anno 2015
– Saldo del Fondo di riserva in data 31 dicembre 2015.
110.684,46 EUR
Articolo 4 
Il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2015 viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-165/2014
Capodistria,21 aprile 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti