Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1317. Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Cerkno, stran 4528.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 10. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Cerkno 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, postopek, pogoji in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev ter medsebojne pravice in obveznosti med Občino Cerkno (v nadaljevanju: občina) in prejemnikom sredstev, namenjenih za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Cerkno.
II. PREDMET SOFINANCIRANJA 
2. člen 
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so prireditve, ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki, namenjeni širši javnosti, na katerih sodelujejo različni kulturni, športni, turistični in drugi akterji, ki izvajajo:
– turistične prireditve, ki prispevajo k turističnemu razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v Občini Cerkno,
– športne prireditve, katerih namen je pospeševanje motivacije za šport in športne aktivnosti ter imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem,
– druge večje prireditve, ki jih praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise in javne pozive ter pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Cerkno.
3. člen 
(1) Prireditve, ki se financirajo ali sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Cerkno, ne morejo biti sofinancirane po tem pravilniku.
(2) Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
(3) Upravičenci, ki na podlagi tega pravilnika prejmejo sredstva iz občinskega proračuna, so dolžni v svojih promocijskih ali drugih gradivih navesti, da je aktivnost sofinancirala Občina Cerkno.
III. UPRAVIČENCI 
4. člen 
(1) Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje prireditev po tem pravilniku so:
– društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Cerkno,
– zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, s sedežem v Občini Cerkno,
– ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah, s sedežem v Občini Cerkno,
– mladinski sveti, registrirani v skladu z Zakonom o mladinskih svetih, s sedežem v Občini Cerkno,
– fizične osebe z registrirano dejavnostjo in sedežem v Občini Cerkno,
– pravne osebe, s sedežem v Občini Cerkno,
ki organizirajo prireditve na območju občine Cerkno.
Društva, ustanove, mladinski sveti in zavodi morajo biti pred oddajo vloge registrirani najmanj eno leto ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.
Fizične osebe z registrirano dejavnostjo in pravne osebe, ki organizirajo prireditve na območju Občine Cerkno, morajo biti ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.
5. člen 
(1) Izjemoma so upravičenci do sofinanciranja:
– športnih prireditev tudi društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah in mladinski sveti registrirani v skladu z Zakonom o mladinskih svetih, s sedežem v Občini Cerkno, ki organizirajo prireditev izven Občine Cerkno, če iz objektivnih razlogov teh športnih prireditev ni mogoče izvesti na območju Občine Cerkno,
– izvajalci, ki nimajo sedeža v Občini Cerkno, izvedejo pa prireditev v Občini Cerkno, kolikor je le-ta večjega in širšega pomena (regijskega, državnega, mednarodnega).
(2) Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.
IV. NAČIN SOFINANCIRANJA IN POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV 
6. člen 
(1) Višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti se določi v poračunu občine. Sredstva se dodeljujejo za tekoče leto po sprejetju odloka o proračunu občine za posamezno leto, na podlagi javnega razpisa, ki se izvede enkrat letno. Sofinancira se lahko tudi prireditve, ki so bile izvedene pred izvedbo javnega razpisa za tekoče proračunsko leto.
(2) Odobrena sredstva se upravičencu nakažejo na podlagi sklenjene pogodbe.
7. člen 
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev poteka v naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa z razpisno dokumentacijo,
– zbiranje vlog za sofinanciranje aktivnosti,
– komisijsko ocenjevanje prispelih vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev s strani razpisne komisije,
– izdaja odločb,
– sklepanje pogodb.
8. člen 
(1) Upravičenec lahko sredstva pridobi le na podlagi popolne vloge za prijavo na javni razpis in za največ dve prireditvi na leto.
(2) Javni razpis za sofinanciranje mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv in sedež),
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– časovno obdobje izvedbe aktivnosti,
– višino sredstev, ki je na razpolago za javni razpis,
– navedbo podlag in meril ter kriterijev za vrednotenje aktivnosti,
– kraj, čas, osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije ter dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, do katerega morajo biti vloge predložene,
– način dostave vlog,
– rok, do katerega bodo upravičenci obveščeni o izidu razpisa.
(3) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili upravičencu izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev. Prav tako morajo biti v razpisni dokumentaciji navedeni vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev.
(4) Javni razpis se objavi na spletni strani občine in lokalnem radiu.
9. člen 
(1) Vloga upravičenca, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in označena, kot to predpisuje javni razpis.
(2) V primeru, da je katera od pravočasnih vlog nepopolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je pet dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se kot nepopolna s sklepom zavrže.
(3) Upravičenec, ki pridobi sredstva, mora razpolagati z verodostojnimi listinami, s katerimi dokazuje upravičenost stroškov ter z ustreznim dovoljenjem za izvedbo aktivnosti.
10. člen 
(1) Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Naloge komisije so:
– odpiranje in pregled na javni razpis prispelih vlog,
– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in prijaviteljev,
– ocenjevanje in vrednotenje aktivnosti v skladu z merili iz tega pravilnika,
– sestava zapisnika o delu razpisne komisije,
– priprava predloga razdelitve sredstev.
(3) Člani komisije s potencialnimi prejemniki sredstev ne smejo biti interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja oziroma v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. V primerih, pri katerih bi bil član komisije interesno povezan s potencialnim prejemnikom sredstev, se pri odločanju o njegovi vlogi izloči.
11. člen 
Na podlagi s strani komisije predloženega predloga razdelitve sredstev, občinska uprava v roku 45 dni od zaključka razpisnega roka izda odločbo o dodelitvi sredstev. Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku 8 dni od vročitve. Pritožbo se vloži ustno na zapisnik ali se pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.
Pristojni organ za pritožbe na drugi stopnji je župan občine, ki odloči o pritožbi.
Na podlagi pravnomočnih odločb o dodeljenih sredstvih občina z upravičenci sklene pogodbo o sofinanciranju, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
12. člen 
Obvezne sestavine pogodbe:
– navedba pogodbenih strank,
– navedba sofinancirane aktivnosti,
– višina dodeljenih sredstev,
– obdobje porabe sredstev,
– določilo o sankcijah v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinancirane aktivnosti.
V. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE 
13. člen 
(1) Merila za vrednotenje aktivnosti so ovrednotena s točkami in so izhodišče za sofinanciranje:
1. TRADICIONALNOST IN OBSEG AKTIVNOSTI
Tradicionalnost prireditve:
– do 3 let 
3 točke
– do 5 let 
6 točk
– več kot 5 let 
10 točk
Trajanje aktivnosti:
– poldnevna ali manj 
3 točke
– celodnevna 
6 točk
– dvo- ali večdnevna
10 točk
Obseg aktivnosti:
Aktivnost se izvede v Občini Cerkno
25 točk
Aktivnost izvede organizator, ki ima sedež v Občini Cerkno
20 točk
Redno sodelovanje upravičenca na občinskih 
prireditvah 
10 točk
Občasno sodelovanje upravičenca na občinskih prireditvah 
5 točk
2. RAVEN AKTIVNOSTI
Krajevna raven 
(organizacija, sodelovanje in izvedba aktivnosti različnih akterjev na krajevni ravni)
5 točk
Občinska raven 
(organizacija, sodelovanje in izvedba aktivnosti različnih akterjev na občinski ravni)
10 točk
Medobčinska raven 
(organizacija, sodelovanje in izvedba aktivnosti različnih akterjev na medobčinski ravni)
15 točk
Državna raven 
(organizacija, sodelovanje in izvedba aktivnosti različnih akterjev na državni ravni)
20 točk
Meddržavna raven 
(organizacija, sodelovanje in izvedba aktivnosti različnih akterjev na meddržavni ravni)
25 točk
3. PROMOCIJA
– oglaševanje v medijih pred izvedbo aktivnosti 
15 točk
– objava aktivnosti (članek v glasilih, na spletu) 
10 točk
– aktivnost je vključena v koledar prireditev v občini 
20 točk
– aktivnost je vključena v posebnem koledarju 
prireditev v okviru občinskega praznika
10 točk
4. VREDNOST PRIREDITVE
– do 1.000 EUR z DDV 
10 točk
– nad 1.000 do 3.000 EUR z DDV 
20 točk
– nad 3.000 EUR z DDV 
30 točk
5. DELEŽ ZAGOTOVLJENIH LASTNIH 
SREDSTEV
– do 20 % glede na celotne stroške izvedbe 
prireditve 
5 točk
– do 40 % glede na celotne stroške izvedbe 
prireditve 
10 točk
– do 70 % glede na celotne stroške izvedbe 
prireditve 
15 točk
– nad 70 % glede na celotne stroške izvedbe 
prireditve 
20 točk
(2) Aktivnost upravičenca iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika, ki nima sedeža v Občini Cerkno, se ne glede na dosežene točke iz prejšnjega odstavka, lahko ovrednoti v skupni maksimalni višini 60 točk oziroma v maksimalnem nominalnem znesku 300 EUR.
(3) Vrednost točke izračuna komisija za posamezen javni razpis na podlagi višine razpisanih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih aktivnosti vseh izbranih upravičencev.
VI. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
14. člen 
(1) Upravičenci so s pridobljenimi sredstvi s strani občine dolžni izvesti aktivnosti, s katerimi so se prijavili na razpis v letu, za katerega je bil objavljen razpis.
(2) Prejemniki sredstev so dolžni izvajati aktivnosti v skladu s tem pravilnikom in določili pogodbe.
(3) Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava.
(4) Če prejemnik dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko, ali če pri prijavi aktivnosti navaja neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev namensko dodeljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
(5) Prejemniki sredstev, ki kršijo pogodbena določila, ne morejo kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2016-1
Cerkno, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti