Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

Št. 407-021/2016 Ob-2031/16, Stran 993
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/14), Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2016 (Uradni list št. 13 /16) in priglašene sheme državne pomoči št. M002-5880173-2014 pri Ministrstvu za finance, objavlja Občina Brežice
javni razpis 
za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice v leto 2016
1. Naročnik: Občina Brežice CPB 18, 8250 Brežice.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa stavbnih zemljišč, ki so bila kupljena od Občine Brežice v okviru prostorsko urejenih poslovnih, obrtnih in industrijskih con na območju Občine Brežice z namenom:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.
Namen razpisa je ohranjanje število zaposlenih in spodbujanje selitve podjetniške dejavnosti iz urbanih naselij v urejene poslovne cone.
3. Razpoložljiva sredstva
Skupna višina razpoložljivih sredstev je 100.000 EUR (postavka 00225 – Podjetniška subvencija za nakup zemljišč v PC).
Kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo vsem upravičencem.
4. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni nameni
Sofinancirajo se nakupi stavbnih zemljišč, ki so bila kupljena od Občine Brežice v okviru prostorsko urejenih poslovnih, obrtnih in industrijskih con na območju Občine Brežice in sicer v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016 oziroma do porabe sredstev. Upoštevajo se računi, pogodbe in potrdila o plačilu za nakup stavbnih zemljišč brez DDV.
Intenzivnost pomoči:
Zgornja meja intenzivnosti pomoči za mikro, majhna in srednja podjetja je do 40 % stroškov nakupa zemljišč brez DDV-ja v industrijskih in obrtno poslovnih conah. Za velika podjetja je zgornja meja intenzivnosti pomoči do 30 % nakupa stavbnih zemljišč brez DDV-ja v industrijskih in obrtno poslovnih conah.
Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev za investicijo. Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik pomoči mora ohraniti št. zaposlenih najmanj na enaki ravni kot je bilo ob prijavi še nadaljnja 3 leta.
Prejemnik državne pomoči mora na nepremičnini, za katero je prejel pomoč po tem pravilniku, zgraditi objekt in začeti s poslovanjem v njem najkasneje v roku dveh let od prejema pomoči, v objektu pa mora izvajati dejavnost še vsaj pet let po končani naložbi. Kolikor so prejemniki pomoči mala in srednja podjetja, mora izvajati dejavnost v Občini Brežice vsaj tri leta po končani naložbi.
5. Upravičenci
Po tem razpisu so do državne pomoči upravičena mikro, majhna, srednja in velika enotna podjetja:
– s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine Brežice ali
– s sedežem izven Občine Brežice, kolikor imajo poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s stalnim prebivališčem v Občini Brežice in investirajo na območju Občine Brežice,
– selijo svoj obrat iz urbanih naselij v urejene poslovne cone.
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju drugega odstavka tega člena preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Za mikro, majhna, srednja in velika podjetja se uporablja definicija, ki jo navaja Zakon o gospodarskih družbah.
Do sredstev za razvoj so iz tega razpisa upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki. Pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne družbe smiselno uporabljajo.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu de minimis, kar pomeni da skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko, vir (državni, občinski, sredstva unije) ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
a.) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b.) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih svojih zapadlih obveznosti do Občine Brežice.
Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
6. Izjava o zaupnosti dokumentacije
Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem razpisu.
Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za namene ocenjevanja.
7. Vsebina vloge:
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Podatki o investicijskem projektu (Obrazec 2);
3. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obrazec 3);
4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;
6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije;
7. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 4);
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obrazec 5);
9. Izjava o kvoti zaposlenih (Za podjetja/podjetnike, ki nimajo sedeža v Občini Brežice), priloga – kopija M1/M2 obrazca za vse zaposlene v poslovni enoti – Obrazec 6);
10. Seznam lastniško povezanih podjetij (Obrazec 7)
11. Seznam zaposlenih s strani Zavoda za zdravstveno varstvo RS, ki ne sme biti starejši od enega meseca (seznam mora ustrezati številu zaposlenih na dan oddaje vloge);
12. Vzorec pogodbe (parafiran);
13. Poslovni načrt.
8. Rok in način prijave: rok za prijavo je do prve srede v mesecu oziroma do porabe sredstev, vendar najkasneje do 30. 11. 2016. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali oddana v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Brežice. Vlogo je potrebno poslati na naslednji naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis Subvencioniranje nakupa stavbnih zemljišč v IC in POC 2016«. Na zadnji strani kuverte je potrebno navesti naziv in naslov vlagatelja. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določeno pri zahtevani dokumentaciji.
9. Izid javnega razpisa: vloge se bodo odpirale mesečno. Sklep o dodelitvi se posreduje prosilcem najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog. Odpiranje prispelih vlog ne bo javno. Na sklep o odobritvi sredstev je možna pritožba v roku 8 dni na župana Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, vloži pa se na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik pogodbo z Občino Brežice, v kateri bodo določene vse medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. Upravičenec bo pozvan k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa in pogodbe. Namensko uporabo sredstev iz pogodbe preverja strokovna komisija za obravnavo vlog.
10. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice: www.brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-32.
Občina Brežice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti