Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

Ob-2052/16, Stran 1006
Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, kot lastnik nepremičnine objavlja
javno zbiranje ponudb1
za prodajo poslovnega objekta Steklena direkcija, Rudarska 6, 3320 Velenje
1Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje kot vabilo k dajanju ponudb v smislu tretjega odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo).
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
II. Opis predmeta zbiranja ponudb: prodaja poslovnega objekta Steklena direkcija (v nadaljevanju »Steklena direkcija«) s pripadajočo opremo (pisarniško pohištvo) obsega:
1. Zgradbo poslovnega objekta Steklena direkcija skupaj z vsem pripadajočim zemljiščem (neto tlorisna površina objekta v katastru stavb je 2.201,30 m2), 17 garažnih prostorov, 6 parkirnih mest zunaj in opremo. Steklena direkcija se prodaja prosto bremen (t. j. brez hipotek).
– Poslovni objekt Steklena direkcija se nahaja v središču mesta Velenje, Rudarska 6. Pri oblikovanju te stavbe, ki je bila zgrajena leta 1959 ter celotno obnovljena z zunanjo ureditvijo leta 2004, je najbolj natančno v mestu Velenje upoštevanih vseh pet načel moderne arhitekture »mednarodnega sloga«, ki jih je postavil njen pionir Le Corbusier (ravna streha, horizontalno okno, konstrukcija na pilotih, svoboden tloris in svobodna kompozicija fasade). Nepremičnina leži na parcelnih številkah k.o.: 964-2532/0, v skupni površini 816 m2, in 964-2531/4, v skupni površini 686 m2. Izhodiščna cena (orientacijska vrednost) znaša 1.200.000,00 EUR.
Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje bremenijo kupca. Plačilo celotne kupnine je pogoj za prenos lastništva.
III. Način in rok plačila varščine za resnost ponudbe: pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 50.000,00 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče ponudbe plača na TRR, št. SI56 0242 6001 8871 981, odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana, z obveznim sklicem na 92231217. Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe, ki morajo prevzeti vse najemnike, kot to določa pogodba med lastnikom in najemnikom.
b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena v naslednjih rokih:
– za neizbrane ponudnike, ki se ne bodo uvrstili v naslednje kroge izbora: v roku 14 dni od sprejema odločitve prodajalca, da s posameznim ponudnikom ne bo nadaljeval pogajanj za sklenitev pogodbe o prodaji;
– za neizbrane ponudnike, ki se bodo uvrstili v končni krog izbora: v roku 14 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika;
– v vsakem primeru je skrajni rok za vračilo varščine 14 dni po zaustavitvi postopka.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– navedbo, da je ponudba zavezujoča;
– naziv podjetja in sedež ponudnika ter podatke o zastopnikih ponudnika, ki je pravna oseba;
– davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba oziroma drugo primerljivo identifikacijsko številko za ponudnika, ki je tuja fizična ali pravna oseba in kontaktne podatke ponudnika (e-naslov, telefonsko številko, številko faksa);
– navedbo predmeta zbiranja ponudb;
– višino ponujene cene brez dajatev (brez DDV ali davka na promet nepremičnin), ki obsega kupnino za celotno Stekleno direkcijo s pripadajočo opremo;
– rok plačila kupnine ne sme biti daljši od 45 dni od podpisa pogodbe o prodaji.
V. Ponudbi je potrebno predložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista.
2. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti uradno preveden izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe.
3. Tuje pravne osebe morajo ponudbi priložiti dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, kot jih za tujce določa zakon ali mednarodna pogodba.
4. Kolikor v postopku pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
5. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine.
6. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
7. Ostale listine, ki jih je potrebno priložiti ponudbi, so določene v razpisni dokumentaciji.
VI. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 30. 5. 2016 do 12. ure oziroma z možnostjo podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na strani kupca, ob dogovoru z organizatorjem prodaje na naslov: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje – kadrovsko – splošno področje -ekspedit, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba javno zbiranje ponudb – prodaja poslovnega objekta Steklena direkcija«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno in v primernih rokih.
VII. Merilo za izbiro ponudnika: merilo za izbiro ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba (najvišja ponujena cena, najugodnejši plačilni pogoji za prodajalca ter prevzem najemnih pogodb). Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali konkurenčne pogoje, bo naročnik z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja. Predkupna pravica ne obstaja.
VIII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na Stekleni direkciji. Kupec bo celotno kupnino plačal kot bo dogovorjeno s pogodbo na račun Premogovnika Velenje, št. SI56 0242 6001 8871 981. Po plačilu celotne kupnine in poravnanih stroških, bo prodajalec kupcu izročil Stekleno direkcijo, v last in posest ter bremen prosto ter nanj prenesel lastninsko pravico.
IX. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje Steklena direkcija je naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za celoten predmet zbiranja ponudb.
– Organizator lahko odstopi od postopka izbire najugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. Organizator ni obvezen skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali s katerim koli ponudnikom.
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan z organizatorjem skleniti pogodbe v čim krajšem možnem času po prejemu sklepa o izbiri (največ 45 dni). Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodb, varščina za resnost ponudbe zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od ponudbe.
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja lahko podata obe stranki.
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 150 dni od roka za oddajo ponudbe.
X. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d., http://www.rlv.si/si/1466. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po tel. 03/899-61-66.
Premogovnik Velenje d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti